Bijlagen bij COM(2007)488-1 - Ondertekening van de overeenkomst met Moldavië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage

Overeenkomst

tussen

de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië


inzake de versoepeling van de afgifte van visa

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd,

en

de Republiek Moldavië,

hierna de "partijen" genoemd;

Bedenkend dat alle EU-burgers sinds 1 januari 2007 zijn vrijgesteld van de visumplicht wanneer zij voor maximaal 90 dagen per periode van 180 dagen naar de Republiek Moldavië reizen of op doorreis over het grondgebied van de Republiek Moldavië reizen,

Met het oog op de verdere ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de overeenkomstsluitende partijen en geleid door de wens in het belang van een gestage ontwikkeling van economische, humanitaire, culturele, wetenschappelijke en andere banden de contacten tussen mensen te vergemakkelijken door de afgifte van visa aan burgers van Moldavië te versoepelen,

Gelet op het huidige ENB-actieplan EU-Moldavië, waarin een constructieve dialoog werd aangekondigd over visumsamenwerking tussen de EU en Moldavië, onder andere in de vorm van een gedachtewisseling over de mogelijkheden voor visumversoepeling in overeenstemming met het acquis,

Uitgaande van de invoering van een visumvrije regeling voor de burgers van de Republiek Moldavië op lange termijn,

Erkennend dat indien de Republiek Moldavië de visumplicht voor EU-burgers weer invoert, op basis van wederkerigheid voor EU-burgers automatisch dezelfde versoepelingen gelden als die welke krachtens deze overeenkomst gelden voor de burgers van de Republiek Moldavië,

Erkennend dat visumversoepeling niet mag leiden tot illegale migratie en bijzondere aandacht bestedend aan veiligheid en overname,

Rekening houdend met het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland en met het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, beide gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk en Ierland,

Rekening houdend met het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 – Doel en toepassingsgebied

Deze overeenkomst is bedoeld om de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van de Republiek Moldavië te versoepelen.

Artikel 2 - Algemene bepaling

1. De bij deze overeenkomst geregelde soepeler afgifte van visa geldt voor burgers van de Republiek Moldavië voor zover zij niet zijn vrijgesteld van de visumplicht op grond van de wet- en regelgeving van de Gemeenschap of de lidstaten, deze overeenkomst of andere internationale overeenkomsten.

2. Op kwesties die niet onder de bepalingen van deze overeenkomst vallen, zoals de weigering om een visum af te geven, de erkenning van reisdocumenten, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, inreisverboden en uitzettingsmaatregelen, is de nationale wetgeving van de Republiek Moldavië, de nationale wetgeving van de lidstaten of het Gemeenschapsrecht van toepassing.

Artikel 3 – Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) "lidstaat": elke lidstaat van de Europese Unie, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Ierland en het Verenigd Koninkrijk;

b) "burger van de Europese Unie": een onderdaan van een lidstaat als bedoeld onder a);

c) "burger van de Republiek Moldavië": een persoon die in het bezit is van het burgerschap van de Republiek Moldavië;

d) "visum": een machtiging of beslissing van een lidstaat die nodig is voor:

- inreis voor een voorgenomen verblijf in die lidstaat of in verscheidene lidstaten van maximaal 90 dagen per periode van 180 dagen;

- inreis met het oog op doorreis over het grondgebied van die lidstaat of van meerdere lidstaten;

e) "legaal verblijvende persoon": een burger van de Republiek Moldavië die op grond van het Gemeenschapsrecht of de nationale wetgeving gemachtigd is of toestemming heeft om meer dan 90 dagen op het grondgebied van een lidstaat te verblijven.

