Bijlagen bij COM(2018)465 - Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)465 - Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
document COM(2018)465 NLEN
datum 15 september 2021
BIJLAGE I

De Republiek Albanië
Bosnië en Herzegovina
IJsland
Kosovo (*)
Montenegro
De Republiek Noord-Macedonië
De Republiek Servië
De Republiek Turkije


(*)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.BIJLAGE II

THEMATISCHE PRIORITEITEN VOOR STEUN

De steun kan, naargelang het geval, betrekking hebben op de onderstaande thematische prioriteiten:

a) tot stand brengen en reeds in een vroeg stadium bevorderen van het goed functioneren van de instellingen die nodig zijn voor een goed werkende rechtsstaat, en democratische instellingen verder consolideren. Het optreden op dit gebied beoogt: het tot stand brengen van onafhankelijke, verantwoordingsplichtige, onpartijdige, professionele, gedepolitiseerde en efficiënte rechtsstelsels, onder meer door transparante en op verdienste gebaseerde wervings-, beoordelings- en promotiesystemen en doeltreffende tuchtprocedures bij overtredingen, en het bevorderen van justitiële samenwerking; het waarborgen van de toegang tot de rechter; het bevorderen van politiële samenwerking en informatie-uitwisseling; het ontwikkelen van doeltreffende middelen ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminaliteit, handel in mensen en handvuurwapens en lichte wapens, migrantensmokkel, drugshandel, witwaspraktijken/financiering van terrorisme en corruptie; het steunen van samenwerking met de Unie inzake terrorismebestrijding, het voorkomen van radicalisering; en het bevorderen en beschermen van de mensenrechten, waaronder non-discriminatie en gendergelijkheid, kinderrechten, de rechten van personen die tot minderheden behoren, waaronder nationale minderheden, Roma, alsmede lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen, en de fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting, de mediavrijheid, de vrijheid van vergadering en vereniging en gegevensbescherming;

b) versterken van de capaciteit met betrekking tot migratie-uitdagingen op regionaal en internationaal niveau. Het optreden op dit gebied beoogt: het delen van relevante informatie, het verder consolideren van de grens- en migratiebeheercapaciteiten, het waarborgen van toegang tot internationale bescherming, het aanscherpen van de grenscontroles en het opdrijven van de inspanningen in de strijd tegen irreguliere migratie en het bestrijden van gedwongen ontheemding.

c) opvoeren van de strategische-communicatiecapaciteiten, onder meer voor communicatie met het publiek over noodzakelijke hervormingen om aan de criteria voor lidmaatschap van de Unie te voldoen. Het optreden op dit gebied beoogt het steunen van de verdere ontwikkeling van onafhankelijke en pluriforme media en mediageletterdheid, en moet er onder meer voor zorgen dat er capaciteit wordt opgebouwd op het gebied van cyberbeveiliging en dat de staat en de maatschappij beter bestand zijn tegen desinformatie en andere vormen van hybride dreigingen;

d) bevorderen van goed bestuur en hervormen van het openbaar bestuur conform de beginselen van openbaar bestuur. Het optreden beoogt: het versterken van kaders voor de hervorming van het openbaar bestuur, onder meer op het gebied van overheidsopdrachten, het verbeteren van de strategische planning en het ontwikkelen van inclusieve en onderbouwde beleidsmaatregelen en wetgeving; het bevorderen van de professionalisering en de depolitisering van het overheidsapparaat door het verankeren van meritocratische beginselen; het bevorderen van transparantie en verantwoordingsplicht; het verbeteren van de kwaliteit van diensten en van de verlening van diensten, onder meer door middel van adequate administratieve procedures en op de burger gerichte e-overheidsdiensten; het versterken van het beheer van de overheidsfinanciën; en de verbetering van de productie van hoogkwalitatieve statistieken;

