Bijlagen bij COM(2018)382 - Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 27 oktober 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)382 - Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)382 - Europees Sociaal Fonds+ (ESF+).
document COM(2018)382 NLEN
datum 30 mei 2018
bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne regels), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

DG EMPL2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen91,20791,20791,20791,20791,20791,20791,207638,448
Andere administratieve uitgaven5,0735,0735,0735,0735,0735,0735,07335,514
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 – DG EMPL(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)96,28096,28096,28096,28096,28096,28096,280673,962

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

DG SANTE2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen1,4351,4351,4351,4351,4351,4351,43510,045
Andere administratieve uitgaven0,1080,1080,1080,1080,1080,1080,1080,756
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 – DG SANTE(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)1,5431,5431,5431,5431,5431,5431,54310,801

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

TOTAAL2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen92,64292,64292,64292,64292,64292,64292,642648,493
Andere administratieve uitgaven5,1815,1815,1815,1815,1815,1815,18136,270
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)97,82397,82397,82397,82397,82397,82397,823684,763

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen254,864258,025262,249265,537268,892272,313276,8811.858,763
Betalingen139,636188,954217,001228,971234,851240,001243,863365,4841.858,763

3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

DG EMPL

Voor de personele middelen zijn de onderstaande cijfers gebaseerd op de toewijzing aan DG EMPL in 2018 (SEC(2017)528), waarvan het aan het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering toegewezen personeel is afgetrokken krachtens een afzonderlijk voorstel COM(2018) XXX.

De totale financiële middelen voor andere administratieve uitgaven worden hieronder vermeld (met inbegrip van de uitgaven met betrekking tot het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering).

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen91,20791,20791,20791,20791,20791,20791,207638,448
Andere administratieve uitgaven5,0735,0735,0735,0735,0735,0735,07335,514
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
96,28096,28096,28096,28096,28096,28096,280673,962

DG SANTE

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen1,4351,4351,4351,4351,4351,4351,43510,045
Andere administratieve uitgaven0,1080,1080,1080,1080,1080,1080,1080,756
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
1,5431,5431,5431,5431,5431,5431,54310,801

TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen92,64292,64292,64292,64292,64292,64292,642648,493
Andere administratieve uitgaven5,1815,1815,1815,1815,1815,1815,18136,270
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
97,82397,82397,82397,82397,82397,82397,823684,763

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

TOTAAL

Buiten RUBRIEK 7 38
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve
uitgaven
9,0509,0509,0509,0509,0509,0509,05063,350
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
9,0509,0509,0509,0509,0509,0509,05063,350

TOTAAL106,873106,873106,873106,873106,873106,873106,873748,113

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

De kredieten voor het deel van het ESF+ onder gedeeld beheer worden gedetailleerd vermeld in het financieel memorandum voor de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening)


3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
DG EMPL
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie599599599599599599599
Delegaties0000000
Onderzoek0000000
DG SANTE
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie9999999
Delegaties0000000
Onderzoek0000000
TOTAAL Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie608608608608608608608
Delegaties0000000
Onderzoek0000000
• Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE) – AC, AL, END, INT en JPD  39

Rubriek 7
DG EMPL
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader - zetel
71717171717171
- delegaties
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Gefinancierd uit het budget van het programma  40- zetel
- delegaties
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
DG SANTE
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader - zetel
2222222
- delegaties
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Gefinancierd uit het budget van het programma  41- zetel
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
- delegaties
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Onderzoekn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Andere (geef aan welke)n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
TOTAAL extern personeel (in VTE)73737373737373
EINDTOTAAL681681681681681681681

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelProgrammabeheer, financiën en audit
Extern personeelProgrammabeheer, financiën en audit

3.2.3.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

–☑    voorziet niet in medefinanciering door derden;

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL
EER/EVA p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Kandidaat-lidstatenp.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Derde landen, met inbegrip van buurlandenp.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
TOTAAL medegefinancierde kredietenp.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–☑    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–◻    voor de overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel/initiatief 42
2021202220232024202520262027
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[…]

(1) COM (2018) 322 final van 2.5.2018.
(2) VN-resolutie aangenomen op 25 september 2015, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(3) In overeenstemming met de blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden, een kernactie van de vaardighedenagenda voor Europa.
(4) Deskundigengroep op hoog niveau, belast met het monitoren van vereenvoudiging ten behoeve van begunstigden van ESI-fondsen (2017), "Key recommendations of the High Level Group on Simplification for the post 2020 Cohesion Policy'', beschikbaar op: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
(5) Ibid.
(6) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6470&langId=en
(7) Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF Programmes, Werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2016) 452 final, 12.12.2016)
(8) Studie over de steun van de ESI-fondsen aan de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen en de structurele hervormingen in de lidstaten.
(9) Slotconclusies en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau Vereenvoudiging voor na 2020, blz.12, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf  
(10) Studie ter ondersteuning van de effectbeoordeling van investeringen in menselijk kapitaal, Europese Commissie (aan de gang).
(11) Verslag over de openbare raadpleging voor de tussentijdse evaluatie van het FEAD, januari 2018, beschikbaar op https://publications.europa.eu/s/fo2y  
(12) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=nl  
(13)

   Zie de studie ter ondersteuning van de effectbeoordeling van investeringen in menselijk kapitaal, DG EMPL (aan de gang): "The integration of EGF in framework of other DG EMPL funds was generally not deemed desirable by the different stakeholders involved in the management of EGF.".

(14) PB C […] van […], blz. […].
(15) PB C […] van […], blz. […].
(16) COM(2016) 739 final
(17) COM(2018) 51 final
(18) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(19) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(20) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(21) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraude en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(22) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(23) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(24) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(25) De Commissie heeft een voorstel aangenomen over de evaluatie van gezondheidstechnologie (EGT) (COM(2018)51 final)
(26) Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Beschikking nr. 2119/98/EG (voor de EER relevante tekst); PB L 293 van 5.11.2013, blz. 1.
(27) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13.
(28) Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470).
(29) Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (PB L 72 van 12.3.2014, blz. 1).
(30) Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie ("EaSI") en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 238).
(31) Verordening (EU) nr. 282/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een derde actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1350/2007/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 1).
(32) In de zin van artikel 58, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(33) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(34) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(35) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.
(36) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(37) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(38) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Jeune Professionnel en Délégation (jonge professional in delegaties).
(39) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(40) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(41) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.