Bijlagen bij COM(2017)331 - Wijziging van verordeningen 1095/2010 over de EU-Autoriteit voor effecten en markten en 648/2012 wat betreft vergunningen aan CTP’s en erkenning van CTP’s uit derde landen - EU monitor

EU monitor
Zondag 8 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage voor meer informatie over haar rol en de manieren waarop de kosten werden berekend.

2. De kosten van deze nieuwe tijdelijke functionarissen zullen volledig worden gefinancierd met vergoedingen die bij de sector worden geïnd (geen gevolgen voor de EU-begroting). Gelet op de veronderstelling dat de aanneming en de inwerkingtreding van het voorstel midden 2018 zouden plaatsvinden, en het feit dat de Commissie een gedelegeerde handeling zou moeten voorbereiden waarin de soorten vergoedingen, de aangelegenheden waarvoor een vergoeding is vereist, de hoogte van de vergoedingen en de wijze waarop ze moeten worden betaald, nader worden bepaald, zullen er echter vóór ten vroegste midden 2019 geen vergoedingen worden geïnd. Aangezien de ESMA echter kosten zou maken op grond van de verordening vanaf de inwerkingtreding van de verordening, moet er in 2018 en 2019 aanvullende begroting van de EU worden verkregen om ten minste de eerste twaalf werkingsmaanden na de inwerkingtreding van de verordening te dekken.

De te innen vergoedingen zullen ook de kosten dekken die vanaf 2018 worden gemaakt, waardoor de ESMA ten laatste in 2020 het door de EU voorgeschoten bedrag zal kunnen terugbetalen.

Die aanvullende begroting moet uit de algemene begroting komen, aangezien de begroting van DG FISMA een dergelijk bedrag niet kan dekken.

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarige financieel
kader
NummerRubriek 1a Concurrentievermogen ter bevordering van groei en werkgelegenheid

DG: FISMAJaar
2018
Jaar
2019
Jaar
2020
Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
• Beleidskredieten
12.02 06Vastleggingen(1)4 310 5557 788 789
Betalingen(2)4 310 5557 788 789
Nummer begrotingsonderdeelVastleggingen(1a)
Betalingen(2a)
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten 66  

Nummer begrotingsonderdeel(3)
TOTAAL kredieten
voor DG FISMA
Vastleggingen= 1+1a+3
4 310 5557 788 789
Betalingen= 2+2a

+3
4 310 5557 788 789


• TOTAAL beleidskredieten
Vastleggingen(4)
Betalingen(5)
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten
(6)
TOTAAL kredieten
onder RUBRIEK <….>
van het meerjarige financieel kader
Vastleggingen= 4+6
Betalingen= 5+6


Rubriek van het meerjarige financieel
kader
5"Administratieve uitgaven"

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
DG: <…….>
• Personele middelen
• Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG <…….>Kredieten

TOTAAL kredieten
onder RUBRIEK 5
van het meerjarige financieel kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
N 67
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5
van het meerjarige financieel kader 
Vastleggingen
Betalingen

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

–    Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

–    Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs



Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort 68

Gem. kostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 69 …
- Output
- Output
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2 …
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTALE KOSTEN

3.2.3.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1.Samenvatting

–    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar
N 70
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL

RUBRIEK 5
van het meerjarige financieel kader
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 5
van het meerjarige financieel kader

Buiten RUBRIEK 5 71
van het meerjarige financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve
uitgaven
Subtotaal
buiten RUBRIEK 5
van het meerjarige financieel kader

TOTAAL

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.2.Geraamde personeelsbehoeften

–    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

–X    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar
2018
Jaar
2019
Jaar 2020Jaar 2021Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)
XX 01 01 02 (delegaties)
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)
10 01 05 01 (eigen onderzoek)
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) 72

XX 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale financiële middelen")
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)
XX 01 04 jj  73

- zetel

- delegaties
XX 01 05 02 (AC, END, INT - Onderzoek door derden)
10 01 05 02 (AC, END, SNE – Eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeeln.v.t.
Extern personeeln.v.t.

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financieel kader

–    Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financieel kader

–X    Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financieel kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

Er is een herprogrammering nodig van ESMA-begrotingsonderdeel 12.02.06. Hoewel de volledige geplande bedragen (zie de bijlage voor nadere informatie) door vergoedingen van CTP's uit de EU en uit derde landen zullen worden gedekt, zal een voorschot uit de EU-begroting nodig zijn om de gemaakte kosten tijdens ten minste de eerste zes werkingsmaanden (d.w.z. begroting 2018) en ten hoogste de eerste twaalf werkingsmaanden te dekken.

