Bijlagen bij COM(2019)316 - Communication from the EC to the EP, the Council and the court of auditors consolidated annual accounts of the European union for the financial year 2018

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage 1 bij Besluit C(2017)7693 van de Commissie van 22 november 2017. De activa worden zo beheerd dat zij voor voldoende liquiditeit zorgen in verhouding tot de potentiële garantieverzoeken, maar toch gericht blijven op een optimaal niveau van rendement en risico dat verenigbaar is met het behoud van een hoge graad van zekerheid en stabiliteit.

102.VALUTARISICO

Valutarisico voor de financiële instrumenten van de EU aan het einde van het jaar — nettopositie

miljoen EUR
31.12.2018
USDGBPDKKSEKEUROverigeTotaal
Financiële activa
Voor verkoop beschikbare financiële activa6195718714 7251715 443
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot/tekort(475)49116
Leningen*6056567
Vorderingen en verhaalbare bedragen194 1099910920 02630324 664
Geldmiddelen en kasequivalenten491 52429040614 3381 50518 113
2185 69040752349 6351 83058 303
Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde via veranderingen in overschot/tekort(20)2)22)
Crediteuren(2)(1)(0)(0)(32 218)(5)(32 227)
(2)(1)(0)(0)(32 238)(7)(32 249)
Totaal2165 68940752317 3971 82426 055

miljoen EUR
31.12.2017
USDGBPDKKSEKEUROverigeTotaal
Financiële activa
Voor verkoop beschikbare financiële activa68057175612 8061613 632
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot/tekort(632)65523
Leningen*601237137
Vorderingen en verhaalbare bedragen15549638611 5916212 366
Geldmiddelen en kasequivalenten493 1802769318 4681 69424 111
1183 78710783543 6421 77950 268
Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde via veranderingen in overschot/tekort(2)(2)
Crediteuren(4)(2)(0)(1)(39 029)(12)(39 048)
(4)(2)(0)(1)(39 029)(14)(39 050)
Totaal1143 7851078344 6131 76511 218

* Met uitzondering van back-to-backleningen voor financiële bijstand.


Indien de euro ten opzichte van andere munteenheden met 10 % zou zijn toegenomen, zou dit het volgende effect hebben:

miljoen EUR
Economisch resultaat
USDGBPDKKSEK
20187)512)35)47)
20175)339)8)71)

miljoen EUR
Nettoactiva
USDGBPDKKSEK
31.12.201813)5)2)1)
31.12.20175)5)2)5)

Indien de EUR 10 % zwakker was geworden ten opzichte van deze munteenheden, zou dit het volgende effect hebben gehad:

miljoen EUR
Economisch resultaat
USDGBPDKKSEK
201896254357
201764141087

miljoen EUR
Nettoactiva
USDGBPDKKSEK
31.12.201816621
31.12.20177626


Opgenomen en verstrekte leningen voor financiële bijstand

De meeste financiële activa en verplichtingen luiden in euro, zodat de EU geen valutarisico loopt.

Kasverrichtingen

De eigen middelen die door de lidstaten in andere valuta's dan de euro worden betaald, worden overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad (zoals gewijzigd bij Verordening 804/2016 van de Raad) aangehouden op de eigenmiddelenrekeningen. Zij worden in euro omgezet wanneer dat nodig is om betalingen uit te voeren. De procedures die voor het beheer van deze middelen moeten worden gevolgd, zijn in bovengenoemde verordening vastgesteld. Af en toe worden zij onmiddellijk gebruikt voor betalingen die in dezelfde valuta worden uitgevoerd.

De Commissie houdt bij commerciële banken een aantal rekeningen aan in andere Europese munten dan in euro en in Amerikaanse dollar en Zwitserse frank, om betalingen in deze valuta's te verrichten. Deze rekeningen worden aangevuld naargelang het bedrag van de te verrichten betalingen, zodat hun posities geen blootstelling aan valutarisico's inhouden.

Wanneer diverse bedragen (behalve eigen middelen) in andere munten dan de euro worden ontvangen, worden zij ofwel overgeschreven naar andere rekeningen van de Commissie in dezelfde valuta wanneer dat nodig is om de uitvoering van betalingen te dekken, ofwel omgezet in euro en overgeschreven naar andere rekeningen in euro. Gelden ter goede rekening in andere munten dan de euro worden aangevuld naargelang de verwachte behoefte aan plaatselijke betalingen op korte termijn in dezelfde munten. De saldi op deze rekeningen worden onder hun respectieve bovengrenzen gehouden.

Geldboeten

Voorlopig geïnde geldboeten (deposito’s en BUFI-portefeuille) en bankgaranties

Aangezien alle opgelegde boeten in euro worden betaald, is er geen valutarisico.

Garantiefonds voor externe acties

De financiële activa van dit fonds zijn in euro uitgedrukt en daarom is er geen valutarisico. De leningen waarvoor subrogatie door de EU heeft plaatsgevonden door een beroep te doen op het fonds na wanbetalingen door de ontvanger van een lening, worden in de oorspronkelijke munteenheid verricht en daarom wordt de EU aan valutarisico blootgesteld. Er zijn geen afdekkingsactiviteiten ("hedging") om valutaschommelingen te compenseren door de onzekerheid over de timing van de terugbetaling van leningen.

EFSI-garantiefonds

Het EFSI-garantiefonds is momenteel actief in zowel de euro als de US-dollar. Het valutarisico wordt beheerst door het aangaan van derivaatcontracten (valutatermijncontracten) ter afdekking van de marktwaarde van de beleggingsportefeuille in USD. De limiet voor niet-afgedekte valutarisico’s is vastgesteld op 1 % van de totale waarde van de portefeuille, binnen de benchmark en de toewijzingen van de strategie voor het jaar. Bijgevolg zouden opwaartse of neerwaartse bewegingen van de marktwaarde van de beleggingen in USD boven of onder de limiet van 1 % leiden tot een herbalanceringstransactie (een nieuw termijncontract in dezelfde of in tegenovergestelde richting) om de afgedekte positie te corrigeren of om te keren. Een correctie van de afdekking kan ook in gang worden gezet door schommelingen van de EUR/USD-wisselkoers.

De leningen waarvoor subrogatie door de EU heeft plaatsgevonden door een beroep te doen op het fonds na wanbetalingen door de ontvanger van een lening, worden in de oorspronkelijke munteenheid verricht en daarom wordt de EU aan valutarisico blootgesteld. Voor gesubrogeerde leningen zijn er geen afdekkingsactiviteiten (“hedging”) om valutaschommelingen te compenseren vanwege de onzekerheid over de timing van de terugbetaling van leningen.

EFDO-garantiefonds

Het EFDO-garantiefonds is momenteel alleen in euro actief, maar de richtsnoeren voor het beheer van de fondsactiva voorzien in de mogelijkheid om in sommige andersluidende activa te beleggen.


103.RENTERISICO

De onderstaande tabel toont de rentegevoeligheid van voor verkoop beschikbare financiële activa bij een mogelijke wijziging in de rentevoet van +/- 100 basispunten (1 %).

miljoen EUR
Stijging (+)/daling (-) in basispuntenEffect op de nettoactiva
2018: Voor verkoop beschikbare financiële activa+100(348)
-100374
2017: Voor verkoop beschikbare financiële activa+100(359)
-100382


Opgenomen en verstrekte leningen voor financiële bijstand

Gezien de aard van de verstrekte en opgenomen leningen heeft de EU aanzienlijke rentedragende activa en passiva. Er is echter geen renterisico aangezien tegenover de opgenomen leningen gelijkwaardige verstrekte leningen staan met dezelfde voorwaarden (“back-to-back”-leningen).

Kasverrichtingen

Voor de thesaurie van de Commissie worden geen leningen opgenomen. Daarom is zij niet blootgesteld aan een renterisico. De rente wordt echter berekend op saldi die op verschillende bankrekeningen worden aangehouden. De Commissie heeft daarom maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verkregen rente overeenstemt met de marktrente en de mogelijke schommelingen daarvan.

Rekeningen geopend bij schatkisten van lidstaten leveren geen rente op en zijn vrij van kosten. Voor rekeningen bij nationale centrale banken kan een vergoeding worden ontvangen volgens de door elke instantie gehanteerde officiële tarieven. Aangezien sommige van de vergoedingen voor deze rekeningen momenteel negatief kunnen zijn, worden procedures voor kasmiddelenbeheer toegepast om de op deze rekeningen aangehouden saldi zo klein mogelijk te houden.

Bovendien worden de eigenmiddelenrekeningen beschermd tegen de gevolgen van negatieve rente overeenkomstig Verordening 609/2014 van de Raad, zoals gewijzigd bij Verordening 804/2016 van de Raad.

Overnightsaldi op rekeningen die bij commerciële banken worden aangehouden, leveren dagelijks rente op. Deze is gebaseerd op de variabele marktrente waarop een contractuele marge (positief of negatief) wordt toegepast. De tarieven die door commerciële banken worden toegepast kennen over het algemeen contractueel een bodemrente van nul. De Commissie loopt dus geen risico dat zij een rente ontvangt die lager ligt dan de geldende markttarieven.

Geldboeten

Voorlopig geïnde geldboeten (deposito’s en BUFI-portefeuille) en bankgaranties

De voorlopig geïnde geldboeten worden belegd in een portefeuille van geldmarktinstrumenten en langlopende obligaties met een gemiddelde looptijd van 2,58 jaar.

Garantiefonds voor externe acties

De middelen van het Garantiefonds worden belegd in een portefeuille van geldmarktinstrumenten en langlopende obligaties met een gemiddelde totale portefeuilleduur van 2,58 jaar

EFSI-garantiefonds

De middelen van het EFSI-garantiefonds worden belegd in een portefeuille van geldmarktinstrumenten en langlopende obligaties met een gemiddelde totale portefeuilleduur van 2,4 jaar.

EFDO-garantiefonds

Omdat de eerste voorziening met middelen pas eind 2018 is begonnen, bestaat het EFDO-garantiefonds voornamelijk uit kasmiddelen aangehouden bij de centrale banken. De gemiddelde portefeuillelooptijd bedraagt 0,03 jaar.


104.KREDIETRISICO

De bedragen die de blootstelling van de EU aan kredietrisico aan het eind van de verslagperiode weerspiegelen, zijn de boekwaarden van de financiële instrumenten als vermeld in toelichting 2.

Leeftijdsanalyse van de financiële activa die niet zijn afgewaardeerd

miljoen EUR
TotaalNoch vervallen, noch afgewaardeerdVervallen maar niet afgewaardeerd
< 1 jaar1-5 jaar> 5 jaar
Verstrekte leningen53 93953 9390
Vorderingen en verhaalbare bedragen24 66414 7376 5853 209134
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot/tekort1616
Totaal op 31.12.201878 62068 6926 5853 209134
Verstrekte leningen54 98154 9800
Vorderingen en verhaalbare bedragen12 3668 9052 894359208
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot/tekort2323
Totaal op 31.12.201767 36963 9082 894359208


Vorderingen en verhaalbare bedragen op minder dan 1 jaar omvatten verhaalbare bedragen in verband met mededingingsboeten van 6 366 miljoen EUR, en vorderingen en verhaalbare bedragen op 1 tot 5 jaar verhaalbare bedragen in verband met mededingingsboeten van 3 136 miljoen EUR. De bovenvermelde bedragen zijn grotendeels gedekt door bankgaranties, waardoor de Commissie weinig kredietrisico loopt. De beboete ondernemingen verstrekken deze garanties in plaats van voorlopige betalingen te doen.


Kredietkwaliteit van financiële activa die noch vervallen, noch afgewaardeerd zijn

miljoen EUR
31.12.2018
VVB*Financiële activa RWOT**Verstrekte leningenVorderingen en verhaalbare bedragenContantenTotaal
Tegenpartijen met externe kredietrating
Beste en uitstekende rating9 01916989 06414 95033 146
Rating hoge middenklasse3 20923 5137552 74030 217
Rating lage middenklasse1 76525 7751 45618129 177
Niet-investeringswaardig4 4882002214 909
13 9931653 87411 47518 09297 449
Tegenpartijen zonder externe kredietrating
Groep 1643 262213 347
Groep 2202
663 262213 349
Totaal13 9931653 93914 73718 113100 797

miljoen EUR
31.12.2017
VVB*Financiële activa RWOT**Verstrekte leningenVorderingen en verhaalbare bedragenContantenTotaal
Tegenpartijen met externe kredietrating
Beste en uitstekende rating8 068161432 98919 26130 477
Rating hoge middenklasse1 79423 5852933 97729 650
Rating lage middenklasse2 18627 19584646330 691
Niet-investeringswaardig3 9771103894 476
12 0481654 9014 23924 09095 293
Tegenpartijen zonder externe kredietrating
Groep 16804 665214 772
Groep 211
6804 666214 773
Totaal12 0482354 9808 90424 111100 067

* Voor verkoop beschikbare financiële activa (m.u.v. eigenvermogensinstrumenten en Unitary Fund).

**    Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot/tekort.

In bovenstaande tabel zijn voor verkoop beschikbare financiële activa in de vorm van eigenvermogensinstrumenten zonder externe kredietrating niet meegenomen. De vier hierboven vermelde risicocategorieën zijn in beginsel gebaseerd op de ratingcategorieën van externe ratingagentschappen en hebben betrekking op:

·Beste en uitstekende rating: Moody P-1, Aaa – Aa3; S&P A-1+, A-1, AAA – AA -; Fitch F1+, F1, AAA – AA- en gelijkwaardig

·Rating hoge middenklasse: Moody P-2, A1 – A3; S&P A-2, A+ - A-; Fitch F2, A+ – A- en gelijkwaardig

·Rating lage middenklasse: Moody P-3, Baa1 – Baa3, S&P A-3, BBB+ - BBB-; Fitch F-3, BBBB+ – BBB- en gelijkwaardig

·Niet-investeringswaardig: Moody not prime, Ba1 – C; S&P B, C, BB+ - D; Fitch B, C, BB+ – D en gelijkwaardig

De EU gebruikt deze ratingcategorieën van externe agentschappen voornamelijk als referentie voor financiële instrumenten en commerciële banken, maar kan de bedragen na haar eigen analyse van individuele gevallen ook in een van de bovengenoemde risicocategorieën houden, ook al heeft een van de bovengenoemde ratingagentschappen de rating van de desbetreffende tegenpartij verlaagd. Wat de tegenpartijen zonder rating betreft, heeft groep 1 betrekking op debiteuren zonder wanbetalingen in het verleden en groep 2 op debiteuren met wanbetalingen in het verleden.

De hierboven weergegeven bedragen onder „leningen en vorderingen”, ingedeeld in „non-investment grade”, hebben voornamelijk betrekking op financieel steunkrediet van de Commissie aan lidstaten in financiële moeilijkheden en vorderingen op bepaalde lidstaten op basis van het eigenmiddelenbesluit of een andere rechtsgrondslag. Het bedrag onder “Contanten” heeft betrekking op bij de schatkist of in de centrale banken van de lidstaten geopende eigenmiddelenrekeningen om de eigenmiddelenbijdragen aan te houden zoals voorzien in de bovenvermelde verordening. De Commissie mag slechts geld van deze rekeningen afhalen om aan haar behoeften aan kasmiddelen als gevolg van de uitvoering van de begroting te voldoen.

Opgenomen en verstrekte leningen voor financiële bijstand

De blootstelling aan kredietrisico wordt in de eerste plaats beheerd door garanties van landen te krijgen in het geval van Euratom, daarna via het Garantiefonds voor externe maatregelen (MFB en Euratom), dan via de mogelijkheid de nodige middelen te onttrekken uit de eigenmiddelenrekeningen van de Commissie bij de lidstaten en uiteindelijk via de begroting van de EU.

In de eigenmiddelenwetgeving is het plafond voor betalingen van eigen middelen vastgesteld op 1,20 % van het bni van de lidstaten en in 2018 werd 0,90 % daadwerkelijk gebruikt om betalingskredieten te dekken. Dit betekent dat er op 31 december 2018 een beschikbare marge van 0,30 % bestond om die garanties te dekken. Hiervoor mag de EU een beroep doen op alle lidstaten om ervoor te zorgen dat de juridische verbintenis van de EU ten opzichte van haar leners kan worden nageleefd.

Kasverrichtingen

De meeste kasmiddelen van de Commissie worden conform Verordening 609/2014 van de Raad (zoals gewijzigd bij Verordening 804/2016) inzake de eigen middelen aangehouden op rekeningen die geopend zijn door de lidstaten voor de betaling van hun bijdragen (eigen middelen). Al deze rekeningen worden aangehouden bij de schatkist of de nationale centrale banken van de lidstaten. Deze instellingen houden voor de Commissie zo goed als geen krediet- of tegenpartijrisico in, aangezien het risico bij de lidstaten ligt. Voor het deel van de kasmiddelen van de Commissie dat wordt aangehouden bij commerciële banken ter dekking van betalingen, worden de rekeningen precies op tijd aangevuld. Dit gebeurt automatisch door het kasmiddelenbeheersysteem van de afdeling thesaurie. Op elke rekening wordt het laagst mogelijk saldo aangehouden, rekening houdende met het gemiddelde bedrag van de betalingen die dagelijks vanaf die rekening worden verricht. Daarom is het totale bedrag dat overnight op deze rekeningen staat, voortdurend zeer laag (gemiddeld om en bij de 80 miljoen EUR, gespreid over 20 rekeningen) en loopt de Commissie slechts een beperkt risico. Deze bedragen moeten worden gezien in het licht van het dagelijkse totaal van de kasmiddelensaldi, dat in 2018 schommelde tussen 6 miljard EUR en 37 miljard EUR, en in het licht van het totale bedrag van de in 2018 verrichte betalingen (ruim 155 miljard EUR).

Bovendien worden specifieke richtsnoeren toegepast voor de selectie van de commerciële banken om het tegenpartijrisico waaraan de Commissie is blootgesteld, nog verder te minimaliseren:

·alle commerciële banken worden via openbare aanbestedingen geselecteerd. Om toegelaten te worden tot de aanbestedingsprocedures, moeten de banken minimaal over een kortetermijnrating van Moody's P-1 of gelijkwaardig beschikken. In bepaalde, naar behoren gerechtvaardigde, omstandigheden volstaat een lagere rating;

·de kredietrating van de commerciële banken waarbij de Commissie rekeningen heeft, wordt dagelijks bekeken.

·in delegaties buiten de EU worden gelden ter goede rekening aangehouden bij lokale banken die geselecteerd worden met behulp van een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure. De vereiste ratings zijn afhankelijk van de plaatselijke situatie en kunnen aanzienlijk verschillen van land tot land. Om de blootstelling aan kredietrisico te beperken worden de saldi op deze rekeningen zo laag mogelijk gehouden (waarbij rekening wordt gehouden met de operationele behoeften), worden deze rekeningen periodiek aangevuld en worden de toegepaste bovengrenzen jaarlijks herzien.

Geldboeten

Voorlopig geïnde geldboeten: deposito's

De banken die deposito’s houden in verband met vóór 2010 voorlopig geïnde geldboeten worden geselecteerd in een aanbestedingsprocedure volgens het risicobeheerbeleid waarin bepaalde eisen zijn vastgesteld qua kredietrating en het bedrag van de middelen die in verhouding tot het vermogen van de tegenpartij kunnen worden geplaatst.

Voor commerciële banken die specifiek zijn geselecteerd voor het depot van voorlopig geïnde geldboeten geldt als algemene regel een minimale langetermijnrating A- (S&P of gelijkwaardig) van twee ratingbureaus. Er gelden specifieke maatregelen ingeval de rating van de banken in die groep wordt verlaagd. Daarnaast is het bedrag dat bij elke bank wordt gedeponeerd beperkt tot een bepaald percentage van haar eigen middelen, dat varieert volgens het ratingniveau van elke instelling. Bij de berekening van die limieten wordt ook rekening gehouden met de uitstaande garanties die diezelfde instelling aan de Commissie heeft verstrekt. Op gezette tijden wordt nagegaan of de uitstaande garanties voldoen aan de geldende eisen van het beleid.

Voorlopig geïnde geldboeten: BUFI-portefeuille

Voor de beleggingen in staatsschuldinstrumenten uit voorlopig geïnde boeten vanaf 2010 neemt de Commissie het kredietrisico over. De blootstelling is het grootst op Spanje, dat 16 % van de totale portefeuille uitmaakt. De vijf landen waarop de blootstelling het grootst is (Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Italië) vertegenwoordigen in totaal 67 % van de beleggingsportefeuille. De gewogen gemiddelde rating van de portefeuille is A (S&P, of gelijkwaardig).

Bankgaranties

Het risicobeheersingsbeleid voor het aanvaarden van dergelijke garanties staat borg voor een hoge kredietkwaliteit voor de Commissie. Op gezette tijden wordt nagegaan of de uitstaande garanties voldoen aan de geldende eisen van het beleid.

Garantiefonds voor externe acties

De overeengekomen richtsnoeren voor het beheer van de activa van de thesaurieportefeuille en/of de beleggingsstrategie stellen bepaalde limieten en restricties in om de blootstelling van de portefeuille aan het kredietrisico te beperken. Die limieten en restricties omvatten beleggingsscriteria, absolute kredietlimieten in nominale termen volgens de categorie uitgever, relatieve concentratielimieten volgens de categorie uitgever en concentratielimieten per uitgifte. Alle beleggingen moeten ten minste de rating investeringswaardig hebben.

EFSI-garantiefonds

De overeengekomen richtsnoeren voor het beheer van de activa en de beleggingsstrategieën stellen bepaalde limieten en restricties in om de blootstelling van de portefeuille aan het kredietrisico, dat doorgaans minstens de rating investeringswaardig moet hebben, te beperken. De gewogen gemiddelde rating van de portefeuille is A (S&P, of gelijkwaardig).

Omdat de Banque de France per 31 december 2018 de enige tegenpartij is voor alle uitstaande valutatermijncontracten, zijn er op die datum geen kredietverbeteringen, zoals onderpand, schuldvergelijkingsovereenkomsten of garanties. De maximale blootstelling aan kredietrisico voor valutaderivaten met een positieve reële waarde aan het einde van de verslagperiode is gelijk aan de boekwaarde op de balans.

