Bijlagen bij COM(2018)473 - Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)473 - Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum , te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.


in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen10,32911.47313,04613,04613,04613,04613,04687,032
Andere administratieve uitgaven0,2020,2020,2020,2020,2020,2020,2021,412
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader10,53111,67513,24813,24813,24813,24813,24813,24888,444

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen621,831 170,241 184,281 263,691 276,671 289,90
1 299,84
-8 106,44
Betalingen56,0290,65327,39849,931 242,981 230,991 225,593 082,888 106,44

3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen10,32911,47313,04613,04613,04613,04613,04687,032
Andere administratieve uitgaven0,2020,2020,2020,2020,2020,2020,2021,412
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
10,53111,67513,24813,24813,24813,24813,24888,444

Buiten RUBRIEK 7 70
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere
administratieve
uitgaven
5,6545,7675,8826,0006,1206,2426,33542,000
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
5,6545,7675,8826,0006,1206,2426,33542,000

TOTAAL16,18517,44219,13019,24819,36819,49019,583
130,444

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie65738484848484
Delegaties3333333
Onderzoek
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) - AC, AL, END, INT en JPD  71

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader - zetel
8888888
- delegaties
Gefinancierd uit het budget van het programma - zetel
- delegaties
Onderzoek
Andere (geef aan welke)
TOTAAL76849595959595

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelDe personeelssterkte van 95 VTE tegen 2027 is het totale personeel dat nodig is voor de uitvoering en het beheer van het fonds. Het gaat om personeel dat reeds bij DG HOME voor het ISF werkzaam is (uitgangssituatie: 66 VTE = 6 CA, 22 AST, 36 AD incl. 1 AD bij delegatie, 1 SNE, 1 INT) vanaf april 2018 en extra personeel (+6 AST, +23 AD, waarvan 2 voor de delegaties). Voor een beschrijving van de taken van deze extra personeelsleden zie hieronder:


Planning, programmering, relatie met agentschappen (+1 AST, + 2 AD):

- input leveren voor de begrotingsprocedure,

- een koppeling maken tussen fondsen en agentschappen (bijvoorbeeld subsidies/ delegatieovereenkomsten met agentschappen), waaronder 1 AD uitsluitend voor de relatie met Frontex.


Audits, OLAF, ERK (+5 AD):

- uitvoering van controles als hiervoor omschreven (ex-ante-verificatie, comité inzake aanbestedingen, ex-post-audits, interne audits, goedkeuring van de rekeningen),

- voor de follow-up van de audits die worden beheerd door de dienst Interne Audit en de Rekenkamer.


Direct beheer (+2 AST, +2 AD):

- voorbereiding jaarlijkse werkprogramma's/financieringsbesluiten, vaststelling jaarlijkse prioriteiten,

- communicatie met belanghebbenden (potentiële/werkelijke begunstigden, lidstaten, enz.),

- beheer van oproepen tot het indienen van voorstellen, aanbestedingen en de latere selectieprocedures,

- operationeel beheer van projecten.


Gedeeld beheer (met inbegrip van TF) (+2 AST, + 6 AD):

- voeren van een beleidsdialoog met de lidstaten,

- beheren van nationale programma’s,

- opstellen van richtsnoeren voor lidstaten,

- ontwikkelen en beheren van IT-instrumenten voor het beheer van subsidies en nationale programma's.


Synergieën met andere fondsen (+2 AD):

- coördinatie met de fondsen op het gebied van de externe dimensie,

- coördinatie in het kader van de GB-verordening,

- synergieën en complementariteit met andere fondsen.


Financieel beheer (+1 AST):

- financiële initiatie en financiële verificatie,

- boekhouding,

- toezien op en verslag uitbrengen over het bereiken van doelstellingen, onder meer in het jaarlijkse activiteitenverslag en de verslagen van de gesubdelegeerde ordonnateurs.


Personeel voor andere directoraten dat zich met financiering bezighoudt (+ 4 AD):

- Beleidsambtenaren die zijn betrokken bij de uitvoering van de fondsen (bijvoorbeeld evaluatie van technische rapporten van begunstigden van direct beheer, evaluatie van jaarlijkse uitvoeringsverslagen inzake gedeeld beheer).
Extern personeelDe taken zijn vergelijkbaar met die van ambtenaren en tijdelijke functionarissen, behalve voor taken die niet door extern personeel mogen worden uitgevoerd.
Personeel in delegaties

+ 2 AD: Om de ontwikkeling van de uitvoering van het beleid op het gebied van binnenlandse zaken, en dan vooral de externe dimensie daarvan, te volgen, zullen de EU-delegaties moeten kunnen beschikken over voldoende deskundigheid op het gebied van binnenlandse zaken. Het kan gaan om personeel van de Europese Commissie en/of de Europese Dienst voor extern optreden.

