Bijlagen bij COM(2018)393 - Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)393 - Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage VII vastgestelde indicatoren. De Commissie kan gebruikmaken van alle relevante informatie die al beschikbaar is overeenkomstig artikel 128 van het Financieel Reglement.

De Commissie verricht een retrospectieve evaluatie om de doeltreffendheid, efficiŽntie, relevantie, samenhang en EU-meerwaarde van de fondsen te onderzoeken.

Op basis van elementen verstrekt in de evaluaties van het GLB, met inbegrip van evaluaties van de strategische GLB-plannen, alsook andere relevante informatiebronnen, presenteert de Commissie uiterlijk op 31 december 2025 aan het Europees Parlement en de Raad een initieel verslag over de tenuitvoerlegging van dit artikel, met inbegrip van eerste resultaten over de prestaties van het GLB. Uiterlijk op 31 december 2031 wordt een tweede verslag met een beoordeling van de prestaties van het GLB gepresenteerd.

Verslaglegging op basis van een kernreeks van indicatoren

De Commissie maakt gebruik van een kernreeks van indicatoren om op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie verslag uit te brengen over de voortgang in de richting van de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen over de gehele programmeringsperiode.

Overeenkomstig haar verslagleggingsverplichting uit hoofde van artikel 38, lid 3, onder e) i), van het Financieel Reglement presenteert de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad de in dat artikel bedoelde informatie over de prestaties gemeten aan de hand van de kernreeks van indicatoren.

2.2.Beheers- en controlesyste(e)m(en)

2.2.1.Rechtvaardiging van de voorgestelde beheersvorm(en), uitvoeringsmechanisme(n) voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie

Het GLB wordt voornamelijk uitgevoerd in gedeeld beheer met de lidstaten. De bestaande governance-instanties die in de lidstaten zijn opgericht, met name de betaalorganen en de certificerende instanties, hebben hun doeltreffendheid bewezen op het gebied van het beschermen van de EU-begroting en het waarborgen van deugdelijk financieel beheer. Het stabiel lage foutenpercentage in het kader van het GLB de jongste jaren toont aan dat de door de lidstaten opgezette beheers- en controlesystemen naar behoren functioneren en redelijke zekerheid bieden.

Het nieuwe uitvoeringsmodel in het kader van het GLB erkent deze situatie door de lidstaten meer subsidiariteit te bieden met betrekking tot het bepalen en het beheer van de bestaande controlesystemen, binnen een meer algemene reeks regels op het niveau van de Unie. Bovendien zal het GLB, door de strategie inzake een resultaatgerichte begroting en prestatiegerichte betalingen te volgen, de subsidiabiliteit van de betalingen koppelen aan de werkelijke prestaties in de praktijk. Prestaties staan dan ook centraal in het model voor financieel beheer en zekerheid in de wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2020.

De controlestrategie voor de nieuwe periode zal volledig in overeenstemming zijn met de "single audit"-benadering, door te waarborgen dat geaccrediteerde betaalorganen en certificerende instanties de nodige zekerheid bieden. De Commissie zal bijzondere aandacht besteden aan de doeltreffende werking van de ingevoerde governancesystemen en de betrouwbaarheid van de verslaglegging over prestaties. Zoals thans het geval is, zullen aan het begin van de periode een auditstrategie en een meerjarig werkprogramma worden opgesteld.

Samengevat: de Commissie zal ervoor zorgen dat de in de lidstaten opgezette governancesystemen doeltreffend functioneren, zal de door de geaccrediteerde betaalorganen gedane betalingen terugbetalen en zal een jaarlijkse prestatiegoedkeuring verrichten in het kader waarvan een beoordeling wordt gemaakt van de gegenereerde outputs die door de lidstaten zijn gerapporteerd.

2.2.2.Informatie over de geÔdentificeerde risico's en het (de) syste(e)(men) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico's te beperken

Het GLB telt meer dan zeven miljoen begunstigden, die steun ontvangen in het kader van een van de vele verschillende steunregelingen. Uit de neerwaartse trend van het foutenpercentage op het gebied van het GLB blijkt dat de beheers- en controlesystemen van de betaalorganen robuust en betrouwbaar zijn.

Het GLB is tot dusver uitgevoerd door middel van gedetailleerde subsidiabiliteitsregels op het niveau van de begunstigde, wat de complexiteit, de administratieve last en het foutenrisico verhoogde. De kosten van het beheers- en controlesysteem, dat dit risico moet beperken, worden als enigszins buitenproportioneel beschouwd.

