Bijlagen bij COM(2018)147 - Regels betreffende de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)147 - Regels betreffende de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage 2 van de effectbeoordeling.
(12) Zie punt 6.3.
(13) PB C van , blz. .    
(14) PB C van , blz. .
(15) Bijeenkomst van de Europese Raad (19 oktober 2017) – Conclusies EUCO 14/17.
(16) Conclusies van de Raad (5 december 2017) - Antwoorden op de uitdagingen op het gebied van winstbelasting in de digitale economie (FISC 346 ECOFIN 1092).
(17) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(18) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.