Bijlagen bij COM(2020)453 - Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum , te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader(totaal vastleggingen = totaal betalingen)

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten voor alle RUBRIEKEN van het meerjarige financiële kader Vastleggingen50,00050,00050,00050,00050,000250,000
Betalingen50,00050,00050,00050,00050,000250,000

3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–X Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader

buiten RUBRIEK 7 20  
van het meerjarige financiële kader

Personele middelen1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

11,200
Andere administratieve uitgaven2,5002,5002,5002,5002,5003,0003,00018,500
Subtotaal buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
4,1004,1004,1004,1004,1004,6004,60029,700

TOTAAL4,1004,1004,1004,1004,1004,6004,60029,700

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–X    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie
Delegaties
Onderzoek
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) - AC, AL, END, INT en JED  21

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader - zetel
- delegaties
Gefinancierd uit het budget van het programma  22- zetel
- delegaties
Onderzoek
Andere (bestemmingsontvangsten)20

20

20

20

20

20

20

TOTAAL

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen. Extra personeel zal alleen extern personeel zijn en uitsluitend uit bestemmingsontvangsten worden gefinancierd.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel

(bestaand personeel)
·Beleidsontwikkeling en strategie

·Coördinatie en overleg met alle belanghebbenden (lidstaten, derde landen, andere DG’s en andere EU-instellingen, thematische en regionale fora, enz.).

·Opstellen van het jaarlijkse werkprogramma, selectieprocedure

·Ontwerp van jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen, evaluatie
Extern personeel·Steun voor de selectieprocedure

·Steun voor het beheer van de jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen en selectie van projecten voor financiële steun van de EU

·Steun voor het financieel en projectbeheer

·Steun voor de organisatie van de evaluaties

3.2.3.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

–X    voorziet niet in medefinanciering door derden voor de subsidie

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–◻Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻voor de eigen middelen

–◻voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven X    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel/initiatief 23
2021202220232024202520262027

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

XX.YY.01 [Mechanisme voor een rechtvaardige transitie - leenfaciliteit voor de overheidssector]

Andere opmerkingen (bijvoorbeeld over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie). 

[…]

(1) COM(2020) 21 final.
(2) COM(2020) 22 final.
(3) Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).
(4) Europees Comité van de Regio’s, Advies over sociaaleconomische structurele verandering van steenkoolregio’s in Europa, 136e zitting, 7‑9 oktober 2019, ECON‑VI/041.
(5) COM(2018) 372 final.
(6) SWD(2018) 282 final.
(7) PB C van , blz. .
(8) PB C van , blz. .
(9) COM(2019) 640 final.
(10) COM(2020) 21 final.
(11) COM(2020) 22 final.
(12) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046.
(13) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(14) Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – Het Europees Fonds voor strategische investeringen (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).
(15) In de zin van artikel 58, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(16) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(17) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(18) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(19) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(20) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(21) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(22) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(23) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.