EFDO-garantiefonds

De overeengekomen richtsnoeren voor het beheer van de activa en de beleggingsstrategieën stellen bepaalde limieten en restricties in om de blootstelling van de portefeuille aan het kredietrisico, dat doorgaans minstens de rating investeringswaardig moet hebben, te beperken. De gewogen gemiddelde kredietrating van de portefeuille is AAA (S&P of gelijkwaardig) bij toepassing van de overheidsrating voor bij de centrale bank aangehouden kasmiddelen.


105.LIQUIDITEITSRISICO

Looptijdanalyse van de financiële verplichtingen per resterende contractuele looptijd

miljoen EUR
< 1 jaar1-5 jaar> 5 jaarTotaal
Opgenomen leningen(2 350)(17 363)(34 158)(53 872)
Crediteuren(32 227)(32 227)
Overige(252)(648)(1 112)(2 012)
Totaal op 31.12.2018(34 829)(18 011)(35 270)(88 110)
Opgenomen leningen(6 700)(14 862)(33 279)(54 841)
Crediteuren(39 048)(39 048)
Overige150)665)(1 255)(2 070)
Totaal op 31.12.2017(45 898)(15 527)(34 534)(95 959)


Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot/tekort

miljoen EUR
< 1 jaar1-5 jaar> 5 jaarTotaal
Te betalen bedragen uit derivaten(490)(2)(6)(498)
Te ontvangen bedragen uit derivaten477477
Nettokasstromen op 31.12.2018(14)(2)(6)(21)
Te betalen bedragen uit derivaten(634)(2)(635)
Te ontvangen bedragen uit derivaten638638
Nettokasstromen op 31.12.20175(2)3


Opgenomen en verstrekte leningen voor financiële bijstand

Het liquiditeitsrisico dat voortvloeit uit leningactiviteiten wordt meestal geneutraliseerd door leningen tegen soortgelijke voorwaarden (back-to-backverrichtingen). Voor MFB en Euratom dient het Garantiefonds voor externe maatregelen als liquiditeitsreserve (of vangnet) ingeval de leners niet of laattijdig betalen. Voor het betalingsbalansmechanisme voorziet Verordening 431/2009 in een procedure die voldoende tijd laat om middelen uit de eigenmiddelenrekeningen van de Commissie bij de lidstaten te mobiliseren. Voor het EFSM voorziet Verordening 407/2010 van de Raad in een soortgelijke procedure.

Kasverrichtingen

De begrotingsbeginselen van de EU garanderen dat de totale kasmiddelen voor het jaar te allen tijde volstaan om alle betalingen uit te voeren. De totale bijdragen van de lidstaten en de diverse ontvangsten zijn in feite gelijk aan het bedrag van de betalingskredieten van het begrotingsjaar. De bijdragen van de lidstaten worden echter in de loop van het jaar ontvangen in twaalf maandelijkse tranches, terwijl de betalingen tot op zekere hoogte seizoensgebonden zijn. Verder worden, overeenkomstig Verordening 609/2014 van de Raad (betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen, gewijzigd bij Verordening 804/2016 van de Raad) de bijdragen van de lidstaten in verband met gewijzigde begrotingen die in een bepaalde maand N, ofwel pas op de eerste werkdag van maand N+1 (indien goedgekeurd vóór de 16e van maand N), ofwel op de eerste werkdag van maand N+2 (indien goedgekeurd op of na de 16e van maand N) ter beschikking gesteld, terwijl de daarmee verband houdende betalingskredieten onmiddellijk beschikbaar zijn.

Om ervoor te zorgen dat in elke maand de beschikbare kasmiddelen altijd toereikend zijn om de uit te voeren betalingen te dekken, worden procedures gevolgd om periodiek een prognose van de kasmiddelen te maken. Onder bepaalde voorwaarden en tot op zekere hoogte kunnen eigen middelen of aanvullende financiering vroegtijdig bij de lidstaten worden afgeroepen. Omdat de uitgaven seizoensgebonden zijn en er de voorbije jaren globale budgettaire beperkingen zijn, moet het tempo van de betalingen in de loop van het jaar meer van nabij worden gevolgd. Daarnaast zorgen automatische instrumenten voor kasmiddelenbeheer ervoor dat er dagelijks op elke bankrekening van de Commissie voldoende liquiditeit is om de dagelijkse verrichtingen te kunnen doen.

Geldboeten

Voorlopig geïnde geldboeten: BUFI-portefeuille

Het fonds wordt beheerd volgens het beginsel dat de activa voldoende liquide moeten zijn om voor de betrokken verbintenissen te kunnen worden gemobiliseerd. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit zeer liquide effecten die te gelde kunnen worden gemaakt om een onverwachte uitstroom van kasmiddelen op te vangen. Daarnaast maken geldmiddelen en kasequivalenten en effecten met een looptijd korter dan 1 jaar 23 % uit.

Garantiefonds voor externe acties

Het fonds wordt beheerd volgens het beginsel dat de activa voldoende liquide moeten zijn om voor de betrokken verbintenissen te kunnen worden gemobiliseerd. Het fonds houdt daarom een bedrag aan monetaire activa aan dat toereikend is om uitstromen op korte termijn te dekken. Geldmiddelen en kasequivalenten en effecten met een looptijd korter dan 1 jaar maken 9,2 % uit.

EFSI-garantiefonds

Het EFSI-garantiefonds wordt beheerd volgens het beginsel dat de activa voldoende liquide moeten zijn om voor de betrokken verbintenissen te kunnen worden gemobiliseerd. De portefeuille bestaat uit liquide effecten die te gelde kunnen worden gemaakt om onverwachte uitstromen van kasmiddelen op te vangen. Daarnaast maken geldmiddelen en kasequivalenten en effecten met een looptijd korter dan 1 jaar 22 % uit.

De afwikkeling van derivatencontracten gebeurt bruto en op basis van de contractuele looptijd. Verplichtingen worden nagekomen via verkoop van activa in USD en/of een swap, wat aanleiding kan geven tot een uitstroom van kasmiddelen als gevolg van wisselkoersverschillen.

Er is geen liquiditeitenbeheer nodig wat betreft onderpand/marginvereisten aangezien de afdekkende tegenpartij aanvaardt om met de Commissie samen te werken zonder eisen inzake zekerheden/margestortingen.

EFDO-garantiefonds

Het EFSD-garantiefonds wordt beheerd volgens het beginsel dat de activa voldoende liquide moeten zijn om voor de betrokken verbintenissen te kunnen worden gemobiliseerd.

De portefeuille bestaat voor 97 % uit kasmiddelen aangehouden op rekeningen-courant.

Overige financiële instrumenten – financiële verplichtingen uit derivaat

In 2017 heeft de EU een derivatencontract afgesloten (een valutaoptie) waarmee het zich indekt tegen de devaluatie van een valuta in verband met leningen verstrekt door financiële instellingen (zie toelichting 2.11.2). Voorts houdt de EU-garantie op de aandelenportefeuilles van de EIB-groep een financiële verplichting in om mutaties in de waarde of afwaarderingen van onderliggende beleggingen te dekken. Zoals voor de andere financiële instrumenten die uit de EU-begroting worden gefinancierd, kan het bedrag waarvoor de EU uit hoofde van deze optie aansprakelijk is, ten hoogste het bedrag zijn waarvoor een vastlegging is gedaan, waardoor het liquiditeitsrisico beperkt is.


106.INFORMATIEVERSCHAFFING OVER VERBONDEN PARTIJEN

107.VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen van de EU zijn de andere geconsolideerde EU-entiteiten, de geassocieeerde deelnemingen en de leidinggevenden van die entiteiten. Verrichtingen tussen deze entiteiten maken deel uit van de normale verrichtingen van de EU en daarom gelden er overeenkomstig de boekhoudregels van de EU geen specifieke verplichtingen tot informatieverschaffing voor deze verrichtingen.

108.RECHTEN VAN LEIDINGGEVENDEN

Voor de informatieverschaffing over verrichtingen met verbonden partijen met betrekking tot de leidinggevenden van de EU, werden deze in vijf categorieën onderverdeeld:

Categorie 1: de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van het Hof van Justitie.

Categorie 2: de vicevoorzitter van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de andere vicevoorzitters van de Commissie.

Categorie 3: de secretaris-generaal van de Raad, de leden van de Commissie, de rechters en de advocaten-generaal van het Hof van Justitie, de voorzitter en de leden van het Gerecht van eerste aanleg, de voorzitter en de leden van het Gerecht voor ambtenarenzaken, de Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Categorie 4: de voorzitter en de leden van de Rekenkamer.

Categorie 5: de topambtenaren van de instellingen en agentschappen. Hieronder wordt een overzicht van hun rechten gegeven.

Overige informatie kan ook worden gevonden in het Statuut dat bekendgemaakt is op de Europa-website. Het Statuut is het officiële document waarin de rechten en plichten van alle ambtenaren van de EU zijn beschreven. Leidinggevenden hebben geen preferentiële leningen van de EU ontvangen.


GELDELIJKE RECHTEN VAN LEIDINGGEVENDEN

EUR
Rechten (per personeelslid)Categorie 1Categorie 2Categorie 3Categorie 4Categorie 5
Basissalaris (per maand)27 903,3225 274,7520 219,8021 837,3912 856,84
26 285,7522 747,2823 252,7820 219,80
Verblijfstoelage/Ontheemdingstoelage15 %15 %15 %15 %0-4%-16%
Gezinstoelagen:
Kostwinnerstoelage (% salaris)2% + 187,692% + 187,692% + 187,692% + 187,692% + 187,69
Kindertoelage410,11410,11410,11410,11410,11
Voorschoolse toelage100,18100,18100,18100,18100,18
Schooltoelage of278,25278,25278,25278,25278,25
schooltoelage buiten standplaats556,5556,5556,5556,5556,5
Voorzitterstoelagen.v.t.n.v.t.638,43n.v.t.n.v.t.
Representatietoelage1 512,12971,82638,43n.v.t.n.v.t.
Jaarlijkse reiskostenn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Overdrachten naar lidstaten:
Schooltoelage*JaJaJaJaJa
% salaris*5 %5 %5 %5 %5 %
% salaris zonder correctiecoëfficiëntmax. 25 %max. 25 %max. 25 %max. 25 %max. 25 %
Representatiekostenvergoedvergoedvergoedn.v.t.n.v.t.
Ambtsaanvaarding:
Inrichtingskosten55 806,6550 549,4940 439,6043 674,78vergoed
- 52 571,49
- 45 494,55
- 46 505,55
Reiskosten familievergoedvergoedvergoedvergoedvergoed
Verhuiskostenvergoedvergoedvergoedvergoedvergoed
Ambtsneerlegging:
Inrichtingskosten27 903,3225 274,7520 219,8021 837,39vergoed
26 285,7522 747,2823 252,78
Reiskosten familievergoedvergoedvergoedvergoedvergoed
Verhuiskostenvergoedvergoedvergoedvergoedvergoed
Overbrugging (% salaris)**40 % - 65 %40 % - 65 %40 % - 65 %40 % - 65 %n.v.t.
ZiektekostenverzekeringGedektGedektGedektGedektGedekt
Pensioen (% salaris, vóór belastingen)max. 70 %max. 70 %max. 70 %max. 70 %max. 70 %
Inhoudingen:
Belasting op salaris8 % - 45 %8 % - 45 %8 % - 45 %8 % - 45 %8 % - 45 %
Ziektekostenverzekering (% salaris)1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %
Speciale heffing op salaris7 %7 %7 %7 %6-7%
Pensioenbijdragen.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.10,0 %
Aantal personen aan het einde van het jaar369328112

* Met toepassing van de correctiecoëfficiënt.

** Betaald gedurende de eerste drie jaar na vertrek.


109.GEBEURTENISSEN NA DE BALANSDATUM

Op de datum van aftekening van deze jaarrekening zijn er geen relevante punten onder de aandacht gekomen van de rekenplichtige van de Commissie die een afzonderlijke vermelding in deze rubriek zouden vereisen. Evenmin waren dergelijke punten bij hem gemeld. Bij het opstellen van de rekeningen en de bijbehorende toelichtingen werd gebruikgemaakt van de recentste beschikbare gegevens en dit komt tot uiting in de hierboven opgenomen informatie.


110.CONSOLIDATIEBEREIK

A. ENTITEITEN WAAROVER ZEGGENSCHAP WORDT UITGEOEFEND (52)
1. Instellingen en raadgevende organen (11)
Europees ParlementEuropese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Europese RaadEuropees Economisch en Sociaal Comité
Europese CommissieEuropese Ombudsman
Europese RekenkamerComité van de Regio's
Hof van Justitie van de Europese UnieRaad van de Europese Unie
Europese Dienst voor extern optreden
2. EU-agentschappen (39)
2.1. Uitvoerende agentschappen (6)
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuurUitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voedingUitvoerend Agentschap innovatie en netwerken
Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad
2.2. Gedecentraliseerde agentschappen (33)
Europees Agentschap voor maritieme veiligheidEuropese Autoriteit voor voedselveiligheid
Europees GeneesmiddelenbureauEuropees Spoorwegbureau
Europees GNSS-AgentschapCommunautair Bureau voor plantenrassen
Europees Agentschap voor chemische stoffenEuropees Bureau voor visserijcontrole
Fusion for Energy (Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie)Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
EurojustBureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Europees GenderinstituutEuropese Politiedienst (Europol)
Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werkEuropees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijdingEuropees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging
Europees MilieuagentschapBureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleidingEuropese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulatorsVertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Europese BankautoriteitEuropese Autoriteit voor effecten en markten
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzakenEuropese Stichting voor opleiding
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatieEuropese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
eu-LISA (Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht)
3. Overige entiteiten waarover zeggenschap wordt uitgeoefend (2)
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (in liquidatie)Europees Instituut voor innovatie en technologie
B. GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN (1)
Europees Investeringsfonds


KLEINE ENTITEITEN

De volgende entiteiten zijn niet geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening 2018 van de EU wegens de immaterialiteit:

Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde industrieën

Biogebaseerde industrieën is een publiek-privaat partnerschap (PPP) tussen de Europese Unie en het Bio-Based Industries Consortium (BIC). De GO BBI heeft tot doel het potentieel van de Europese bio-economie te ontsluiten, biologische residuen en afval om te zetten in groenere alledaagse producten door middel van innovatieve technologieën en bioraffinaderijen, die de kern vormen van de bio-economie.

Gezamenlijke onderneming Clean Sky

Clean Sky is het grootste Europese onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van innovatieve, geavanceerde technologie ter vermindering van de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast door vliegtuigen. Clean Sky, dat wordt gefinancierd uit het EU-programma Horizon 2020,draagt bij tot het versterken van de samenwerking, het mondiaal leiderschap en het concurrentievermogen van de Europese luchtvaartindustrie.

Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)

IMI is het grootste publiek-private initiatief in Europa en is in het leven geroepen om de ontwikkeling van betere en veiligere geneesmiddelen voor patiënten te versnellen. Het is een joint venture van de Europese Unie met een groepering van de farmaceutische industrie.

Gemeenschappelijke Onderneming Elektronische Componenten en Systemen voor Europees Leiderschap (Ecsel) (samensmelting van de voormalige GO’s Artemis en ENIAC)

Ecsel is een PPP op het gebied van elektronische componenten en systemen die de kloof tussen onderzoek en commercialisering dicht, strategieën op elkaar afstemt om Europese en nationale investeringen aan te zwengelen en een geavanceerd ecosysteem op te bouwen.

Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH)

FCH is een PPP ter ondersteuning van onderzoeks-, technologische ontwikkelings- en demonstratieactiviteiten (RTD) op het gebied van brandstofcel- en waterstofenergie in Europa. Het doel is het versnellen van de marktintroductie van deze technologieën en het ontsluiten van hun potentieel als middel om een koolstofarm energiesysteem tot stand te brengen.

Gemeenschappelijke Onderneming Single European Sky ATM Research (SESAR)

Sesar is een PPP voor de modernisering van het Europese luchtverkeersbeheer (ATM) door middel van coördinatie en concentratie van alle onderzoeks- en innovatie-initiatieven op het gebied van ATM in de EU.

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

Shift2Rail is het eerste Europese gezamenlijke initiatief voor spoorwegtechnologie, specifiek gericht op onderzoek en innovatie (O&I) en marktgerichte oplossingen, ter bespoediging van de integratie van nieuwe en geavanceerde technologieën in innovatieve oplossingen. 

De jaarrekening van de bovengenoemde entiteiten is voor het publiek toegankelijk op de respectieve websites.


FINANCIEEL MEMORANDUM - BESPREKING EN ANALYSE

BEGROTINGSJAAR 2018


Doordat de cijfers afgerond zijn tot miljoen euro, kan het lijken alsof sommige financiële gegevens in de tabellen hieronder niet correct zijn opgeteld.

INHOUDSOPGAVE


1. DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VAN DE EU: DE FINANCIËLE SITUATIE IN 2018    

1.1.    ONTVANGSTEN    

1.2.    UITGAVEN    

1.3.    ACTIVA    

1.4.    PASSIVA    

2. BEHEER VAN RISICO’S EN ONZEKERHEDEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING VAN DE EU-BEGROTING    

2.1.    MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT    

2.2.    VOORWAARDELIJKE BEGROTINGSVERPLICHTINGEN VOOR FINANCIËLE BIJSTAND    

2.3.    BEGROTINGSGARANTIES    

2.4.    NIEUWKOMERSRESERVE (NEW ENTRANTS' RESERVE — NER 300)    


Het doel van deze bespreking en analyse van de financiële staten (FSDA) is lezers te helpen inzicht te krijgen in de financiële situatie, de financiële resultaten en de kasstromen zoals deze in de geconsolideerde jaarrekening van de EU worden gepresenteerd. De hier verstrekte informatie is niet door een accountant gecontroleerd.

1.DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VAN DE EU: DE FINANCIËLE SITUATIE IN 2018

2.ONTVANGSTEN

De geconsolideerde ontvangsten van de EU omvatten bedragen in verband met ruiltransacties en niet-ruiltransacties, waarvan de laatste het meest significant zijn.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste categorieën niet-ruiltransacties.

Vijfjarige trend van de ontvangsten uit niet-ruiltransacties (in miljoen EUR)


Omdat de begrotingsontvangsten gelijk aan (of groter dan) de uitgaven moeten zijn, zijn de betalingen van het jaar de belangrijkste factor in de bovenstaande trend van de ontvangsten. In 2018 stegen de geconsolideerde ontvangsten ten opzichte van het vorige jaar met 20 % tot 163 miljard EUR, voornamelijk als gevolg van:

·een toename van de bni-middelen met 27 miljard EUR, of 35 %, ten opzichte van het vorige jaar. Deze ontwikkeling weerspiegelt voornamelijk het effect van de toename van de betalingskredieten in de begroting 2018. De forse stijging houdt hoofdzakelijk verband met de lage bni-middelen in 2017 en het effect van het begrotingsoverschot van 2016 van 6,4 miljard EUR, opgenomen in de post “overige ontvangsten uit niet-ruiltransacties”. In 2018 was het begrotingsoverschot van 2017, opgenomen in de staat van de financiële resultaten per 31 december 2018, een stuk kleiner (0,6 miljard EUR), wat enerzijds de grotere behoefte aan bni-middelen (die dienen ter financiering van het deel van de begroting dat niet uit andere bronnen van ontvangsten wordt gedekt) en anderzijds de daling van de “overige ontvangsten” verklaart;

·een toename van de traditionele eigen middelen met 2,2 miljard EUR in verband met een inbreuk op de EU-wetgeving door het Verenigd Koninkrijk van november 2011 tot oktober 2017. Wegens deze inbreuk werden ook vertragingsintresten van 1,3 miljard EUR in rekening gebracht, wat de toename van de financiële ontvangsten verklaart; en

·ten opzichte van 2017, een toename van de door de EU opgelegde mededingingsboeten met 2 miljard EUR wegens inbreuken op de wet door particuliere entiteiten.


3.UITGAVEN

De belangrijkste uitgavencomponent in de geconsolideerde financiële staten wordt gevormd door overdrachten onder gedeeld beheer, die de volgende fondsen omvatten: (i) het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF); (ii) het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en andere instrumenten voor plattelandsontwikkeling; (iii) het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF); en (iv) het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze fondsen waren goed voor bijna 66 % van de totale uitgaven (zie de grafiek hierna voor een uitsplitsing).

Relatief gewicht van de belangrijkste uitgaven, uitgevoerd door de lidstaten (onder gedeeld beheer), voor het begrotingsjaar 2018


Uitgaven onder direct beheer betreffen het door de Commissie, de uitvoerende agentschappen en trustfondsen uitgevoerde deel van de begroting. De begrotingsuitvoering onder indirect beheer wordt gedaan door agentschappen en organen van de EU, derde landen, internationale organisaties en andere entiteiten.

De uitgaven onder direct en indirect beheer maakten ongeveer 19 % (28,5 miljard EUR) van de totale uitgaven uit en bleven daarmee op hetzelfde niveau als vorig begrotingsjaar.

De EU verwerkt sommige toekomstige betalingsverplichtingen als uitgaven, ook als die nog niet in de begrotingsboekhouding op kasbasis zijn opgenomen. Belangrijke bedragen worden opgevoerd onder crediteuren en toegerekende lasten voor landbouw- en plattelandsontwikkeling en onder verplichtingen voor pensioenen en personeelsbeloningen uit hoofde van pensioenrechten en andere rechten na uitdiensttreding die door commissarissen, leden van het EP en personeelsleden zijn verworven.

In totaal zijn de uitgaven met 16 % gestegen tot 149 miljard EUR in vergelijking met 2017, hoofdzakelijk als gevolg van uitgaven voor door de lidstaten uitgevoerde programma’s, die circa 24 % of 19,8 miljard EUR zijn toegenomen vanwege de fase van intensievere uitvoering waarin de programma’s zich thans bevinden. Het EFRO & CF en het ESF hadden hierin met een stijging van 17,2 miljard EUR het grootste aandeel van alle programma’s.


4.ACTIVA

De belangrijkste posten aan de actiefzijde van de balans zijn financiële activa (leningen, voor verkoop beschikbare financiële activa en geldmiddelen) en voorfinancieringsbedragen, die alles bij elkaar goed zijn voor bijna 79 % van de activa van de EU.

