Bijlagen bij COM(2020)673 - Éénloketomgeving van de EU voor de douane

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2020)673 - Éénloketomgeving van de EU voor de douane.
document COM(2020)673 NLEN
datum 28 oktober 2020
bijlage bij dit financieel memorandum), te uploaden in CISNET met het oog op overleg tussen de diensten.]

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kaderNummer 1De middelen die aan dit wetgevingsvoorstel zijn toegewezen, vallen onder de begroting van het Douane-programma van 950 miljoen EUR, die de Commissie op 8 juni 2018 heeft voorgesteld voor het volgende MFK 2021-2027. Hoewel dit initiatief geen extra gevolgen voor de begroting heeft, zal de daadwerkelijke uitvoering ervan afhangen van de vraag of er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld na het resultaat van de onderhandelingen over het MFK 2021-2027.

DG: TAXUDJaar 
2022 61
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
Na 
2027 62
• Beleidskredieten
TOTAAL
03.05.01Vastleggingen(1)3,9643,9643,9643,9643,9643,96423,781
Betalingen(2)0,7932,7753,5673,9643,9643,9644,75623,781
onbekendVastleggingen(1a)9,1909,189
Betalingen(2a)5,9185,918
Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten 63  

n.v.t.
Nummer begrotingsonderdeel(3)n.v.t.
TOTAAL kredieten 
voor DG TAXUD
Vastleggingen=1+1a +33,9643,9643,9643,9643,9643,9649,19032,970
Betalingen=2+2a

+3
0,7932,7753,5673,9643,9643,96410,67529,700
DG: Partner-DG’s die aan het initiatief deelnemenJaar 
2022 64
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
Na 
2027
• Beleidskredieten
TOTAAL
Begrotingsonderdelen deelnemende DG’sVastleggingen(1)3,9643,9643,9643,9643,9643,96423,781
Betalingen(2)0,7932,7753,5673,9643,9643,9644,75623,781
Begrotingsonderdelen deelnemende DG’sVastleggingen(1a)9,1909,189
Betalingen(2a)5,9185,918
Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten 65  

Nummer begrotingsonderdeel(3)
TOTAAL kredieten 
voor partner-DG’s die aan het initiatief deelnemen
Vastleggingen=1+1a +33,9643,9643,9643,9643,9643,9649,19032,970
Betalingen=2+2a

+3
0,7932,7753,5673,9643,9643,96410,67529,700


• TOTAAL beleidskredieten
Vastleggingen(4)7,9277,9277,9277,9277,9277,92718,37765,940
Betalingen(5)1,5855,5497,1347,9277,9277,92721,3559,400
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten
(6)
TOTAAL kredieten  
voor RUBRIEK 1 
van het meerjarige financiële kader
Vastleggingen=4+ 67,9277,9277,9277,9277,9277,92718,37765,940
Betalingen=5+ 61,5855,5497,1347,9277,9277,92721,3559,400

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken

• TOTAAL beleidskredieten
Vastleggingen(4)
Betalingen(5)
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten
(6)
TOTAAL kredieten  
voor RUBRIEK 1 tot en met 4 
van het meerjarige financiële kader
(Referentiebedrag)
Vastleggingen=4+ 6
Betalingen=5+ 6


Rubriek van het meerjarige financiële kader
5“Administratieve uitgaven”

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
Na 
2027
DG: TAXUD
• Personele middelen
0,7500,7500,7500,7500,7500,7501,950
•Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG TAXUDKredieten0,7500,7500,7500,7500,7500,7501,950
DG: Partner-DG’s die aan het initiatief deelnemen
• Personele middelen
0,5700,5700,5700,5700,5700,5701,620
•Andere administratieve uitgaven
TOTAAL partner-DG’s die aan het initiatief deelnemenKredieten0,5700,5700,5700,5700,5700,5701,620

TOTAAL kredieten
voor RUBRIEK 5
van het meerjarige financiële kader
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)1,3201,3201,3201,3201,3201,3203,570

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
Na 
2027
TOTAAL kredieten  
voor RUBRIEK 1 tot en met 5
van het meerjarige financiële kader 
Vastleggingen9,2479,2479,2479,2479,2479,24721,947
Betalingen2,9056,8698,4549,2479,2479,24724,920

