Bijlagen bij COM(2018)461 - Associatie van de landen en gebieden overzee met de EU, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU en Groenland en Denemarken anderzijds ("LGO-besluit") - EU monitor

EU monitor
Maandag 17 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum , te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.


in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen1,7121,7121,7121,7121,7121,7121,71211,986
Andere administratieve uitgaven0,1160,1160,1160,1160,1160,1160,1160,811
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader(totaal vastleggingen = totaal betalingen)1,8281,8281,8281,8281,8281,8281,82812,797

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen69,08470,42971,80173,20174,62876,08477,569512,797
Betalingen17,96832,10741,99851,25759,09863,91767,166179,286512,797


3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen1,7121,7121,7121,7121,7121,7121,71211,986
Andere administratieve uitgaven0,1160,1160,1160,1160,1160,1160,1160,811
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
1,8281,8281,8281,8281,8281,8281,82812,797

buiten RUBRIEK 7 53
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen0,8290,8290,8290,8290,8290,8290,8295,805
Andere administratieve
uitgaven
0,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6203,920
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
1,3291,3491,3691,3891,4091,4291,4499,725

TOTAAL3,1583,1783,1983,2183,2383,2583,27822,523


3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie11111111111111
Delegaties1111111
Onderzoek
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) – AC, AL, END, INT en JPD  54

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader - centrale diensten
6666666
- delegaties
666666
Gefinancierd uit het budget van het programma  55- centrale diensten
- delegaties
Onderzoek
ander (specificeer)
TOTAAL24242424242424

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelDe taken blijven dezelfde als momenteel (beleid, programmering, financieel beheer, contracten en andere horizontale taken)
Extern personeelDe taken blijven dezelfde als momenteel (beleid, programmering, financieel beheer, contracten en andere horizontale taken)

3.2.3.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

    voorziet niet in medefinanciering door derden

    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL
Medefinancieringsbron n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
TOTAAL medegefinancierde kredietenn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

-     voor de eigen middelen

-      voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven     

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel/initiatief 56
2021202220232024202520262027
Artikel ………….


(1) COM(2018) 98 final van 14.2.2018; COM(2018) 321 final van 2.5.2018.
(2) Bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
(3) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(4) Verdrag houdende wijziging van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor wat Groenland betreft (PB L 29 van 1.2.1985, blz. 1).
(5) Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds (PB L 29 van 1.1.1985, blz. 9).
(6) Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de autonome regering van Groenland en de regering van Denemarken, anderzijds, inzake het partnerschap tussen de Europese Gemeenschap en Groenland (PB L 208 van 29.7.2006, blz. 32).
(7) Besluit 2006/526/EG van de Raad van 17 juli 2006 inzake de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken, anderzijds (PB L 208 van 29.7.2006, blz. 28).
(8) Besluit 2014/137/EU van de Raad van 14 maart 2014 inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie, enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken, anderzijds ("het Groenlandbesluit") (PB L 76 van 15.3.2014, blz. 1).
(9) De tussentijdse evaluatie was gebaseerd op tien werkdocumenten van de diensten van de Commissie, één per instrument (zie lijst in link hieronder), die ieder waren opgesteld naar aanleiding van een onafhankelijke evaluatie. De documenten kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
(10) PB L 76 van 15.3.2014, blz. 1.
(11) Artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 1).
(12) PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1.
(13) PB L 76 van 15.3.2014, blz. 1.
(14) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over energie-efficiëntie en de bijdrage daarvan aan de energiezekerheid en het kader voor het klimaat- en energiebeleid voor de periode tot 2030 (COM(2014) 520 final).
(15) JOIN(2016) 21.
(16) Referentie aanvullen.
(17) [NDICI-verordening]
(18) Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2014 (PB L 77 van 14.3.2014, blz. 95).
(19) De tussentijdse evaluatie was gebaseerd op tien werkdocumenten van de diensten van de Commissie, één per instrument (zie lijst in link hieronder), die waren opgesteld naar aanleiding van een onafhankelijke evaluatie. De documenten kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
(20) https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en  
(21) https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en  
(22) Dit verslag is nog niet openbaar, maar werd wel goedgekeurd door de Commissie.
(23) https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
(24) Met name in de discussienota over de toekomst van de EU-financiën (juni 2017) en de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018) 98 final van 14.2.2018).
(25) COM(2018) 98 final van 14.2.2018; COM(2018) 321 final van 2.5.2018.
(26) Advies uitgebracht op xx/xx/xxxx (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(27) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") ( PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(28) Besluit 2014/137/EU van de Raad van 15 maart 2014 inzake de betrekkingen tussen de Europese Unie, enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken, anderzijds ("Groenlandbesluit") (PB L 76 van 15.3.2014, blz. 1).
(29) Verdrag houdende wijziging van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor wat Groenland betreft (PB L 29 van 1.2.1985, blz. 1).
(30) PB L 76 van 15.3.2014, blz. 1.
(31) COM(2017) 623 final van 24.10.2017.
(32) COM(2017) 763 final van 12.12.2017.
(33) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(34) Idem.
(35) Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30).
(36) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(37) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(38) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(39) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(40) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(41) Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van dergelijke groeperingen betreft (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 303).
(42) Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan van 22 maart 1989.
(43) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(44) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(45) Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling (PB L 84 van 31.3.2009, blz. 1).
(46) Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30).
(47) In de zin van artikel 58, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(48) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(49) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(50) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(51) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.
(52) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(53) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(54) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).
(55) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(56) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.