Samenstelling van de geconsolideerde activa van de EU


Per 31 december 2018 bedroegen de totale activa 174,4 miljard EUR, wat een toename van bijna 5 % betekent. De belangrijkste veranderingen zijn:

·een toename van de vorderingen en verhaalbare bedragen op korte termijn met 12,5 miljard EUR, direct verband houdend met de stijging van de ontvangsten van 2018 die op de verslagdatum niet waren geïnd;

·het effect hiervan werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de geldmiddelen en kasequivalenten met 6 miljard EUR (zie hieronder);

·een toename van de financiële activa met 1 miljard EUR, hoofdzakelijk in verband met de voorziening van het garantiefonds voor EFSI-operaties; en

·een toename van de materiële vaste activa voor de verdere ontwikkeling van de ruimteactiva (Galileo en Copernicus) met 0,4 miljard EUR.

De EU-instellingen en -organen streven er in het algemeen naar de geldmiddelen en kasequivalenten zo laag mogelijk te houden. Het kassaldo van 18,1 miljard EUR per jaareinde ligt lager dan in 2017 en bestaat uit de volgende grote onderdelen:

·wat de eigen middelen betreft, bevat het kassaldo per jaareinde 0,75 miljard EUR door sommige lidstaten vooruitbetaald in verband met gewijzigde begroting nr.6 van 2018.

·Het kassaldo per jaareinde omvat ook 1,4 miljard EUR door de Commissie wegens inbreuk op de mededingingsregels opgelegde geldboeten, definitief geïnd in 2018 en nog niet in een gewijzigde begroting opgenomen.

·Daarnaast omvat het kassaldo ook bestemmingsontvangsten en andere betalingskredieten ten belope van 7,4 miljard EUR.


Voorfinanciering

Er zij op gewezen dat het niveau van de voorfinanciering sterk wordt beïnvloed door de MFK-cyclus: aan het begin van een MFK-periode kan men verwachten dat er omvangrijke voorschotten worden betaald aan lidstaten in het kader van het cohesiebeleid. De Commissie stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de niveaus van voorfinanciering op een passend niveau worden gehouden. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen het waarborgen van toereikende financiering voor projecten en de tijdige erkenning van de uitgaven.

De totale voorfinanciering (exclusief andere voorschotten aan de lidstaten en bijdragen aan de trustfondsen Bêkou en Afrika) op de balans van de EU bedraagt 43,4 miljard EUR (2017: 44,3 miljard EUR), die nagenoeg volledig betrekking hebben op activiteiten van de Commissie. Ongeveer 60 % van de voorfinanciering door de Commissie betreft gedeeld beheer, wat wil zeggen dat de uitvoering van de begroting aan de lidstaten wordt gedelegeerd (waarbij de Commissie haar rol van toezichthouder behoudt).

Voorfinanciering door de Commissie volgens beheersvorm


Het grootste deel van de voorfinanciering onder gedeeld beheer betreft het EFRO en Cohesiefonds (14,6 miljard EUR) en is qua niveau vergelijkbaar met 2017.

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

De volgende items worden in boekhoudkundige termen opgevoerd als financieringsinstrumenten in de geconsolideerde financiële staten van de EU:

·Financieringsinstrumenten die uit de EU-begroting worden gefinancierd: bij dit type begrotingsuitvoering zijn de middelen hetzij reeds gestort op de fiduciaire rekeningen die worden beheerd door de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd en blijven zij beschikbaar (als geldmiddelen en kasequivalenten en schuldtitels) om toekomstige garantieclaims te dekken, hetzij belegd in aandelen;

·Financiële activa aangehouden in waarborgfondsen voor begrotingsgaranties: bij dit type begrotingsuitvoering verstrekt de EU aan tegenpartijen garanties waarvoor slechts gedeeltelijke voorzieningen zijn aangelegd via door de Commissie opgerichte garantiefondsen en die bijgevolg voorwaardelijke verplichtingen voor de EU-begroting vormen (zie toelichting 4.1); en

·Verstrekte leningen en daarmee samenhangende opgenomen middelen voor financiële bijstandsprogramma’s.

Financieringsinstrumenten die uit de EU-begroting worden gefinancierd

Het belang en de omvang van de financieringsinstrumenten die uit de EU-begroting worden gefinancierd onder direct en indirect beheer nemen van jaar tot jaar toe. In tegenstelling tot de traditionele begrotingsuitvoeringsmethode van subsidieverstrekking is de grondgedachte achter deze aanpak dat voor elke via de financieringsinstrumenten uitgegeven euro de eindbegunstigde meer dan 1 euro aan financiële steun ontvangt als gevolg van het hefboomeffect. Dit gebruik van de EU-begroting is gericht op het maximaliseren van het effect van de beschikbare middelen. Financieringsinstrumenten die uit de EU-begroting worden gefinancierd, kunnen de vorm aannemen van garantie-instrumenten, eigenvermogensinstrumenten en schuldinstrumenten (zie onderstaand overzicht per MFK). Activa van deze instrumenten worden ofwel aangehouden in geldmiddelen en kasequivalenten of belegd in eigenvermogensinstrumenten en schuldtitels die als voor verkoop beschikbare financiële activa in de geconsolideerde jaarrekening van de EU worden opgevoerd.

Voor verkoop beschikbare financiële activa van financieringsinstrumenten die uit de EU-begroting worden gefinancierd (waarde per jaareinde):


De volgende tabellen geven een overzicht van de financieringsinstrumenten die uit de EU-begroting worden gefinancierd, per MFK, en hun waarde per 31 december 2018:

miljoen EUR
Meer dan één MFK betreffendActiva*Passiva**Garanties***
Garanties en instrumenten voor risicodeling:
Garantiefaciliteit in het kader van de Westelijke Balkan (EDIF)37(34)-
37(34)-
Eigenvermogensinstrumenten:
Europees fonds voor Zuidoost-Europa (EFSE)165--
Green for Growth Fund voor de landen van het Oostelijk Nabuurschap63(0)-
MENA-fonds voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (SANAD)25--
Fonds voor bedrijfsinnovatie (ENIF)18--
Fonds voor bedrijfsuitbreiding (ENEF)10--
Microfinancieringsfonds voor Azië (MIFA)9--
290(0)-
Totaal327(34)-
MFK 2014-2020ActivaPassivaGaranties
Garanties en instrumenten voor risicodeling:
Horizon 2020 — InnovFin Loan & Guarantee Service for R&I1 107(43)(934)
Horizon 2020 — InnovFin SME Guarantee902(381)(533)
Schuldinstrument van de Connecting Europe Facility (CEF DI)598(2)(579)

Cosme-leninggarantiefaciliteit310(613)(2)
Instrument voor particuliere financiering van energie-efficiëntie (PF4EE)34(0)(5)
Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren30(12)-
SEMED MSME Financial Inclusion Programme25-(11)
De garantiefaciliteit voor studentenleningen14(1)-
Mkb-financieringsfaciliteit voor het Oostelijk Partnerschap13(4)(1)
Faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal12(0)(6)
MFK 2014-2020ActivaPassivaGaranties
(vervolg van vorige bladzijde)
Programma „Women in Business” in het Oostelijk Partnerschap4-(4)
Steun voor de economische diversificatie van Mongolië2--
Transferability & Convertibility (T&C) Facility1(1)-
3 052(1 057)(2 075)
Eigenvermogensinstrumenten:
Horizon 2020 InnovFin Equity Facility for R&I368(10)-
Eigenvermogensfaciliteit voor groei (Cosme)67(2)-
Risicokapitaalfaciliteit voor de landen van het zuidelijke nabuurschap24--
Climate Investor One22--
Investeringsfaciliteit voor Latijns-Amerika12--
Africa Agriculture Trade and Investment Fund11--
504(12)-
Gemengde instrumenten:
Garantiefaciliteit voor Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en capaciteitsopbouw73(39)-
Faciliteit voor een diepe en brede EU-vrijhandelsruimte68(6)-
ElectriFI31--
Landbouwfinancieringsinitiatief10--
182(44)-
Totaal3 738(1 113)(2 075)
MFK vóór 2014ActivaPassivaGaranties
Garanties en instrumenten voor risicodeling:
Financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF)731(65)(642)
Mkb-garantiefaciliteit in het kader van het CIP83(151)-
Meerjarenprogramma (MAP) voor ondernemingen32(31)-
Garantiefaciliteit voor kleine en middelgrote ondernemingen7--
Europese Progress-microfinancieringsgarantiefaciliteit4(4)-
857(251)(642)
Eigenvermogensinstrumenten:
Faciliteit voor snelgroeiende, innovatieve kmo’s in het kader van het CIP410(6)-
Meerjarig kaderprogramma (MAP) eigenvermogensfaciliteit208--
Europees Fonds voor energie-efficiëntie104--
Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie9020)-
Europees Progress-microfinancieringsfonds68--
Margueritefonds43--
Europese technologie-startersregeling 1998 (ETF)9(0)-
Proefprojecten technologieoverdracht0--
932(26)-

Gemengde instrumenten:
Instrument voor economische en financiële samenwerking MEDA1402)-
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument120(2)-
260(4)-
Totaal2 049(281)(642)
Totaal-generaal6 115(1 428)(2 717)
* De activa in deze tabel omvatten diverse posten van de financiële staten (Voor verkoop beschikbare activa van 4 387 miljoen EUR, waarvan 1 294 miljoen EUR eigenvermogensinstrumenten); Geldmiddelen en kasequivalenten van 1 615 miljoen EUR; Verstrekte leningen van 64 miljoen EUR en andere posten voor 49 miljoen EUR).

** De passiva in deze tabel omvatten diverse posten van de financiële staten (Voorzieningen van 1 337 miljoen EUR; Crediteuren van 69 miljoen EUR en andere posten voor 22 miljoen EUR).

*** Voor sommige garanties is het door de EU gedragen risico volledig gedekt door voorzieningen.

Financiële activa aangehouden in waarborgfondsen voor begrotingsgaranties

De Commissie heeft waarborgfondsen gecreëerd ter dekking van begrotingsgaranties (zie toelichting 4.1.1 bij de geconsolideerde financiële staten) die aan de EIB-groep zijn gegeven. Deze waarborgfondsen worden geprovisioneerd uit de EU-begroting en moeten een liquiditeitsbuffer verschaffen tegen potentiële verliezen op gegarandeerde verrichtingen. De middelen van de fondsen worden belegd in financiële instrumenten zoals schuldtitels, contanten en termijndeposito’s. De financiële activa aangehouden door de Commissie per 31 december 2018 bedragen:

·2,5 miljard EUR in het Garantiefonds voor externe acties;

·5,5 miljard EUR voor het EFSI-garantiefonds en

·0,3 miljard EUR voor het EFDO-garantiefonds.


Verstrekte leningen en daarmee samenhangende opgenomen middelen voor financiële bijstandsprogramma’s

De Commissie verstrekt op grond van een besluit van het Europees Parlement en de Raad financiële bijstand aan lidstaten en derde landen in de vorm van bilaterale leningen die op de kapitaalmarkten worden gefinancierd met een garantie van de EU-begroting.

De Commissie beheert momenteel drie belangrijke programma’s namens de EU:

·het Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM);

·de betalingsbalanssteun (BB); en

·macrofinanciële bijstand (MFB), in het kader waarvan zij leningen kan toekennen.

Het kapitaal dat nodig is om de leningsactiviteiten van de EU uit te voeren, wordt op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen opgenomen.

Per 31 december 2018 bedroegen de voor financiële bijstand in het kader van het EFSM en de BB verstrekte leningen nominaal:

miljard EUR
BBEFSM*TOTAAL
LetlandRoemeniëTotaalIerlandPortugalTotaal
Totaal toegestaan3,15,0**8,122,526,048,556,6
Totaal uitbetaald op 31.12.20182,95,07,922,524,346,854,7
Totaal terugbetaald op 31.12.2018(2,2)(4)(6,2)---(6,2)
Uitstaand bedrag op 31.12.20180,711,722,524,346,848,5

* Zonder herfinancieringsverrichtingen.

**    Exclusief anticiperende bijstand.


EFSM

Het EFSM is opgericht om financiële bijstand te verlenen aan alle lidstaten die worden geconfronteerd met of bedreigd door ernstige financieel-economische ontregeling ten gevolge van buitengewone gebeurtenissen waarop zij geen vat hebben. Het EFSM is aangesproken om financiële bijstand te verstrekken aan Ierland en Portugal tussen 2011 en 2014 mits zij hervormingen doorvoerden.

Dit programma is afgelopen en er kunnen geen leningen meer worden opgenomen, maar het blijft van kracht voor specifieke taken zoals het verlengen van de looptijd van leningen aan Ierland en Portugal en het verstrekken van overbruggingsleningen.

De hoofdpunten van het EFSM-programma zijn als volgt:

Ierland

·Ierland vroeg in december 2010 het volledige door het EFSM toegestane bedrag van 22,5 miljard EUR op. Dit bedrag werd tussen januari 2011 en maart 2014 in acht tranches uitbetaald;

·Ierland heeft de mogelijkheid de vervaldag van de EFSM-leningen te verschuiven op grond van de verlenging van de maximale gewogen gemiddelde looptijd tot 19,5 jaar die de Raad in 2013 heeft toegestaan;

·Terugbetalingen van 3,4 miljard EUR en 0,5 miljard EUR waren gepland in april en oktober 2018 respectievelijk. Ierland heeft om een verschuiving van de vervaldatum gevraagd en de bedragen werden goedgekeurd en met succes op de markt geleend in 2018. De terugbetalingen zijn herschikt in twee tranches van 2,4 miljard en 1,5 miljard EUR in 2025 en 2033 respectievelijk.

Portugal

·Portugal heeft in mei 2011 24,3 miljard EUR van het volledige door het EFSM toegestane bedrag van 26 miljard EUR opgevraagd. Dit bedrag werd tussen mei 2011 en november 2014 in zeven tranches uitbetaald. Een terugbetaling van 0,6 miljard EUR was gepland voor oktober 2018, maar zoals Ierland heeft Portugal een verschuiving van de vervaldatum gevraagd en de lening werd geherfinancierd op de markt met een nieuwe vervaldatum in 2033.

Betalingsbalanssteun (BB)

Het BB-mechanisme is een bijstandsprogramma voor landen buiten de eurozone die geconfronteerd worden met feitelijke of dreigende betalingsbalansmoeilijkheden. De betalingsbalanssteun wordt verstrekt in de vorm van leningen op middellange termijn waaraan de voorwaarde is gekoppeld dat beleidsmaatregelen worden genomen om de onderliggende economische problemen aan te pakken. Betalingsbalanssteun van de EU wordt doorgaans aangeboden in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere internationale instellingen/landen.

Het betalingsbalansmechanisme voor de verlening van financiële bijstand op middellange termijn door de EU is geactiveerd, eerst in november 2008 om Hongarije, en vervolgens in januari en mei 2009 om respectievelijk Letland en Roemenië te helpen het marktvertrouwen te herstellen. Daarvoor is in totaal 14,6 miljard EUR vastgelegd. Het programma van betalingsbalanssteun voor Hongarije liep in november 2010 af en is in 2016 volledig terugbetaald. De twee programma’s voor Letland en Roemenië liepen in 2012 af, waardoor geen nieuwe tranches meer kunnen worden uitgekeerd.

Bovendien zijn de twee programma’s van anticiperende bijstand voor Roemenië in 2013 en 2015 afgelopen, zonder opvragingen.

De belangrijkste punten zijn de volgende:

·In de loop van 2018 hebben de BB-ontvangende lidstaten tijdig en volledig een totaal bedrag van 1,45 miljard EUR terugbetaald, waarvan 1,35 miljard EUR terugbetaling van de hoofdsom door Roemenië; de rest had betrekking op rente; en

·Per eind 2018 stond een bedrag uit van 1,7 miljard EUR in totaal, waarvan 0,7 miljard EUR voor Letland en 1 miljard euro voor Roemenië.

Macrofinanciële bijstand (MFB)

MFB is een vorm van financiële bijstand van de EU aan partnerlanden buiten de EU die een crisis inzake de betalingsbalans doormaken. De bijstand wordt verstrekt in de vorm van leningen op (middel)lange termijn of giften, of een combinatie van beide, en is enkel beschikbaar voor landen met een IMF-uitkeringsprogramma.

De per 31 december 2018 uitstaande leningen onder het MFB-programma bedroegen nominaal 4,4 miljard EUR.


5.PASSIVA

De passiefzijde van de balans bestaat voornamelijk uit de volgende vier posten: (i) verplichtingen voor pensioenen en andere personeelsbeloningen; (ii) opgenomen leningen; (iii) crediteuren en (iv) toegerekende lasten.

Samenstelling van de passiva op de geconsolideerde balans van de EU


Per 31 december 2018 bedroegen de totale passiva 235,9 miljard EUR, een niveau dat gelijk is aan dat van het vorige jaar.

De belangrijkste mutaties hadden betrekking op het volgende:

·De post Crediteuren daalde met 6,8 miljard EUR als gevolg van een vermindering van de bedragen die aan lidstaten verschuldigd zijn uit hoofde van de eigen middelen (d.w.z. bijdragen aan de EU begroting die aan het eind van het jaar moeten worden teruggestort na een gewijzigde begroting). Dit jaar waren er aanvullende bijdragen van de lidstaten nodig;

·De financiële passiva namen lichtjes af met 1 miljard EUR, voornamelijk als gevolg van de terugbetaling van opgenomen leningen (1,35 miljard EUR) voor de onder het BB-programma aan Roemenië verstrekte lening; en

·Tegenover de hiervoor beschreven ontwikkelingen stond een toename van de verplichting personeelsbeloningen met 7,3 miljard EUR.


Alle andere posten aan de passiefzijde bleven grosso modo stabiel. Te vermelden is dat de financiële verplichtingen op langere termijn (opgenomen leningen) zijn toegenomen en worden gecompenseerd door een vergelijkbare daling in de kortetermijncomponent. Dit heeft te maken met een EFSM-schuldherschikking voor Ierland (3,9 miljard EUR) en Portugal (0,6 miljard EUR).

Totaal ontvangen kostendeclaraties en facturen geboekt onder de balanspost Crediteuren


Nettoactiva

Het feit dat de passiva de activa overtreffen, betekent niet dat de EU-instellingen en -organen zich in financiële moeilijkheden bevinden, maar eerder dat bepaalde passiva ten laste worden gebracht van toekomstige jaarlijkse begrotingen. Heel wat uitgaven worden volgens de boekhoudregels op transactiebasis aan het lopende jaar toegerekend, niettegenstaande de betaling maar effectief in het (de) volgende jaar (jaren) en ten laste van toekomstige begrotingen zal plaatsvinden; de overeenkomstige ontvangsten zullen slechts in de toekomst worden geboekt. De meest significante te vermelden bedragen, zijn die betreffende de activiteiten van het ELGF (waarvan het merendeel gewoonlijk in het eerste kwartaal van het volgende jaar wordt uitgebaald) en de verplichting personeelsbeloningen (te betalen in de komende 30 jaar of meer).


6.BEHEER VAN RISICO’S EN ONZEKERHEDEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING VAN DE EU-BEGROTING

7.MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT

Het macro-economisch klimaat in de EU 13 beïnvloedt het vermogen van de lidstaten om te voldoen aan hun financiële verplichtingen jegens de instellingen en organen van de EU en bijgevolg het vermogen van de EU om het EU-beleid te blijven uitvoeren.

De Europese economie groeide in 2018 voor het zesde jaar op rij, zij het minder dan verwacht, vooral in de tweede helft van het jaar door een combinatie van interne en externe factoren. Tot de binnenlandse factoren behoren onder meer de ontregeling van de Europese maaksector (in het bijzonder de autoproductie) in het derde kwartaal en sociale spanningen en onzekerheid over het begrotingsbeleid in sommige lidstaten. De belangrijkste externe factoren zijn onder andere de toegenomen onzekerheid over het handelsbeleid, met name tussen de VS en China, en een dalende trend in de mondiale industriële output met een zwakkere groei van de wereldhandel als gevolg, die in het bijzonder de eurozone trof.

Ondanks deze ontwikkelingen blijven de fundamenten van de Europese economie sterk en verwacht wordt dat de economie de komende twee jaar zal blijven groeien, zij het in een gematigder tempo.

De groei van het bbp in de eurozone en in de EU wordt voor 2018 geraamd op 1,9 %. Voor het bbp van de eurozone wordt een groei voorspeld van 1,3 % in 2019 en van 1,6 % in 2020, tegenover 1,5 % in 2019 en 1,7 % in 2020 voor de EU.

De algemene inflatie bedroeg gemiddeld 1,7 % in 2018, tegen 1,5 % in 2017. Nu wordt aangenomen dat de olieprijzen in 2019 en 2020 lager zullen uitvallen dan in het najaar van 2018 werd verwacht, wordt ervan uitgegaan dat de inflatie in de eurozone zal vertragen tot 1,4 % in 2019 en vervolgens licht zal aantrekken tot 1,5 % in 2020. Voor de EU als geheel wordt voor dit jaar een gemiddelde inflatie van 1,6 % voorspeld, die vervolgens zal oplopen tot 1,8 % in 2020.

De arbeidsmarkt in de eurozone is in de eerste drie kwartalen van 2018 verder verbeterd. Het aantal werkenden bereikte in het derde kwartaal van 2018 het hoogste niveau dat ooit in de eurozone is opgetekend en in december 2018 bedroeg de werkloosheid in de eurozone 7,9 %, zijnde het laagste percentage sinds oktober 2008.

De risico’s voor de economische vooruitzichten blijven aanzienlijk zolang de bezorgdheid omtrent de handelsspanningen en de onzekere uitkomst ervan voortduurt. In de VS zouden zich abrupte veranderingen in het begrotings- en fiscaal beleid kunnen voordoen. De Chinese economie zou forser dan verwacht kunnen vertragen. De internationale financiële markten en vele opkomende markten zijn kwetsbaar voor plotse veranderingen in de risicobereidheid en de groeiverwachtingen. Voor de EU zouden de binnenlandse factoren langer dan verwacht kunnen duren en blijft de brexit een bron van onzekerheid.

Positief is dat de nog steeds gunstige situatie op de arbeidsmarkt de binnenlandse vraag zou kunnen aanwakkeren, terwijl een grootschaliger gebruik van EU-fondsen in begunstigde landen tot extra investeringen zou kunnen leiden. De vooruitzichten voor het mondiale bbp blijven met een verwachte stijging van 3,8 % voor de komende twee jaar stabiel.

