Bijlagen bij COM(2018)734 - Alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)734 - Alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)734 - Alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen.
document COM(2018)734 NLEN
datum 7 november 2018
bijlage XIV bij Reach – het gaat onder meer om bepaalde ftalaten, nonylfenolethoxylaten en octylfenolethoxylaten.

(31)

Meer informatie over de lijst van in aanmerking komende stoffen vindt u op de  website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

(32)

Zie bijlage XVII bij Reach.

(33)

Het Reach-comité, dat bestaat uit deskundigen uit alle lidstaten, heeft op 11 juli 2018 unaniem zijn steun uitgesproken voor de voorgestelde maatregel.

(34)

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat, benzylbutylftalaat , di-n-butylftalaat, diisobutylftalaat.

(35)

Zoals gebromeerde difenylethers, bis(2-ethylhexyl)ftalaat en tributyltinverbindingen.

(36)

Laatst geactualiseerd bij Richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (PB L 226 van 24.8.2013, blz. 1).

(37)

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/840 van de Commissie (PB L 141 van 7.6.2018, blz. 9). De stoffen zijn: 17-α-ethinyloestradiol (EE2), 17-ß-oestradiol (E2) en oestron (E1).

(38)

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie (PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1) en Verordening (EU) 2018/213 van de Commissie (PB L 41 van 14.2.2018, blz. 6).

(39)

Richtlijn (EU) 2017/898 van de Commissie (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 128).

(40)

Verordening (EU) 2016/2235 van de Commissie (PB L 337 van 13.12.2016, blz. 3).

(41)

Richtlijn 2009/161/EU van de Commissie (PB L 338 van 19.12.2009, blz. 87) en Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie (PB L 27 van 1.2.2017, blz. 115). De recentste herziening is gebaseerd op de aanbeveling uit 2014 van het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (SCOEL/SUM/113).

(42)

Een aantal zogenaamde "parabenen", via Verordening (EU) nr. 358/2014 van de Commissie (PB L 107 van 10.4.2014, blz. 5) en Verordening (EU) 1004/2014 van de Commissie (PB L 282 van 26.9.2014, blz. 5).

(43)

3-benzylideenkamfer – Verordening (EU) 2015/1298 van de Commissie (PB L 199 van 29.7.2015, blz. 22), naar aanleiding van advies SCCS/1513/13 van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid.

(44)

Veiligheidsinformatiebladen zijn aan downstreamgebruikers verstrekte documenten waarin informatie is opgenomen over de eigenschappen van stoffen of mengsels. Zie de herziening van de Reach-verordening (COM(2018) 116).

(45)

COM(2018) 179.

(46)

COM(2018) 28 en COM(2018) 32 – als gevolg van het actieplan voor de circulaire economie, COM(2015) 614.

(47)

COM(2017) 753.

(48)

ß-oestradiol; nonylfenol; bisfenol A.

(49)

COM(2018) 183.

(50)

In het bijzonder het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake de naleving en handhaving van wetgeving (COM(2017) 795).

(51)

Uit een actie op het gebied van markttoezicht, gecoördineerd door het handhavingsforum van het Europees Agentschap voor chemische stoffen in 2018 (Forum REF-4-projectverslag - Harmonised Enforcement Project on Restrictions , ECHA-18-R-03-EN), is gebleken dat de concentratie van ftalaten in 19,7 % van het gecontroleerde speelgoed en in 3,6 % van de gecontroleerde kinderverzorgingsartikelen niet voldeed aan de wetgeving (de artikelen kwamen hoofdzakelijk van buiten de Europese Economische Ruimte of waren van onbekende oorsprong). In 2017 hebben de lidstaten via het systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke non-foodproducten meer dan 170 berichten verstuurd over niet-conforme producten op het gebied van ftalaten.

(52)

Zoals gezegd zijn de criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen in het kader van de wetgeving inzake pesticiden en biociden, gebaseerd op de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

(53)

Dat was bijvoorbeeld het geval bij de ontwikkeling van criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen in het kader van de wetgeving inzake pesticiden en biociden.

(54)

Het Environmental Protection Agency (het Amerikaanse bureau voor milieubescherming) voert het programma voor screening van hormoonontregelende stoffen uit. In Japan heeft het ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn een comité Gezondheidseffecten van hormoonontregelende stoffen opgericht.

(55)

Artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(56)

Zoals de Refit-evaluatie van de Reach-verordeningde Reach-evaluatie inzake het vergunningstraject van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig artikel 138, lid 7, van de Reach-verordening , de  geschiktheidscontrole van de wetgeving inzake chemische stoffen , de evaluatie van het wettelijk kader voor pesticiden , de  evaluatie van het zevende milieuactieprogramma , de  geschiktheidscontrole van de waterwetgeving , de  evaluatie van de wetgeving inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen en de  evaluatie van de wetgeving inzake de veiligheid van speelgoed .

(57)

COM(2018) 435 en COM(2018) 436 – zie met name de cluster "Gezondheid" (met een voorgestelde begroting van 7,7 miljard EUR) en de cluster "Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek" (met een voorgestelde begroting van 2,2 miljard EUR) binnen de tweede pijler inzake Wereldwijde uitdagingen en industrieel concurrentievermogen.