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsJaren 
2022 tot en met 2028 66
TOTAAL voor de implementatiefaseVanaf het jaar 
2029
Soort 67

Gem. kostenAantalKostenAantalKostenAantalKosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1-3 68
Ontwikkeling, integratie en exploitatie van het EU-CSW-CERTEX-systeem dat zal bijdragen aan de 3 specifieke doelstellingen

n.v.t.9,247n.v.t.64,730n.v.t.6,350
TOTALE KOSTENn.v.t.9,247

per jaar van implementatie
n.v.t.64,730

Totaal implementatiefase
n.v.t.6,350

per jaar van exploitatie

3.2.3.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1.Samenvatting

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2022 69
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
Na 
2027
TOTAAL

RUBRIEK 5 
van het meerjarige financiële kader
Personele middelen1,3201,3201,3201,3201,3201,3203,57011,490
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 5 
van het meerjarige financiële kader
1,3201,3201,3201,3201,3201,3203,57011,490

Buiten RUBRIEK 5 70  
van het meerjarige financiële kader

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal 
buiten RUBRIEK 5 
van het meerjarige financiële kader

TOTAAL1,3201,3201,3201,3201,3201,3203,57011,490

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.2.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar

2024
Jaar

2025
Jaar 2026Jaar

2027
Na 2027
•Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) DG TAXUD555555
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) DG TAXUD5/4 71
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) Commissie3,83,83,83,83,83,8
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) Commissie3,8/3,5 72
XX 01 01 02 (delegaties)
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)
10 01 05 01 (eigen onderzoek)
•Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) 73

XX 01 02 01 (AC, END, SNE van de “totale financiële middelen”)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)
XX 01 04 jj  74

- zetel

- delegaties
XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)
10 01 05 02 (AC, END, SNE – eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL8,88,88,88,88,88,88,8/7,5 75

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel5 AD-ambtenaren in het geval van DG TAXUD
Extern personeel

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

–◻    Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader

–◻    Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.


–◻    Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.


3.2.5.Bijdragen van derden

–☒Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

–Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–☒    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–◻    voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 76
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel …..............

Voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen”, vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.


(1) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(2) Dit getal is een weergave van de officiële lijst van verboden en beperkingen. In werkelijkheid is het aantal regels dat aan de buitengrenzen van de EU moet worden gehandhaafd zelfs nog hoger. Zo vormen de in Verordening (EG) nr. 765/2008 (in 2021 te vervangen door Verordening (EU) 2019/1020) vastgelegde vereisten inzake markttoezicht en productconformiteit één element van de zestig verboden en beperkingen, maar zij hebben betrekking op meer dan honderd onderdelen van de EU-wetgeving voor producten.
(3) Productconformiteit heeft niet alleen betrekking op de naleving van de wetgeving inzake productharmonisering, maar ook op andere vereisten zoals productveiligheid en toegankelijkheid voor personen met een handicap.
(4) Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven (PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21).
(5) ST-16507/14.
(6) COM(2016) 813 final.
(7) 7585/1/17 REV 1.
(8) COM(2018) 524 final.
(9) Het monitoren en beheren van de hoeveelheid door bevoegde partnerautoriteiten toegelaten goederen in overeenstemming met niet-douanegerelateerde Uniewetgeving op basis van de informatie over het in- en uitklaren van verwante zendingen die door de douaneautoriteiten is verstrekt.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_nl.pdf
(11) COM(2020) 581 final.
(12) SWD(2020) 213 final.
(13)

   Interoperabiliteit wordt in het Europees interoperabiliteitskader omschreven als het vermogen van organisaties om interageren teneinde wederzijds voordelige en overeengekomen gemeenschappelijke doelstellingen na te streven, waaronder het delen van informatie en kennis tussen deze organisaties, via de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen, door middel van de uitwisseling van gegevens tussen hun ICT-systemen. https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/isa_annex_ii_eif_en.pdf