8.VOORWAARDELIJKE BEGROTINGSVERPLICHTINGEN VOOR FINANCIËLE BIJSTAND

De leningsactiviteiten van de EU voor financiële bijstandsprogramma’s zijn operaties buiten de begroting. De aangetrokken middelen worden back-to-back, d.w.z. met dezelfde coupon en looptijd en voor hetzelfde bedrag, uitgeleend aan het begunstigde land. Wel blijft de schuldendienst van de financieringsinstrumenten een juridische verbintenis voor de EU, die ervoor moet zorgen dat alle betalingen volledig en op tijd geschieden. De Commissie heeft procedures ingesteld om ook in geval van wanbetaling, de terugbetaling van leningen te verzekeren.

Opgenomen leningen van de EU zijn directe en onvoorwaardelijke verbintenissen van de EU en worden gegarandeerd door de EU-lidstaten (voorwaardelijke begrotingsverplichtingen). Leningen die zijn opgenomen voor de financiering van leningen aan landen buiten de EU zijn gedekt door het Garantiefonds. Mocht een begunstigde lidstaat in gebreke blijven, dan zal de schuldendienst indien mogelijk worden onttrokken uit het beschikbare kassaldo van de Commissie. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zal de Commissie de nodige middelen bij de lidstaten ophalen. De EU-lidstaten zijn op grond van de EU-wetgeving inzake eigen middelen (artikel 14 van Verordening 609/2014 van de Raad) wettelijk verplicht om voldoende middelen ter beschikking te stellen om te voldoen aan de verplichtingen van de EU. De investeerders zijn dus alleen blootgesteld aan het kredietrisico van de EU, en niet aan dat van de begunstigde van de gefinancierde leningen. Met “back-to-back”-leningen loopt de EU-begroting geen rente- of wisselkoersrisico's.

Voor elk landprogramma worden het globale toegekende bedrag, het aantal te betalen termijnen en de maximale (gemiddelde) looptijd van het leningpakket bij besluiten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie vastgesteld. Vervolgens moeten de Commissie en de begunstigde lidstaat overeenstemming bereiken over de lening-/financieringsparameters, in het bijzonder de duur van de termijnen. Daarnaast zijn alle termijnen van de lening (met uitzondering van de eerste) bij gezamenlijke financiële EU/IMF-bijstand afhankelijk van de naleving van de contractvoorwaarden, een factor die eveneens de timing van financieringsoperaties beïnvloedt. De timing en looptijden van emissies hangen dus af van de desbetreffende EU-leningactiviteit. De financiering geschiedt uitsluitend in euro en de looptijden variëren van 3 tot 30 jaar.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het geplande terugbetalingsschema in nominale waarde voor uitstaande EFSM- en betalingsbalansleningen op 31 december 2018:

miljard EUR
BBEFSMTOTAAL
LetlandRoemeniëTotaalIerlandPortugalTotaal
20190,51,01,5---1,5
2021---3,06,89,89,8
2022----2,72,72,7
2023---2,01,53,53,5
2024---0,81,82,62,6
20250,2-0,22,4-2,42,6
2026---2,02,04,04,0
2027---1,02,03,03,0
2028---2,3-2,32,3
2029---1,00,41,41,4
2031----2,22,22,2
2032---3,0-3,03,0
2033---1,50,62,12,1
2035---2,0-2,02,0
2036----1,01,01,0
20381,81,81,8
2042---1,51,53,03,0
Totaal0,71,01,722,524,346,848,5

De intergouvernementele mechanismen voor financiële stabiliteit Europese faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF) en het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) vallen buiten het kader van het EU-Verdrag en zijn dus niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de EU.

9.BEGROTINGSGARANTIES

De EU heeft garanties verstrekt aan de EIB-groep voor leningen buiten de EU en voor lening- en eigenvermogensoperaties die door de EFSI-garantie zijn gedekt. Op 31 december 2018 vermeldt de EU in de toelichtingen bij haar geconsolideerde financiële staten (zie toelichting 4.1.1) voorwaardelijke verplichtingen voor beide garanties, terwijl de bedragen die huidige verplichtingen vormen in de financiële staten zijn opgenomen als voorzieningen (zie toelichting 2.10 bij de geconsolideerde financiële staten). Om het risico van het aanspreken van garanties door de EIB-groep voor de EU-begroting te matigen, heeft de Commissie afzonderlijke waarborgfondsen opgericht, nl. het Garantiefonds voor externe acties en het EFSI-garantiefonds.

Het Garantiefonds voor externe acties wordt geprovisioneerd uit de EU-begroting; het moet 9 % dekken van de per jaareinde uitstaande gewaarborgde leningen aan derde landen in het kader van het externe leningsmandaat van de EIB. Per 31 december 2018 dekken de totale activa van 2,5 miljard EUR een blootstelling van 20,7 miljard EUR aan uitbetaalde sommen.

Het EFSI-garantiefonds is in april 2016 actief geworden. Overeenkomstig de gewijzigde EFSI-verordening (Verordening (EU) 2017/2396) is het plafond van de EU-EFSI-garantie opgetrokken tot 26 miljard EUR (oorspronkelijk 16 miljard EUR) en de ondergrens voor het garantiefonds verlaagd naar 35 % (oorspronkelijk 50 %) van de totale EU-garantieverplichting. Dit heeft tot gevolg dat het totale EFSI-garantiefonds nu naar verwachting zal uitkomen op 9,1 miljard EUR in totaal. De EFSI-overeenkomst is in 2018 gewijzigd in lijn met de gewijzigde EFSI-verordening. De totale activa van het EFSI-garantiefonds bedragen per 31 december 2018 5,5 miljard EUR, waarmee een blootstelling van 15,8 miljard EUR aan uitbetaalde sommen is gedekt.

Overeenkomstig de EFDO-verordening (Verordening (EU) 2017/1601) is een nieuw garantiefonds opgericht, nl. het EFDO-garantiefonds. Het fonds ontving de eerste bijdragen uit de EU-begroting in 2018, maar op 31 december 2018 waren er nog geen garantieovereenkomsten in werking getreden.

10.NIEUWKOMERSRESERVE (NEW ENTRANTS' RESERVE — NER 300)

Het NER 300-fonds komt voort uit de verkoop van emissierechten in het kader van de Unieregeling en behoort toe aan de lidstaten, die het geld gebruiken om innovatieve, koolstofarme energiedemonstratieprojecten te financieren. De Commissie beheert het programma namens de lidstaten; de EIB is verantwoordelijk voor het beheer van de activa van het NER 300-fonds en treedt op als technisch adviseur overeenkomstig het samenwerkingsakkoord met de Commissie. Omdat noch de inkomsten uit de rechtenverkoop, noch de uitgaven voor gefinancierde projecten deel uitmaken van de EU-begroting, worden de betrokken bedragen niet in de EU-jaarrekening opgenomen.


EUROPESE UNIE

BEGROTINGSJAAR 2018


VERSLAGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING EN TOELICHTINGEN DAARBIJ


Doordat de cijfers afgerond zijn tot miljoen euro, kan het lijken alsof sommige financiële gegevens in de tabellen hieronder niet correct zijn opgeteld.

INHOUDSOPGAVE

EU-BEGROTINGSRESULTAAT    

VERGELIJKENDE STATEN VAN DE BEGROTING EN DE WERKELIJKE BEDRAGEN    

TOELICHTING BIJ DE VERSLAGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING    

1. HET EU-BEGROTINGSKADER    

1.1.    MEERJARIG FINANCIEEL KADER 2014-2020    

1.2.    GEDETAILLEERDE MFK-RUBRIEKEN (PROGRAMMA’S)    

1.3.    JAARLIJKSE BEGROTING    

1.4.    ONTVANGSTEN    

1.5.    BEREKENING VAN HET BEGROTINGSRESULTAAT    

1.6.    AANSLUITING VAN HET ECONOMISCH RESULTAAT MET HET BEGROTINGSRESULTAAT    

2. UITVOERING VAN DE EU-BEGROTING 2018 — BESPREKING    

2.1.    ONTVANGSTEN    

2.2.    UITGAVEN    

3. UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING    

3.1.    OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING    

4. UITVOERING VAN DE UITGAVENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING    

4.1.    MFK: SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN    

4.2.    MFK: BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN    

4.3.    MFK: BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN    

4.4.    MFK: ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN (RAL)    

4.5.    MFK: RAL NAAR JAAR VAN OORSPRONG    

4.6.    MFK IN DETAIL: SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN    

4.7.    MFK IN DETAIL: BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN    

4.8.    MFK IN DETAIL: BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN    

4.9.    MFK IN DETAIL: ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN (RAL)    

4.10.    MFK IN DETAIL: RAL NAAR JAAR VAN OORSPRONG    

5. UITVOERING VAN DE BEGROTING PER INSTELLING    

5.1.    UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING    

5.2.    BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN    

5.3.    BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN    

6. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE AGENTSCHAPPEN    

6.1.    BEGROTINGSONTVANGSTEN    

6.2.    VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER AGENTSCHAP    


EU-BEGROTINGSRESULTAAT

miljoen EUR
Toelichting20182017
Ontvangsten van het begrotingsjaar1.1159 318139 691
Betalingen uit de kredieten van het lopende jaar1.2(154 833)(135 764)
Naar jaar n+1 overgedragen betalingskredieten1.3(1 675)(1 796)
Annulering van niet-bestede betalingskredieten overgedragen uit jaar n–11.410640
Ontwikkeling van bestemmingsontvangsten1.5(1 114)(1 450)
Wisselkoersverschillen voor het jaar1.6(1)(166)
Begrotingsresultaat1 802555


Het begrotingsresultaat van de EU wordt in de loop van 2019 aan de lidstaten terugbetaald door het in mindering te brengen op de bedragen die zij verschuldigd zijn. Het wordt berekend overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Verordening nr. 608/2014 betreffende uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen. Nadere informatie is te vinden onder “Berekening van het begrotingsresultaat”.

1.1Ontvangsten van het begrotingsjaar: zie tabel 3.1 “Overzicht van de uitvoering van de ontvangstenzijde van de EU-begroting”, kolom 8 “Totaal Ontvangsten”.

1.2Betalingen uit de kredieten van het lopende jaar: zie tabel 4.3 “MFK: Besteding van de betalingskredieten”, kolom 2 “Betalingen van definitief goedgekeurde begroting” en kolom 4 “Betalingen van bestemmingsontvangsten”.

1.3Naar jaar n+1 overgedragen betalingskredieten: zie tabel 4.3 “MFK: Besteding van de betalingskredieten”, kolom 7 “Automatische overdrachten” en kolom 8 “Overdrachten bij besluit”.

1.4Annulering van niet-bestede betalingskredieten overgedragen uit jaar n–1: omvat het bedrag aan betalingskredieten (automatisch en bij besluit overgedragen) op het einde van vorig jaar en de “Betalingen van overdrachten” van het lopende jaar in kolom 3 van tabel 4.3 “MFK: Besteding van de betalingskredieten”.

1.5Ontwikkeling van de totale kredieten uit bestemmingsontvangsten per jaareinde: berekening van het verschil tussen de kredieten uit bestemmingsontvangsten aan het einde van het vorige jaar (plus) en aan het einde van het lopende jaar (zoals opgenomen in kolom 9 van tabel 4.3 “MFK: Besteding van de betalingskredieten” - minus) om de nettovariatie van de bestemmingsontvangsten in het lopende jaar te verkrijgen.

1.6Wisselkoersverschillen omvatten de gerealiseerde en niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen.


VERGELIJKENDE STATEN VAN DE BEGROTING EN DE WERKELIJKE BEDRAGEN

Begrotingsontvangsten

miljoen EUR
Oorspronkelijk goedgekeurde begrotingDefinitief goedgekeurde begrotingVastgestelde rechtenOntvangsten
1Eigen middelen142 832142 364142 373142 330
11 - Suikerheffingen(93)(85)(85)
12 - Douanerechten22 84420 16520 36020 317
13 - Btw17 25017 14917 13317 133
14 - Bni102 739105 143104 979104 979
15 - Correctie van begrotingsonevenwichtigheden(19)(19)
16 - Vermindering bijdrage op basis van het bni van Nederland en Zweden66
3Overschotten, saldi en aanpassingen556581581
4Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie1 5471 5471 5521 542
5Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instellingen4545583563
6Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie11011013 34612 777
7Achterstandsrente en geldboeten11511514 5921 473
8Opgenomen en verstrekte leningen663939
9Diverse ontvangsten25252413
Totaal144 681144 768173 090159 318


Begrotingsuitgaven: vastleggingen per rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK)

miljoen EUR
MFK-rubriekOorspronkelijk goedgekeurde begrotingDefinitief goedgekeurde begrotingTotaal

beschikbare

kredieten
Gedane vastleggingen
1Slimme en inclusieve groei77 53477 53289 64987 357
1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid22 00122 00025 86423 773
1b: Economische, sociale en territoriale cohesie55 53255 53263 78563 585
2Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen59 28559 23962 41960 560
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen43 23543 23345 28444 364
3Veiligheid en burgerschap3 4933 4924 0153 855
4Europa als wereldspeler9 56910 37911 44811 062
5Administratie9 6669 66610 50810 124
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen4 0154 0154 4654 280
6Compensaties
8Negatieve reserve en van het vorige begrotingsjaar overgedragen tekort
9Speciale instrumenten567388429180
Totaal160 114160 696178 468173 139


Begrotingsuitgaven: betalingen per rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK)

miljoen EUR
MFK-rubriekOorspronkelijk goedgekeurde begrotingDefinitief goedgekeurde begrotingTotaal

beschikbare

kredieten
Gedane betalingen
1Slimme en inclusieve groei66 62466 73380 91775 876
1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid20 09720 15525 07321 408
1b: Economische, sociale en territoriale cohesie46 52746 57855 84454 468
2Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen56 08456 24159 64858 046
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen43 18943 18045 43644 310
3Veiligheid en burgerschap2 9813 0133 3053 108
4Europa als wereldspeler8 9068 81310 7889 519
5Administratie9 6669 66711 3559 944
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen4 0154 0154 9634 140
6Compensaties
8Negatieve reserve en van het vorige begrotingsjaar overgedragen tekort
9Speciale instrumenten420302340180
Totaal144 681144 768166 353156 673


TOELICHTING BIJ DE VERSLAGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING

1. HET EU-BEGROTINGSKADER

De begrotingsboekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het Financieel Reglement (FR) en de uitvoeringsvoorschriften daarvan. De algemene begroting is het besluit waarbij de ontvangsten en uitgaven van de Unie elk jaar binnen de grenzen van de maxima en andere bepalingen die in het meerjarig financieel kader zijn in overeenstemming met de wetgevingsbesluiten betreffende meerjarenprogramma’s die volgens dit kader.

1.1.MEERJARIG FINANCIEEL KADER 2014-2020

miljoen EUR
2014201520162017201820192020Totaal
1. Slimme en inclusieve groei
52 75677 98669 30473 51276 42079 92483 661513 563
1.a Concurrentievermogen voor groei en banen16 56017 66618 46719 92521 23923 08225 191142 130
1.b Economische, sociale en territoriale samenhang36 19660 32050 83753 58755 18156 84258 470371 433
2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
49 85764 69264 26260 19160 26760 34460 421420 034
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen43 77944 19043 95144 14644 16344 24144 264308 734
3. Veiligheid en burgerschap
1 7372 4562 5462 5782 6562 8012 95117 725
4. Europa als wereldspeler
8 3358 7499 1439 4329 82510 26810 51066 262
5. Administratie
8 7219 0769 4839 91810 34610 78611 25469 584
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen7 0567 3517 6798 0078 3608 7009 07156 224
6. Compensaties
2929
8. Negatieve reserve
9. Speciale instrumenten
Vastleggingskredieten121 435162 959154 738155 631159 514164 123168 7971 087 197
Totaal betalingskredieten135 762140 719130 694142 906154 565159 235162 4061 026 287


In de bovenstaande tabel worden de maxima van het meerjarig financieel kader tegen lopende prijzen getoond. 2018 was het vijfde begrotingsjaar van het MFK 2014-2020. Het totale maximum voor de vastleggingskredieten voor 2018 bedroeg 159 514 miljoen EUR, hetgeen overeenkomt met 1,02 % van het bni van de EU, en het overeenkomstige maximum voor betalingskredieten bedroeg 154 565 miljoen EUR, oftewel 0,98 % van het bni van de EU voor het begrotingsjaar 2018.

Voor het MFK 2014-2020 zijn nieuwe flexibiliteitsbepalingen afgesproken. Een van de nieuwe bepalingen maakt het mogelijk onbenutte marges onder de maxima voor de betalingskredieten over de dragen naar volgende jaren, via de globale marge voor betalingen in het kader van de technische aanpassing van het MFK voor het volgende jaar. Het ongebruikte bedrag van 2016 (13 991 miljoen euro in lopende prijzen) en 2017 (16 414 miljoen EUR in lopende prijzen) werd overgeschreven naar de jaren 2018-2020 en de maxima voor 2016-2020 werden dienovereenkomstig aangepast (zie de bovengenoemde technische aanpassing van het MFK voor 2018 en de technische aanpassing voor 2019 (COM(2018) 282 van 23 mei 2018).

Op 23 mei 2018 nam de Commissie een mededeling aan betreffende de technische aanpassing van het financieel kader voor 2019 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bni (ESR 2010)(COM(2018) 282 van 23 mei 2018).


Hieronder wordt uitleg gegeven over de verschillende rubrieken van het MFK:

Rubriek 1 - Slimme en inclusieve groei

Deze rubriek is onderverdeeld in twee afzonderlijke, maar onderling afhankelijke componenten:

1a    Concurrentievermogen voor groei en banen, die uitgaven bevat voor onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding, Connecting Europe Facility, sociaal beleid, de interne markt en bijbehorende beleidslijnen;

1b    economische, sociale en territoriale samenhang, bedoeld om de convergentie van de minst ontwikkelde lidstaten en regio's te verhogen, om de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling buiten de minder welvarende regio's aan te vullen en om de interregionale samenwerking te steunen.

Rubriek 2 – Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

Rubriek 2 omvat het gemeenschappelijk beleid inzake landbouw en visserij, en milieumaatregelen, in het bijzonder het Life+-programma.

Rubriek 3 - Veiligheid en burgerschap

Rubriek 3 (veiligheid en burgerschap) weerspiegelt het groeiend belang dat wordt gehecht aan bepaalde domeinen waarin de EU nieuwe opdrachten heeft gekregen, meer bepaald justitie en binnenlandse zaken, bescherming van de grenzen, immigratie- en asielbeleid, gezondheidszorg en consumentenbescherming, cultuur, jeugd, informatie en de dialoog met de burgers.

Rubriek 4 - Europa als wereldspeler

Rubriek 4 heeft betrekking op alle externe maatregelen, inclusief ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp, pretoetredings- en nabuurschapsinstrumenten. Het EOF maakt geen deel uit van de EU-begroting en evenmin van het MFK.

Rubriek 5 — Administratie

Deze rubriek heeft betrekking op de administratieve uitgaven van alle instellingen, de pensioenen en de Europese Scholen. Administratieve kosten maken de totale uitgaven uit van andere instellingen dan de Commissie.

Rubriek 6 — Compensaties

Overeenkomstig het politieke akkoord dat nieuwe lidstaten helemaal aan het begin van hun lidmaatschap geen nettobetalers aan de begroting zouden worden, is hiervoor in deze rubriek voorzien in een compensatie. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld via overschrijvingen om hun begrotingsontvangsten en -bijdragen in evenwicht te brengen.

Rubriek 9 – Speciale instrumenten

Flexibiliteitmechanismen stellen de EU in staat de nodige middelen vrij te maken om te reageren op onvoorziene gebeurtenissen, zoals crisis- en noodsituaties. De reikwijdte ervan, de financiële middelen en de procedures zijn geregeld in de MFK-verordening en het Interinstitutioneel Akkoord. In de huidige context van besparing op de uitgaven, zorgen zij er ook voor dat de budgettaire middelen kunnen worden afgestemd op veranderende prioriteiten, zodat iedere euro wordt ingezet waar die het hardst nodig is. De meeste flexibiliteitsmechanismen worden derhalve buiten het MFK gehouden en de financiële middelen kunnen worden ingezet boven de uitgavenplafonds.

1.2.GEDETAILLEERDE MFK-RUBRIEKEN (PROGRAMMA’S)

De MFK-rubrieken worden verder onderverdeeld in meer gedetailleerde subrubrieken die overeenkomen met de grote uitgavenprogramma’s (zoals Horizon 2020, Erasmus+, enz.). De rechtsgrondslagen voor de uitvoering van de begroting worden vastgesteld op programmaniveau. De rapportering over de begrotingsuitvoering en de resultaten vindt doorgaans ook plaats op het niveau van het programma. Tabellen per programma zijn opgenomen in de verslagen over de begrotingsuitvoering (zie tabellen 4.6 - 4.10 hieronder).

1.3.JAARLIJKSE BEGROTING

Elk jaar maakt de Commissie voor het komende jaar een raming op van de ontvangsten en uitgaven van alle instellingen en stelt zij een ontwerpbegroting op die zij bij de begrotingsautoriteit indient. Op basis van deze ontwerpbegroting stelt de Raad zijn standpunt vast, waarover de twee takken van de begrotingsautoriteit vervolgens onderhandelen. De vaststelling van het gemeenschappelijk ontwerp wordt geconstateerd door de voorzitter van het EP, die daarmee de begroting uitvoerbaar maakt. De gewijzigde begrotingen worden in de loop van het jaar in kwestie goedgekeurd. De uitvoering van de begroting is een opdracht die vooral toevalt aan de Commissie.