Na de aanneming van het voorstel zal de Commissie een gedelegeerde handeling moeten vaststellen waarin de methodologie voor de berekening en de inning van de vergoedingen van CTP's uit de EU en uit derde landen nader wordt bepaald. Er zullen pas vergoedingen kunnen worden geïnd na een verklaring van geen bezwaar van het Europees Parlement en de Raad en publicatie in het Publicatieblad. Die kosten zouden niettemin mettertijd kunnen worden teruggevorderd.

–    Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financieel kader.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

[…]

3.2.5.Bijdragen van derden

–Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

–Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
2018
Jaar
2019
Jaar
2020
Jaar
2021
Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron:
TOTAAL medegefinancierde kredieten


Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–    voor de eigen middelen

–    voor de diverse ontvangsten

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 74
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[…]


Bijlage bij het financieel memorandum bij een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen.

Voor de personeelsuitgaven zijn de kosten die op de door de ESMA te verrichten taken betrekking hebben, geraamd in overeenstemming met de kostenclassificatie in de ontwerpbegroting van de ESMA voor 2018. Deze ramingen zouden niettemin moeten worden herzien indien de financiering van de ETA's zou worden veranderd in een voorstel van de Commissie over de herziening van de ETA's.

Extra taken

Het voorstel van de Commissie behelst bepalingen waardoor de ESMA nieuwe of uitgebreidere taken krijgt. Ten eerste zal de ESMA een breder scala van toezichthoudende taken op zich moeten nemen met betrekking tot CTP's uit derde landen. Voor tier 1-CTP's zou dit een intensievere follow-up van het erkenningsproces met zich meebrengen, met mogelijk inspecties ter plaatse en directe vergaderingen met de CTP's. Voor tier 2-CTP's zou dit een feitelijk toezicht op de CTP's uit derde landen impliceren. De ESMA zou daarom over de nodige middelen moeten beschikken om die toezichthoudende activiteit uit te oefenen. Ten tweede zullen de personeelsleden voor de nieuw opgerichte CTP-bestuursvergadering worden gefinancierd uit de begroting van ESMA, met name de permanente leden van de CTP-bestuursvergadering. Ten derde zal de ESMA haar eigen aanvullende taken hebben ter ondersteuning van de werkzaamheden van de nieuw opgerichte CTP-bestuursvergadering, die meer convergentie tussen de toezichtpraktijken in de hele EU tot stand zal brengen. Ten slotte bevat het voorstel bepalingen waardoor de ESMA technisch advies zou moeten opstellen voor de voorbereiding van verschillende gedelegeerde handelingen van de Commissie die ervoor moeten zorgen dat uiterst technische bepalingen coherent worden uitgevoerd in de hele EU. Het kan niet worden uitgesloten dat op grond van de bestaande bevoegdheidsdelegaties in EMIR wijzigingen van bestaande technische regulerings- of uitvoeringsnormen kunnen worden voorgesteld om rekening te houden met de wijzigingen in dit voorstel (bv. bestaande technische reguleringsnormen inzake colleges). Daarnaast moet de ESMA misschien opnieuw onderhandelen over samenwerkingsregelingen met betrokken autoriteiten van derde landen.

De CTP-bestuursvergadering zal vijf permanente leden hebben. De belangrijkste taken van de CTP-bestuursvergadering zijn de evaluatie en de bekrachtiging (of desgevallend de afwijzing van bekrachtiging) van toezichtsbesluiten van nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot bepaalde vereisten uit hoofde van EMIR, met name vergunning, intrekking van vergunning, prudentiële vereisten van CTP's en interoperabiliteitsregelingen. Dit zal een deskundige analyse en begrip vereisen van de besluiten die aan de CTP-bestuursvergadering worden voorgelegd, een beoordeling van de risico's en baten van het besluit alsook de nodige coördinatie en dialoog met de centrale bank van uitgifte en de nationale bevoegde autoriteiten, met name die in het bestaande EMIR-college.