Het wetgevingspakket voor het GLB na 2020 reduceert het nalevingsaspect aanzienlijk en legt meer nadruk op prestaties. Uit EU-regels voortvloeiende verplichtingen moeten door de lidstaten worden vervuld, die vervolgens het passende beheers- en controlesysteem moeten opzetten. De lidstaten zullen over meer flexibiliteit beschikken voor het ontwerpen van regelingen en maatregelen die beter aansluiten bij hun concrete realiteit. Daarom zal de GLB-financiering worden gericht op een strategische uitvoering van het beleid met het oog op gemeenschappelijke doelstellingen vastgesteld op EU-niveau. Het GLB-plan is de overeenkomst tussen de lidstaten en de Commissie waarbij de zevenjarige strategie, streefcijfers, interventies en geplande uitgaven worden vastgesteld en goedgekeurd.

Het voorstel voor de verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid past de huidige structuur aan dit nieuwe uitvoeringsmodel aan, met behoud van de goed functionerende governance-instanties (betaalorganen en certificerende instanties). Zoals nu al het geval is, moet het hoofd van elk betaalorgaan jaarlijks een beheersverklaring verstrekken die betrekking heeft op de volledigheid, nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de rekeningen, op de goede werking van de governancestructuren, met inbegrip van de vervulling van de basisvereisten van de EU, en op de betrouwbaarheid van de verslaglegging over prestaties. Een onafhankelijk auditorgaan (certificerende instantie) moet een oordeel geven over deze elementen.

De uitgaven zullen worden verlaagd als de lidstaat de outputs niet volgens de overeengekomen normen heeft gegenereerd. Er zullen nalevingsaudits worden verricht om de werking van de governancestructuren te beoordelen. De Commissie zal de landbouwuitgaven blijven controleren middels een op risicoanalyse gebaseerde aanpak om te garanderen dat de controles worden gericht op de gebieden met het grootste risico, overeenkomstig het "single audit"-beginsel. Voorts zijn er duidelijke mechanismen voor schorsingen van betalingen in geval van ernstige tekortkomingen in de governancestructuren of trends van aanzienlijke ondermaatse prestaties.

Het grootste risico dat voor de nieuwe periode valt te voorzien, is dat de versoepeling van de concrete en gedetailleerde regels voor de wijze waarop het beheers- en controlesysteem in de lidstaat moet worden vastgesteld op het niveau van de betaalorganen reputatieschade voor de Commissie kan opleveren in gevallen waarin de door de lidstaten vastgestelde subsidiabiliteitsregels niet in acht worden genomen. Benadrukt moet worden dat de Commissie zal waarborgen dat er governancesystemen worden ingevoerd en outputs en resultaten worden gehaald. In de geest van een resultaatgerichte begroting zal de Commissie de nadruk leggen op de uitkomsten van het beleid.

2.2.3.Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiŽle middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting)

Verwacht wordt dat het nieuwe uitvoeringsmodel voor het GLB de kosten van controles aanzienlijk zal verminderen, zowel voor de lidstaten als voor de begunstigden.

De vereisten op EU-niveau zijn aanzienlijk verminderd en ze worden ingevuld op het niveau van de lidstaten, die zouden moeten gebruikmaken van deze gelegenheid om de door de begunstigden te vervullen verplichtingen aan de concrete nationale of regionale omstandigheden aan te passen.

De lidstaten zullen het beheers- en controlesysteem vaststellen binnen het vereenvoudigde EU-kader dat in de wetgevingsvoorstellen is bepaald. Het geÔntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS), dat ruwweg 88†% van de GLB-betalingen bestrijkt, wordt behouden, hoewel bepaalde elementen die tot dusver op EU-niveau werden vastgesteld, aan de lidstaten zullen worden overgelaten. De intensiteit en reikwijdte van de controles, wat de voornaamste kostenaanjager is, zullen dus niet meer op EU-niveau worden bepaald.

De focus op prestaties vergt een robuust en betrouwbaar verslagleggingssysteem, dat, zoals in vorige delen is vermeld, aan onafhankelijke audits zal worden onderworpen. Er wordt echter niet verwacht dat dit een grote impact op de administratieve lasten van de lidstaten zal hebben, aangezien de meeste outputindicatoren al beschikbaar zijn in de geaccrediteerde betaalorganen.

