Bijlagen bij COM(2018)380 - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

Bijlagen bij COM(2018)380 - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)380 - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).
document COM(2018)380 NLEN
datum 30 mei 2018
bijlage erbij (COM(2018) 321 final).
(28) PB L […] van […], blz. […].
(29) De verwijzing moet nog worden geactualiseerd.
(30) De verwijzing moet nog worden geactualiseerd.
(31) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(32) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(33) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraude en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(34) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(35) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(36) De verwijzing moet nog worden gecontroleerd/geactualiseerd: Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag ( PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16 ).
(37) In de zin van artikel 58, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(38) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(39) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(40) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(41) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.
(42) De hierboven vermelde bedragen zijn de maximumbedragen die elk jaar beschikbaar zijn voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.
(43) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(44) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(45) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Jeune Professionnel en Délégation (jonge professional in delegaties).
(46) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(47) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.