Bijlagen bij COM(2013)851 - Herziening van het voorstel voor een raadsverordening tot oprichting van een Europees openbaar ministerie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage 1. De gemotiveerde adviezen vertegenwoordigen 18 van de 56 stemmen. Volgens artikel 7, lid 2, van Protocol nr. 2 zijn voor een heroverweging 14 stemmen nodig.

[7]               Zie bijvoorbeeld zaak C-58/08, Vodafone [2010] Jurispr. I-4999, punt 72; of zaak C-377/98, Nederlands v Parlement en Raad [2001] Jurispr. I-7079, punt 32.

[8]               Zaak C-233/94, Duitsland/ Europees Parlement en Raad, Jurispr. [1997], blz. I-2405, punt 25.

[9]               Aangehaald in voetnoot 6; punten 55 tot en met 60.

[10]             COM(2012) 363 van 11 juli 2012.

[11]             OLAF-verslag 2011, blz. 18-20.

[12]             Een strafprocedure is een strafrechtelijke procedure tegen één natuurlijke of rechtspersoon in één rechtsgebied. Elke zaak kan meerdere strafprocedures in verschillende landen omvatten.

[13]             Percentage zaken die in de periode 2006-2011 door OLAF zijn overgedragen aan de lidstaten zonder dat er een rechterlijke uitspraak over bekend is, OLAF-verslag 2011, tabel 6, blz. 20.

[14]             51,2% van de zaken die in de periode 2006-2011 door OLAF zijn overgedragen aan de lidstaten waarover een rechterlijke uitspraak bekend is, werd geseponeerd, OLAF-verslag 2011, tabel 6, blz. 20.

[15]             OLAF-verslag 2011, tabel 6, blz. 20.

[16]             Zie bijvoorbeeld zaak T-29/03, Comunidad Autónoma de Andalucía tegen Commissie [2004] Jurispr. II-2923, punt 37; en zaak T-309/03, Camós Grau tegen Commissie [2006] Jurispr. II-1173, punt 51.

[17]             Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 248 van 18 september 2013, blz.1-22), die op 1oktober 2013 in werking is getreden.

[18]             Zie COM(2013) 173 voor Europol en COM(2013) 535 voor Eurojust. De uitvoeringstermijn voor de vorige hervorming van Eurojust (Besluit 2009/426/JBZ van de Raad van 16 december 2008) is verstreken op 4 juni 2011.

[19]             COM(2012) 363.