Bijlagen bij COM(2016)710 - Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 Naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage I.

(2)

Bijlage II.

(3)

 Afgezien van een standaard btw-verklaring, waarvoor een eerder Commissievoorstel dit jaar moest worden ingetrokken door gebrek aan steun van de Raad tijdens de wetgevingsprocedure. Voorbeelden van follow-up door de Commissie in haar werkprogramma van dit jaar zijn onder meer voorstellen tot wijziging van de EU-wetgeving over e-privacy en btw (zie bijlage I) en het voorstel voor een uitvoeringshandeling op grond van de richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (zie bijlage II).

(4)

Bijlage V.

(5)

 Bijlage IV.

(6)

Besluit van de Commissie van 25 november 2014 betreffende het openbaar maken van informatie over bijeenkomsten van leden van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen (C(2014) 9051 final) en besluit van de Commissie van 25 november 2014 betreffende het openbaar maken van informatie over bijeenkomsten van directeuren-generaal van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen (C(2014) 9048 final).

(7)

COM(2016) 627 final.

(8)

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf

(9)

In deze context zal de Commissie haar communicatieactiviteiten in 2017 concentreren op de prioriteiten van de Commissie, op basis van de maatregel inzake institutionele communicatie in 2017-2018 in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020 (C(2016) 6838 van 25.10.2016).

(10)

COM(2016) 646 final.

(11)

Om de concrete uitvoering van deze initiatieven verder te ondersteunen, hebben we recentelijk voorgesteld om de bestaande financiering voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor de periode 2017-2020 op te trekken met nog eens 2 miljard EUR.

(12)

Zoals gezegd, is in amper één jaar tijd het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) geactiveerd in 27 lidstaten en heeft het geresulteerd in 138 miljard EUR investeringen, waaronder nieuwe financiering voor bijna 300 000 mkb-bedrijven.

(13)

COM(2016) 581 final.

(14)

COM(2016) 603 final.

(15)

COM(2015) 634 final, COM(2015) 635/2 final.

(16)

COM(2016) 593 final, COM(2016) 594 final, COM(2016) 595 final, COM(2016)596 final.

(17)

COM(2016) 289 final.

(18)

COM(2015) 627 final.

(19)

COM(2016) 285 final.

(20)

COM(2016) 287 final.

(21)

COM(2016) 590 final, COM(2016) 591 final.

(22)

COM(2016) 43 final.

(23)

COM(2016) 589 final.

(24)

COM(2016) 52 final en COM(2016) 53 final/2.

(25)

COM(2015) 337 final/2.

(26)

COM(2016) 482 final/2.

(27)

COM(2016) 479 final.

(28)

COM(2016) 683 en COM(2016) 685.

(29)

COM(2016) 686 en COM(2016) 687.

(30)

COM(2015) 603 final.

(31)

COM(2015) 586 final/2.

(32)

COM(2015) 472 final/2.

(33)

COM(2015) 583 final.

(34)

COM(2013) 192 final.

(35)

Conclusies van de Europese Raad, Brussel, 20-21.10.2016, punt 14: "Hij verzoekt de Commissie tevens de onderhandelingen met de autoriteiten van de VS voort te zetten teneinde een ambitieuze, evenwichtige en brede vrijhandelsovereenkomst te kunnen voorleggen."

(36)

COM(2016) 194 final en COM(2016) 196 final.

(37)

COM(2015) 670 final.

(38)

Het eerste verslag van de Commissie over de vorderingen op weg naar een doeltreffende en duurzame Veiligheidsunie is op 12.10.2016 goedgekeurd – COM(2016) 670 final.

(39)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(40)

COM(2016) 270 final/2.

(41)

COM(2016) 271 final.

(42)

COM(2016) 272 final/2.

(43)

COM(2016) 468 final.

(44)

COM(2016) 378 final.

(45)

COM(2016) 385 final.

(46)

 COM(2016) 581 final.

(47)

  http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_nl  Zie ook de intentieverklaring van de voorzitter en eerste vicevoorzitter aan de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad. Op basis hiervan heeft de eerste voorzitter overlegd met de Raad Algemene Zaken van 20 september en heeft de Commissie op 3 en 4 oktober een bijeenkomst gehouden met de Conferentie van commissievoorzitters.

(48)

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0312+0+DOC+XML+V0//NL

(49)

Brief van 4 oktober van de voorzitter van de Raad Algemene Zaken aan de voorzitter en de eerste vicevoorzitter van de Commissie.

(50)

  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc_contribution-to-ec--2017-workprogramme_en.pdf

(51)

  https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=RESOL-VI/010&id=24254  

(52)

  http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/

(53)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=NL

(54)

Punt 7 van het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven.

(55)

 Bijlage III.