De lidstaten hebben de mogelijkheid om de administratieve lasten die met het beheer en de controle van het GLB gepaard gaan, te vereenvoudigen en te verlichten, aangezien zij in staat zullen zijn om subsidiabiliteitsregels op het niveau van de begunstigden af te stemmen en de meest geschikte wijze van controle kunnen bepalen (geen "one size fits all"). Zoals is vermeld in het hoofdstuk inzake vereenvoudiging in de effectbeoordeling bij de GLB-wetgevingsvoorstellen, zullen de uitvoeringskosten voor het nieuwe GLB naar verwachting niet toenemen (momenteel bedragen ze 3,6†%), zelfs niet als rekening wordt gehouden met de sterkere nadruk op verslaglegging over prestaties.

Wat het verwachte foutenpercentage betreft: volgens het nieuwe uitvoeringsmodel wordt de subsidiabiliteit van de uitgaven beoordeeld in termen van bereikte outputs. Fouten zouden dus niet worden berekend met betrekking tot de wettigheid en de regelmatigheid van individuele transacties, maar op het niveau van de bereikte outputs ten opzichte van de terugbetaalde uitgaven. De uitgaven die geen corresponderende output hebben, zullen worden verlaagd in het kader van de jaarlijkse prestatiegoedkeuring, zodat de EU-begroting wordt gevrijwaard.

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen, bijv. in het kader van de fraudebestrijdingsstrategie.

In het wetgevingspakket is bepaald dat de lidstaten zorgen voor een doeltreffende fraudepreventie, met name in de gebieden met een hoger risiconiveau, door onregelmatigheden en fraude te voorkomen, op te sporen en te corrigeren. De lidstaten moeten doeltreffende, ontradende en proportionele straffen opleggen zoals vastgesteld in wetgeving van de Unie of nationaal recht, en moeten onregelmatige betalingen met rente terugvorderen.

Deze EU-basisvereisten maken deel uit van de governancestructuren die zullen worden geauditeerd door de certificerende instanties en, volgens een risicogebaseerde benadering, ook door de Commissie overeenkomstig het "single audit"-beginsel.

Bijzonderheden zullen, waar passend, worden geregeld in een door DG AGRI herziene antifraudestrategie. Er wordt echter niet verwacht dat de typologie van fraude en andere ernstige onregelmatigheden in de toekomst aanzienlijk zal veranderen ten opzichte van de huidige stand van zaken.

De huidige lijn, waarbij aan de lidstaten gerichte opleiding wordt aangeboden inzake de preventie, opsporing en correctie van fraude en andere ernstige onregelmatigheden, zal waarschijnlijk worden doorgetrokken naar het toekomstige GLB. Hetzelfde geldt voor de thematische richtsnoeren voor de lidstaten inzake specifieke gebieden met een hoog risico.


3. GERAAMDE FINANCIňLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL

De in dit financieel memorandum vermelde bedragen zijn uitgedrukt in lopende prijzen.

Naast de in de onderstaande tabellen opgenomen wijzigingen die voortvloeien uit de wetgevingsvoorstellen, impliceren de wetgevingsvoorstellen ook andere wijzigingen die geen financiŽle gevolgen hebben.

Met betrekking tot de marktgerelateerde uitgaven moet worden benadrukt dat voor de bedragen van de marktgerelateerde uitgaven is uitgegaan van een situatie zonder openbare-interventieaankopen en andere crisismaatregelen in om het even welke sector.

Er zal een nieuwe landbouwreserve in het ELGF worden aangelegd om aanvullende steun voor de landbouwsector te verstrekken voor vangnetmaatregelen in de context van het beheer of de stabilisatie van de markt en/of in geval van crises die de landbouwproductie of -distributie treffen. Het bedrag van de reserve is minstens 400 miljoen EUR aan het begin van elk begrotingsjaar. De ongebruikte bedragen van de landbouwcrisisreserve in begrotingsjaar 2020 zullen worden overgedragen naar begrotingsjaar 2021 om de reserve aan te leggen; in de periode 2021-2027 zullen de ongebruikte bedragen elk jaar worden doorgerold. Wanneer de reserve wordt gebruikt, wordt ze aangevuld met bestaande beschikbare begrotingsmiddelen of met nieuwe kredieten. Bij overschrijding van het in het MFK 2021-2027 vastgestelde specifieke ELGF-submaximum is de financiŽle discipline van toepassing ter dekking van alle behoeften boven het submaximum, met inbegrip van die voor het aanvullen van de reserve. Daarom wordt in de periode 2021-2027 niet voorzien in de herhaalde toepassing van financiŽle discipline om de reserve aan te leggen. Het mechanisme van financiŽle discipline blijft behouden om de inachtneming van het ELGF-submaximum te waarborgen.