De begrotingsstructuur voor de Commissie bestaat uit administratieve en beleidskredieten. De overige instellingen hebben alleen administratieve kredieten. De begroting onderscheidt nog twee soorten kredieten: niet-gesplitste en gesplitste. Niet-gesplitste kredieten zijn bestemd voor de financiering van verrichtingen die beperkt zijn tot het jaar (en voldoen aan het jaarperiodiciteitsbeginsel). Gesplitste kredieten worden gebruikt om het jaarperiodiciteitsbeginsel te verzoenen met de financiering van meerjarenacties. De gesplitste kredieten bestaan uit vastleggingskredieten en betalingskredieten:

-vastleggingskredieten: dekken de totale kosten van de juridische verbintenissen die in het begrotingsjaar zijn aangegaan voor maatregelen waarvan de tenuitvoerlegging zich over verschillende begrotingsjaren uitstrekt. De begrotingsvastleggingen voor acties die zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekken, mogen echter door middel van jaartranches over verschillende jaren worden gespreid wanneer het basisbesluit daarin voorziet;


-betalingskredieten: dekken de uitgaven die voortvloeien uit de nakoming van de verplichtingen die in het begrotingsjaar en/of in vorige begrotingsjaren zijn aangegaan.

In de jaarrekening worden de financieringsbronnen ingedeeld in twee grote categorieën:

·definitief goedgekeurde begrotingskredieten en

·aanvullende kredieten uit:

–overdrachten van het voorgaande jaar (het Financieel Reglement staat in een beperkt aantal gevallen toe dat niet-bestede bedragen van het vorige jaar naar het lopende jaar worden overgedragen); en

–bestemmingsontvangsten uit terugbetalingen, bijdragen van derde partijen/landen aan EU-programma’s en vergoedingen van werkzaamheden verricht voor derden worden rechtstreeks toegewezen aan de betrokken op de begroting voorziene uitgaven en vormen de derde financieringspijler.

Alle soorten van financiering vormen samen de beschikbare kredieten.


1.4.ONTVANGSTEN

1.4.1.Ontvangsten uit eigen middelen

De overgrote meerderheid van de ontvangsten bestaat uit eigen middelen, die in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld:

1) Traditionele eigen middelen (TEM): zijn gewoonlijk goed voor circa 14 % van de totale ontvangsten uit eigen middelen.

2) Middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (btw): zijn gewoonlijk goed voor circa 12 % van de totale ontvangsten uit eigen middelen.

3) Middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni): zijn gewoonlijk goed voor circa 74 % van de totale ontvangsten uit eigen middelen.

De toewijzing van eigen middelen gebeurt overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld in Besluit 2014/335/EG, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de EU (EMB 2014). Dit besluit is op 1 oktober 2016 in werking getreden en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

Het totale bedrag van de aan de Unie ter dekking van de jaarlijkse betalingskredieten toegewezen eigen middelen is niet hoger dan 1,20 % van de som van de bni's van alle lidstaten.

1.4.2.Traditionele eigen middelen (TEM)

Traditionele eigen middelen (TEM) zijn douanerechten (geheven op invoer uit derde landen) en suikerheffingen (door de suikerproducenten betaald ter financiering van uitgaven voor de gemeenschappelijke ordening der markten) verschuldigd door marktdeelnemers en geïnd door de lidstaten namens de EU. De lidstaten mogen evenwel 20 % inhouden als vergoeding voor hun inningskosten. Elk vastgesteld bedrag aan traditionele eigen middelen moet in één van beide door de bevoegde autoriteiten gevoerde boekhoudingen worden opgenomen:

-in de „normale” boekhouding als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a), van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014: elk geïnd of gewaarborgd bedrag;

-In de specifieke boekhouding bedoeld in bovengenoemd artikel: elk nog niet geïnd en/of niet gegarandeerd bedrag; de gegarandeerde, maar betwiste bedragen kunnen ook in deze boekhouding worden opgenomen.

Traditionele eigen middelen moeten uiterlijk op de eerste werkdag na de 19e van de tweede maand die volgt op de maand waarin het recht is vastgesteld (of geïnd in het geval van de specifieke boekhouding), door de lidstaat worden geboekt op de rekening van de Commissie bij de schatkist of de centrale bank van het land.

1.4.3.Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

De eigen middelen gebaseerd op de btw worden geheven op basis van de btw-grondslagen van de lidstaten, die voor dit doel geharmoniseerd worden volgens de regels van de EU. De btw-grondslag wordt echter afgetopt op 50 % van het bni van elke lidstaat. Het uniforme btw-afroeppercentage is 0,30 %, met uitzondering van de periode 2014-2020, waarin het percentage voor Duitsland, Nederland en Zweden op 0,15 % is vastgesteld.

1.4.4.Bruto nationaal inkomen (bni)

De middelen op basis van het bni dienen om dat deel van de begroting te financieren dat niet gedekt wordt door andere bronnen van ontvangsten. Op het bni van elke lidstaat wordt hetzelfde percentage geheven, dat wordt vastgesteld volgens de regels van de EU.

De btw- en bni-middelen worden vastgesteld op basis van ramingen van de respectieve grondslagen bij de opstelling van de ontwerpbegroting. Deze ramingen worden vervolgens tijdens het betrokken begrotingsjaar herzien en bijgewerkt via een gewijzigde begroting. De positieve of negatieve verschillen tussen de bedragen die de lidstaten verschuldigd zijn op grond van de werkelijke grondslagen en de bedragen die zij daadwerkelijk hebben betaald op grond van de (herziene) ramingen, worden door de Commissie bij de lidstaten opgevraagd voor de eerste werkdag in juni van het tweede jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar. Gedurende de volgende vier jaar kunnen nog correcties worden aangebracht op de werkelijke btw- en bni-grondslagen, tenzij er voorbehoud is gemaakt. Die punten van voorbehoud moeten worden beschouwd als mogelijke vorderingen op de lidstaten voor onzekere bedragen, aangezien de financiële impact niet precies kan worden geraamd. Wanneer het precieze bedrag kan worden vastgesteld, worden de overeenstemmende btw- en bni-middelen afgeroepen, hetzij in het kader van btw- en bni-saldoaanzuiveringen of via afzonderlijke afroepingen van middelen.

1.4.5.Correctie voor het Verenigd Koninkrijk

Door de Europese Raad van Fontainebleau (in juni 1984) is een mechanisme ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd om begrotingsonevenwichtigheden te corrigeren (verlaging van de eigenmiddelenbijdrage en verhoging van die van andere lidstaten). Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Nederland dragen in mindere mate aan die correctie bij (beperkt tot een vierde van hun normale aandeel).

1.4.6.Brutovermindering

De Europese Raad van 7-8 februari 2013 heeft besloten dat Denemarken, Nederland en Zweden voor de periode 2014-2020 in aanmerking komen voor een brutovermindering van hun jaarlijkse bijdragen op basis van het bni en Oostenrijk uitsluitend voor de jaren 2014-2016. De jaarlijkse verminderingen zijn als volgt: Denemarken 130 miljoen EUR, Nederland 695 miljoen EUR en Zweden 185 miljoen EUR.

1.5.BEREKENING VAN HET BEGROTINGSRESULTAAT

Het begrotingsresultaat van de EU wordt in de loop van het volgende jaar terugbetaald aan de lidstaten door een vermindering van de bedragen die zij voor dat jaar zijn verschuldigd.

De eigen middelen worden geboekt op basis van de bedragen waarmee de door de lidstaten voor de Commissie geopende rekeningen in de loop van het jaar worden gecrediteerd. In het geval van een overschot omvatten de ontvangsten ook het begrotingsresultaat van het vorige begrotingsjaar. De overige ontvangsten worden geboekt op basis van de in de loop van het jaar werkelijk geïnde bedragen.

Voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar worden onder uitgaven verstaan de betalingen uit de kredieten van het jaar, vermeerderd met de kredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen. De betalingen uit de kredieten van het jaar zijn die welke uiterlijk op 31 december van dat begrotingsjaar door de rekenplichtige worden verricht. Voor het ELGF worden als betalingen die betalingen geboekt die de lidstaten tussen 16 oktober n–1 en 15 oktober n hebben verricht, voor zover de vastlegging en de betalingsopdracht uiterlijk op 31 januari n+1 door de rekenplichtige zijn ontvangen. Ten aanzien van de uitgaven van het ELGF kan een later conformiteitsbesluit worden genomen, nadat in de lidstaten controles zijn verricht.

Het begrotingsresultaat bestaat uit twee delen: het resultaat van de EU en het resultaat van de deelneming van de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER). Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Verordening nr. 608/2014 betreffende de eigen middelen weerspiegelt dit resultaat het verschil tussen:

-de totale begrotingsontvangsten van het begrotingsjaar en


-het bedrag van de betalingen uit de kredieten van het begrotingsjaar, vermeerderd met de kredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen.

Dit verschil wordt vermeerderd of verminderd met:

-het nettobedrag dat voortvloeit uit de annulering van uit vorige jaren overgedragen betalingskredieten en de bij de betalingen door veranderingen van de wisselkoersen van de euro opgetreden overschrijdingen van de niet-gesplitste kredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen;


-de ontwikkeling van bestemmingsontvangsten en


-de gedurende het jaar geboekte netto wisselkoerswinsten en -verliezen.

Van het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten die betrekking hebben op bijdragen van en werkzaamheden voor derden worden uiteraard nooit geannuleerd en worden opgenomen als aanvullende kredieten voor het begrotingsjaar. Dit verklaart het verschil tussen de van het voorafgaande jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting N en de naar het volgende jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting N-1. Wederopgevoerde kredieten na terugstorting van vooruitbetalingen maken geen deel uit van het resultaat van het begrotingsjaar.

De overgedragen betalingskredieten omvatten: overdrachten van rechtswege en overdrachten bij besluit. De annulering van niet-bestede betalingskredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen toont de annuleringen van kredieten die van rechtswege zijn overgedragen en kredieten die bij besluit zijn overgedragen.

1.6.AANSLUITING VAN HET ECONOMISCH RESULTAAT MET HET BEGROTINGSRESULTAAT 

miljoen EUR
20182017
ECONOMISCH RESULTAAT VAN HET JAAR13 9188 082
Ontvangsten
Rechten die in het lopende jaar zijn vastgesteld, maar nog niet zijn geïnd(6 220)(4 408)
Rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld en in het lopende jaar zijn geïnd9 33110 739
Toegerekende baten (netto)(4 015)(257)
Uitgaven
Toegerekende uitgaven (netto)4 5113 725
Uitgaven van een vorig jaar betaald in het lopende jaar(6 086)(3 574)
Netto-effect voorfinanciering(8 634)(12 059)
Betalingskredieten overgedragen naar volgend jaar(2 941)(3 373)
Betalingen gedaan uit overdrachten en annulering van niet-bestede betalingskredieten2 0981 784
Mutaties in voorzieningen3 5676 752
Overige(4 175)(6 676)
Economisch resultaat agentschappen en EGKS448179)
BEGROTINGSRESULTAAT VAN HET JAAR1 802555

In overeenstemming met het Financieel Reglement wordt het economisch resultaat van het jaar berekend op transactiebasis, terwijl het begrotingsresultaat op het gewijzigdekasbeginsel wordt gebaseerd. Aangezien het economisch resultaat en het begrotingsresultaat het gevolg zijn van dezelfde onderliggende verrichtingen, is het nuttig om na te gaan of ze op elkaar kunnen worden afgestemd.

Afstemmingsposten — Ontvangsten

De werkelijke begrotingsontvangsten van een begrotingsjaar zijn gelijk aan de bedragen die worden geïnd van in de loop van het jaar vastgestelde rechten en de bedragen die worden geïnd van rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld. Daarom moeten de rechten die in het lopende jaar zijn vastgesteld maar nog niet geïnd zijn ten behoeve van de afstemming van het economisch resultaat worden afgetrokken, aangezien ze geen deel uitmaken van de begrotingsontvangsten. Daarentegen moeten de rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld en in het lopende jaar geïnd zijn, ten behoeve van de afstemming bij het economisch resultaat worden opgeteld.

De toegerekende baten bestaan hoofdzakelijk uit toegerekende baten voor de landbouw, eigen middelen, en rente en dividenden. Alleen het netto-effect, d.w.z. de toegerekende baten voor het lopende jaar verminderd met de teruggeboekte toegerekende baten van vorig jaar, wordt in aanmerking genomen.

Afstemmingsposten — Uitgaven

De toegerekende uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven die toegerekend zijn met het oog op afsluiting aan het einde van het jaar, d.w.z. subsidiabele uitgaven die begunstigden van EU-middelen hebben gedaan, maar nog niet aan de Commissie hebben gedeclareerd. Alleen het netto-effect, d.w.z. de toegerekende uitgaven voor het lopende jaar verminderd met de teruggeboekte toegerekende baten van vorig jaar, wordt in aanmerking genomen. Betalingen tijdens het lopende jaar betreffende in voorgaande jaren ingeschreven facturen maken deel uit van de uitgaven van het lopende begrotingsjaar en moeten derhalve met het oog op de aansluiting bij het economisch resultaat worden opgeteld.

Het netto-effect van voorfinanciering is de combinatie van 1) de nieuwe voorfinancieringsbedragen die in het lopende jaar zijn betaald en als begrotingsuitgaven van het jaar geboekt zijn, en 2) de verrekening van voorfinanciering via de aanvaarding van subsidiabele kosten in het lopende jaar. De laatste zijn wel toegerekende uitgaven, maar geen uitgaven in de begrotingsboekhouding, aangezien de aanvankelijke voorfinanciering reeds als een begrotingsuitgave werd beschouwd op het ogenblik van de betaling.

Naast de betalingen die verricht zijn uit de kredieten van het jaar, dienen de kredieten voor dat jaar die naar het volgende jaar worden overgedragen ook in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar (overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Verordening nr. 608/2014). Hetzelfde geldt voor begrotingsbetalingen die in het lopende jaar zijn gedaan uit van voorgaande jaren overgedragen kredieten en de annulering van niet-bestede betalingskredieten.

De mutatie in de voorzieningen heeft betrekking op ramingen die aan het einde van het jaar in de financiële staten zijn gedaan (hoofdzakelijk personeelsbeloningen) die geen invloed hebben op de begrotingsboekhouding. Andere afstemmingsbedragen omvatten verschillende elementen zoals de afschrijving/waardevermindering van activa, de verwerving van activa, financiëleleaseverplichtingen en financiële participaties, waarvan de behandeling in de begrotingsboekhouding en in de boekhouding op transactiebasis verschilt.


2.UITVOERING VAN DE EU-BEGROTING 2018 — BESPREKING

2.1.ONTVANGSTEN

Het bedrag van de vastleggingskredieten in de oorspronkelijk goedgekeurde EU-begroting, die op 30 november 2017 door de voorzitter van het Europees Parlement werd ondertekend, werd vastgelegd op 144 681 miljoen EUR, voor 142 832 miljoen EUR uit eigen middelen te financieren. De geraamde ontvangsten en uitgaven in de oorspronkelijke begroting worden doorgaans in de loop van het begrotingsjaar aangepast en die wijzigingen worden in gewijzigde begrotingen opgenomen. Wijzigingen in de eigenmiddelenbetalingen op basis van het bni garanderen dat de begrote ontvangsten precies overeenstemmen met de begrote uitgaven. In overeenstemming met het evenwichtsbeginsel moeten de ontvangsten en de uitgaven van de begroting (betalingskredieten) in evenwicht zijn.

In 2018 werden zes gewijzigde begrotingen goedgekeurd. De definitieve goedgekeurde ontvangsten voor 2018 kwamen hierdoor uit op 144 767,9 miljoen EUR en het totaal gefinancierd met eigen middelen (142 363,7 miljoen EUR). De belangrijkste reden voor de vermindering van de bijdragen van de lidstaten in 2018 was het overschot van het vorige begrotingsjaar (555,5 miljoen EUR); daartegenover stond een beperkte nettotoename van de betalingskredieten (met 86,9 miljoen EUR).

Wat het resultaat van de eigen middelen betreft, lag de inning van traditionele eigen middelen zeer dicht bij de geraamde bedragen. Dit komt in de eerste plaats doordat de begrotingsramingen werden gewijzigd toen gewijzigde begroting 6/2018 werd opgesteld (voornamelijk op basis van de prognose van voorjaar 2018).

De definitieve btw- en bni-betalingen van de lidstaten lagen ook dicht bij de laatste begrotingsraming. De verschillen tussen de geraamde bedragen en de werkelijk betaalde bedragen worden veroorzaakt door de verschillen tussen de eurokoersen die voor begrotingsdoeleinden zijn gebruikt en de koersen die golden op het ogenblik waarop de lidstaten die geen deel uitmaken van de EMU, hun betalingen daadwerkelijk hebben verricht.

Wat de btw- en bni-saldi betreft, zijn de regels vastgesteld in artikel 10 ter van de verordening inzake de terbeschikkingstelling (Verordening 609/2014). Deze procedure leidt niet automatisch tot een wijziging van de begroting en daarom roept de Commissie de nettobedragen rechtstreeks bij de lidstaten af. Er was zo goed als geen impact op de EU-begroting als gevolg van dit salderingssysteem.

De post “Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de EU” betreft voornamelijk ontvangsten van financiële correcties (ESIF, ELFG en Elfpo), de deelname van derde landen aan onderzoeksprogramma's, de goedkeuring van de rekeningen voor de landbouwfondsen en andere bijdragen en terugbetalingen aan programma's/activiteiten van de EU. Een aanzienlijk deel van dit totaal bestaat uit bestemmingsontvangsten, wat doorgaans aanleiding geeft tot de opname van aanvullende kredieten op de uitgavenzijde. In 2018 was het totaal van deze bijdragen (12,8 miljard EUR).

De ontvangsten uit boeten betreft met name geldboeten in verband met mededingingszaken.


2.2.UITGAVEN 

In de begroting 2018 werd gestreefd naar een juist evenwicht tussen de uitvoering van de lopende programma's en de aanpak van nieuwe uitdagingen. Derhalve werd in de begroting voortgebouwd op in de vorige jaren gedane vastleggingen en gebruikgemaakt van de bestaande ruimte voor flexibiliteit om te reageren op uitdagingen overeenkomstig het meerjarig financieel kader 2014-2020 (MFK). Bij de tussentijdse herziening van het MFK 2014-2020 is het vermogen van de EU-begroting vergroot om in te spelen op nieuwe uitdagingen en toekomstige behoeften op te vangen.

In lijn met de in het MFK voorziene jaarlijkse ontwikkeling bedroegen de in de ontwerpbegroting voorgestelde kredieten 160,7 miljard EUR (1,4 % meer dan de begroting 2017) voor vastleggingen en 144,7 miljard EUR (8 %) voor betalingen, oftewel 1,02 % en 0,92 % respectievelijk van het bni van de EU. Wat de betalingen betreft, was de abnormale achterstand van het begin van de MFK-periode weggewerkt in 2016 en was de verwachting dat veel programma’s op kruissnelheid zouden komen, met name die van “Economische, sociale en territoriale cohesie” (rubriek 1b).

De Commissie stelde in 2018 geen noemenswaardige aanpassingen via gewijzigde begrotingen voor. De enige aanpassingen werden voorgesteld in gewijzigde begroting nr. 6, waarbij het niveau van de betalings- en de vastleggingskredieten meer in overeenstemming werd gebracht van de geraamde behoeften in het kader van de globale overschrijving.

Uitvoering van de beschikbare kredieten in 2018

De uitvoering voor alle soorten kredieten (begrotingskredieten, overdrachten 2017 en bestemmingsontvangsten) bedroeg in 2018 97 % wat de vastleggingen en 94 % wat de betalingen betreft. De uitvoering van de begrotingskredieten was in 2018 volledig (99,9 % voor de vastleggingen en 98,5 % voor de betalingen). De uitvoering loopt op tot 99,8 % voor de vastleggingskredieten en 99,7 % voor de betalingskredieten als wordt aangenomen dat de naar 2019 overgedragen bedragen volledig zullen worden besteed.

Voor alle rubrieken werden hoge uitvoeringsniveaus opgetekend. Voor de speciale instrumenten is volledige uitvoering geen doelstelling omdat zij alleen worden ingezet bij crises of onvoorziene omstandigheden.

Nog betaalbaar te stellen vastleggingen

De nog betaalbaar te stellen vastleggingen (de zogeheten “RAL”) bedroegen eind 2018 281,2 miljard EUR. De RAL namen minder dan verwacht toe tot 13,5 miljard EUR als gevolg van de combinatie van een aanvulling van de vastleggingskredieten bij gewijzigde begroting nr. 3 (in verband met de uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije) en een beter dan verwachte uitvoering van de vastleggings- en betalingskredieten uit alle bronnen, d.w.z. goedgekeurde, overgedragen van 2017 en bestemmingsontvangsten.

In het verslag over het begrotings- en financieel beheer — Begrotingsjaar 2018 van de Commissie, deel A (overzicht op begrotingsniveau) en deel B (over elke rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK) afzonderlijk), is een gedetailleerdere analyse opgenomen van de begrotingsaanpassingen, hun specifieke context, hun motivering en hun effect.

Begrotingsresultaat

Het begrotingsresultaat van 2018 bedraagt 1,8 miljard EUR en komt daarmee uit boven het historisch lage niveau van 0,56 miljard EUR in 2017. Het is voornamelijk afkomstig van de ontvangstenzijde, waar de inkomsten uit bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie in 2018 materieel waren (12,8 miljard EUR). Voor de betalingskredieten was er bijna volledige besteding (94 %), de niet-bestede bedragen (5 %) werden overgedragen naar 2019 en het ongebruikte deel is niet significant.


3. UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING 

3.1.OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING 

miljoen EUR
BegrotingskredietenVastgestelde rechtenOntvangstenOntvangsten als % van de begrotingNog te

ontvangen
OmschrijvingOorspronkelijk goedgekeurde begrotingDefinitief goedgekeurde begrotingLopend jaarOvergedragenTotaalOp rechten van lopend jaarOp overgedragen

rechten
Totaal
12345=3+4678=6+79=8/2110 1110=5-8
1Eigen middelen142 832142 364142 33439142 373142 3290142 330100 %44
3Overschotten, saldi en aanpassingen556581581581581105 %
4Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie1 5471 5471 541111 5521 531111 542100 %10
5Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling454555924583545185631 250 %20
6Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie11011013 02132413 34612 61915712 77711 615 %569
7Achterstandsrente en geldboeten1151156 7787 81414 5928975761 4731 281 %13 119
8Opgenomen en verstrekte leningen66241539241539631 %
9Diverse ontvangsten2525176241211353 %10
Totaal144 681144 768164 8568 234173 090158 539779159 318110 %13 771


4. UITVOERING VAN DE UITGAVENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING 

4.1.MFK: SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN

miljoen EUR
VastleggingskredietenBetalingskredieten
MFK-rubriekBegrotingsmiddelenAanvullende kredietenTotaal beschik-bare kredietenBegrotingsmiddelenAanvullende kredietenTotaal beschik-bare kredieten
Oorspron-kelijk goed-gekeurde begrotingGewijzigde begrotingen & overschrij-vingenDefinitief goedge-keurde begrotingOver-drachtenBestem-mings-ontvangstenOor-spronkelijk goed-gekeurde begrotingGewijzigde begrotingen & overschrij-vingenDefinitief goedge-keurde begrotingOver-drachtenBestem-

mings-ontvangsten
123=1+2456=3+

4+5
789=7+8101112=9+

10+11
1Slimme en inclusieve groei77 534(2)77 53212311 99489 64966 62410866 73312014 06480 917
1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid22 001(2)22 00043 86125 86420 0975720 1551084 81125 073
1b: Economische, sociale en territoriale cohesie55 53255 5321198 13363 78546 5275146 578139 25355 844
2Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen59 285(46)59 2394512 72962 41956 08415756 2416632 74459 648
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen43 235(1)43 2334511 60145 28443 189(9)43 1806561 60145 436
3Veiligheid en burgerschap3 493(1)3 4922472764 0152 981323 013162763 305
4Europa als wereldspeler9 56981010 379641 00511 4488 906(93)8 8133151 65910 788
5Administratie9 6669 6661183210 5089 66609 66785483411 355
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen4 0154 015114394 4654 0154 0155074414 963
6Compensaties
8Negatieve reserve en van het vorige begrotingsjaar overgedragen tekort
9Speciale instrumenten567(179)38841429420(118)302038340
Totaal160 114583160 69689516 876178 468144 68187144 7681 97019 616166 353


4.2.MFK: BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN

miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
VastleggingenNaar 2019 overgedragen vastleggingenVervallen kredieten
MFK-rubriekVan definitief goed-gekeurde begrotingVan overdrach-tenVan bestemmings-ontvangstenTotaal%Bestem-mings-ontvangstenOver-drachten bij besluitTotaalVan definitief goed-gekeurde begrotingVan over-drach-tenVan bestem-mings-ontvang-stenTotaal
12345=2+3

+4
6=5/1789=7+810111213=10+

11+12
1Slimme en inclusieve groei89 64977 5141149 72987 35797 %2 26502 265189027
1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid25 86421 98841 78023 77392 %2 08002 081110011
1b: Economische, sociale en territoriale cohesie63 78555 5251107 94963 585100 %1841847916
2Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen62 41958 7744421 34460 56097 %1 3854601 8456915
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen45 28442 7714421 15244 36498 %4494609083911
3Veiligheid en burgerschap4 0153 491.2471183 85596 %158158202
4Europa als wereldspeler11 44810 3776462111 06297 %383383202
5Administratie10 5089 545757210 12496 %259126011950124
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen4 4653 93973344 28096 %1050105765081
6Compensaties
8Negatieve reserve en van het vorige begrotingsjaar overgedragen tekort
9Speciale instrumenten42918018042 %4164104144144
Totaal178 468159 88187312 385173 13997 %4 4915255 015291230314


4.3.MFK: BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN

miljoen EUR
Totaal beschik-bare kredietenGedane betalingenNaar 2019 overgedragen kredietenVervallen kredieten
MFK-rubriekVan definitief goed-gekeurde begrotingVan over-drachtenVan bestemmings-ontvangstenTotaal%Auto-matische over-drachtenOver-drachten bij besluitBestem-mings- ontvangstenTotaalVan definitief goedge-keurde begrotingVan over-drachtenVan bestem-mings-ontvang-stenTotaal
12345=2+

3+4
6=5/178910=7+

8+9
11121314=11+

12+13
1Slimme en inclusieve groei80 91766 5401079 23075 87694 %13034 8334 9665914174
1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid25 07319 993971 31821 40885 %11733 4923 6124111153
1b: Economische, sociale en territoriale cohesie55 84446 547107 91254 46898 %131 3411 35418321
2Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen59 64855 5766431 82758 04697 %1934609181 570132033
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen45 43642 5336361 14244 31098 %1864604591 10422022
3Veiligheid en burgerschap3 3052 980111173 10894 %9159167255029
4Europa als wereldspeler10 7888 7113104989 51988 %651 1611 226375042
5Administratie11 3558 7317684459 94488 %81823891 209120821203
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen4 9633 4354462594 14083 %50801826907658133
6Compensaties
8Negatieve reserve en van het vorige begrotingsjaar overgedragen tekort0
9Speciale instrumenten34015702218053 %016161440144
Totaal166 353142 6951 84012 138156 67394 %1 2144657 4759 1543981262526


4.4.MFK: ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN (RAL)

miljoen EUR
RAL eind vorig jaarVastleggingen van het jaarTotale RAL per jaareinde
MFK-rubriekVan vorig jaar overgedragen vastleggingenVrijmakingen/
herwaarderingen/

annuleringen
BetalingenRAL per jaareindeVastleggingen tijdens het jaarBetalingenAnnulering van niet-overdraagbare vastleggingenRAL per jaareinde
1234=1+2+35678=5+6+79=4+8
1Slimme en inclusieve groei196 837(1 323)(67 640)127 87487 357(8 237)(4)79 117206 991
1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid35 576(932)(13 691)20 95323 773(7 717)(4)16 05237 006
1b: Economische, sociale en territoriale cohesie161 260(392)(53 948)106 92063 585(520)0)63 064169 985
2Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen37 883(360)(13 466)24 05860 560(44 580)0)15 98040 037
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen30914)228)6744 364(44 082)282349
3Veiligheid en burgerschap5 194(107)(1 781)3 3063 855(1 327)2 5285 834
4Europa als wereldspeler26 478(667)(6 746)19 06411 062(2 773)(1)8 288.27 352.
5Administratie867(87)(775)610 124(9 169)(0)955961
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen507(61)(444)24 280(3 695)0584587
6Compensaties
8Negatieve reserve en van het vorige begrotingsjaar overgedragen tekort
9Speciale instrumenten0(0)(0)180(180)00
Totaal267 258(2 544)(90 407)174 307173 139(66 265)(5)106 868281 175


4.5.MFK: RAL NAAR JAAR VAN OORSPRONG 

miljoen EUR
MFK-rubriek< 20122012201320142015201620172018Totaal
1Slimme en inclusieve groei1 3557445 8673 80713 80337 23465 04979 131206 991
1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid5542891 6452 0672 8804 9948 52116 05537 006
1b: Economische, sociale en territoriale cohesie8014554 2221 73910 92332 24056 52863 076169 985
2Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen186564613112 1388 30112 41116 17340 037
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen03955282349
3Veiligheid en burgerschap506756451189012 0692 5285 834
4Europa als wereldspeler1 0656711 5261 7532 9204 6976 3858 33527 352
5Administratie0003957961
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen0000000587587
9Speciale instrumenten0)00
Totaal2 6561 5387 9105 91618 97951 13385 917107 126281 175


4.6.MFK IN DETAIL: SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN

miljoen EUR
VastleggingskredietenBetalingskredieten
BegrotingsmiddelenExtra KredietenTotaal beschik-bare kredietenBegrotingsmiddelenExtra KredietenTotaal beschikbare kredieten
ProgrammaOorspron-kelijk goedge-keurde begrotingGewijzig-de begro-tingen en over-schrij-vingenDefinitief goedge-keurde begrotingOver-drach-tenBestem-mingsont-vangstenOorspronke-lijk goedge-keurde begrotingGewijzigde begrotin-gen en overschrij-vingenDefinitief goedge-keurde begrotingOver-drach-tenBestem-mings-ont-vangsten
123=1+2456=3+

4+5
789=7+8101112=9+

10+11
1Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)2 0382 038892 1271 8281511 979892 068
Europese satellietnavigatie (Egnos/Galileo)80880816997771819291022591 171
Internationale thermonucleaire reactor (ITER)37637650426501148649150699
Europees programma voor aardobservatie (Copernicus)6306301564560847)561215577
Europees Solidariteitskorps (ESK)434343333333
Nucleaire veiligheid en ontmanteling14114114115244196196
Horizon 202011 212511 2172 19013 40710 901(332)10 570673 11613 753
Euratom-programma voor onderzoek en opleiding356(3)353123475315(24)29120151462
Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (Cosme)3540354494032532255297355
Onderwijs, opleiding en sport (Erasmus+)2 3152 3154272 7412 1461032 24974412 697
Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)13213211143118(1)117210129
Douane, Fiscalis en fraudebestrijding13541397146125(1)12407132
CEF - Energie68068066862184326116267
CEF - Vervoer1 89801 8981652 0631 163(103)1 0602901 151
CEF - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)170(1)17045178142(53)890494
Energieprojecten voor economisch herstel (EERP)5353210(52)15848205
Gedecentraliseerde agentschappen316(5)31125336318(11)30725332
Andere acties en programma’s176(2)174473647153191721400573
Proefprojecten en voorbereidende acties92(0)9119378(25)52153
Specifieke bevoegdheden van de Commissie129(0)129413311751224125
Regionale convergentie (regio’s met een ontwikkelingsachterstand)27 01253)26 960964 22331 27923 38874924 1374 72228 858
Overgangsregio's5 739(10)5 7298506 5794 040(605)3 4359394 374
Concurrentievermogen (meer ontwikkelde regio’s)8 427418 4681 3709 8377 394(21)7 3731 9079 280
Ultraperifere en dunbevolkte regio’s226226322581698825732289
Cohesiefonds9 3949 3941 32510 7198 456272)8 1841 2649 448
Europese territoriale samenwerking1 9341 934232482 2051 235(160)1 0741481 222
Technische bijstand2302225222532002202122215
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)5575570557401(40)36106368
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief350350844346002208202061 026
Connecting Europe Facility (CEF)1 6551 6551 65562610072528754
Proefprojecten en voorbereidende acties880818(10)909
Totaal MFK-rubriek 177 534(2)77 53212311 99489 64966 62410866 73312014 06480 917
2Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)43 235(1)43 2334511 60145 28443 1899)43 1806561 60145 436
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)14 381(1)14 38097215 35211 85221312 066286212 929
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)9339331401 073515(7)5071268776
Visserijpartnerschapsovereenkomsten en organisaties voor visserijbeheer141(47)959513234)9797
Milieu- en klimaatactie (LIFE)5235239532316131746327
Gedecentraliseerde agentschappen5736086857360868
Andere acties en maatregelen666
Proefprojecten en voorbereidende acties161601618(9)808
Specifieke acties
Totaal MFK-rubriek 259 28546)59 2394512 72962 41956 08415756 2416632 74459 648
3Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)7192974820738993594112706238746
Consumenten2828129236291131
Creatief Europa2302301324418116197216214
Noodhulp binnen de Unie (IES)2001)19901992211223300233
Fonds voor interne veiligheid7201073040132901481(48)4332129565
IT-systemen26(17)1031313(3)10313
Justitie47471493612481150
Rechten, gelijkheid en burgerschap63632654727730275
Uniemechanisme voor civiele bescherming333323534345241
Europa voor de burger282812829290129
Levensmiddelen en diervoeders280(1)2795284248(4)24416252
Gezondheid6666269564601263
Gedecentraliseerde agentschappen94020)9207699690898)81076886
Proefprojecten en voorbereidende acties13(1)11011185)13013
Specifieke acties9999199922931094
Totaal MFK-rubriek 33 493(1)3 4922472764 0152 981323 013162763 305
4Pretoetredingssteun (IPA II)1 6493932 04111062 1491 452(186)1 26664751 747
Macrofinanciële bijstand (MFB)42(32)111142(32)1010
Garantiefonds voor externe acties138138110248138138110248
Uniemechanisme voor civiele bescherming16(10)61715(5)112113
EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp20(0)202017(1)16016
Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO)25254014262525275401701
Europees nabuurschapsinstrument (ENI)2 3671122 478402 5182 278(167)2 1115512 167
Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)2 97652 981743 0552 735(78)2 657141102 781
Partnerschapsinstrument (PI)140514561511012712807135
Europees Initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR)193(5)18811901692219131195
Stabiliteit en vrede (IcSP)370(1)37093783252327312342
Humanitaire hulp1 0853321 41762581 5371 0953481 44352751 723
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)3282034839387292(0)292052345
Samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (INSC)333303345(7)391140
Gedecentraliseerde agentschappen20200202020020
Andere acties en programma’s83(3)8015823875(5)700162232
Proefprojecten en voorbereidende acties9(6)311414(5)9110
Specifieke acties7417507668(6)61062
Totaal MFK-rubriek 49 56981010 379641 00511 4488 906(93)8 8133151 65910 788
5Pensioenen1 893(0)1 89321 8941 893(0)1 89321 894
Europese scholen192(9)18315199192(9)183015199
Gedecentraliseerde agentschappen
Proefprojecten en voorbereidende acties44044(1)4104
Administratieve uitgaven van de Commissie3 56293 5713763 9473 562103 5723463774 294
Administratieve uitgaven van andere instellingen4 0154 015114394 4654 0154 0155074414 963
Totaal MFK-rubriek 59 6669 6661183210 5089 66609 66785483411 355
6Compensaties
Totaal MFK-rubriek 6
8Negatieve reserve
Overgedragen tekort
Totaal MFK-rubriek 8
9Reserve voor noodhulp (EAR)345(310)3434345(225)120120
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)1721724121325(19)603844
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF)5013218218250127177177
Totaal MFK-rubriek 9567(179)38841429420(118)302038340
Totaal160 114583160 69689516 876178 468144 68187144 7681 97019 616166 353


4.7.MFK IN DETAIL: BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN

miljoen EUR
Totaal beschik-bare kredietenGedane vastleggingenNaar 2019 overgedragen vastleggingenVervallen kredieten
ProgrammaVan definitief goedge-keurde begrotingVan over-drach-tenVan bestem-mings-ont-vang-stenTotaal%Bestem-mings-ont-vang-stenOver-drachten bij besluitTotaalVan definitief goed-gekeurde begrotingVan over-drachtenVan bestem-mings-ont-vangstenTotaal
12345=2+3

+4
6=5/1789=7+810111213=10+

11+12
1Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)2 1272 038592 09799 %303000
Europese satellietnavigatie (Egnos/Galileo)9778088489291 %858500
Internationale thermonucleaire reactor (ITER)4263761839492 %3232
Europees programma voor aardobservatie (Copernicus)64563015645100 %00
Europees Solidariteitskorps (ESK)43434399 %00(0)(0)
Nucleaire veiligheid en ontmanteling141141141100 %
Horizon 202013 40711 2141 04012 25491 %1 1491 149303
Euratom-programma voor onderzoek en opleiding4753534539784 %787800
Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (Cosme)4033543739197 %121200
Onderwijs, opleiding en sport (Erasmus+)2 7412 3152582 57394 %168168
Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)143129513494 %66202
Douane, Fiscalis en fraudebestrijding146138113995 %6611
CEF - Energie686680068099 %6600
CEF - Vervoer2 0631 898891 98696 %767600
CEF - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)17817045178100 %0000--–0
Energieprojecten voor economisch herstel (EERP)535353
Gedecentraliseerde agentschappen3363111532697 %101000
Andere acties en programma’s64717410728143 %366366101
Proefprojecten en voorbereidende acties939119299 %0011
Specifieke bevoegdheden van de Commissie133125312896 %1133
Regionale convergentie (regio’s met een ontwikkelingsachterstand)31 27926 960874 10331 150100 %12012099
Overgangsregio's6 5795 7298506 579100 %
Concurrentievermogen (meer ontwikkelde regio’s)9 8378 4671 3459 811100 %252511
Ultraperifere en dunbevolkte regio’s25822632258100 %
Cohesiefonds10 7199 3941 29910 693100 %2626
Europese territoriale samenwerking2 2051 934232362 19399 %1212
Technische bijstand253246124797 %1166
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)557557557100 %0000
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief43435084434100 %
Connecting Europe Facility (CEF)1 6551 6551 655100 %
Proefprojecten en voorbereidende acties8808100 %0000
Totaal MFK-rubriek 189 64977 5141149 72987 35797 %2 26502 265189027
2Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)45 28442 7714421 15244 36498 %4494609083911
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)15 35214 3804714 42794 %92592511
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)1 0739311391 070100 %1122
Visserijpartnerschapsovereenkomsten en organisaties voor visserijbeheer959494100 %00
Milieu- en klimaatactie (LIFE)532522052298 %9900
Gedecentraliseerde agentschappen686066697 %22
Andere acties en maatregelen
Proefprojecten en voorbereidende acties161616100 %0000
Specifieke acties
Totaal MFK-rubriek 262 41958 7744421 34460 56097 %1 3854601 8456915
3Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)9937472073398699 %6611
Consumenten2928129100 %0000
Creatief Europa244230923998 %5500
Noodhulp binnen de Unie (IES)199199199100 %00
Fonds voor interne veiligheid901729403079989 %10210211
IT-systemen131021293 %1100
Justitie494714899 %0000
Rechten, gelijkheid en burgerschap656316498 %1100
Uniemechanisme voor civiele bescherming353313598 %1100
Europa voor de burger282802899 %0000
Levensmiddelen en diervoeders284279228199 %33
Gezondheid696626899 %11000
Gedecentraliseerde agentschappen9969203695696 %3939
Proefprojecten en voorbereidende acties111111100 %0000
Specifieke acties9999199100 %0000
Totaal MFK-rubriek 34 0153 4912471183 85596 %158158202
4Pretoetredingssteun (IPA II)2 1492 0411552 09798 %525211
Macrofinanciële bijstand (MFB)11101097 %00
Garantiefonds voor externe acties24813813856 %110110
Uniemechanisme voor civiele bescherming7617100 %00000
EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp (EUAV)202020100 %00
Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO)4262530032576 %101101
Europees nabuurschapsinstrument (ENI)2 5182 478232 50199 %171700
Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)3 0552 981343 01599 %404000
Partnerschapsinstrument (PI)151145114696 %5500
Europees Initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR)1901881189100 %1100
Stabiliteit en vrede (IcSP)378369337399 %5500
Humanitaire hulp1 5371 41762541 533100 %5500
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)3873482337196 %161600
Samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (INSC)333333100 %0000
Gedecentraliseerde agentschappen2020020100 %00
Andere acties en programma’s2388012820887 %313100
Proefprojecten en voorbereidende acties431385 %11
Specifieke acties7675076100 %0000
Totaal MFK-rubriek 411 44810 3776462111 06297 %383383202
5Pensioenen1 8941 87721 87999 %001515
Europese scholen1991781319096 %3366
Gedecentraliseerde agentschappen
Proefprojecten en voorbereidende acties4304100 %0000
Administratieve uitgaven van de Commissie3 9473 5482243 77296 %151115222022
Administratieve uitgaven van andere instellingen4 4653 93973344 28096 %1050105765081
Totaal MFK-rubriek 510 5089 545757210 12496 %259126011950124
6Compensaties
Totaal MFK-rubriek 6
8Negatieve reserve
Overgedragen tekort
Totaal MFK-rubriek 8
9Reserve voor noodhulp (EAR)343434
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)213282813 %4141144144
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF)18215215284 %3030
Totaal MFK-rubriek 942918018042 %4164104144144
Totaal178 468159 88187312 385173 13997 %4 4915255 015291230314


4.8.MFK IN DETAIL: BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN

miljoen EUR
Totaal

beschikbarekredieten
Gedane betalingenNaar 2019 overgedragen kredietenVervallen kredieten
ProgrammaVan definitief goedge-keurde be-grotingVan over-drachtenVan bestem-mings-ontvangstenTotaal%Auto-matische over-drachtenOver-drachten bij besluitBestem-mings- ontvang-stenTotaalVan definitief goed-gekeurde begrotingVan over-drach-tenVan bestem-mings-ontvang-stenTotaal
12345=2+