Wat de timing betreft, wordt aangenomen dat de verordening midden 2018 in werking zal treden. De extra middelen voor de ESMA zullen derhalve pas vanaf midden 2018 vereist zijn. Wat het soort posten betreft, zullen extra middelen nodig zijn voor de taken op het gebied van toezicht op CTP's, om tijdig met succes de nieuwe CTP-bestuursvergadering te kunnen oprichten en het nieuwe toezichtkader voor CTP's uit de EU en uit derde landen te kunnen uitvoeren; die middelen bestaan uit (zonder beperkt te zijn tot): dagelijks contact (fysieke vergadering, conferencecalls, enz.) met CTP-managers, conformiteitsteams, juridische teams, IT-teams, risicobeheersingsteams, financiële teams en operationele teams; beoordeling van risicomodellen, CTP-rulebook en CTP-procedures, benoemingen van bestuursleden en uitvoerende personeelsleden, uitbestede diensten, uitbreiding van activiteiten en diensten, IT-oplossingen, kapitaaltoereikendheid, aandeelhouders en aandeelhoudersstructuur van CTP's, en interoperabiliteitsregelingen; evaluatie van interne controles; uitgebreide risicobeoordeling; uitgifte van aanbevelingen en crisisbeheersing. Er zal personeel nodig zijn voor de uitvoering van de volgende taken: risicoanalyse en modellering; juridische analyse en ondersteuning; bilaterale en multilaterale vergaderingen met belanghebbenden, met name CTP's en handelsplatforms alsook andere regulatoren en toezichthouders, zowel in een nationale als in een internationale omgeving, waarvoor frequent moet worden gereisd. Voor CTP's uit derde landen zullen ook personeelsleden nodig zijn om nieuwe taken uit te voeren, waaronder de monitoring van de doorlopende conformiteit van erkende CTP's uit derde landen met de EMIR-vereisten, via verzoeken om informatie, vragenlijsten en inspecties ter plaatse. De ESMA zal ook moeten bepalen of aanvragende en erkende CTP's uit derde landen systeemrelevant zijn voor de financiële stabiliteit van de EU en van de lidstaten. Voor CTP's uit derde landen die systeemrelevant worden geacht (tier 2-CTP's), zal de ESMA hun conformiteit met extra vereisten moeten monitoren. Ten slotte zal ESMA instrumenten moeten ontwikkelen om de vergelijkbare conformiteit te beoordelen. Dit zal een aanzienlijke uitwisseling van informatie vergen, zowel met de autoriteiten van derde landen en CTP's, en de verwerking van een aanzienlijke hoeveelheid gegevens, die via vragenlijsten zijn verzameld en door de ESMA-personeelsleden zijn geanalyseerd. Globaal genomen vereist het werk ook bilaterale en multilaterale vergaderingen met belanghebbenden, met name CTP's en andere regulatoren/toezichthouders, de oprichting en het beheer van de CTP-bestuursvergadering die bestaat uit toezichthouders uit de lidstaten; het onderhandelen over internationale memoranda van overeenstemming/samenwerkingsovereenkomsten; het verstrekken van technische analyse en het opstellen van documenten voor de CTP-bestuursvergadering. (d.w.z. inspecties ter plaatse, analyse van risicomodellen, enz.).

Het vereiste werk hangt nauw samen met en zal voortbouwen op het bestaande werk van de ESMA uit hoofde van EMIR op het gebied van de erkenning van CTP's uit derde landen en de huidige rol van de ESMA in het toezicht op CTP's uit de EU via colleges. Tot dusver zijn 28 CTP's uit derde landen erkend en zijn 17 CTP's uit de EU vergund op grond van EMIR. Nog eens twaalf CTP's uit derde landen hebben erkenning aangevraagd maar zijn nog niet erkend omdat de Commissie nog geen gelijkwaardigheidsbesluit heeft genomen voor hun nationale jurisdicties.

Personele middelen

In de veronderstelling dat alle CTP’s uit derde landen die een erkenning aanvragen deze ook krijgen, zou dat betekenen dat ongeveer 40 CTP’s uit derde landen onder de bevoegdheid van de ESMA zouden vallen – hetzij indirect via monitoring en uitwisseling van informatie (namelijk voor niet-systeemrelevante tier 1-CTP’s) hetzij via directer toezicht op tier 2-CTP’s die mogelijk zwaardere risico’s inhouden. Gezien de mogelijke negatieve impact die CTP's hebben voor de financiële stabiliteit en indirect de reële economie, is het essentieel dat voor de betrokken taken passende middelen worden uitgetrokken.