Wat interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingen betreft, zijn de bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 voor begrotingsjaar 2021 (kalenderjaar 2020) vastgestelde nettomaxima hoger dan de bedragen die zijn toegewezen aan de interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingen die zijn opgenomen in de bijgaande tabellen en bijgevolg zullen zij moeten worden aangepast overeenkomstig de definitieve overeenkomst inzake de financiŽle enveloppe voor het GLB binnen de termijnen die nodig zijn voor de tijdige uitvoering in de lidstaten.

Het voorstel houdt een voortzetting van het proces van externe convergentie van rechtstreekse betalingen in: lidstaten met een gemiddeld steunniveau van minder dan 90†% van het EU-gemiddelde zullen 50†% van de kloof ten opzichte van 90†% van het EU-gemiddelde geleidelijk dichten in zes stappen vanaf 2022. Alle lidstaten zullen bijdragen aan de financiering van deze convergentie. Hiermee is rekening gehouden in de toewijzingen aan de lidstaten voor rechtstreekse betalingen in bijlage IV bij de verordening inzake de strategische GLB-plannen.

Het effect van de vermindering van betalingen voor rechtstreekse steun aan landbouwers is begrotingsneutraal voor de toewijzing van rechtstreekse betalingen aangezien de opbrengst van de vermindering van de betalingen zal worden gebruikt om herverdelingsbetalingen binnen dezelfde lidstaat te financieren. In het geval dat de opbrengst van de verlaging van de betalingen niet kan worden ingepast in de financiering van interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingen, wordt ze overgedragen naar de Elfpo-toewijzing van de betrokken lidstaat. De bedragen van zulk een mogelijke overdracht kunnen in dit stadium niet worden gekwantificeerd.

Wat de bestemmingsontvangsten voor het ELGF betreft, weerspiegelt de raming het effect van het uitstel en de termijnen die in het kader van voorbije goedkeuringsbesluiten zijn verleend en waarvoor de betalingen na 2020 zullen worden ontvangen, en de geraamde te innen bestemmingsontvangsten uit de goedkeuring van de rekeningen en uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden. Verondersteld wordt dat dit laatste element zal afnemen vergeleken met de huidige niveaus als gevolg van de invoering van het nieuwe uitvoeringsmodel.

Wat het Elfpo betreft, voorziet het voorstel in een afname van de medefinancieringspercentages van de EU vergelijkbaar met die in de andere Europese structuur- en investeringsfondsen. Samen met de toewijzing voor de Elfpo-interventietypes zal dit het mogelijk maken de overheidssteun aan Europese plattelandsgebieden grotendeels ongewijzigd te laten. De verdeling tussen de lidstaten is gebaseerd op objectieve criteria en prestaties in het verleden.

De hervormingsvoorstellen bevatten bepalingen die de lidstaten een mate van flexibiliteit bieden met betrekking tot hun toewijzing voor interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingen en die voor interventietypes voor plattelandsontwikkeling, alsook tussen de toewijzing voor interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingen en die voor bepaalde sectorale interventietypes. Indien lidstaten besluiten gebruik te maken van die flexibiliteit, dan heeft dat financiŽle gevolgen binnen de bestaande financiŽle bedragen, die in dit stadium niet kunnen worden gekwantificeerd.


3.1.Rubriek van het meerjarig financieel kader en voorlopige lijst van voorgestelde nieuwe begrotingsonderdelen 40

Rubriek van het meerjarig financieel kaderBegrotingsonderdeelSoort
krediet
Bijdrage
Rubriek 3:

Natuurlijke hulpbronnen en milieu
GK/NGK 41 .van EVA-landen 42

van kandidaat-lidstaten 43

van derde landenin de zin van artikel†[21,†lid†2, onder†b),] van het Financieel Reglement
3[08.01.YY] Niet-operationele technische bijstand (ELGF)NGKNEENEENEENEE
3[08.01.YY] Niet-operationele technische bijstand (Elfpo)NGKNEENEENEENEE
3[08.01.YY] Uitvoerende agentschappenNGKNEENEENEENEE
3[08.02.YY] LandbouwreserveNGKNEENEENEENEE
3[08.02.YY] Sectorale interventietypes in het kader van het GLB-planNGKNEENEENEENEE
3[08.02.YY] Marktgerelateerde uitgaven buiten het GLB-planGK en NGKNEENEENEENEE
3[08.02.YY] Interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB-planNGKNEENEENEENEE
3[08.02.YY] Rechtstreekse betalingen buiten het GLB-planNGKNEENEENEENEE
3[08.02.YY] Operationele technische bijstand (ELGF)GK en NGKNEENEENEENEE
3[08.03.YY] Interventietypes voor plattelandsontwikkeling in kader van het GLB-plan in de periode 2021-2027GKNEENEENEENEE
3[08.03.YY] Operationele technische bijstand (Elfpo)GKNEENEENEENEE
7[08.01.YY] Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het beleidsterrein "Landbouw en plattelandsontwikkeling"NGKNEENEENEENEE
7[08.01.YY] Extern personeel en overige beheersuitgaven ter ondersteuning van het beleidsterrein "Landbouw en plattelandsontwikkeling"NGKNEENEENEENEE
7[08.01.YY] Uitgaven in verband met uitrusting en diensten voor informatie- en communicatietechnologie op het beleidsterrein "Landbouw en plattelandsontwikkeling"NGKNEENEENEENEE

De lijst van begrotingsonderdelen in de tabel hierboven is voorlopig en prejudicieert niet op de concrete begrotingsnomenclatuur die de Commissie zal voorstellen in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

3.2.Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoen EUR (met drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel
kader
3Natuurlijke hulpbronnen en milieu

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
08 02 YY Ė LandbouwreserveVastleggingen = betalingen(1)p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
08 02 YY Ė Sectorale interventietypes in het kader van het GLB-plan† 44Vastleggingen = betalingen(2)2†044,1162†066,5842†091,0602†115,0102†139,7372†165,4432†192,34714†814,294
08 02 YY - Marktgerelateerde uitgaven buiten het GLB-planVastleggingen(3)638,309638,309638,309638,309638,309638,309638,3094†468,163
Betalingen(4)605,136611,601623,808627,643629,770630,334630,314109,5584†468,164
08 02 YY Ė Interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingenVastleggingen = betalingen(5)37†392,68937†547,12937†686,67937†802,85937†919,03838†035,21738†151,396264†535,007
08 02 YY Ė Rechtstreekse betalingen buiten het GLB-planVastleggingen = betalingen(6)421,321421,321421,321421,321421,321421,321421,3212†949,249
08 02 YY Ė Operationele technische bijstand (ELGF) 45Vastleggingen = betalingen 46(7)71,00071,00071,00071,00071,00071,00071,000497,000
08 01 YY Ė Uit het ELGF gefinancierde administratieve kredieten 47Vastleggingen = betalingen(8)13,00013,00013,00013,00013,00013,00013,00091,000
67 01 en 67 02 Ė Bestemmingsontvangsten voor het ELGFVastleggingen = betalingen(9)280,000230,000130,000130,000130,000130,000130,0001†160,000
SUBTOTAAL Ė ELGFVastleggingen(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)40†300,43540†527,34340†791,36940†931,49941†072,40541†214,29041†357,373286†194,715
Betalingen11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)40†267,26240†500,63540†776,86840†920,83341†063,86641†206,31541†349,378109,558286†194,715
08 03 YY Ė Interventietypes voor plattelandsontwikkelingVastleggingen(12)11†230,56111†230,56111†230,56111†230,56111†230,56111†230,56111†230,56178†613,927
Betalingen(13)786,1393†703,6996†314,3127†860,9779†356,41410†331,70011†025,23629†235,45078†613,927
08 03 YY Ė Operationele technische bijstand (Elfpo) EUVastleggingen = betalingen 48(14)22,14722,14722,14722,14722,14722,14722,147155,029
08 01 YY - Uit het Elfpo gefinancierde administratieve kredietenVastleggingen = betalingen(15)6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,00042,000
SUBTOTAAL Ė ELFPOVastleggingen(16)=(12+14+15)11†258,70811†258,70811†258,70811†258,70811†258,70811†258,70811†258,70878†810,955
Betalingen(17)=(13+14+15)814,2863†731,8466†342,4597†889,1249†384,56110†359,84711†053,38329†235,45078†810,955
TOTAAL kredieten voor het GLBVastleggingen=10+1651†559,14351†786,05152†050,07752†190,20752†331,11352†472,99852†616,081365†005,670
Betalingen=11+1741†081,54844†232,48147†119,32748†809,95750†448,42751†566,16252†402,76129†345,008365†005,670

Door afronding kloppen de totalen niet exact.