Artikel 4 – Bewijsstukken betreffende het doel van de reis

1. Voor de hieronder genoemde categorieën burgers van de Republiek Moldavië volstaan de volgende documenten als rechtvaardiging van het doel van de reis naar de andere partij:

a) voor leden van officiële delegaties van de Republiek Moldavië die op officiële uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten worden gehouden:

- een brief van een instantie van Moldavië waarin wordt bevestigd dat de aanvrager lid is van de delegatie die naar de andere partij afreist om deel te nemen aan een hierboven bedoeld evenement, en een kopie van de officiële uitnodiging;

b) voor beoefenaars van vrije beroepen die deelnemen aan internationale tentoonstellingen, conferenties, symposia, studiebijeenkomsten of vergelijkbare evenementen die in de lidstaten worden gehouden:

- een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie waaruit blijkt dat de betrokkene deelneemt aan het evenement;

c) voor zakenlieden en vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties:

- een schriftelijke uitnodiging van een in het gastland gevestigde rechtspersoon of onderneming, of een bureau of filiaal daarvan, van nationale of lokale autoriteiten van de lidstaten of van organisatiecomités van handels- en industrietentoonstellingen, -conferenties en -symposia die worden gehouden op het grondgebied van de lidstaten en de instemming genieten van de Nationale Kamer van Koophandel van de Republiek Moldavië;

d) voor chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer verzorgen naar de lidstaten met voertuigen die zijn geregistreerd in de Republiek Moldavië;

- een schriftelijke uitnodiging van de nationale vereniging van vervoerders van de Republiek Moldavië die internationaal goederenvervoer over de weg verzorgen, waarin het doel, de duur en de frequentie van de reizen staan vermeld;

e) voor het personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die naar de lidstaten reizen:

- een schriftelijke uitnodiging van de bevoegde spoorwegmaatschappij van de Republiek Moldavië waarin het doel, de duur en de frequentie van de reizen staan vermeld;

f) voor journalisten:

- een certificaat of ander document van een beroepsorganisatie waaruit blijkt dat de betrokken persoon een gekwalificeerd journalist is en een document van de werkgever van de betrokkene waarin staat vermeld dat de reis is bedoeld om journalistiek werk te verrichten;

g) voor deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma's:

- een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie om deel te nemen aan deze activiteiten;

h) voor scholieren, studenten, postdoctoraal studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, bijvoorbeeld in het kader van uitwisselingsprogramma's, en andere schoolgerelateerde activiteiten:

- een schriftelijke uitnodiging of een inschrijvingsbewijs van de gastuniversiteit, het gastcollege of de gastschool, of een studentenkaart of inschrijvingsbewijs van de te volgen cursussen;

i) voor deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden:

- een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie: bevoegde instanties, nationale sportfederaties of het Nationaal Olympisch Comité van een van de lidstaten;

j) voor deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma's van zustersteden en andere plaatsen:

- een schriftelijke uitnodiging van het hoofd van het stadsbestuur/de burgemeester van deze steden of andere plaatsen;

k) voor naaste familieleden – echtgenoten, kinderen (inclusief adoptiekinderen), ouders (inclusief voogden), grootouders en kleinkinderen – die op bezoek gaan bij burgers van de Republiek Moldavië die legaal in de lidstaten verblijven:

- een schriftelijke uitnodiging van de gastheer of –vrouw;

l) voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die reizen in verband met een opleiding, studiebijeenkomsten of conferenties, bijvoorbeeld in het kader van uitwisselingsprogramma's:

- een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie, een bevestiging dat de betrokkene de maatschappelijke organisatie vertegenwoordigt en het oprichtingsdocument van de organisatie uit het desbetreffende register, afgegeven door een nationale instantie overeenkomstig de nationale wetgeving;

m) voor personen die een uitvaartplechtigheid bijwonen:

- een officieel overlijdenscertificaat en een bevestiging dat er sprake is van een familierelatie of een andere relatie tussen de visumaanvrager en de overledene;

n) voor bezoekers van militaire of civiele begraafplaatsen:

- een officieel document waaruit blijkt dat het graf bestaat en blijft voortbestaan en dat er sprake is van een familierelatie of een andere relatie tussen de visumaanvrager en de overledene;

o) voor personen die om medische redenen komen en hun noodzakelijke begeleiders:

- een officieel document van de medische instelling waaruit blijkt dat medische behandeling in deze instelling noodzakelijk is, dat de betrokkene onder begeleiding moet reizen en dat er voldoende financiële middelen zijn om de behandeling te betalen.