e) versterken van begrotings- en economische governance. Het optreden beoogt: het ondersteunen van de uitvoering van de programma’s voor economische hervorming en het bevorderen van systematische samenwerking met internationale financiële instellingen met betrekking tot de fundamenten van het economische beleid en het versterken van economische instellingen; het versterken van capaciteit om de macro-economische stabiliteit en sociale cohesie te vergroten; het ondersteunen van duurzame ontwikkeling en het streven naar een functionerende markteconomie die bestand is tegen de concurrentiedruk en opgewassen is tegen de marktkrachten binnen de Unie; en het boeken van vooruitgang in de richting van de gemeenschappelijke regionale markt;

f) versterken van alle aspecten van goede nabuurschapsbetrekkingen, regionale stabiliteit en wederzijdse samenwerking.

g) versterken van het vermogen van de Unie en haar partners om conflicten te voorkomen, vrede op te bouwen en pre- en postcrisisbehoeften aan te pakken, onder meer door middel van: vroegtijdige waarschuwing en conflict-sensitieve risicoanalyse; het bevorderen van netwerkvorming tussen personen, verzoening, vredesopbouw en vertrouwenwekkende maatregelen, initiatieven ter bevordering van verzoening, overgangsjustitie, waarheidsvinding, herstel en waarborgen ter voorkoming van herhaling (zoals Recom); en het ondersteunen van capaciteitsopbouw ter bevordering van acties op het gebied van veiligheid en ontwikkeling (CBSD), overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2021/947;

h) versterken van de capaciteit, onafhankelijkheid en pluriformiteit van maatschappelijke organisaties en organisaties van de sociale partners, waaronder verenigingen van beroepsbeoefenaren, in de in bijlage I vermelde begunstigden, en het aanmoedigen van netwerkvorming op alle niveaus tussen in de Unie gevestigde organisaties en de organisaties van de in bijlage I vermelde begunstigden, met het oog op een daadwerkelijke dialoog tussen publieke en private actoren;

i) bevorderen van de afstemming van de regels, normen, beleidsmaatregelen en praktijken van de begunstigden aan die van de Unie, met inbegrip van openbare aanbesteding en staatssteunregels;

j) bevorderen van gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen en meisjes. Het optreden op dit gebied beoogt: het tot stand brengen van een bevorderlijker klimaat voor de uitoefening van de rechten van vrouwen en meisjes en het bereiken van werkelijke en tastbare verbeteringen inzake gendergelijkheid op strategische beleidsterreinen zoals vrijwaring van alle vormen van seksueel en gendergeweld; seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; de bevordering van de sociale en economische rechten en de versterking van de positie van vrouwen en meisjes; gelijke deelname en leiderschap; vrouwen, vrede en veiligheid; en de genderdimensie van de groene en de digitale transformatie, onder meer door genderbudgettering te bevorderen;

k) versterken van de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs, opleiding en een leven lang leren op alle niveaus en het ondersteunen van de culturele en de creatieve sector. Het optreden op dit gebied beoogt: het bevorderen van gelijke toegang tot kwalitatief hoogwaardige voor- en vroegschoolse educatie en opvang, lager en secundair onderwijs; het verbeteren van het aanbod van basisvaardigheden; het verhogen van het opleidingsniveau; het aanpakken van braindrain; het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten; het versterken van de opleiding van leerkrachten; de emancipatie van kinderen en jongeren en hen in staat stellen hun volledige potentieel te benutten; het ontwikkelen van stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding en het bevorderen van werkgerelateerde opleidingen om de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer voor personen met een handicap; het verbeteren van de kwaliteit en de relevantie van het hoger onderwijs en onderzoek; het stimuleren van alumni-activiteiten; en het verruimen van de toegang tot een leven lang leren, en het ondersteunen van investeringen in onderwijs en toegankelijke opleidingsinfrastructuur, met name om territoriale verschillen te beperken en niet-gesegregeerd inclusief onderwijs te bevorderen, onder meer door het gebruik van toegankelijke digitale technologieën;

