Bijlagen bij COM(2017)650 - Werkprogramma van de Commissie voor 2018 - Een agenda voor een meer verenigd, sterker en meer democratisch Europa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage 1 (Nieuwe initiatieven) en bijlage 3 (Prioritaire lopende voorstellen) bevatten gedetailleerde lijsten van deze voorstellen.

(3)

   Bijlage 4 bevat de lijst van in te trekken voorstellen en bijlage 5 de lijst van in te trekken wetgeving.

(4)

   Mededeling over de voltooiing van de agenda voor betere regelgeving: betere oplossingen voor betere resultaten (COM(2017) 651).

(5)

   De Commissie zal haar communicatieactiviteiten in 2018 concentreren op de prioriteiten van de Commissie, op basis van de maatregel inzake institutionele communicatie in 2017-2018 in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020 (C(2016) 6838 van 25.10.2016), met bijzondere nadruk op de routekaart naar Sibiu.

(6)

   Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) (COM(2016) 597). Omnibusvoorstel (COM(2016) 605).

(7)

   Mededeling „Investeren in een slimme, innovatieve en duurzame industrie – Een hernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU” (COM(2017) 479).

(8)

   Verslag inzake de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie (COM(2017) 33).

(9)

   Mededeling „Innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa” (COM(2012) 60).

(10)

   Mededeling „Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa” (COM(2016) 381).

(11)

   Mededeling „Weerbaarheid, afschrikking en defensie: bouwen aan sterke cyberbeveiliging in Europa (JOIN(2017) 450).

(12)

   Schone energie voor alle Europeanen (COM(2016) 860).

(13)

   De geplande maatregelen voor de voltooiing van de kapitaalmarktenunie zijn aangekondigd in de tussentijdse evaluatie van juni 2017 (zie COM(2017) 292).

(14)

   Mededeling over de voltooiing van de bankenunie (COM(2017) 592).

(15)

   Mededeling over de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten (COM(2017) 250).

(16)

   Zie bijlage 3 over prioritaire lopende voorstellen.

(17)

   Actieplan ter ondersteuning van de bescherming van openbare ruimten ( COM(2017) 612 ).

(18)

   Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (COM(2016) 270).

(19)

   Mededeling „Stimuleren van Europese investeringen voor banen en groei: naar een tweede fase van het Europees Fonds voor strategische investeringen en een nieuw Europees extern investeringsplan” (COM(2016) 581).

(20)

   Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016) 378).

(21)

   Voorstel voor een verordening betreffende de visumcode van de Unie (Visumcode) (COM(2014) 164). Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en (EG) nr. 767/2008 (COM(2014) 163).

(22)

   Voorstel voor een verordening tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU (COM(2017) 294).

(23)

   Voorstel voor een verordening betreffende het Europees burgerinitiatief (COM(2017) 482).

(24)

   Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps (COM(2017) 262).

(25)

   Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord inzake een verplicht transparantieregister (COM(2016) 627).

(26)

   Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (COM(2017) 85).

(27)

   Voorstel voor een verordening tot wijziging van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2017) 481).

(28)

   Gepresenteerd op 13 september 2017, samen met de intentieverklaring.

(29)

   Witboek over de toekomst van Europa (COM(2017) 2025).

(30)

   Discussienota over de sociale dimensie van Europa (COM(2017) 206), discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering (COM(2017) 240), discussienota over de verdieping van de economische en monetaire unie (COM(2017) 291), discussienota over de toekomst van de Europese defensie (COM(2017) 315), discussienota over de toekomst van de EU-financiën (COM(2017) 358).

(31)

   Mededeling „EU-recht: betere resultaten door betere toepassing” (C(2016) 8600).