Bijlagen bij COM(2011)167 - Advies over de amendementen van het EP op het Raadsstandpunt over het voorstel tot wijziging van Verordening 1934/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage II ten uitvoer wordt gelegd door middel van speciale begrotingsonderdelen voor andere activiteiten dan officiële ontwikkelingshulp.

5. Conclusie

De discussies met de medewetgevers moeten na de tweede lezing worden voortgezet teneinde te komen tot een consensus, waarbij bij voorkeur het EP aanzienlijke toetsingsrechten worden verleend voor het overblijvende gedeelte van de lopende meerjarige programmeringsperiode en waarbij voor de volgende programmeringsperiode de mogelijkheden worden opengelaten, met inbegrip van een mogelijk beroep op gedelegeerde handelingen met volledig respect voor de criteria van artikel 290 VWEU.