Bijlagen bij COM(2018)379 - Wijziging van Verordening 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 6 juni 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)379 - Wijziging van Verordening 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage 8 van de aan dit voorstel gehechte effectbeoordeling, SWD (2018) 287 final.
(9) De EU-agenda voor justitie voor 2020 – Meer vertrouwen, mobiliteit en groei binnen de Unie (COM(2014) 144 final, blz. 8).
(10) COM(2015) 192 final van 6.5.2015, blz. 16.
(11) Werkprogramma van de Commissie voor 2018 – Een agenda voor een meer verenigd, sterker en meer democratisch Europa, COM(2017) 650 final van 24.10.2017, bijlage II, punten 10 en 11.
(12) Zie de gedetailleerde lijst van deze exercities op blz. 15 van het evaluatieverslag in bijlage 8 van de aan dit voorstel gehechte effectbeoordeling, SWD (2018) 287 final.
(13) De gedetailleerde lijst van deskundigen is te vinden in het register van deskundigengroepen van de Commissie, te vinden op: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3561&news
(14) Een studie van de Commissie met een vergelijkende juridische analyse van de wetgeving en praktijken van de lidstaten betreffende de betekening en kennisgeving van stukken werd uitgevoerd door een consortium (Universiteit van Firenze, Universiteit van Uppsala en DMI), http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/civil/files/studies/service_docs_en.pdf . De Commissie gaf de aanzet tot een evaluatiestudie van het nationale procesrecht en de nationale procespraktijk en de impact daarvan op het vrije verkeer van beslissingen en op de gelijkwaardigheid en doeltreffendheid van de procedurele bescherming van de consument krachtens de EU-consumentenwetgeving (uitgevoerd door een consortium onder leiding van MPI Luxembourg), https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en .
(15) De EU-agenda voor justitie voor 2020 – Meer vertrouwen, mobiliteit en groei binnen de Unie (COM(2014) 144 final, blz. 8).
(16) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(17) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven; PB L 123 van 12.5.2016, blz. 14.
(18) Arrest van het Hof van 16 september 2015 in zaak C-519/13, Alpha Bank Cyprus, ECLI:EU:C:2015:603; Beschikking van het Hof van 28 april 2016 in zaak C-384/14, Alta Realitat S.L., ECLI:EU:C:2016:316.
(19) Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 15).
(20) Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1).
(21) Arrest van 2 maart 2017, ECLI:EU:T:2017:157.
(22) PB C , , blz. .
(23) PB C , , blz. .
(24) Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 79).