Bijlagen bij COM(2011)487 - Standpunt EU op de ministerraad van de energiegemeenschap (Chişinău, 6 oktober 2011)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

Standpunt van de Europese Unie

· De Europese Unie hecht haar goedkeuring aan de financiële kwijting van de directeur van het secretariaat van de energiegemeenschap voor 2010.

· De Europese Unie keurt de begroting voor 2012-2013 goed, mits de begrotingsautoriteit voor beide jaren de benodigde kredieten toekent.

· De Europese Unie keurt de wijzigingen in bijlage IV bij het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap goed inzake de bijdragen van de partijen aan de begroting van de energiegemeenschap.

· De Europese Unie gaat akkoord met de tenuitvoerlegging door de energiegemeenschap van Richtlijn 2009/72/EG, Richtlijn 2009/73/EG, Verordening (EG) nr. 714/2009 en Verordening (EG) nr. 715/2009.

· De Europese Unie keurt wijzigingen goed in het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap, overeenkomstig het besluit van de Raad van 28 juni 2011 dat de Commissie machtigt om namens de Europese Unie te onderhandelen over wijzigingen in het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap.

· De Europese Unie keurt de vaststelling door de energiegemeenschap goed van de in 2011 aangenomen gedelegeerde verordeningen over de energie-etikettering van afwasmachines voor huishoudelijk gebruik, wasmachines, koelapparaten, televisies en koelapparaten voor huishoudelijk gebruik.

· De Europese Unie keurt het werkprogramma goed van de energiegemeenschap voor de periode 2012-2013.

· De Europese Unie keurt de aanname goed van een uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van gasinfrastructuur in de energiegemeenschap.

· De Europese Unie keurt de aanvaarding goed van Armenië als waarnemer bij de energiegemeenschap.

· De Europese Unie keurt de oprichting goed van een taakgroep voor regionale strategie.

· De Europese Unie keurt de benoeming goed van leden van het regelgevend comité voor geschillenbeslechting.

[1] Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten.

[2] Het betreft de vier gedelegeerde verordeningen van de Commissie aangenomen op 28 september 2010, houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van afwasmachines voor huishoudelijk gebruik, wasmachines voor huishoudelijk gebruik, televisies en koelapparaten voor huishoudelijk gebruik.

[3] VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD overeenkomstig artikel 7 van Besluit 2006/500/EG (Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap) http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/community/doc/20110310_report_en.pdf.

--------------------------------------------------