Rekening houdend met het aantal CTP’s uit derde landen waarop direct of indirect toezicht moet worden uitgeoefend en de aard en complexiteit van de taken die door de ESMA moeten worden vervuld voor tier 1- en tier 2-CTP’s, wordt het aantal benodigde voltijdequivalenten derhalve geraamd op ongeveer 45. Omdat het gaat om gespecialiseerd en deskundig werk, en het mogelijk moeilijk is om snel ervaren personeelsleden aan te werven, wordt aangenomen dat er bij aanvang meer een beroep zal worden gedaan op nationale deskundigen om de nodige taken uit te voeren. Naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en die personeelsleden aan ervaring winnen, zou het benodigde aantal nationale deskundigen dienovereenkomstig moeten afnemen.

Een specifiek aantal personeelsleden zal nodig zijn om de CTP-bestuursvergadering op te zetten en operationeel te maken. Zodra de CTP-bestuursvergadering aan de slag is, en in combinatie met de huidige personeelsleden van de ESMA die zich met de dagelijkse activiteiten van de EMIR-colleges bezighouden, enz., zou er minder nieuw personeel nodig zijn.

Ten slotte zal voor de ESMA een aantal AST's nodig zijn voor de administratie van de CTP-bestuursvergadering en voor de aanwerving van de nodige personeelsleden.

Personeel ESMA201820192020
AD's202736
CTP's uit derde landen253535
CTP's uit de EU1055
END's101213
CTP's uit derde landen151010
CTP's uit de EU000
AST's012
TOTAAL PERSONEEL304049


Naast de extra personeelsleden die de ESMA nodig heeft, zijn er drie permanente leden (hoofd plus twee extra permanente leden) van de EU-bestuursvergadering nodig. Zij zullen ook uit de begroting van de ESMA worden betaald. Die leden moeten ervaren zijn en een vergoeding ontvangen die passend is voor hun niveau.

Er zullen ook onvermijdelijke kosten zijn in verband met de aanwerving van die extra personeelsleden (reis, hotel, medisch onderzoek, installatie- en andere toelagen, verhuiskosten, enz.), die geraamd worden op 12 700 EUR.

Aannamen voor de berekening van de personeelskosten:

·aangenomen wordt dat de extra posten betrekking hebben op tijdelijke functionarissen van functiegroep en rang AD7;

·de gemiddelde loonkosten voor de verschillende categorieën personeel zijn gebaseerd op richtsnoeren van DG BUDG;

·de op de salarissen toepasselijke correctiecoëfficiënt voor Parijs is 1,138.

Overige benodigde middelen

De geplande aanzienlijke toename in het personeelsbestand van de ESMA zal onvermijdelijke gevolgen hebben voor de infrastructuurregelingen van de ESMA.

Om te beginnen zal zij extra kantoorruimte moeten verwerven. Dit kan gebeuren hetzij door haar bestaande kantoorruimte uit te breiden hetzij door een nieuw gebouw te verkrijgen. De kosten voor de extra kantoorruimte worden geraamd op 1,057 miljoen EUR per jaar voor de huur en 600 000 EUR voor uitrusting en beveiliging.

Ten tweede vloeit een belangrijke nieuwe taak voort uit het toezicht op in de EU erkende CTP's uit derde landen. Er zullen dus waarschijnlijk een aantal dienstreizen naar derde landen en in de EU moeten worden gemaakt, en een aantal vergaderingen moeten plaatsvinden. De kosten voor dienstreizen worden geraamd op 12 000 EUR per maand voor 20 personeelsleden of 240 000 EUR per jaar.

Ten derde zullen ook diverse kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld opleiding voor nieuwe personeelsleden, en extra middelen nodig zijn om nieuwe IT-instrumenten te ontwikkelen of bestaande IT-projecten uit te breiden.

Ontvangsten

Het voorstel voorziet erin dat de extra kosten die door de ESMA worden gemaakt, grotendeels worden gedekt door de vergoedingen die van de CTP's worden ontvangen. De kosten voor de erkenning van en het doorlopende toezicht op CTP's uit derde landen zullen afhangen van het feit of ze als tier 1-CTP of als tier 2-CTP worden beschouwd, en in verhouding staan tot de werkelijke kosten die door de ESMA worden gemaakt.