l) bevorderen van hoogwaardige werkgelegenheid en toegang tot de arbeidsmarkt. Het optreden op dit gebied beoogt het aanpakken van hoge werkloosheid en inactiviteit door duurzame integratie op de arbeidsmarkt te ondersteunen, met name van jongeren (in het bijzonder jongeren die niet werken en geen school of opleiding volgen), vrouwen, langdurig werklozen en alle ondervertegenwoordigde groepen. De maatregelen stimuleren het creëren van hoogwaardige banen en ondersteunen de effectieve handhaving van arbeidsvoorschriften en -normen op het gehele grondgebied, in overeenstemming met de belangrijkste beginselen en rechten van de Europese pijler van sociale rechten. Andere belangrijke gebieden waarop maatregelen worden genomen betreffen het ondersteunen van gendergelijkheid en jongeren en het bevorderen van inzetbaarheid en productiviteit, het aanpassen van werknemers en ondernemingen aan veranderingen, het tot stand brengen van een duurzame sociale dialoog, en het moderniseren en versterken van de arbeidsmarktinstellingen, zoals publieke arbeidsbureaus en arbeidsinspectiediensten;

m) bevorderen van sociale bescherming en integratie en bestrijden van armoede. Het optreden op dit gebied beoogt het moderniseren van socialebeschermingsstelsels om te voorzien in een doeltreffende, doelmatige en adequate bescherming in alle levensfasen, het bevorderen van de overgang van institutionele zorg naar mantelzorg en gemeenschapszorg, het stimuleren van sociale inclusie; het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van ongelijkheden en armoede. Het optreden op dit gebied beoogt ook: het integreren van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma; het bestrijden van discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid; en het verbeteren van de toegang tot betaalbare, duurzame en kwalitatief hoogwaardige diensten zoals voor- en vroegschoolse educatie en opvang, huisvesting, gezondheidszorg en essentiële sociale diensten en langdurige zorg, onder meer door de modernisering van de systemen voor sociale bescherming;

n) bevorderen van slim, duurzaam, inclusief en veilig vervoer, het elimineren van knelpunten in essentiële netwerkinfrastructuren, en het zorgen voor meer energiezekerheid en -diversificatie, door middel van investeringen in projecten met een hoge Europese meerwaarde. De investeringen moeten worden geprioriteerd op basis van hun relevantie voor TEN-T-verbindingen met de Unie, grensoverschrijdende verbindingen, het scheppen van werkgelegenheid, hun bijdrage tot duurzame mobiliteit, lagere emissies, milieu-impact en veilige mobiliteit, in synergie met de hervormingen die worden gestimuleerd door het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap. Het optreden op het gebied van energie beoogt de energie-efficiëntie en -productie te verhogen en aanvoerlanden en -routes te diversifiëren;

o) verbeteren van het klimaat voor de particuliere sector en van het concurrentievermogen van ondernemingen, in het bijzonder van kmo’s, onder meer via slimme specialisatie, als essentiële stimulansen voor groei, banencreatie en cohesie. Prioriteit gaat uit naar duurzame projecten die leiden tot een beter ondernemingsklimaat;

p) verbeteren van de toegang tot digitale technologieën en diensten en versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, door te investeren in digitale connectiviteit, vertrouwen in digitale techniek en digitale beveiliging, digitale vaardigheden en ondernemerschap, in capaciteitsopbouw in onderzoeks- en innovatiesystemen, in mobiliteit, in onderzoeksinfrastructuur en in een gunstig klimaat, en door het bevorderen van netwerkvorming en samenwerking;

q) bijdragen tot de veiligheid en de zekerheid van de voedsel- en watervoorziening en het behoud van gediversifieerde en levensvatbare landbouwsystemen in levendige dorpsgemeenschappen en op het platteland;