3.2.3.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

–◻    voorziet niet in medefinanciering door derden

–☑    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL
Medefinancieringsbron LSLSLSLSLSLSLS
TOTAAL medegefinancierde kredietenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenNog te bepalen


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–◻    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–☑    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–☑    voor de overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel/initiatief 72
2021202220232024202520262027
Artikel ….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Het exacte bedrag wordt vastgesteld middels bilaterale overeenkomsten tussen de Commissie en individuele geassocieerde Schengenlanden. Over de overeenkomst zal in de toekomst worden onderhandeld.

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).


(1) COM(2015) 240 final van 13 mei 2015.
(2) PB C […] van […], blz. […].
(3) Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).
(4) Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt – Het meerjarig financieel kader 2021-2027, COM(2018) 321 van 2.5.2018.
(5) Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen (PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22).
(6) Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143).
(7) COM(2018) 321 final van 2 mei 2018.
(8) Verordening (EU) ../..
(9) COM(2018) 375 van 29 mei 2018.
(10) PB L […], […], blz. […].
(11) PB C  van , blz. .
(12) PB C  van , blz. .
(13) Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).
(14) COM(2015) 240 final van 13 mei 2015.
(15) http://www.consilium.eur opa.eu/nl/ress/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
(16) Conclusies van de Europese Raad , 22-23 juni 2017.
(17) COM(2017) 794 final.
(18) Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143).
(19) PB L […], […], blz. […].
(20) PB L […], […], blz. […].
(21) PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22.
(22) Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143).
(23) Verordening (EU) 2017/2226 van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011 (PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20).
(24) Verordening (EG) nr. 767/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).
(25) COM(2016) 731 final van 16 november 2016.
(26) COM(2016) 272 final/2 van 4 mei 2016.
(27) COM(2016) 881 final, COM(2016) 882 final en COM(2016) 883 final van 21 december 2016.
(28) COM(2017) 344 final van 29 juni 2017.
(29) COM(2017) 794 final van 12 december 2017.
(30) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.
(31) Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 27).
(32) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 946.
(33) Verordening (EG) nr. 693/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot invoering van een specifiek doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) en tot wijziging van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en het Gemeenschappelijk Handboek (PB L 99 van 17.4.2003, blz. 8).
(34) Verordening (EG) nr. 694/2003 van de Raad van 14 april 2003 betreffende uniforme modellen voor een doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) in de zin van Verordening (EG) nr. 693/2003 (PB L 99 van 17.4.2003, blz. 15).
(35) PB L […], […], blz. […].
(36) Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1).
(37) Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad van 26 april 2005 tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1).
(38) Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 11).
(39) PB C  van , blz. .
(40) PB C  van , blz. .
(41) PB C […] van […], blz. […].
(42) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(43) Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(44) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(45) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(46) Richtlijn (EU) 2017/1939 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(47) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(48) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(49) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(50) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
(51) PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.
(52) Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).
(53) PB L 53 van 27.2.2008, blz. 52.
(54) Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1).
(55) PB L 160 van 18.6.2011, blz. 21.
(56) Besluit 2011/350/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis betreffende de afschaffing van controles aan de binnengrenzen en het verkeer van personen (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 19).
(57) Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis (PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20).
(58) PB L […], […], blz. […].
(59) PB L […], […], blz. […].
(60) Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1).
(61) In de zin van artikel 58, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(62) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(63) Het programma kan, afhankelijk van de resultaten van de kosten-batenanalyse en de desbetreffende besluiten, (gedeeltelijk) worden uitbesteed aan een uitvoerend agentschap mits de betrokken administratieve kredieten voor de uitvoering van het programma in de Commissie en het uitvoerend agentschap overeenkomstig worden aangepast.
(64) COM(2018) 375 final.
(65) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1042/2014 van de Commissie van 25 juli 2014, bijlage I; Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1973 van de Commissie van 8 juli 2015.
(66) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(67) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(68) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.
(69) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(70) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(71) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD= Jeune Expert en Délégation (jonge professional in delegaties).
(72) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van inningskosten.