Bijlagen bij COM(2020)380 - EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 De natuur terug in ons leven brengen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Annexes_-_FINAL_APPROVED.pdf?v=63664509816">studie van de kosten van de uitvoering van doelstelling 2 van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 en door 16 lidstaten op grond van artikel 8, lid 1, van de habitatrichtlijn ingediende gegevens. De Commissie zal de raming actualiseren, met name op basis van de kaders voor prioritaire actie van de lidstaten uit hoofde van de habitatrichtlijn.
(71) Met inbegrip van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, fondsen voor het cohesiebeleid, Horizon Europa, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het LIFE-programma en middelen voor het externe optreden.
(72) Zie EU taxonomy for sustainable activities .
(73) The Nature of Risk - A Framework for Understanding Nature-Related Risk to Business , WWF (2019).
(74) SWD(2019) 305 .
(75) Missies over adaptatie aan klimaatverandering, waaronder maatschappelijke transformatie , over gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren , over klimaatneutrale en slimme steden , en over bodemgezondheid en voeding .
(76) De groene allianties zullen zich toespitsen op de samenwerking met Afrikaanse en andere partners om de Europese Green Deal uit te voeren.
(77) Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen (JOIN(2016) 49).
(78) In het kader van de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren .
(79) Op grond van artikel 191, lid 2, VWEU streeft het milieubeleid van de Unie naar een hoog niveau van bescherming en berust het op het voorzorgsbeginsel.
(80) Resolutie van het Europees Parlement over internationale oceaangovernance (2017/2055 (INI)).
(81) Overeenkomstig de mededeling van de Commissie: Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren (COM(2019) 352).
(82) Met inbegrip van internationale financiering met biodiversiteit als hoofddoel of als belangrijk secundair doel, overeenkomstig het besluit dat is aangenomen tijdens de elfde vergadering van de conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD COP11 Decision XI/4) en de financiële verslagen die in 2015 en 2018 door de EU en de lidstaten zijn ingediend bij het Verdrag inzake biologische diversiteit.
(83) https://www.who.int/features/qa/one-health/en/