r) beschermen van het milieu en verbeteren van de kwaliteit van het milieu door het aanpakken van milieuaantasting en het tegengaan van biodiversiteitsverlies, het bevorderen van de instandhouding en het duurzame beheer van terrestrische en mariene ecosystemen en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, het investeren in luchtkwaliteit, water- en afvalbeheer en duurzaam beheer van chemische stoffen, het bevorderen van efficiënt hulpbronnengebruik en van duurzame consumptie en productie, en het ondersteunen van de overgang naar een groene en circulaire economie, het verminderen van broeikasgasemissies, het vergroten van de klimaatbestendigheid en het bevorderen van de governance van klimaatactie en informatie- en energie-efficiëntie. IPA III bevordert beleid ter bevordering van de omschakeling naar een hulpbronnenefficiënte, veilige en duurzame koolstofarme economie en ter versterking van de rampenbestendigheid alsmede rampenpreventie, -paraatheid en -respons;

s) samenwerken met de in bijlage I vermelde begunstigden inzake het vreedzaam gebruik van kernenergie op het gebied van gezondheidszorg, landbouw en voedselveiligheid, waarbij volledig wordt voldaan aan de strengste internationale normen, alsmede ondersteunen van acties, gericht op het aanpakken van de gevolgen van nucleaire ongevallen voor de lokale bevolking, en streven naar verbetering van hun levensomstandigheden, en het bevorderen van kennismanagement, opleiding en onderwijs op nucleair gebied; in voorkomend geval zijn deze activiteiten coherent met die van het Europees instrument voor nucleaire veiligheid en in overeenstemming met Verordening (EU) 2021/947;

t) versterken van het vermogen van de agro-voedingssector en de visserijsector om het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en aan de marktkrachten, en om zich geleidelijk aan te passen aan de voorschriften en normen van de Unie, met inachtneming van economische, maatschappelijke en ecologische doelen in het kader van een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelands- en kustgebieden.


BIJLAGE III

THEMATISCHE PRIORITEITEN VOOR STEUN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING TUSSEN DE IN BIJLAGE I VERMELDE BEGUNSTIGDEN

Ter bevordering van goede nabuurschapsbetrekkingen, de integratie met de Unie en sociaal-economische ontwikkeling, kan steun voor grensoverschrijdende samenwerking, naargelang het geval, in verband staan met de volgende thematische prioriteiten:

a) bevorderen van werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en maatschappelijke en culturele inclusie op grensoverschrijdend niveau, onder meer door integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven; voorlichtings- en adviesdiensten en gemeenschappelijke opleiding; gendergelijkheid; gelijke kansen; integratie van immigrantengemeenschappen en kwetsbare groepen; investeringen in openbare arbeidsvoorzieningsdiensten, en steun voor investeringen in de volksgezondheid en sociale diensten;

b) beschermen van het milieu en bevorderen van aanpassen aan de klimaatverandering, de — mitigatie van klimaatverandering, en risicopreventie en -beheersing, onder meer door gezamenlijke milieubeschermingsacties; het bevorderen van een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, een gecoördineerde maritieme ruimtelijke ordening, een efficiënt gebruik van de middelen en een circulaire economie, hernieuwbare energiebronnen en de overgang naar een veilige, duurzame, koolstofarme en groene economie; verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit, onder meer door een betere afstemming op Europese milieunormen, en water- en afvalbeheer; bevorderen van investeringen om het hoofd te kunnen bieden aan specifieke risico’s; zorgen voor rampenbestendigheid en rampenpreventie, -paraatheid en -respons; en bevorderen en verbeteren van internationale coördinatie van grensoverschrijdende rivieren;

c) bevorderen van duurzaam vervoer en verbeteren van de openbare infrastructuur, onder meer door het isolement te doorbreken door een verbeterde toegang tot vervoer, digitale netwerken en diensten; en investeren in grensoverschrijdende systemen en faciliteiten voor water, afval en energie;

d) bevorderen van de digitale economie en samenleving, onder meer door de invoering van digitale connectiviteit en de ontwikkeling van e-overheidsdiensten, digitaal vertrouwen en digitale beveiliging, alsook digitale vaardigheden en digitaal ondernemerschap;