3+4
6=5/178910=7+

8+9 jaar
11121314=11+

12+13
1Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)2 0681 979592 03899 %0303000
Europese satellietnavigatie (Egnos/Galileo)1 17190825496482 %2205207000
Internationale thermonucleaire reactor (ITER)69964811866695 %13233000
Europees programma voor aardobservatie (Copernicus)577559215576100 %2020000
Europees Solidariteitskorps (ESK)33262678 %437
Nucleaire veiligheid en ontmanteling196196196100 %00
Horizon 202013 75310 4926176611 31982 %752 3492 42427110
Euratom-programma voor onderzoek en opleiding462273182631769 %19125143022
Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (Cosme)35525224630085 %35154000
Onderwijs, opleiding en sport (Erasmus+)2 6972 24271182 36688 %7323330(0)000
Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)1291151412093 %1671102
Douane, Fiscalis en fraudebestrijding1321180112091 %066606
CEF - Energie2672581626499 %101202
CEF - Vervoer1 1511 0582771 13799 %11213101
CEF - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)9476038085 %001130013
Energieprojecten voor economisch herstel (EERP)205150915977 %0393977
Gedecentraliseerde agentschappen3323071532297 %0101000
Andere acties en programma’s57316919826947 %13023032002
Proefprojecten en voorbereidende acties534814992 %00044
Specifieke bevoegdheden van de Commissie125119212197 %011303
Regionale convergentie (regio’s met een ontwikkelingsachterstand)28 85824 1373 96228 09997 %07607600
Overgangsregio's4 3743 4357874 22397 %01511510)
Concurrentievermogen (meer ontwikkelde regio’s)9 2807 3731 7429 11598 %01651650
Ultraperifere en dunbevolkte regio’s2892572628398 %0660
Cohesiefonds9 4488 1841 0459 22998 %0219219(0)
Europese territoriale samenwerking1 2221 0741161 19097 %032320
Technische bijstand21518510119691 %13113436
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)3683470635496 %00014014
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief1 0268202001 02099 %066
Connecting Europe Facility (CEF)75472527752100 %1111
Proefprojecten en voorbereidende acties990999 %000
Totaal MFK-rubriek 180 91766 5401079 23075 87694 %13034 8334 9665914174
2Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)45 43642 5336361 14244 31098 %1864604591 10422022
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)12 92912 055240912 46796 %2453455808
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)7765061267774100 %112000
Visserijpartnerschapsovereenkomsten en organisaties voor visserijbeheer979797100 %0
Milieu- en klimaatactie (LIFE)3273114231797 %448202
Gedecentraliseerde agentschappen686066697 %022(0)
Andere acties en maatregelen666100 %0
Proefprojecten en voorbereidende acties88893 %00011
Specifieke acties0
Totaal MFK-rubriek 259 64855 5766431 82758 04697 %1934609181 570132033
3Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)74670423273899 %157101
Consumenten3127012892 %101102
Creatief Europa2141962920696 %1780000
Noodhulp binnen de Unie (IES)233226022697 %000707
Fonds voor interne veiligheid56542422945480 %1100102808
IT-systemen131031398 %000
Justitie5046014794 %1012002
Rechten, gelijkheid en burgerschap7572017397 %0111001
Uniemechanisme voor civiele bescherming4131213483 %011336
Europa voor de burger2928002998 %000000
Levensmiddelen en diervoeders2522441324798 %134000
Gezondheid6359116198 %1110000
Gedecentraliseerde agentschappen8868103684696 %0393900
Proefprojecten en voorbereidende acties13111189 %00011
Specifieke acties9492009398 %101101
Totaal MFK-rubriek 33 3052 980111173 10894 %9159167255029
4Pretoetredingssteun (IPA II)1 7471 23662051 44683 %627027624125
Macrofinanciële bijstand (MFB)105550 %055
Garantiefonds voor externe acties24813813856 %110110
EU-mechanisme voor civiele bescherming13621964 %0004005
EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp (EUAV)161601699 %000
Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO)701275027539 %25401426
Europees nabuurschapsinstrument (ENI)2 1672 1065342 14599 %51722011
Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)2 7812 64112312 68497 %167995022
Partnerschapsinstrument (PI)1351270313096 %055000
Europees Initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR)1951882119198 %304011
Stabiliteit en vrede (IcSP)3423242833498 %448001
Humanitaire hulp1 7231 4375631 50687 %6212217000
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)34529202431692 %02828000
Samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (INSC)4038114099 %11000
Gedecentraliseerde agentschappen2020020100 %0000
Andere acties en programma’s23269012719785 %03535000
Proefprojecten en voorbereidende acties1080888 %01111
Specifieke acties626006198 %00011
Totaal MFK-rubriek 410 7888 7113104989 51988 %651 1611 226375042
5Pensioenen1 8941 87721 87999 %001515
Europese scholen19917801018894 %55606
Gedecentraliseerde agentschappen
Proefprojecten en voorbereidende acties421357 %0101001
Administratieve uitgaven van de Commissie4 2943 2393221743 73487 %31012025132224147
Administratieve uitgaven van andere instellingen4 9633 4354462594 14083 %50801826907658133
Totaal MFK-rubriek 511 3558 7317684459 94488 %81823891 209120821203
6Compensaties
Totaal MFK-rubriek 6-
8Negatieve reserve0
Overgedragen tekort0
Totaal MFK-rubriek 8-0
9Reserve voor noodhulp (EAR)1200120120
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)4450222864 %01616000
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF)17715215286 %02525
Totaal MFK-rubriek 934015702218053 %016161440144
Totaal166 353142 6951 84012 138156 67394 %1 2144657 4759 1543981262526


4.9.MFK IN DETAIL: ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN (RAL)

miljoen EUR
RAL eind vorig jaarVastleggingen van het jaarTotale RAL per jaareinde
ProgrammaVan vorig jaar overgedragen vastleggingenVrijmakingen/

Herwaarderin-gen/

annuleringen
BetalingenRAL per jaareindeVastleggingen tijdens het jaarBetalingenAnnulering van niet-overdraagbare vastleggingenRAL per jaareinde
1234=1+2+35678=5+6+79=4+8
1Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)2 6540)(1 963)6912 097(75)2 0222 714
Europese satellietnavigatie (Egnos/Galileo)1 300(4)(573)724892(391)5011 224
Internationale thermonucleaire reactor (ITER)1 727(0)(594)1 133394(72)(0)3211 454
Europees programma voor aardobservatie (Copernicus)174(0)(157)16645(418)227243
Europees Solidariteitskorps (ESK)43(26)1717
Nucleaire veiligheid en ontmanteling651(194)457141(2)139596
Horizon 202019 921312)(7 515)12 09412 254(3 804)(3)8 44720 541
Euratom-programma voor onderzoek en opleiding1984)70)124397247)0)150275
Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (Cosme)90855)259)59339141)350943
Onderwijs, opleiding en sport (Erasmus+)70455)291)3592 573(2 076)497855
Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)222(15)(102)105134(18)116222
Douane, Fiscalis en fraudebestrijding159(4)(90)65139(30)109175
CEF - Energie1 678(22)(248)1 407680(16)6642 072
CEF - Vervoer3 673(281)(1 085)2 3071 986(53)1 9344 241
CEF - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)360(10)(75)275178(5)173448
Energieprojecten voor economisch herstel (EERP)545(132)(159)254254
Gedecentraliseerde agentschappen49(2)(31)17326(291)3552
Andere acties en programma’s412(21)(177)215281(92)189404
Proefprojecten en voorbereidende acties66(2)(24)3992(24)68107
Specifieke bevoegdheden van de Commissie174(12)84)78128(37)91169
Regionale convergentie (regio’s met een ontwikkelingsachterstand)82 421278)(27 946)54 19731 150(153)30 99785 194
Overgangsregio's16 151(6)(4 196)11 9496 579(27)6 55318 502
Concurrentievermogen (meer ontwikkelde regio’s)25 870(43)(8 944)16 8839 811(171)9 64026 523
Ultraperifere en dunbevolkte regio’s613(271)343258(12)246588
Cohesiefonds24 39811)(9 214)15 17310 693(14)10 67825 851
Europese territoriale samenwerking3 514(15)(1 184)2 3142 193(6)2 1884 502
Technische bijstand218(18)(73)126247(123)(0)124251
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)1 101(0)(351)750557(3)5541 304
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief2 248(7)(1 016)1 224434(3)4311 655
Connecting Europe Facility (CEF)4 704(13)(745)3 9461 655(7)1 6485 595
Proefprojecten en voorbereidende acties22(1)(6)148(2)620
Totaal MFK-rubriek 1196 837(1 323)(67 640)127 87487 357(8 237)(4)79 117206 991
2Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)309(14)228)6744 364(44 082)282349
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)32 742(108)(12 174)20 46014 427(292)14 13434 594
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)3 218(233)(754)2 2311 070(21)(0)1 0493 280
Visserijpartnerschapsovereenkomsten en organisaties voor visserijbeheer21(3)(10)894(87)715
Milieu- en klimaatactie (LIFE)1 564(2)(283)1 279522(34)4881 768
Gedecentraliseerde agentschappen3(0)(3)66(63)33
Andere acties en maatregelen6(6)
Proefprojecten en voorbereidende acties20(0)(7)1216(0)1528
Specifieke acties000
Totaal MFK-rubriek 237 883360)(13 466)24 05860 560(44 580)(0)15 98040 037
3Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)2 447(34)(721)1 692986(17)9692 662
Consumenten41(1)(20)2129(9)2040
Creatief Europa1937)91)94239115)124219
Noodhulp binnen de Unie (IES)901)67)22199160)4062
Fonds voor interne veiligheid1 42019)(433)969799(22)7771 746
IT-systemen47(1)(13)3412(0)1246
Justitie901)(34)5548(13)3590
Rechten, gelijkheid en burgerschap1151)(63)5164(10)54105
Uniemechanisme voor civiele bescherming44(2)(21)2135(13)2143
Europa voor de burger220)(13)928(16)1221
Levensmiddelen en diervoeders316(31)(187)98281(60)221319
Gezondheid1336)46)816816)52133
Gedecentraliseerde agentschappen132(1)(5)126956(841)115242
Proefprojecten en voorbereidende acties24(1)9)1411(2)924
Specifieke acties77(1)(59)1799(34)6582
Totaal MFK-rubriek 35 194107)(1 781)3 3063 855(1 327)2 5285 834
4Pretoetredingssteun (IPA II)6 899(124)(1 225)5 5492 097(221)0)1 8757 425
Macrofinanciële bijstand40(0)(0)4010(5)545
Garantiefonds voor externe acties138(138)
Uniemechanisme voor civiele bescherming18(1)6)127(3)415
EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp (EUAV)18(0)(2)1620(14)622
Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO)275(275)325(0)325325
Europees nabuurschapsinstrument (ENI)7 662(185)(1 724)5 7532 501(421)(0)2 0807 833
Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)8 643(218)(2 418)6 0063 015(265)2 7498 755
Partnerschapsinstrument (PI)3766)(113)257146(17)0)129386
Europees Initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR)37010)(139)222189(52)0)137358
Stabiliteit en vrede (IcSP)62334)(220)369373(114)(0)258627
Humanitaire hulp899(33)(429)4371 533(1 077)(0)456893
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)243(32)(80)132371(236)134266
Samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (INSC)122(8)(39)7533(1)32107
Gedecentraliseerde agentschappen20(20)
Andere acties en programma’s154(13)(29)113208(168)39152
Proefprojecten en voorbereidende acties22(1)(7)133(1)216
Specifieke acties1132)(42)7076(19)57126
Totaal MFK-rubriek 426 478(667)(6 746)19 06411 062(2 773)(1)8 28827 352
5Pensioenen1 879(1 879)
Europese scholen0(0)(0)190(188)22
Gedecentraliseerde agentschappen
Proefprojecten en voorbereidende acties6(2)34(0)36
Administratieve uitgaven van de Commissie354(26)328)03 772(3 407)(0)365366
Administratieve uitgaven van andere instellingen507(61)(444)24 280(3 695)0584587
Totaal MFK-rubriek 5867(87)(775)610 124(9 169)(0)955961
6Compensaties
Totaal MFK-rubriek 6
8Negatieve reserve
Overgedragen tekort
Totaal MFK-rubriek 8
9Reserve voor noodhulp (EAR)
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)0(0)(0)28(28)00
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF)152(152)
Totaal MFK-rubriek 90(0)(0)180(180)00
Totaal267 258(2 544)(90 407)174 307173 139(66 265)(5)106 868281 175


4.10. MFK IN DETAIL: RAL NAAR JAAR VAN OORSPRONG

miljoen EUR
Programma< 20122012201320142015201620172018Totaal
1Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)046872 0222 714
Europese satellietnavigatie (Egnos/Galileo)00471125645011 224
Internationale thermonucleaire reactor (ITER)546153062673211 454
Europees programma voor aardobservatie (Copernicus)00312227243
Europees Solidariteitskorps (ESK)1717
Nucleaire veiligheid en ontmanteling977277103108139596
Horizon 20202462737841 4402 1202 9084 3208 45020 541
Euratom-programma voor onderzoek en opleiding8127243548150275
Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (Cosme)24181646113242350943
Onderwijs, opleiding en sport (Erasmus+)001234393199497855
Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)2467131460116222
Douane, Fiscalis en fraudebestrijding0141544109175
CEF - Energie5222452353875326642 072
CEF - Vervoer1362261927051 1661 9344 241
CEF - Information & Communications Technology (ICT)0213413585173448
Energieprojecten voor economisch herstel (EERP)254254
Gedecentraliseerde agentschappen01153552
Andere acties en programma’s22414142335103189404
Proefprojecten en voorbereidende acties2120382368107
Specifieke bevoegdheden van de Commissie00455174691169
Regionale convergentie (regio’s met een ontwikkelingsachterstand)5104453 0576515 46516 65227 41630 99785 194
Overgangsregio's381491 5944 0666 1026 55318 502
Concurrentievermogen (meer ontwikkelde regio’s)536263271 7665 0719 0409 64026 523
Ultraperifere en dunbevolkte regio’s93874222246588
Cohesiefonds1594873211 0463 5989 56110 67825 851
Europese territoriale samenwerking4095254171 7802 1994 502
Technische bijstand1102273760124251
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)0363004155541 304
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief03974134134311 655
Connecting Europe Facility (CEF)2795501 6081 5101 6485 595
Proefprojecten en voorbereidende acties01149620
Totaal MFK-rubriek 11 3557445 8673 80713 80337 23465 04979 131206 991
2Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)03955282349
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)342931981 5677 29611 07214 13434 594
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)939643587601 0001 0493 280
Visserijpartnerschapsovereenkomsten en organisaties voor visserijbeheer35715
Milieu- en klimaatactie (LIFE)14253721072092292736821 768
Gedecentraliseerde agentschappen033
Andere acties en maatregelen
Proefprojecten en voorbereidende acties00021451528
Specifieke acties000
Totaal MFK-rubriek 2186564613112 1388 30112 41116 17340 037
3Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)2017294374911 0949692 662
Consumenten00124142040
Creatief Europa1462261124219
Noodhulp binnen de Unie (IES)1394062
Fonds voor interne veiligheid19421312262665897771 746
IT-systemen100123251246
Justitie1144816213590
Rechten, gelijkheid en burgerschap34247121954105
Uniemechanisme voor civiele bescherming0126122143
Europa voor de burger0000171221
Levensmiddelen en diervoeders102692752221319
Gezondheid412514223352133
Gedecentraliseerde agentschappen012114115242
Proefprojecten en voorbereidende acties0112334924
Specifieke acties000002156582
Totaal MFK-rubriek 3506756451189012 0692 5285 834
4Pretoetredingssteun (IPA II)349945224379711 4751 7021 8757 425
Macrofinanciële bijstand (MFB)40545
Garantiefonds voor externe acties
Uniemechanisme voor civiele bescherming2226415
EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp (EUAV)7324622
Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO)325325
Europees nabuurschapsinstrument (ENI)4263414855947831 3671 7162 1207 833
Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)2501784535649381 4242 1982 7518 755
Partnerschapsinstrument (PI)081337427082133386
Europees Initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR)52920356190137358
Stabiliteit en vrede (IcSP)7920366788141258627
Humanitaire hulp91314811117267456893
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)414224232143134266
Samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (INSC)7471012181832107
Gedecentraliseerde agentschappen
Andere acties en programma’s5421323313639152
Proefprojecten en voorbereidende acties3101305216
Specifieke acties12127203757126
Totaal MFK-rubriek 41 0656711 5261 7532 9204 6976 3858 33527 352
5Pensioenen
Europese scholen022
Gedecentraliseerde agentschappen
Proefprojecten en voorbereidende acties0336
Administratieve uitgaven van de Commissie0000365366
Administratieve uitgaven van andere instellingen0000000587587
Totaal MFK-rubriek 50003957961
6Compensaties
Totaal MFK-rubriek 6
8Negatieve reserve
Overgedragen tekort
Totaal MFK-rubriek 8
9Reserve voor noodhulp (EAR)
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)000
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF)
Totaal MFK-rubriek 9000
Totaal2 6561 5387 9105 91618 97951 13385 917107 126281 175


5. UITVOERING VAN DE BEGROTING PER INSTELLING

5.1.UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING 

miljoen EUR
BegrotingskredietenVastgestelde rechtenOntvangstenOntvangsten als % van de begrotingNog te

ontvangen
InstellingOor-spronkelijk goedge-keurde begrotingDefinitief goedge-keurde begrotingLopend jaarOvergedragenTotaalOp rechten van lopend jaarOp over-gedragen rechtenTotaal
12345=3+4678=6+79=8/210=5-8
Europees Parlement164164197192171913194118 %23
Europese Raad en Raad53537928179180151 %1
Commissie144 315144 401164 1798 210172 389157 870773158 643110 %13 747
Hof van Justitie5656530535305396 %0
Rekenkamer2121210212121101 %0
Europees Economisch en Sociaal Comité12121601616016136 %
Comité van de Regio's991101111011124 %0
Europese Ombudsman1110110186 %0
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming1110110178 %
Europese Dienst voor extern optreden494929622972952297607 %1
Totaal144 681144 768164 8568 234173 090158 539779159 318110 %13 771

Net als in de voorbije jaren is de uitvoering van de begroting van alle instellingen opgenomen in de geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de algemene begroting van de EU, aangezien binnen de EU-begroting een afzonderlijke begroting voor iedere instelling is vastgesteld.

De begroting en de begrotingsuitvoering van de agentschappen zijn niet geconsolideerd in de EU-begroting. De subsidie van de Commissie maakt deel uit van de EU-begroting.

Wat de EDEO betreft, zij opgemerkt dat deze dienst naast zijn eigen begroting ook bijdragen van de Commissie ten belope van 141,7 miljoen EUR (2017: 144 miljoen EUR) en van het EOF en de trustfondsen ten belope van 70,1 miljoen EUR (2017: 72 miljoen EUR) ontvangt, ter dekking van de in het kader van het EOF en het trustfonds gefinancierde kosten van het personeel van de Commissie bij de delegaties en met inbegrip van in het jaar door deze bijdragen voortgebrachte bestemmingsontvangsten. Deze begrotingskredieten worden ter beschikking gesteld van de EDEO (als bestemmingsontvangsten), in de eerste plaats ter dekking van de kosten van de personeelsleden van de Commissie die in de EU-delegaties werken. Deze delegaties worden administratief beheerd door de EDEO.

5.2.BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN

miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
Gedane vastleggingenNaar 2019 overgedragen kredietenVervallen kredieten
InstellingVan definitief goedgekeurde begrotingVan over-drachtenVan bestem-mings- ontvangstenTotaal%Van bestem-mings- ontvangstenOver-drachten bij besluitTotaalVan definitief goedge-keurde begrotingVan over-drachtenVan bestem-mings- ontvangstenTotaal
12345=2+3+46=5/1789=7+810111213=10+ 11+12
Europees Parlement2 0311 9343561 99398 %2202216016
Europese Raad en Raad62952742455588 %23023465051
Commissie174 003155 94186612 051168 85997 %4 3865254 911215180233
Hof van Justitie4114070140799 %1013003
Rekenkamer1461400014196 %0006006
Europees Economisch en Sociaal Comité1401340413899 %0002002
Comité van de Regio’s9895029799 %0001001
Europese Ombudsman1110001095 %0001001
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming1414001494 %0001001
Europese Dienst voor extern optreden984678024792594 %590591001
Totaal178 468159 88187312 385173 13997 %4 4915255 015291230314


5.3.BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN 

miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
Gedane betalingenNaar 2019 overgedragen kredietenVervallen kredieten
InstellingVan

definitief

goedge-keurde

begroting
Van

over-

drachten
Van

bestemmings-

ontvangsten
Totaal%Auto-matische over-drachtenOver- drachtenbij besluitVan bestemmings-ontvangstenTotaalVan

definitief

goed-gekeurde

begroting
Van over-drachtenVan

bestem-mings-

ontvangsten
Totaal
12345=2+3+46=5/178910=7+8+911121314
Europees Parlement2 3211 637268281 93383 %2980503471624041
Europese Raad en Raad681470432353679 %61024844614060
Commissie161 390139 2601 39411 879152 53395 %7064657 2948 465322682392
Hof van Justitie43238618140494 %2101223306
Rekenkamer1541337014091 %70086106
Europees Economisch en Sociaal Comité1501268313791 %80192204
Comité van de Regio’s10887819690 %80191102
Europese Ombudsman1210101191 %00001001
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming1611101275 %20021102
Europese Dienst voor extern optreden1 0905759320287080 %102010520811112
Totaal166 353142 6951 84012 138156 67394 %1 2144657 4759 1543981262526


6. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE AGENTSCHAPPEN

Hierna wordt verslag uitgebracht over de ontvangsten en uitgaven van de gedecentraliseerde (ook bekend als traditionele) en de uitvoerende agentschappen.

De ontvangsten en uitgaven van de agentschappen zijn niet geconsolideerd in de EU-begroting. De subsidie van de Commissie maakt deel uit van de EU-begroting.

Andere bronnen van inkomsten en daarmee verrichte uitgaven van de agentschappen worden niet in de begrotingsrekeningen van de EU opgenomen. Elk agentschap presenteert zijn eigen rekening. De informatie in de onderstaande tabellen verschaft het totale financiële plaatje van deze EU-instanties.

6.1.BEGROTINGSONTVANGSTEN 

miljoen EUR
AgentschapFinanciering van de Commissie (beleidsterrein)Definitief goedgekeurde begrotingOntvangen bedragen
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators - ACER61414
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie - BEREC944
Communautair Bureau voor plantenrassen - CPVO171718
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding - CHAFEA171111
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur - EACEA155050
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk - EU-OSHA41515
Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - eu-LISA189497
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken - EASO189898
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart - EASA6198155
Europese Bankautoriteit - EBA124344
Europees Grens- en kustwachtagentschap - Frontex18289306
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding - ECDC175858
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding - Cedefop151818
Europees Agentschap voor chemische stoffen - ECHA2119121
Europees Milieuagentschap - EEA76666
Europees Bureau voor visserijcontrole -EFCA111717
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - EFSA178080
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden - Eurofound42121
Agentschap voor het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS)633746
Europees Instituut voor gendergelijkheid - EIGE488
Europees Instituut voor innovatie en technologie - EIT15370345
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen — EIOPA122525
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid - EMSA677103
Europees Geneesmiddelenbureau - EMA2338317
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving - EWDD181616
Europese Politiedienst (Europol)18137137
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad - ERCEA84949
Europese Autoriteit voor effecten en markten - ESMA124444
Europese Stichting voor opleiding - ETF152020
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten - FRA182323
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving - Cepol18914
Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging - Enisa91112
Spoorwegbureau van de Europese Unie62929
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie - EUIPO12403245
Eenheid van de Europese Unie voor justitiële samenwerking - Eurojust333838
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen - EASME64444
Fusion for Energy - F4E8795831
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken - INEA62727
Uitvoerend Agentschap onderzoek - REA87070
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie154741
Totaal3 8224 377

miljoen EUR
Soort ontvangstenDefinitief goedge-keurde begrotingOntvangen bedragen
Subsidie van de Commissie1 4241 425
Inkomsten uit heffingen746726
Overige inkomsten1 6522 226
Totaal3 8224 377


6.2.VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER AGENTSCHAP 

miljoen EUR
VastleggingskredietenBetalingskredieten
AgentschapTotaal beschikbare kredietenGedane vastleggingenTotaal beschikbare kredietenGedane betalingen
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators - ACER14131714
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie - BEREC4454
Communautair Bureau voor plantenrassen - CPVO19171816
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding - CHAFEA11101310
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur - EACEA50495648
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk - EU-OSHA16162014
Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - eu-LISA21115410794
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken - EASO1039410686
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart - EASA237179244151
Europese Bankautoriteit - EBA44444741
Europees Grens- en kustwachtagentschap - Frontex318306406293
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding - ECDC59586957
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding - Cedefop18181918
Europees Agentschap voor chemische stoffen - ECHA121117133114
Europees Milieuagentschap - EEA977810261
Europees Bureau voor visserijcontrole -EFCA18172219
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - EFSA80808780
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden - Eurofound21212521
Agentschap voor het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS)3 5222 4281 270828
Europees Instituut voor gendergelijkheid - EIGE8898
Europees Instituut voor innovatie en technologie - EIT459395380340
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen - EIOPA25252824
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid - EMSA12611412291
Europees Geneesmiddelenbureau - EMA344312392302
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving - EWDD16161717
Europese Politiedienst (Europol)143132156129
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad - ERCEA49495148
Europese Autoriteit voor effecten en markten - ESMA46465144
Europese Stichting voor opleiding - ETF20202120
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten - FRA23233023
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving - Cepol14131511
Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging - Enisa12121311
Spoorwegbureau van de Europese Unie30303430
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie - EUIPO422245445235
Eenheid van de Europese Unie voor justitiële samenwerking - Eurojust40404741
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen - EASME44444945
Fusion for Energy - F4E1 0191 008847814
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken - INEA27272826
Uitvoerend Agentschap onderzoek - REA70707367
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie47455145
Totaal7 9466 3765 6254 342

miljoen EUR
Vastleggings-kredietenBetalings-

kredieten
Soort uitgaveTotaal beschik-bare kredietenGedane vastleg-gingenTotaal beschik-bare kredietenGedane betalingen
Administratieve uitgaven368352445334
Personeelskosten1 2201 1881 2361 181
Operationele uitgaven6 3584 8363 9442 826
Totaal7 9466 3765 6254 342


VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST

Actuariële veronderstellingen

Hypothesen gebruikt voor de berekening van de kosten van toekomstige gebeurtenissen die van invloed zijn op de pensioenverplichtingen.