2. De in lid 1 bedoelde schriftelijke uitnodiging moet de volgende onderdelen bevatten:

a) voor degene die wordt uitgenodigd: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, nummer van het paspoort, tijdstip en doel van de reis, aantal inreizen en waar nodig de naam van de echtgenoot en kinderen die met de uitgenodigde persoon meereizen;

b) voor degene die uitnodigt: voor- en achternaam en adres;

c) voor de rechtspersoon, onderneming of organisatie die uitnodigt: volledige naam en adres en

- indien de uitnodiging afkomstig is van een organisatie of instantie: naam en positie van de persoon die de uitnodiging ondertekent;

- indien de uitnodiging afkomstig is van een in een lidstaat gevestigde rechtspersoon of onderneming of een bureau of filiaal daarvan: het in de betrokken lidstaat wettelijk voorgeschreven registratienummer.

3. Voor de in lid 1 genoemde categorieën burgers worden alle soorten visa verstrekt volgens de vereenvoudigde procedure en zijn geen andere door de wetgeving van de lidstaten voorgeschreven vormen van motivering, uitnodiging of validering betreffende het doel van de reis nodig.

Artikel 5 – Afgifte van meervoudige visa

1. De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten verstrekken meervoudige visa met een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar aan de volgende categorieën personen:

a) leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, het grondwettelijk hof en de hoogste rechterlijke instantie in de uitoefening van hun functie, indien zij bij deze overeenkomst niet zijn vrijgesteld van de visumplicht; de geldigheidsduur blijft beperkt tot hun ambtstermijn, indien deze minder dan 5 jaar beloopt;

b) permanente leden van officiële delegaties van de Republiek Moldavië die op officiële uitnodiging regelmatig deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten worden gehouden;

c) echtgenoten, kinderen (inclusief adoptiekinderen) die jonger zijn dan 21 jaar of ten laste komen van de aanvrager, en ouders (inclusief voogden) die op bezoek gaan bij burgers van de Republiek Moldavië die legaal in de lidstaten verblijven; de geldigheidsduur blijft beperkt tot de looptijd van de verblijfsvergunning;

d) zakenlieden en vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties die regelmatig naar de lidstaten reizen;

e) journalisten.

2. De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten verstrekken meervoudige visa met een geldigheidsduur van maximaal een jaar aan de volgende categorieën personen, mits deze in het voorafgaande jaar ten minste één visum hebben verkregen waarvan zij gebruik hebben gemaakt overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat en er redenen zijn om een meervoudig visum aan te vragen:

a) leden van officiële delegaties van de Republiek Moldavië die op officiële uitnodiging regelmatig deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten worden gehouden;

b) vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die regelmatig naar de lidstaten reizen in verband met een opleiding, studiebijeenkomsten of conferenties, bijvoorbeeld in het kader van uitwisselingsprogramma's;

c) beoefenaars van vrije beroepen die deelnemen aan internationale tentoonstellingen, conferenties, symposia, studiebijeenkomsten of vergelijkbare evenementen die regelmatig naar de lidstaten reizen;

d) chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer verzorgen naar de lidstaten met voertuigen die zijn geregistreerd in de Republiek Moldavië;

e) personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die naar de lidstaten reizen;

f) deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma's, die regelmatig naar de lidstaten reizen;

g) studenten en postdoctoraal studenten die regelmatig reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, bijvoorbeeld in het kader van uitwisselingsprogramma's;

h) deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden;

i) deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma's van zustersteden of andere plaatsen.

3. De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten verstrekken de in lid 2 genoemde personen meervoudige visa met een geldigheidsduur van ten minste twee en ten hoogste vijf jaar, mits deze personen in de voorafgaande twee jaar overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat gebruik hebben gemaakt van het meervoudig visum voor één jaar en de redenen om een meervoudig visum aan te vragen nog steeds gelden.

4. De in de leden 1 tot en met 3 bedoelde personen mogen in totaal ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen op het grondgebied van de lidstaten verblijven.

Artikel 6 – Leges voor de behandeling van een visumaanvraag

1. De leges voor de behandeling van visumaanvragen van de burgers van de Republiek Moldavië bedragen 35 euro.

Het hierboven genoemde bedrag kan worden aangepast volgens de procedure van artikel 15, lid 4.