Rubriek van het meerjarig financieel
kader
7"Administratieve uitgaven"


in miljoen EUR (met drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen125,678125,678125,678125,678125,678125,678125,678879,746
Andere administratieve uitgaven6,0086,0086,0086,0086,0086,0086,00842,056
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK†7 van het meerjarig financieel kaderVastleggingen = betalingen131,686131,686131,686131,686131,686131,686131,686921,802


in miljoen EUR (met drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader†
Vastleggingen51†690,82951†917,73752†181,76352†321,89352†462,79952†604,68452†747,767365†927,472
Betalingen41†213,23444†364,16747†251,01348†941,64350†580,11351†697,84852†534,44729†345,008365†927,472

Door afronding kloppen de totalen niet exact.


3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaren2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK†7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen125,678125,678125,678125,678125,678125,678125,678879,746
Andere administratieve uitgaven6,0086,0086,0086,0086,0086,0086,00842,056
Subtotaal RUBRIEK†7
van het meerjarig financieel kader
131,686131,686131,686131,686131,686131,686131,686921,802

Buiten RUBRIEK†7 49
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen1,8501,8501,8501,8501,8501,8501,85012,950
Andere administratieve
uitgaven
17,15017,15017,15017,15017,15017,15017,150120,050
Subtotaal
buiten RUBRIEK†7
van het meerjarig financieel kader
19,00019,00019,00019,00019,00019,00019,000133,000

Door afronding kloppen de totalen niet exact.

TOTAAL150,686150,686150,686150,686150,686150,686150,6861 054,802

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaren2021202220232024202520262027
ē Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie845845845845845845845
Delegaties3333333
Onderzoek
ē Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE) Ė AC, AL, END, INT en JPD† 50

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK†7 van het meerjarig financieel kader†- zetel
57,7557,7557,7557,7557,7557,7557,75
- delegaties
1111111
Gefinancierd uit het budget van het programma† 51- zetel
29292929292929
- delegaties
Onderzoek
Andere (geef aan welke)
TOTAAL935,75935,75935,75935,75935,75935,75935,75

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

ĖĀ †††voorziet niet in medefinanciering door derden;

ĖĀ †††voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaren2021202220232024202520262027TOTAAL
Medefinancieringsbron†
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

ĖĀ †††Het voorstel/initiatief heeft geen financiŽle gevolgen voor de ontvangsten.

ĖĀ †††Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiŽle gevolgen:

ĖĀ †††voor de eigen middelen

ĖĀ †††voor de overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven Ā †††

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel
2021202220232024202520262027
67 01 en 67 02280230130130130130130

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

08 02 YY Ė Sectorale Interventietypes

08 02 YY Ė Interventietypes in de vorm van rechtstreekse betalingen

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

Zie de opmerkingen onder punt 3.