Berekening201820192020TOTAAL
Personeelsuitgaven ESMA20 TA's + 10 END's28 TA's + 12 END's36 TA's + 13 END's
Salarissen en toelagen
TA's (AD's en AST's)= (30 x 138 000) x 1,138 in 2018
1 570 4404 397 2325 653 58411 621 256
END's= (15 x 78 000) x 1,139 in 2018
443 8201 065 1681 153 9322 662 920
Uitgaven in verband met indienstnemingen= 30 x 12 700
38 100127 000114 300622 300
Dienstreizen= 20 x 12 x 1 000
120 000240 000240 000600 000
CTP-bestuursvergadering
Salarissen en toelagen= (21 990 x 12) x 1,138 + 2 x (21 323 x 12) x 1,138
441 335882 669882 6692 206 673
Dienstreizen= 3 x 12 x 2 500
45 00090 00090 000225 000
Uitgaven in verband met indienstnemingen= 3 x 12 700
38 10038 100
Huurkosten= 1554m² x 680
528 3601 056 7201 056 7202 641 800
Uitrustingskostengeraamd 600 000 EUR600 000600 000
Overige kosten (opleiding, IT-instrumenten, enz.)geraamd 2500 EUR 1e jaar - daarna 1000 EUR per persoon142 50057 00057 000256 500
TOTAAL4 310 5557 915 7899 248 20521 474 549
ONTVANGSTEN201820192020TOTAAL
Vergoedingen CTP's= 25 AD's + 15 END's in 2018 en 35 AD's + 10 END's daarna + toezichthoudende bestuursvergadering + gerelateerde kosten
4 310 5557 915 7899 248 20521 474 549
TOTAAL4 310 5557 915 7899 248 20521 474 549


(1) http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html  
(2) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. Te vinden op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20170103&qid=1492599335405&from=EN  
(3) BIS, statistieken, OTC derivatives statistics at end-June 2016 , november 2016.
(4) Zie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3990_en.htm , november 2016.
(5) BIS, statistieken, OTC derivatives statistics at end-June 2016 , november 2016.
(6) FSB, OTC Derivatives Market Reforms, Eleventh progress report on implementation , augustus 2016. Zie in het bijzonder punt 3.2.1 inzake centrale clearing van gestandaardiseerde transacties, alsook de aanhangsels C en I voor meer details.
(7) https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_407936.html  
(8) Op grond van EMIR is de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) belast met de ontwikkeling van technische normen voor het specificeren van de klasse van otc-derivaten die aan de clearingverplichting moet worden onderworpen. De ESMA houdt ook een openbaar register betreffende de clearingverplichting bij. Zie blz. 8-10 van het openbaar register voor verdere details betreffende de clearingverplichtingen: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf  
(9) Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.
(10) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/2251 van 4 oktober 2016 , PB L 340 van 15.12.2016, blz. 9.
(11) De ESMA heeft verschillende klassen van rente-, krediet-, aandelen- en valuta-otc-derivaten geanalyseerd en voorgesteld dat sommige hiervan aan de clearingverplichting worden onderworpen. Zoals aangegeven in de onderstaande tabel zou de ESMA in de toekomst verdere clearingverplichtingen kunnen overwegen, waaronder bijvoorbeeld voor “Equity Lookalike/Flexible equity derivatives en CFD” en “ForEx Non-deliverable Forward (NDF)”.
(12) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters.
(13) Zie de ESMA, verslag van de EU-brede stresstest voor CTP’s 2015, 29 april 2016, 2016/658 en de daarmee samenhangende grafiek in punt 3.1 van de effectbeoordeling bij dit voorstel.
(14) Zie de volledige lijst van CTP’s in de Unie in tabel 3 in punt 2.3 van de effectbeoordeling bij dit voorstel.
(15) Overeenkomstig EMIR verstrekt de ESMA een lijst van erkende CTP’s uit derde landen die diensten en activiteiten mogen aanbieden in de Unie . De CTP’s uit derde landen zijn gevestigd in 15 landen die vallen onder de door de Commissie vastgestelde gelijkwaardigheidsbesluiten: Australië, Hongkong, Singapore, Canada, Zwitserland, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Zuid-Afrika en de VS CFTC, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai International Financial Centre (DIFC), India en Nieuw-Zeeland.
(16) Zie punt 2.3 van de effectbeoordeling bij dit voorstel.
(17) Op de top van Cannes van november 2011 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de G20 hun goedkeuring gehecht aan “Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions” (de “Key Attributes”) als “nieuwe internationale norm voor afwikkelingsregelingen”. Zie het Communiqué van de leiders van de G20 op de top in Cannes – 3-4 november 2011, deel 13.
(18) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365. COM(2016) 856 final.
(19) Mededeling over de "Staat van de Unie 2016: Voltooien van de kapitaalmarktenunie – Commissie versnelt hervorming"; 14 september 2016; IP/16/3001.
(20) Openbare raadpleging over de activiteiten van de Europese toezichthoudende autoriteiten”; 21/03/2017-16/05/2017.
(21) Volgens de indicatieve lijst van de ESMA met CTP’s uit derde landen die om erkenning hebben verzocht krachtens artikel 25 van EMIR.
(22) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Centrale Bank over de aanpak van uitdagingen voor kritieke financiële marktinfrastructuren en de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktunie”, Brussel, 4.5.2017, COM(2017) 225 final.
(23) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
(24) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365.
(25) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.
(26) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
(27) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters.
(28) “Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities”, 21.03.2017, te vinden op https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en  
(29) “EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment”, 27.02.2017, SWD(2017) 102 final, beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf  
(30) “De kapitaalmarktenunie – Versnellen van de hervorming”, 14.9.2016, COM(2016) 601 final, beschikbaar op https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-601-NL-F1-1.PDF
(31) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de tussentijdse evaluatie van het actieplan voor de opbouw van de kapitaalmarktenunie, COM(2017) 292 final, 8 juni 2017, te vinden op: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf
(32) Discussienota over de verdieping van de economische en monetaire Unie, Europese Commissie, 31 mei 2017, te vinden op: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en_2.pdf
(33) ESMA-toetsing van CTP-colleges uit hoofde van EMIR, januari 2015 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_colleges.pdf  
(34) ESMA, collegiale toetsing op grond van EMIR, art. 21 Toezicht op margin- en zekerheidsvereisten van CTP’s, 22 december 2016, ESMA/2016/1683 (ESMA collegiale toetsing 2016) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1683_ccp_peer_review_report.pdf
(35) ESMA, EMIR-evaluatieverslag nr. 4, ESMA-inbreng in het kader van de raadpleging van de Commissie over de herziening van EMIR, 13 augustus 2015, ESMA/2015/1254 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
(36) ESMA collegiale toetsing 2015, blz. 16, punt 30.
(37) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Centrale Bank over de aanpak van uitdagingen voor kritieke financiële marktinfrastructuren en de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktunie”, Brussel, 4.5.2017, COM(2017) 225 final.
(38) De raadpleging en het bijbehorende feedbackdocument zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en
(39) De raadpleging is te vinden op: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-review_en  
(40) De raadpleging en een samenvatting van de reacties zijn te vinden op http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
(41) Zie het EMIR-evaluatieverslag nr. 4 van 13 augustus 2015, in het kader van de raadpleging van de Commissie over de EMIR-evaluatie, blz. 19-21, beschikbaar op: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf   
(42) Zie ook het werkdocument van de Commissie "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment", SWD(2017) 102 final van 27 februari 2017.
(43)

