Bijlagen bij COM(2018)466 - Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) - EU monitor

EU monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne regels), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoen euro (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen0,4290,4290,4290,4290,4290,4290,4293,003
Andere administratieve uitgaven0,0650,0650,0650,0650,0650,0650,0650,455
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader0,4940,4940,4940,4940,4940,4940,4943,458

in miljoen euro (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader†
Vastleggingen72,99471,89478,79484,09484,19480,59482,8940555,458
Betalingen0,4940,4940,4940,49490,49490,49490,494282,000555,458

3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoen euro (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK†7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen0,4290,4290,4290,4290,4290,4290,4293,003
Andere administratieve uitgaven0,0650,0650,0650,0650,0650,0650,0650,455
Subtotaal RUBRIEK†7
van het meerjarig financieel kader
0,4940,4940,4940,4940,4940,4940,4943,458

Buiten RUBRIEK 7 33
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve
uitgaven
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL0,4940,4940,4940,4940,4940,4940,4943,458

In de benodigde administratieve kredieten zal worden voorzien door de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

ĖĀ †††Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
ē Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie3333333
Delegaties
Onderzoek
ē Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) Ė AC, AL, END, INT en JPD† 34

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK†7 van het meerjarig financieel kader†- zetel
- delegaties
Gefinancierd uit het budget van het programma† 35- zetel
- delegaties
Onderzoek
Andere (specificeren)
TOTAAL3333333

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel
Extern personeel

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van de actie is aangesteld en/of daartoe binnen het DG is herschikt, eventueel aangevuld met personele middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.Bijdragen van derden

ĖĀ †††voorziet niet in medefinanciering door derden

ĖĀ †††voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL
Medefinancieringsbron†
TOTAAL medegefinancierde kredieten

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

ĖĀ †††Het voorstel/initiatief heeft geen financiŽle gevolgen voor de ontvangsten.

ĖĀ †††Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiŽle gevolgen:

ĖĀ †††voor de eigen middelen

ĖĀ †††voor de overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven Ā †††

in miljoen euro (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel/initiatief 36
2021202220232024202520262027
Artikel ÖÖÖÖ.

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).


