Bijlagen bij COM(2018)471 - Fonds voor asiel en migratie - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)471 - Fonds voor asiel en migratie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)471 - Fonds voor asiel en migratie.
document COM(2018)471 NLEN
datum 12 juni 2018
bijlage bij het financieel memorandum . te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.


in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen10,32911,47313,04613,04613,04613,04613,04687,032
Andere administratieve uitgaven0,2020,2020,2020,2020,2020,2020,2021,412
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader(totaal vastleggingen = totaal betalingen)10,53111,67513,24813,24813,24813,24813,24888,444

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen933,9401 456,3521 476,7621 630,6521 650,2501 670,2401 685,250-10 503,444
Betalingen107,242218,167451,1701 125,4371 576,7631 577,2721 558,9623 888,43110 503,444


3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

☑ Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig. zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaren2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen10,32911,47313,04613,04613,04613,04613,04687,032
Andere administratieve uitgaven0,2020,2020,2020,2020,2020,2020,2021,412
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
10,53111,67513,24813,24813,24813,24813,24888,444

Buiten RUBRIEK 7 50
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere
administratieve
uitgaven
5,6545,7675,8826,0006,1206,2426,33542,000
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
5,6545,7675,8826,0006,1206,2426,33542,000

TOTAAL16,18517,44219,13019,24819,36819,49019,583
130,444


De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen,

[For guidance related to possible delegation of programme implementation tasks to executive agencies, see p, 8/9 above],


3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig,

☑    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaren2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
(Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)65738484848484
Delegaties3333333
Onderzoek
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) - AC, AL, END, INT en JPD  51

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader - zetel
8888888
1.- delegaties
Gefinancierd uit het budget van het programma - zetel
2.
3.- delegaties
4.
Onderzoek
Ander (geef aan welke)
TOTAAL76849595959595

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen,

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelDe personeelssterkte van 95 VTE tegen 2027 is het totale personeel dat nodig is voor de uitvoering en het beheer van het fonds, Het bestaat uit personeel dat reeds bij DG HOME voor het AMF werkzaam is (uitgangssituatie: 66 VTE = 6 CA, 22 AST, 36 AD incl, 1 AD bij delegatie, 1 SNE, 1 INT) vanaf april 2018 en extra personeel (+6 AST, +23 AD, waarvan 2 voor de delegaties), Voor een beschrijving van de taken van deze extra personeelsleden zie hieronder:


Planning, programmering, relatie met agentschappen (+1 AST, + 1 AD):

- input voor de begrotingsprocedure,

- maken van koppeling tussen fondsen en agentschappen (bijvoorbeeld subsidies/ delegatieovereenkomsten met agentschappen)


Audits, OLAF, ERK (+5 AD):

- uitvoering van controles als hiervoor omschreven (ex-ante-verificatie, comité inzake aanbestedingen , ex-post-audits, interne audits, goedkeuring van de rekeningen),

- voor de follow-up van de audits die worden beheerd door de dienst Interne Audit en de Rekenkamer


Direct beheer (+2 AST, +3 AD):

- voorbereiding jaarlijkse werkprogramma's/financieringsbesluiten, vaststelling jaarlijkse prioriteiten,

- communicatie met belanghebbenden (potentiële/werkelijke begunstigden, lidstaten, enz,),

- beheer van oproepen tot het indienen van voorstellen, aanbestedingen en de latere selectieprocedures,

- operationeel beheer van projecten,


Gedeeld beheer (met inbegrip van TF) (+ 1 AST + 6 AD):

- voeren van een beleidsdialoog met de lidstaten,

- beheren van nationale programma’s,

- opstellen van richtsnoeren voor lidstaten,

- ontwikkelen en beheren van IT-instrumenten voor het beheer van subsidies en nationale programma's,


Synergieën met andere fondsen (+2 AD):

- coördinatie met de fondsen op het gebied van de externe dimensie,

- coördinatie in het kader van de GB-verordening,

- synergieën en complementariteit met andere fondsen,


Financieel beheer (+2 AST):

- financiële initiatie en financiële verificatie,

- boekhouding,

- toezien op en verslaglegging over de verwezenlijking van de doelstellingen, onder meer in het jaarlijkse

activiteitenverslag en de verslagen van de gesubdelegeerde ordonnateurs,


Personeel voor andere directoraten dat zich met financiering bezighoudt (+ 4 AD):