   PB C […] van […], blz. […].

(44) PB C , blz. .
(45)

   Standpunt van het Europees Parlement van... (PB...) en besluit van de Raad van...

(46) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L201 van 27.7.2012, blz. 1).
(47)

   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters, COM/2017/0208 final.

(48)

   Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 stelt de ESMA een lijst op van CTP’s uit derde landen die zijn erkend om diensten en activiteiten in de Unie aan te bieden .. De CTP’s uit derde landen zijn gevestigd in 15 landen die vallen onder de door de Commissie vastgestelde CTP-gelijkwaardigheidsbesluiten: Australië, Hongkong, Singapore, Canada, Zwitserland, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Zuid-Afrika en de VS CFTC, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai International Financial Centre (DIFC), India en Nieuw-Zeeland.

(49)

   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

(50)

    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Centrale Bank over de aanpak van uitdagingen voor kritieke financiële marktinfrastructuren en de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktunie, Brussel, 4.5.2017, COM(2017) 225 final.

(51)

   Mededeling over de "Staat van de Unie 2016: Voltooien van de kapitaalmarktenunie – Commissie versnelt hervorming", van 14 september 2016.

(52)

   Openbare raadpleging over de activiteiten van de Europese toezichthoudende autoriteiten, van 21 maart 2017 tot 16 mei 2017.

(53) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
(54)

   Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).

(55) In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(56) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365.
(57) "De kapitaalmarktenunie – Versnellen van de hervorming", 14.9.2016, COM(2016) 601 final, beschikbaar op https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-601-NL-F1-1.PDF  
(58) "Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities", 21.3.2017, te vinden op https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en  
(59) "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment", 27.2.2017, SWD(2017) 102 final, beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf  
(60) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.
(61) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
(62) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(63) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(64) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(65) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.
(66) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(67) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(68) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal kilometer aangelegde wegen enz.)
(69) Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)…".
(70) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(71) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(72) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).
(73) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(74) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.