Actuariële winsten en verliezen

Voor pensioenregelingen op basis van toegezegde uitkeringen, de wijzigingen in actuariële tekorten of overschotten. Zij ontstaan als gevolg van verschillen tussen de eerdere actuariële veronderstellingen en daadwerkelijke gebeurtenissen en als gevolg van de effecten van wijzigingen in actuariële veronderstellingen.

Administratieve kredieten

Administratieve kredieten dienen ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de instellingen en entiteiten (personeel, gebouwen, kantoorapparatuur).

Goedgekeurde begroting

De ontwerpbegroting wordt de goedgekeurde begroting zodra de begrotingsautoriteit ermee heeft ingestemd.

Gewijzigde begroting

Tijdens het begrotingsjaar genomen besluit tot wijziging (verhoging, verlaging, overschrijving) van onderdelen van de goedgekeurde begroting van dat jaar.

Bij de lidstaten op te vragen bedragen

Tijdens de verslagperiode gedane uitgaven die moeten worden gefinancierd uit toekomstige begrotingen, d.w.z. door de EU-lidstaten. Dit is een gevolg van het naast elkaar bestaan van een boekhouding op transactiebasis en een begroting op kasbasis.

Jaarlijks activiteitenverslag (AAR)

De jaarlijkse activiteitenverslagen bevatten onder andere de met de activiteiten bereikte resultaten in het licht van de gestelde doelen, de daaraan verbonden risico’s en het internecontrolekader. Met ingang van het begrotingsjaar 2001 wat de Europese Commissie betreft en vanaf 2003 voor alle andere EU-instellingen moet de „gedelegeerd ordonnateur” aan zijn instelling verantwoording afleggen over de uitoefening van zijn taken in de vorm van een jaarlijks activiteitenverslag met gegevens over de financiën en het beheer.

Kredieten

De begrotingsmiddelen. De begroting is een prognose van zowel vastleggingen als betalingen (contante of girale betalingen aan de begunstigden). Er is vaak een verschil tussen de kredieten voor vastleggingen en die voor betalingen (de “gesplitste” kredieten) omdat de middelen voor meerjarige programma’s en projecten gewoonlijk volledig worden vastgelegd in het jaar waarin de desbetreffende besluiten worden genomen en de betalingen worden gespreid over een aantal jaren, in het tempo waarin programma’s en projecten worden uitgevoerd. Niet-gesplitste kredieten betreffen administratieve uitgaven, ondersteuning van de landbouwmarkten en rechtstreekse betalingen; vastleggingskredieten en betalingskredieten zijn in dat geval gelijk.

Bestemmingsontvangsten

Specifieke ontvangsten bestemd voor de financiering van welbepaalde uitgaven. De belangrijkste externe bestemmingsontvangsten zijn de financiële bijdragen van derde landen aan programma’s die door de Unie worden gefinancierd. De belangrijkste interne bestemmingsontvangsten zijn de van derden ontvangen betalingen voor goederen, diensten en werkzaamheden die op hun verzoek zijn geleverd; ontvangsten uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen en de opbrengsten van de verkoop van publicaties en films.


Voor verkoop beschikbare financiële activa

Alle financiële activa of passiva die volgens de internationale boekhoudnormen voor de overheidssector tegen reële waarde worden gewaardeerd en waarvan de veranderingen in reële waarde als overschot of tekort voor de periode moeten worden geboekt (bv. derivaten).

Begrotingsonderdeel

De begroting is gestructureerd in ontvangsten en uitgaven die worden weergegeven overeenkomstig een bindende nomenclatuur die de door de begrotingsautoriteit vastgestelde aard en het doel van elk onderdeel weerspiegelt. De afzonderlijke rubrieken (titel, hoofdstuk, artikel of post) vormen een formele beschrijving van de nomenclatuur.

Annulering van kredieten

Ongebruikte kredieten die niet meer mogen worden gebruikt.

Overdracht van kredieten

Uitzondering op het beginsel van jaarperiodiciteit, waarbij kredieten die in een bepaald begrotingsjaar niet konden worden gebruikt, bij wijze van uitzondering en onder strikte voorwaarden worden overgedragen voor gebruik in het volgende jaar.

Vastlegging

Juridische verbintenissen om financiële middelen te verstrekken mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd. De EU verbindt zich ertoe haar aandeel in de kosten van een door de EU gefinancierd project te dragen. De vastleggingen van vandaag geven aanleiding tot de betalingen van morgen. De betalingen van vandaag vinden hun oorsprong in vastleggingen uit het verleden.

Vastleggingskredieten

Vastleggingskredieten dekken de totale kosten van juridische verplichtingen (contracten, subsidieovereenkomsten en -besluiten) die kunnen worden aangegaan in het lopende begrotingsjaar.

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

De toename van de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling in het lopende begrotingsjaar.

Vrijmaking

Een handeling waarbij een eerdere vastlegging (of een deel daarvan) wordt geschrapt.

Regeling met toegezegde uitkeringen

Een pensioen- of andere uittredingsregeling waarbij de pensioenuitkering in het kader van regeling wordt toegezegd onafhankelijk van de te betalen premies en de uitkeringen niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de beleggingen van de regeling. De regeling kan met of zonder kapitaaldekking zijn.

Derivaten

Financieel instrument waarvan de waarde gekoppeld is aan de ontwikkeling van de waarde van een ander financieel instrument, een index of een goed. In tegenstelling tot de houder van een primair financieel instrument (bijvoorbeeld een overheidsobligatie), die een onvoorwaardelijk recht heeft om geldmiddelen (of andere economische voordelen) te ontvangen in de toekomst, heeft de houder van een derivaat slechts een beperkt recht op een dergelijk voordeel. Een voorbeeld van een derivaat is een valutatermijncontract.

Direct beheer

Wijze van uitvoering van de begroting. Bij direct beheer geschiedt de uitvoering van de begroting rechtstreeks door de diensten van de Commissie, uitvoerende agentschappen of trustfondsen.

Disconteringsvoet

Percentage toegepast om rekening te houden met de tijdswaarde van geld. Discontering is een techniek die wordt gebruikt om kosten en baten te vergelijken die zich in verschillende perioden voordoen.

Effectieve rentevoet

De rentevoet waarmee de geraamde toekomstige contante ontvangsten of betalingen tijdens de verwachte looptijd van het financiële actief of de financiële verplichting wordt verdisconteerd tot de nettoboekwaarde van het actief of de verplichting.

Financiële activa of passiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot of tekort

Alle financiële activa (met uitzondering van derivaten) die volgens de internationale boekhoudnormen voor de overheidssector tegen reële waarde worden gewaardeerd en waarvan de veranderingen in reële waarde in een reserve onder de nettoactiva moeten worden opgenomen tot de verwijdering (of afwaardering).

Financiële correctie

Financiële correcties dienen om de EU-begroting te beschermen tegen onterechte of onregelmatige uitgaven. Voor uitgaven onder gedeeld beheer ligt de verantwoordelijkheid voor het terugvorderen van ten onrechte verrichte betalingen in de eerste plaats bij de lidstaat.

Een “bevestigde” financiële correctie is een correctie die door de betrokken lidstaat is aanvaard. Een “vastgestelde” financiële correctie is bij besluit van de Commissie goedgekeurd en is altijd een nettocorrectie, d.w.z. dat de lidstaat verplicht is de onregelmatige sommen aan de EU-begroting terug te storten en de aan de betrokken lidstaat toegewezen middelen definitief worden gekort. Bevestigde en vastgestelde financiële correcties worden in dit verslag als één categorie beschouwd.

De financiële correctie is “uitgevoerd” wanneer de vastgestelde onregelmatigheid is rechtgezet.

Indirect beheer

Wijze van uitvoering van de begroting. Bij indirect beheer vertrouwt de Commissie taken tot uitvoering van de begroting toe aan organen van EU- of nationaal recht.

Onderbrekingen en opschortingen

Indien de Commissie op basis van haar eigen werkzaamheden of van door de controle-autoriteiten verstrekte informatie constateert dat een lidstaat naliet ernstige gebreken van de beheers- en controlesystemen te verhelpen en/of onregelmatige maar gedeclareerde en gecertificeerde uitgaven te corrigeren, kan zij de betalingen onderbreken of opschorten.

Onregelmatigheid

Onder onregelmatigheid wordt verstaan, iedere handeling die niet in overeenstemming is met de EU-regels en de financiële belangen van de EU kan schaden, voortkomend uit vergissingen begaan door begunstigden die geldmiddelen aanvragen of door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de betalingen. Is de onregelmatigheid opzettelijk, dan is er sprake van fraude.

Vervallen kredieten

Ongebruikte kredieten die op het einde van het begrotingsjaar worden geannuleerd. Vervallen betekent de volledige of gedeeltelijke intrekking van de autorisatie om uitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan, belichaamd door een krediet. Enkel voor gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) kunnen ongebruikte kredieten overeenkomstig hun financiële regels worden opgenomen in de raming van ontvangsten en uitgaven van de volgende drie begrotingsjaren (de zogeheten “n+3”-regel). Vervallen kredieten voor GO’s kunnen met andere woorden tot begrotingsjaar “n+3” opnieuw worden opgevoerd.

Eigen middelen

De belangrijkste financieringsbron voor de instellingen en organen van de EU, zoals omschreven in de eigenmiddelenverordening nr. 609/2014. De eigen middelen bestaan uit op het bni gebaseerde middelen, btw-middelen en de traditionele eigen middelen.

Betalingskredieten

Betalingskredieten dekken uitgaven die in het lopende jaar moeten worden gedaan uit hoofde van juridische verplichtingen van het lopende en/of eerdere jaren.

Voorfinanciering

Voorfinanciering heeft ten doel de begunstigde te voorzien van een kasvoorschot, dus van contante middelen. Zij kan worden opgesplitst in een aantal betalingen gedurende een periode die in het desbetreffende contract, besluit, overeenkomst of basisrechtshandeling is vastgesteld. Het voorschot wordt gebruikt voor het doel waarvoor het gedurende de in de overeenkomst vastgestelde periode is verstrekt of wordt teruggestort.

Preventieve maatregel

Preventieve maatregelen, die ter beschikking van de Commissie staan ter bescherming van de EU-begroting wanneer zij weet heeft van mogelijke tekortkomingen, omvatten opschortingen en onderbrekingen van betalingen uit de EU-begroting aan operationele programma’s.

Reste à liquider (RAL — nog betaalbaar te stellen vastleggingen)

De bedragen waarvoor een vastlegging in de begroting is gedaan, maar vervolgens nog geen betaling is verricht. Zij vormen betalingsverplichtingen voor de EU voor de komende jaren en zijn het directe gevolg van de spreiding van programma’s over meerdere jaren en de splitsing in vastleggings- en betalingskredieten.

Gedeeld beheer

Wijze van uitvoering van de begroting. Bij gedeeld beheer worden bepaalde taken tot uitvoering van de begroting aan de lidstaten gedelegeerd. Ongeveer 80 % van de EU-uitgaven valt onder deze wijze van uitvoering.

Traditionele eigen middelen

Inkomsten van de EU die deel uitmaken van de “eigen middelen” waarmee de activiteiten van de EU worden gefinancierd. De traditionele eigen middelen zijn gedefinieerd in Verordening 609/2014 en omvatten douanerechten en suikerheffingen.

Overschrijvingen (tussen begrotingsonderdelen)

Overschrijvingen houden de verplaatsing in van kredieten van het ene begrotingsonderdeel naar het andere in de loop van het begrotingsjaar en vormen dus een uitzondering op het begrotingsspecialiteitsbeginsel. Zij zijn echter uitdrukkelijk toegestaan bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Financieel Reglement (FR). Het FR kent verschillende soorten overschrijvingen, al naargelang zij tussen of binnen begrotingstitels, -hoofdstukken, -artikelen en -posten plaatsvinden en het vereiste niveau van goedkeuring.


LIJST VAN AFKORTINGEN

AARJaarlijks activiteitenverslag
ABBActivity Based Budgeting
ABMActivity Based Management
ACER Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
AMIF Fonds voor asiel, migratie en integratie
AOD Gedelegeerd ordonnateur
ARTEMIS Advanced Research & Technology for EMbedded Intelligent Systems
ATMLuchtverkeersbeheer
BBIGemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde industrieën
BEREC     Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
BICBio-based Industries Consortium
BISBank voor Internationale Betalingen
BBBetalingsbalans
BUFI FundFonds voor geldboeten
GLBGemeenschappelijk landbouwbeleid
CCS LGFGarantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren
CEDEFOPEuropees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
CEFConnecting Europe Facility
CEF DISchuldinstrument van de Connecting Europe Facility
CEPOL     Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving
CFCohesiefonds
CHAFEAUitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding
CIPKaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie
COMCommissie
CosmeProgramma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen
COSO    Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
VGBVerordening gemeenschappelijke bepalingen
CBP     Communautair Bureau voor plantenrassen
O & BKAOntmanteling en Beheer van kernafval
EACEAUitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur
ElfpoEuropees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELGF     Europees Landbouwgarantiefonds
EOGFLEuropees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
EASAEuropees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
EaSIWerkgelegenheid en sociale innovatie
EASME     Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen
EASOEuropees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
EBAEuropese Bankautoriteit
EBWOEuropese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
ERKEuropese Rekenkamer
ECBEuropese Centrale Bank
ECDCEuropees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
ECHAEuropees Agentschap voor chemische stoffen
ECOFINRaad Economische en Financiële Zaken
EGKS     Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
ECSELGemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap
EOFEuropees Ontwikkelingsfonds
EDIFGarantiefaciliteit in het kader van de Westelijke Balkan
EEREuropese Economische Ruimte
EEAEuropees Milieuagentschap
EDEOEuropese Dienst voor extern optreden
EFCAEuropees Bureau voor visserijcontrole
EVFEuropees Visserijfonds
EFSA Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
EFDOEuropees Fonds voor duurzame ontwikkeling
EFSE Europees Fonds voor Zuidoost-Europa
EFSF Europese faciliteit voor financiële stabiliteit
EFSIEuropees Fonds voor strategische investeringen
EFSMEuropees financieel stabilisatiemechanisme
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
EGNOS Europees overlaysysteem voor geostationaire navigatie
EIB Europese Investeringsbank
EIF Europees Investeringsfonds
EIGE Europees Genderinstituut
EIOPA Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
EIT Europees Instituut voor innovatie en technologie
ElectriFIElektrificatiefinancieringsinitiatief 
EMA Europees Geneesmiddelenbureau
EWDD Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
EFMZV Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
EMSA Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
EMU Economische en Monetaire Unie
ENEF Fonds voor bedrijfsuitbreiding
ENIAC Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief
ENIF Fonds voor bedrijfsinnovatie
ENISA Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging
ENPI Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument
EP Europees Parlement
ERCEA ERCEA Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad
EFRO Europees Fonds voor regionale ontwikkeling
ESA Europees Ruimte-Agentschap
ESF Europees Sociaal Fonds
ESIF Europese structuur- en investeringsfondsen
ESM Europees Stabiliteitsmechanisme
ESMA Europese Autoriteit voor effecten en markten
ETF Europese technologie-startersregeling 1998
ETF Europese Stichting voor opleiding
EU Europese Unie
EUIPO         Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
eu-LISAEuropees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.
EUMETSAT Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten
EU-OSHAEuropees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
EuratomEuropese Gemeenschap voor Atoomenergie
Eurofound Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Eurojust Europese Eenheid voor justitiële samenwerking Europol
Europol Europese Politiedienst (Europol)
F4E Fusion for Energy
FCH Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof
FIOVFinancieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij
FIFOFirst-in, First-out
KP7 Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling
FR Financieel Reglement
FRABureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Frontex Europees Grens- en kustwachtagentschap
FSDA     Financiële staten — Bespreking en analyse
BBPBruto binnenlands product
GMES Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid
BNI Bruto nationaal inkomen
GNSS Global Navigation Satellite Systems (wereldwijde satellietnavigatiesystemen)
H2020 Horizon 2020
ICSLT International Civil Servants Life Table
IFRP Geïntegreerd pakket inzake financiële verslaglegging
IIW Venster infrastructuur en innovatie
IMF Internationaal Monetair Fonds
IMI Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen
INEA    Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken
IPA II    Instrument voor pretoetredingssteun
IPSASInternational Public Sector Accounting Standards (internationale boekhoudnormen voor de overheid)
ISFFonds voor interne veiligheid
IT Informatietechnologie
ITER Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor
JAP Gezamenlijk actieplan
JRC Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
GO Gemeenschappelijke onderneming
LGTT Garantie-instrument voor leningen voor TEN-T-projecten
MAP Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap
MEP Lid van het Europees Parlement
MFB Macrofinanciële bijstand
MFK Meerjarig financieel kader
MKMOMicro-, kleine of middelgrote onderneming
NEET's Jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen
EMB Eigenmiddelenbesluit
PBI Projectobligatie-initiatief
PF4EE Instrument voor particuliere financiering van energie-efficiëntie
PGF Deelnemersgarantiefonds
PMFEuropese Progress-microfinancieringsfaciliteit
PPP Publiek-privaat partnerschap
PSEO Pensioenregeling voor Europese ambtenaren
O&I Onderzoek en innovatie
RALNog betaalbaar te stellen vastleggingen
REA Uitvoerend Agentschap Onderzoek
RSFF Financieringsfaciliteit met risicodeling
OTO Onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
S&P Standard & Poor's Financial Services LLC
SANAD MENA-fonds voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen
SAPARD Speciaal toetredingsprogramma voor landbouw en plattelandsontwikkeling.
SEMED Southern and Eastern Mediterranean Micro, Small and Middle sized Entreprises Financial Inclusion Programme
SESAR Gemeenschappelijke Onderneming Single European Sky ATM Research
SIUGI Instrument voor onbeperkte garantie in het kader van het KMO-initiatief
KMO/MKBKleine en middelgrote onderneming/Midden- en kleinbedrijf
SMEW Kmo-venster
VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
TEM Traditionele eigen middelen
TRDI Tijdelijk plattelandsontwikkelingsinstrument
BTW Belasting over de toegevoegde waarde
JWI Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief


(1) Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden onvoldoende door de lidstaten, maar vanwege de schaal of de impact beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt. Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. Zie artikel 5 VWEU.
(2) Zie de Mededeling van de Commissie „Europa 2020, een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei”, COM(2010) 2020 van 3 maart 2010.
(3)

     Mededeling van de Commissie “Next steps for a sustainable European future European action for sustainability”, SWD(2016) 390 final van 22 november 2016.

(4) Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (2013/C 373/01).
(5) Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
(6) Artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
(7) Zie voor nadere informatie de mededeling aan de Commissie van voorzitter Juncker en eerste vice-voorzitter Timmermans: Governance in the European Commission, C(2017) 6915 final van 11 oktober 2017, URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2017_6915_final_en.pdf.
(8) De interne controlenormen bijvoorbeeld, zijn gebaseerd op de internecontrolebeginselen van COSO 2013.
(9) https://ec.europa.eu/info/publications/governance-in-the-commission_en. Voor nadere bijzonderheden, zie Mededeling aan de Commissie C(2018)7704, “Streamlining and strengthening corporate governance within the European Commission”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/streamlining-strengthening-corporate-governa-nce-european-commission_en.pdf.
(10)

 Speciaal verslag nr. 27/2016, “Governance bij de Europese Commissie – goede praktijken?”

(11) De term „de Europese Commissie” wordt daarom zowel gebruikt ter aanduiding van de instelling gevormd door de leden van de Commissie — het College, als van de administratie geleid door de directeuren-generaal van de diensten (en de hoofden van andere administratieve structuren zoals diensten, bureaus en uitvoerende agentschappen).
(12)

 De pensioenregeling is een notioneel (virtueel) fonds met toegezegde uitkeringen, waarbij de toekomstige pensioenen worden gefinancierd uit de bijdragen van personeelsleden. Alhoewel de bijdragen niet in een echt fonds worden belegd, wordt verondersteld dat het bedrag dat in een dergelijk fonds zou zijn ingebracht, is belegd in langlopende obligaties van de lidstaten en wordt dat bedrag vertaald in de pensioenverplichting opgenomen in de jaarrekening van de Europese Unie. De lidstaten garanderen gezamenlijk de betaling van de prestaties overeenkomstig artikel 83 van het Statuut en artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (zie COM (2018) 829 voor een gedetailleerde beschrijving van het stelsel);

(13) Zie voor meer informatie: Europese Commissie, European Economic Forecast, najaar 2019: https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-winter-2019_en.