Ė

(1) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33 en blz. 944.
(2) Artikel 3, lid 1, van Protocol nr. 4: "De EU geeft er zich rekenschap van dat de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina een langetermijnproject is en voor Litouwen uitzonderlijke financiŽle lasten met zich meebrengt die niet in verhouding staan tot de omvang en de economische draagkracht van het land, en bevestigt uit solidariteit met Litouwen bereid te zijn ook na 2006 voldoende aanvullende communautaire steun voor de ontmanteling te zullen blijven verlenen." Artikel 3, lid 2: "Met het oog hierop wordt het Ignalina-programma ononderbroken voortgezet en verlengd tot na 2006. De uitvoeringsbepalingen voor het verlengde Ignalina-programma worden vastgesteld [...] en treden uiterlijk op de einddatum van de huidige financiŽle vooruitzichten in werking. [...]" Artikel 3, lid 4: "Voor de periode van de volgende financiŽle vooruitzichten zullen de algemene gemiddelde vastleggingen in het kader van het verlengde Ignalina-programma toereikend zijn. De programmering van deze middelen zal gebaseerd zijn op de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit." (Toetredingsakte van 2003, Protocol nr. 4 betreffende de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 944)).
(3) Reactor 1 van de kerncentrale van Ignalina is in 2004 gesloten, en reactor 2 in 2009.
(4) Zie voetnoot†2.
(5) Verordening (EG) nr.†1990/2006 van de Raad van 21†december 2006 inzake de uitvoering van Protocol nr.†4 bij de Akte van toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, SloveniŽ, Slowakije en TsjechiŽ met betrekking tot de kerncentrale van Ignalina in Litouwen "Ignalina-programma" (PB L†411 van 30.12.2006, blz.†10).
(6) Verordening (EU) nr.†1369/2013 van de Raad van 13†december 2013 betreffende steun van de Unie aan de bijstandsprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Litouwen (PB L 346 van 20.12.2013, blz. 7).
(7) Verklaring van de leiders van 27 lidstaten en de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie (25†maart 2017) - http://europa.eu/rapid/attachment/STATEMENT-17-767/nl/Rome_declaration_2017_NL.pdf
(8) Dit programma is op dit moment het meest geavanceerde wat betreft de ontmanteling van reactoren met een grafietkern en is een verplichting die voortvloeit uit de Toetredingsakte van 2003, Protocol nr. 4 betreffende de kerncentrale van Ignalina in Litouwen. Op basis van het gedetailleerde ontmantelingsplan duurt het programma tot 2038.
(9) Artikel 60 van Verordening (EU, Euratom) nr.†966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25†oktober 2012 tot vaststelling van de financiŽle regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.
(10) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(11) Speciaal verslag nr. 22/2016 van de Europese Rekenkamer - Aanbeveling 3: "Neem het "vervuiler betaalt"-principe in acht door de nationale financiering voor 2014-2020 en daarna te vergroten" De drie lidstaten moeten hun eigen rol inzien bij de waarborging dat het "vervuiler betaalt"-principe in acht wordt genomen en bereid zijn nationale middelen te gebruiken om ontmantelingskosten en de kosten voor definitieve berging te dekken, zowel tijdens de huidige financieringsperiode als daarna. Aanbeveling 4 Ė Verhoging van de nationale cofinanciering †††gedurende de financieringsperiode 2014-2020. De Commissie moet verhogingen van nationale cofinanciering gedurende de periode 2014-2020 nastreven. Zij moet duidelijk, bijvoorbeeld in een besluit van de Commissie, de "terdege gerechtvaardigde uitzonderlijke" voorwaarden vaststellen waaronder projecten volledig door de EU gefinancierd kunnen worden in het kader van de bijstandsprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties.
(12) Speciaal verslag nr. 22/2016 van de Europese Rekenkamer - Aanbeveling 6: "EU-financiering alleen voor de kosten van ontmanteling De Commissie moet het gebruik van EU-financiering in het kader van de bijstandsprogrammaís voor de ontmanteling van nucleaire installaties alleen toestaan voor de dekking van kosten van personeel dat zich enkel met ontmantelingsactiviteiten bezighoudt".
(13) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 944.
(14) Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25†juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties (PB L†172 van 2.7.2009, blz.†18).
(15) Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19†juli†2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PB†L†199 van 2.8.2011, blz.†48).
(16) PB L†123 van 12.5.2016, blz.†1.
(17) [volledige titel; PB-verwijzing].
(18) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz.†1).
(19) Verordening (EG, Euratom) nr.†2988/95 van de Raad van 18†december†1995 betreffende de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L†312 van 23.12.1995, blz.†1).
(20) Verordening (Euratom, EG) nr.†2185/96 van de Raad van 11†november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L†292 van 15.11.1996, blz.†2).
(21) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(22) Richtlijn (EU)†2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiŽle belangen van de Unie schaadt (PB L†198 van 28.7.2017, blz. 29).
(23) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(24) Verordening (EU) nr.†1369/2013 van de Raad van 13†december 2013 betreffende steun van de Unie aan de bijstandsprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Litouwen (PB L 346 van 20.12.2013, blz. 7).
(25) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(26) Als vermeld in artikel†58, lid†2, onder†a) of b), van het Financieel Reglement.
(27) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(28) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten
(29) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(30) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiŽle kandidaten van de Westelijke Balkan
(31) Totalen kloppen soms niet door afronding.
(32) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(33) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(34) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Dťtachť (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intťrimaire (uitzendkracht); JPD = Jeune Professionnel en Dťlťgation (jonge professional in delegaties).
(35) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(36) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20†% aan inningskosten