2. Aan de volgende categorieën personen worden geen kosten in rekening gebracht voor de behandeling van een visumaanvraag:

a) naaste familieleden – echtgenoten, kinderen (inclusief adoptiekinderen), ouders (inclusief voogden), grootouders en kleinkinderen van burgers van de Republiek Moldavië die legaal in de lidstaten verblijven;

b) leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, het grondwettelijk hof en de hoogste rechterlijke instantie, indien zij bij deze overeenkomst niet zijn vrijgesteld van de visumplicht;

c) leden van officiële delegaties van de Republiek Moldavië die op officiële uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten worden gehouden;

d) scholieren, studenten, postdoctoraal studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, inclusief in het kader van uitwisselingsprogramma's en andere schoolgerelateerde activiteiten;

e) gehandicapten en personen die hen indien nodig begeleiden;

f) personen die documenten hebben overgelegd waaruit blijkt dat hun reis om humanitaire redenen noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een dringende medische behandeling te ondergaan, in welk geval de vrijstelling ook geldt voor degene die de betrokkene begeleidt, of om de uitvaart van een naast familielid bij te wonen of een ernstig ziek naast familielid te bezoeken;

g) deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden;

h) deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma's;

i) deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma's van zustersteden of andere plaatsen;

j) journalisten;

k) kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en ten laste van de aanvrager komende kinderen van jonger dan 21 jaar;

l) gepensioneerden;

m) chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer verzorgen naar de lidstaten met voertuigen die zijn geregistreerd in de Republiek Moldavië;

n) personeel van wagons, koelwagons en locomotieven die naar de lidstaten reizen;

o) beoefenaars van vrije beroepen die deelnemen aan internationale tentoonstellingen, conferenties, symposia, studiebijeenkomsten of vergelijkbare evenementen die in de lidstaten worden gehouden.

3. In afwijking van lid 1 kunnen Bulgarije en Roemenië, die gebonden zijn door het Schengenacquis maar nog geen Schengenvisa afgeven, tot de bij besluit van de Raad te bepalen datum waarop zij het Schengenacquis op het gebied van het visumbeleid volledig gaan toepassen, burgers van de Republiek Moldavië vrijstellen van de betaling van leges voor de behandeling van een aanvraag voor een visum voor kort verblijf.

Artikel 7 – Duur van de behandeling van een visumaanvraag

1. De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten nemen binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de visumaanvraag en de benodigde bewijsstukken een beslissing over de visumaanvraag.

2. De periode voor het nemen van een beslissing over een visumaanvraag kan in individuele gevallen worden verlengd tot 30 kalenderdagen, met name wanneer nader onderzoek van de aanvraag nodig is.

3. De periode voor het nemen van een beslissing over een visumaanvraag kan in dringende gevallen worden beperkt tot twee werkdagen of minder.

Artikel 8 – Vertrek in geval van verloren of gestolen documenten

Burgers van de Europese Unie en de Republiek Moldavië die hun identiteitsbewijs hebben verloren of van wie het identiteitsbewijs is gestolen tijdens hun verblijf op het grondgebied van de Republiek Moldavië respectievelijk de lidstaten, kunnen dat grondgebied zonder visum of een andere machtiging verlaten met een geldig identiteitsbewijs dat is afgegeven door een diplomatieke of consulaire beroepspost van de lidstaten respectievelijk de Republiek Moldavië.

Artikel 9 – Verlenging van het visum in buitengewone omstandigheden

Van burgers van de Republiek Moldavië die door overmacht niet in staat zijn het grondgebied van de lidstaten binnen de in hun visum vermelde termijn te verlaten, wordt het visum kosteloos volgens de wetgeving van het gastland verlengd voor de periode die nodig is tot hun terugkeer naar hun eigen land.

Artikel 10 – Diplomatieke paspoorten

1. Burgers van de Republiek Moldavië die houder zijn van een geldig diplomatiek paspoort hebben geen visum nodig voor een inreis in, een uitreis uit of een doorreis over het grondgebied van de lidstaten.

2. De in lid 1 bedoelde personen mogen ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen op het grondgebied van de lidstaten verblijven.

Artikel 11 – Territoriale geldigheid van visa

Onverminderd nationale veiligheidsregels en -voorschriften van de lidstaten en onverminderd EU-regels inzake visa met een beperkte territoriale geldigheid, hebben de burgers van de Republiek Moldavië het recht om volgens dezelfde voorwaarden als de EU-burgers op het grondgebied van de lidstaten te reizen.