- Beleidsambtenaren die zijn betrokken bij de uitvoering van de fondsen (bijvoorbeeld evaluatie van technische rapporten van begunstigden van direct beheer, evaluatie van jaarlijkse uitvoeringsverslagen inzake gedeeld beheer),
Extern personeelDe taken zijn vergelijkbaar met die van ambtenaren en tijdelijke functionarissen, met uitzondering van de taken die niet door extern personeel mogen worden uitgevoerd,
Personeel in delegaties

+ 2 AD: Om de ontwikkeling van de uitvoering van het beleid op het gebied van binnenlandse zaken, en dan vooral de externe dimensie daarvan, te volgen, zullen de EU-delegaties moeten kunnen beschikken over voldoende deskundigheid op het gebied van binnenlandse zaken, Het kan gaan om personeel van de Europese Commissie en/of de Europese Dienst voor extern optreden,


3.2.3.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

◻    voorziet niet in medefinanciering door derden

☑    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaren2021202220232024202520262027TOTAAL
Medefinancieringsbron Lid-statenLid-statenLid-statenLid-statenLid-statenLid-statenLid-staten
TOTAAL medegefinancierde kredietenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalen


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

☑    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten,

◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

◻    voor de eigen middelen

◻    voor de overige ontvangsten

◻ Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven


in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel/initiatief 52
2021202220232024202520262027
Artikel …………

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven,

[…]

Andere opmerkingen (bijv, over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie),

[…]

(1) Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348, 24.12.2008, blz. 98).
(2) Beschikking nr. 573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG van de Raad (PB L 144 van 6.6.2007, blz. 1).
(3) Beschikking 2007/435/EG van de Raad van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen (PB L 168 van 28.6.2007, blz. 18).
(4) Beschikking nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot oprichting van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen (PB L 144 van 6.6.2007, blz. 45).
(5) Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad (PB L 150, 20.5.2014, blz. 168).
(6) COM(2018) 321 final.
(7) “Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt: Het meerjarig financieel kader 2021-2027”, COM(2018) 321 van 2.5.2018.
(8) Verordening (EU) ../..
(9) Dit zijn de fondsen die voorafgingen aan het AMIF in de programmeringsperiode 2007-2013.
(10) Verordening (EG, Euratom) nr. 2016/369 van de Raad van 15 maart 2016 betreffende de verstrekking van noodhulp binnen de Unie.
(11) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(12) PB C  van , blz. .
(13) PB C  van , blz. .
(14) Verordening (EU) ../.. van het Europees parlement en de Raad van [verordening EU-asielagentschap] (PB L …van [datum], blz. ..).
(15) Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).
(16) Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).
(17) Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1).
(18) Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).
(19) Beschikking 2008/381/EG van de Raad van 14 mei 2008 betreffende het opzetten van een Europees migratienetwerk (PB L 131 van 21.5.2008, blz. 7).
(20) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
(21) PB C  van , blz. .
(22) PB C  van , blz. .
(23) Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(24) PB C  van , blz. .
(25) Verordening (EU) 2017/1371 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(26) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(27) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (LGO-besluit) (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(28)

   COM(2017) 623 final.

(29) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(30) PB C  van , blz. .    
(31) PB C  van , blz. .    
(32) PB C  van , blz. .    
(33) Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12).
(34) In de zin van artikel 58, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(35) COM(2015) 240 final van 13 mei 2015.
(36) COM(2017) 558 final van 27 september 2017 en COM(2018) 250 final van 14 maart 2018.
(37) http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
(38) COM(2016) 385 final van 7 juni 2016.
(39) COM(2016) 270 final van 4 mei 2016.
(40) COM(2016) 468 final van 13 juli 2016.
(41) COM(2016) 377 final van 7 juni 2016.
(42) COM(2017) 200 final van 2 maart 2017.
(43) COM(2016) 378 final van 7 juni 2016.
(44) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(45) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1042/2014 van de Commissie van 25 juli 2014, bijlage I; Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/1973 van de Commissie van 8 juli 2015.
(46) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(47) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(48) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.
(49) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(50) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(51) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD= Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).
(52) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na de desbetreffende aftrek van inningskosten.