(1) [COM(2018) 322 final- MFK-verordening].†
(2) Ingesteld bij artikel 110 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en Uitvoeringsverordening (EU) nr.†834/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van het gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid .
(3) Europese Commissie (2017) Evaluation and studies plan 2017-2021, directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling .
(4) Zie: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5) Het verslag (in het Engels) van de Taskforce landbouwmarkten (AMTF) uit 2016 is te vinden op: Improving market outcomes enhancing the position of farmers in the supply chain .
(6) Europese Commissie (2016) Cork 2.0: Europese conferentie over plattelandsontwikkeling , zie website .
(7) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven van 13 april 2016 (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(8) PB C van , blz. .
(9) PB C van , blz. .
(10) Verordening (EU) [...] van het Europees Parlement en de Raad van [...] [...] (PB L [...] van [...], blz. [...]).
(11) Verordening (EU) nr.†1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17†december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr.†352/78, (EG) nr.†165/94, (EG) nr.†2799/98, (EG) nr.†814/2000, (EG) nr.†1290/2005 en (EG) nr.†485/2008 van de Raad (PB L†347 van 20.12.2013, blz.†549).
(12) Verordening (EU, Euratom) .../... [nieuw Financieel Reglement].
(13) Verordening (EU, Euratom) .../... [nieuwe MFK-verordening].
(14) Verordening (EU) [...] van het Europees Parlement en de Raad van [...] [...] (PB L [...] van [...], blz. [...]).
(15) Verordening (EU, Euratom) nr.†883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11†september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr.†1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr.†1074/1999 van de Raad (PB L†248 van 18.9.2013, blz.†1).
(16) Verordening (EG, Euratom) nr.†2988/95 van de Raad van 18†december 1995 betreffende de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L†312 van 23.12.1995, blz.†1).
(17) Verordening (Euratom, EG) nr.†2185/96 van de Raad van 11†november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L†292 van 15.11.1996, blz.†2).
(18) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12†oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L†283 van 31.10.2017, blz.†1).
(19) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5†juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiŽle belangen van de Unie schaadt (PB L†198 van 28.7.2017, blz.†29).
(20) Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23).
(21) Verordening (EU) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de EgeÔsche Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).
(22) Verordening (EG) nr.†45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18†december 2000 betreffende de bescherming van natuurlĀke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĀe verkeer van die gegevens (PB L†8 van 12.1.2001, blz.†1).
(23) Verordening (EU)†2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L†119 van 4.5.2016, blz.†1).
(24) Verordening (EU) nr. Ö/Ö
(25) Verordening (EU) nr.†952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9†oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L†269 van 10.10.2013, blz.†1).
(26) Verordening (EU) nr.†182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16†februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L†55 van 28.2.2011, blz.†13).
(27) PB C van , blz. .
(28) Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L†347 van 20.12.2013, blz.†671).
(29) Verordening (EG) nr.†58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1).
(30) Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).
(31) Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23).
(32) Verordening (EU) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de EgeÔsche Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).
(33) Verordening (EG) nr.†1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17†juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr.†820/97 van de Raad (PB L†204 van 11.8.2000, blz.†1).
(34) Verordening (EG) nr.†21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr.†1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).
(35) Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).
(36) Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comitť statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
(37) Verordening (EU) [...] van het Europees Parlement en de Raad van [...] [...] (PB L [...] van [...], blz. [...]).
(38) In de zin van artikel†58, lid†2, onder†a) of b), van het Financieel Reglement.
(39) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(40) Een aantal van de bestaande begrotingsonderdelen moet worden behouden en de nummering moet worden aangepast aan de nieuwe begrotingsnomenclatuur (bijvoorbeeld de huidige hoofdstukken 05 07 en 05 08). Naar aanleiding van de ontwikkeling van het GLB-voorstel zou de nomenclatuur kunnen worden aangepast.
(41) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(42) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(43) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiŽle kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan
(44) Een toename van de sectorale interventietypes in het kader van het GLB-plan is te verklaren door de voor de steun aan de bijensector voorgestelde toewijzing ten belope van 60 miljoen EUR, alsook door de ontwikkeling van de uitgaven in de sector groenten en fruit, die niet worden begrensd door een enveloppe op EU-niveau, na het in het verleden waargenomen bestedingsniveau.
(45) Met inbegrip van de thans uit de hoofdstukken 05 07 (Audit van de landbouwuitgaven) en 05 08 (Beleidsstrategie en -coŲrdinatie voor het beleidsterrein Landbouw en plattelandsontwikkeling) gefinancierde bedragen.
(46) Ter vereenvoudiging worden de kredieten voor technische bijstand in het kader van het ELGF hier als niet-gesplitst beschouwd. Het bedrag van de RAL ("reste ŗ liquider") is doorgaans verwaarloosbaar in vergelijking met de totale bedragen waarop dit financieel memorandum betrekking heeft.
(47) Met inbegrip van de bedragen die thans worden gefinancierd uit hoofde van onderdeel 05 01 04 01 Ė Ondersteunende uitgaven voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) Ė Niet-operationele technische bijstand en onderdeel 05 01 06 01 Ė Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding Ė Bijdrage van het programma ter bevordering van de afzet van landbouwproducten.
(48) Ter vereenvoudiging worden de kredieten voor technische bijstand in het kader van het Elfpo hier als niet-gesplitst beschouwd. Het bedrag van de RAL ("reste ŗ liquider") is doorgaans verwaarloosbaar in vergelijking met de totale bedragen waarop dit financieel memorandum betrekking heeft.
(49) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(50) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Dťtachť (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intťrimaire (uitzendkracht); JPD = Jeune Professionnel en Dťlťgation (jonge professional in delegaties).
(51) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).