Artikel 12 – Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst

1. De partijen richten een Gemengd Comité van deskundigen op (hierna "het comité" genoemd) dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië. De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die wordt bijgestaan door deskundigen van de lidstaten.

2. Het comité heeft met name de volgende taken:

a) toezien op de toepassing van deze overeenkomst;

b) wijzigingen van of toevoegingen aan deze overeenkomst voorstellen;

c) geschillen beslechten die voortvloeien uit de interpretatie of de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst.

3. Het comité komt zo vaak als nodig is op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen bijeen, maar ten minste eens per jaar.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 13 – Verband tussen deze overeenkomst en bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten en de Republiek Moldavië

Zodra deze overeenkomst in werking treedt, heeft zij voorrang op de bepalingen van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die zijn gesloten tussen afzonderlijke lidstaten en de Republiek Moldavië, voor zover de bepalingen daarvan betrekking hebben op aangelegenheden die bij deze overeenkomst worden geregeld.

Artikel 14 – Wederkerigheidsclausule

Indien de Republiek Moldavië de visumplicht voor EU-burgers of voor bepaalde categorieën EU‑burgers weer invoert, gelden op basis van wederkerigheid voor de betrokken EU‑burgers automatisch dezelfde versoepelingen als die welke krachtens deze overeenkomst gelden voor de burgers van de Republiek Moldavië.

Artikel 15 - Slotbepalingen

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures geratificeerd of goedgekeurd en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de hierboven bedoelde procedures zijn voltooid.

2. In afwijking van lid 1 treedt deze overeenkomst pas in werking op de datum van de inwerkingtreding van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië indien dit later is dan de in lid 1 bedoelde datum.

3. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten, tenzij zij wordt opgezegd in overeenstemming met lid 6 van dit artikel.

4. Deze overeenkomst kan met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking nadat de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

5. Elk van beide partijen kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten in verband met de openbare orde, de bescherming van de nationale veiligheid of de bescherming van de volksgezondheid. Het besluit tot opschorting wordt uiterlijk 48 uur vóór de inwerkingtreding ervan meegedeeld aan de andere partij. De partij die de toepassing van de overeenkomst heeft opgeschort, stelt de andere partij in kennis van het feit dat de redenen voor de opschorting zijn vervallen zodra dit het geval is.

6. Elk van beide partijen kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Deze overeenkomst wordt beëindigd 90 dagen na de datum van deze kennisgeving.

Opgesteld te [….] op […..], in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Moldavische, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, waarbij al deze teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Voor de Europese Gemeenschap Voor de Republiek Moldavië

BIJLAGE

PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE LIDSTATEN DIE HET SCHENGENACQUIS NIET VOLLEDIG TOEPASSEN

De lidstaten die gebonden zijn door het Schengenacquis maar nog geen Schengenvisa afgeven omdat zij in afwachting zijn van het daarvoor benodigde besluit van de Raad, verstrekken nationale visa die alleen geldig zijn op hun eigen grondgebied.

Deze lidstaten kunnen eenzijdig Schengenvisa en verblijfsvergunningen erkennen met het oog op doorreis over hun grondgebied, overeenkomstig Beschikking nr. 895/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006.

Aangezien Beschikking nr. 895/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 nog niet van toepassing is op Roemenië en Bulgarije, zal de Europese Commissie soortgelijke bepalingen voorstellen zodat deze landen eenzijdig Schengenvisa en ‑verblijfsvergunningen en vergelijkbare documenten die door andere nog niet volledig in de Schengenzone geïntegreerde lidstaten zijn afgegeven, kunnen erkennen met het oog op doorreis over hun grondgebied.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DENEMARKEN

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op de procedures voor de afgifte van visa door de diplomatieke en consulaire beroepsposten van het Koninkrijk Denemarken.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van het Koninkrijk Denemarken en de Republiek Moldavië onverwijld een bilaterale overeenkomst sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf, die vergelijkbaar is met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE HET VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Republiek Moldavië bilaterale overeenkomsten sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE IJSLAND EN NOORWEGEN