e) stimuleren van toerisme, in het bijzonder duurzaam toerisme, en behouden en bevorderen van cultureel en natuurlijk erfgoed;

f) investeren in jeugd, sport, onderwijs en vaardigheden onder meer door de ontwikkeling en implementering van gemeenschappelijk onderwijs, beroepsopleiding, opleidingsprogramma’s en infrastructuur ten behoeve van gezamenlijke jongerenactiviteiten;

g) bevorderen van lokale en regionale governance en versterken van de capaciteit van lokale en regionale autoriteiten op het gebied van planning en administratie;

h) bevorderen van grensoverschrijdende initiatieven ter bevordering van verzoening en overgangsjustitie (zoals Recom);

i) vergroten van het concurrentievermogen, verbeteren van het ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van kmo’s, handel en investeringen, onder meer door het bevorderen en ondersteunen van ondernemerschap, in het bijzonder wat betreft kmo’s; het ontwikkelen van lokale grensoverschrijdende markten en internationalisering, alsook bijdragen aan de gemeenschappelijke regionale markt;

j) versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie en digitale technologieën, onder meer door het bevorderen van mobiliteit en door het delen van personele middelen en faciliteiten voor onderzoek en technologische ontwikkeling.


BIJLAGE IV

LIJST VAN KERNPRESTATIE-INDICATOREN

De onderstaande lijst van kernprestatie-indicatoren wordt gebruikt als hulpmiddel voor het meten van de voortgang en, waar passend, de vorderingen van in bijlage I vermelde begunstigden, en van de bijdrage van de Unie aan de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van IPA III:

1. Samengestelde indicator (1) betreffende politieke criteria (bron: Europese Commissie).

2. Houding ten opzichte van de EU: Percentage van de bevolking met een positieve algehele houding jegens de EU (bron: Europese Commissie/EU-delegaties).

3. Samengestelde indicator betreffende afstemming op het acquis van de Unie (bron: Europese Commissie).

4. Samengestelde indicator betreffende economische criteria (bron: Europese Commissie).

5. Socialezekerheidsuitgaven als percentage van het bbp (bron: Eurostat) en arbeidsparticipatie van personen van 20 tot 64 jaar, en veranderingen in de gini-coëfficient van een begunstigde in de tijd (bron: Eurostat)

6. Digitale vaardigheden (bron: Eurostat).

7. Gemak van zakendoen (bron: Wereldbank)

8. Energie-intensiteit gemeten in termen van primaire energie en bbp (bron: Eurostat). Aandeel hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie % (bron: Eurostat).

9. Met IPA III-steun voorkomen uitstoot van broeikasgassen (ton CO2-eq.) (bron: Europese Commissie). PM10-concentraties ten opzichte van de daggrenswaarde van de EU (50 μg/m3); (Bron: Europees Milieuagentschap).

10. Gebieden van mariene, terrestrische en zoetwaterecosystemen die a) worden beschermd, b) duurzaam worden beheerd met IPA III-steun.

11. Goede nabuurschapsbetrekkingen, zoals het aantal opgerichte, geformaliseerde en uitgevoerde grensoverschrijdende partnerschappen, percentage van de intraregionale handel ten opzichte van het bbp (bron: nationale statistieken, Raad voor regionale samenwerking), aantal personen dat dagelijks de grens oversteekt en aantal goederen vervoerende voertuigen dat dagelijks de grens oversteekt (2) (bron: Waarnemingspost vervoer).

De indicatoren worden, voor zover relevant en mogelijk, en indien gegevens beschikbaar zijn, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.(1) De indicator omvat vijf elementen:

— werking van de rechterlijke macht

— bestrijding van corruptie

— bestrijding van georganiseerde criminaliteit

— vrijheid van meningsuiting (onderdeel van de grondrechten)

— hervorming van het openbaar bestuur.

(2) Gegevens over laatstgenoemde zijn pas beschikbaar vanaf 2023.


Top