Bijlagen bij JOIN(2020)3 - Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2018-2019

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage I. Begunstigde landen

Tabel 1. Algemene SAP-regeling


Tabel 2. SAP+-regeling


*Afhankelijk van de indeling door de Wereldbank als hogermiddeninkomensland.


Tabel 3. Regeling “alles behalve wapens” (EBA)


BIJLAGE II. statistische informatie

Tabel 1. Waarde van de preferentiële invoer voor alle SAP-landen (in duizend EUR)*


Tabel 2. Waarde van de preferentiële invoer per begunstigd land van de regeling SAP Algemeen (in duizend EUR)*


* “Totale invoer” omvat alle invoer, met inbegrip van producten die automatisch onder de nultarieven voor meest begunstigde naties (“MBN”) vallen. “Voor EBA in aanmerking komende invoer” omvat alleen producten in het kader van de EBA-regeling die niet op andere wijze onder het MBN-nultarief vallen.


Tabel 3. Waarde van de preferentiële invoer per begunstigd land van de EBA-regeling (in duizend EUR)*


Tabel 4. Waarde van de preferentiële invoer per begunstigd land van de SAP+-regeling (in duizend EUR)*


(I)

 Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303 van 31.10.2012).

(II)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van Verordening (EU) nr. 978/2012 {SWD(2018) 430 final}, COM(2018) 665 final, Brussel, 4.10.2018.

(III)

http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11541

(IV)

Zie “Market Access for Products and Services of Export Interest to Least Developed Countries”, nota van het WTO-secretariaat, WT/COMTD/LDC/W/66, 2 oktober 2018.

(V)

 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/249 van de Commissie van 12 februari 2019 (PB L 42 van 13.2.2019).

(VI)

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1979 van de Commissie van 28 augustus 2015 (PB L 289 van 5.11.2015).

(VII)

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/148 van de Commissie van 27 september 2017 (PB L 26 van 31.1.2018).

(VIII)

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1979 van de Commissie van 28 augustus 2015 (PB L 289 van 5.11.2015).

(IX)

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/217 van de Commissie van 5 december 2016 (PB L 34 van 9.2.2017).

(X)

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1979 van de Commissie van 28 augustus 2015 (PB L 289 van 5.11.2015).

(XI)

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/148 van de Commissie van 27 september 2017 (PB L 26 van 31.1.2018).

(XII)

 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/67 van de Commissie van 16 januari 2019 (PB L 15 van 17.1.2019).

(XIII)

 Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 februari 2019 betreffende de inleiding van de procedure voor tijdelijke intrekking van de aan het Koninkrijk Cambodja verleende tariefpreferenties overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 978/2012 (PB C 55 van 12.2.2019).

(XIV)

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2019 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 978/2012 betreffende het SAP (2018/2107(INI)).

(XV)

In artikel 35 van de SAP-verordening wordt de grondslag voor de statistische gegevens in dit verslag gespecificeerd. De cijfers zijn door DG Handel opgesteld op basis van de in september 2019 beschikbare gegevens uit de Comext-databank (als voorzien in de Extrastatwetgeving (Verordening (EG) nr. 471/2009)) en gegevens van Eurostat. Bij de analyse is uitsluitend rekening gehouden met de invoer in de Unie in het kader van de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen (“normale handel”), die dus lager kan zijn dan de totale invoer. Buiten beschouwing gelaten zijn ook de speciale GN-codes die geen deel uitmaken van het SAP alsmede de handel waarvoor statistische geheimhouding geldt. Laatstgenoemde handel is buiten beschouwing gelaten om ervoor te zorgen dat niet onbedoeld uit de Comext-handelsstatistieken kan worden afgeleid wie de EU-importeur is en om de mogelijke gevolgen voor de analyse op het niveau van een afzonderlijk SAP-begunstigd land of een product (goederencode) te voorkomen.

(XVI)

COM(2018) 665 final, Brussel, 4.10.2018.


(XVII)

Preferentiële invoer is de in aanmerking komende invoer waarvoor daadwerkelijk gebruik is gemaakt van SAP-preferenties.