De partijen nemen nota van de nauwe betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen en IJsland, die met name voortvloeien uit de overeenkomst van 18 mei 1999 inzake de betrokkenheid van deze twee staten bij de uivoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van Noorwegen, IJsland en de Republiek Moldavië onverwijld bilaterale overeenkomsten sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf, die vergelijkbaar zijn met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE ZWITSERSE BONDSSTAAT EN LIECHTENSTEIN (indien nodig)

P.M. ‑ Indien de overeenkomst tussen de EU, de EG en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, alsmede de aan die overeenkomst gehechte protocollen betreffende Liechtenstein in werking zijn getreden op het ogenblik waarop de onderhandelingen met de Republiek Moldavië worden afgerond, wordt een soortgelijke verklaring afgelegd met betrekking tot Zwitserland en Liechtenstein.

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE TOEGANG VAN VISUMAANVRAGERS EN DE HARMONISATIE VAN INFORMATIE OVER PROCEDURES VOOR DE AFGIFTE VAN VISA VOOR KORT VERBLIJF EN OVER DE DOCUMENTEN DIE MOETEN WORDEN OVERGELEGD BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN VISUM VOOR KORT VERBLIJF

De Europese Gemeenschap acht transparantie van groot belang voor visumaanvragers en wijst erop dat op 19 juli 2006 het voorstel voor een herziening van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten is goedgekeurd door de Europese Commissie en nu wordt behandeld door het Europees Parlement en de Raad, en dat daarin voorschriften zijn opgenomen voor de toegang van visumaanvragers tot de diplomatieke en consulaire posten van de lidstaten.

Ten aanzien van de informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt, is de Europese Gemeenschap van mening dat passende maatregelen dienen te worden genomen:

in algemene zin, om voor visumaanvragers basisinformatie te verzorgen over de procedures en voorwaarden voor het aanvragen van een visum en over de geldigheid van verstrekte visa;

de Europese Gemeenschap stelt een lijst van minimumvereisten op zodat visumaanvragers uit de Republiek Moldavië samenhangende en gelijkluidende basisinformatie krijgen en in principe dezelfde bewijsstukken moeten overleggen.

De hierboven bedoelde informatie moet op grote schaal worden verspreid (via informatieborden van consulaten, folders, websites, enz.).

De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten dienen informatie te verstrekken over de mogelijkheden die het Schengenacquis biedt om de afgifte van visa voor kort verblijf in individuele gevallen te versoepelen, met name voor bonafide aanvragers.

VERKLARING VAN DE EUROPESE COMMISSIE BETREFFENDE VERTEGENWOORDIGING EN HET GEMEENSCHAPPELIJK AANVRAAGCENTRUM IN CHISINAU

De Commissie erkent dat Moldavische burgers problemen ondervinden bij het aanvragen van een Schengenvisum als gevolg van de beperkte consulaire vertegenwoordiging van de Schengenlidstaten, en moedigt de lidstaten, en met name de lidstaten die Schengenvisa afgeven, aan om hun vertegenwoordiging in de Republiek Moldavië te verbeteren door de bestaande mogelijkheden optimaal te benutten: een eigen vertegenwoordiging openen, zich door een andere lidstaat laten vertegenwoordigen, of gebruikmaken van de mogelijkheden die het gemeenschappelijk aanvraagcentrum in Chisinau biedt.

VERKLARINGEN OVER KLEIN GRENSVERKEER

POLITIEKE VERKLARING VAN ROEMENIË BETREFFENDE KLEIN GRENSVERKEER

Roemenië verklaart bereid te zijn onderhandelingen te beginnen over een bilaterale overeenkomst met de Republiek Moldavië met het oog op de toepassing van de regeling voor klein grensverkeer die is ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 1931/2006 van 20 december 2006 tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst.

POLITIEKE VERKLARING VAN DE REPUBLIEK MOLDAVIË OVER KLEIN GRENSVERKEER

De Republiek Moldavië verklaart bereid te zijn onderhandelingen te beginnen over een bilaterale overeenkomst met Roemenië met het oog op de toepassing van een dergelijke regeling voor klein grensverkeer.

***

1PB L 167 van 20.6.2006, blz.1.

2PB C […], blz. […].

3PB C …

4PB C …

5De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal [door het secretariaat-generaal van de Raad] in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

NL NL