(14) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie van 13 december 2019 tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, C/2019/8803.
(15) COM(2016) 0179 final.    
(16) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
(17) Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat burgers en bedrijven allerhande gegevens slechts eenmaal aan overheidsdiensten verstrekken en dat overheidsorganen maatregelen nemen om deze gegevens intern te delen en te hergebruiken, zelfs over grenzen heen, en altijd met inachtneming van regelgeving inzake gegevensbescherming en andere beperkingen.
(18)

   Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

(19) COM(2020) 67 final.
(20) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (de Imsoc-verordening) (PB L 261 van 14.10.2019, blz. 37).
(21) Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markttoezicht en conformiteit van producten (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).
(22) Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 47).
(23) Met uitzondering van het Iers, als gevolg van beperkte middelen.
(24) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1739-EU-Single-Window-environment-for-customs
(25) SWD (2020) xxx final.
(26) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(27) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(28) EU-CSW-CERTEX moet in eerste instantie met name betrekking hebben op sanitaire en fytosanitaire voorschriften, regels voor de invoer van biologische producten, milieuvoorschriften betreffende gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen, en formaliteiten in verband met de invoer van cultuurgoederen.
(29) PB C [...] van [...], blz. [...]
(30) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(31) Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven (PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21).
(32) Eindverslag van Coffey International Development, Europe Economic Research Ltd en Ramboll Management Consulting, op verzoek van de Commissie.
(33) ST16507/14.
(34) Bijlage bij de conclusies van de Raad van 17 december 2014.
(35) Besluit (EU) 2015/1947 van de Raad van 1 oktober 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (PB L 284 van 30.10.2015, blz. 1).
(36) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 – Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten, COM(2016) 179 final van 19 april 2016.
(37) Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
(38) Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1).  
(39) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(40) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(41) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(42) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(43) ABM: activity-based management - ABB: activity-based budgeting.
(44) In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(45) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0813&from=NLhttps://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_813_en.pdf
(46) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-taxud_march2016_en.pdf
(47) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration  
(48) Project EU-douane-éénloketsysteem voor de uitwisseling van certificaten (EU-CSW-CERTEX).
(49) Geïntegreerde aangifte: alle met het in- en uitklaren verband houdende informatie die is vereist voor het vervullen van douaneformaliteiten en niet-douanegerelateerde Unieformaliteiten inzake de internationale handel in goederen.
(50) Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven (PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21).
(51) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16507-2014-INIT/nl/pdf      
(de Verklaring van Venetië is aan de conclusies van de Raad van december 2014 gehecht).
(52) COM(2016) 813 final.
(53) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, “Eerste tweejaarlijks verslag over de vooruitgang in de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance”, COM(2018) 524 final.
(54) TRAde Control and Expert System (Traces).
(55) GGB-A (Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor dieren), voorheen GVB-A - wordt eind 2020 in EU-CSW-CERTEX ingevoerd.    GGB-P (Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor dierproducten), voorheen GVB-P - wordt eind 2020 in EU-CSW-CERTEX ingevoerd.     GGB-D (Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong), voorheen GDB – wordt medio 2020 in EU-CSW-CERTEX ingevoerd. GGB-PP (Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst voor planten en plantaardige producten - wordt medio 2020 in EU-CSW-CERTEX ingevoerd.     COI (Controlecertificaat) voor de invoer van biologische producten – wordt eind 2020 naar EU-CSW-CERTEX gemigreerd.     FLEGT (Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw) voor de invoer van hout – wordt eind 2020 naar EU-CSW-CERTEX gemigreerd. FGAS (gefluoreerde broeikasgassen) – wordt eind 2020 in EU-CSW-CERTEX ingevoerd. ODS (ozonafbrekende stoffen) – wordt medio 2020 in EU-CSW-CERTEX ingevoerd.     
(56) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(57) COM(2018) 442.
(58) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(59) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(60) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.
(61) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(62) Met inbegrip van kredieten tot en met 2030. De jaarlijkse vastlegging vanaf 2030 is 2,613.
(63) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(64) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(65) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(66) Jaarlijkse kosten
(67) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(68) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”.
(69) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(70) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(71) 5 in 2028 (laatste jaar van de implementatiefase) en 4 vanaf 2029 (onderhoudsfase)
(72) 3,8 in 2008 (laatste jaar van de implementatiefase) en 3,5 vanaf 2029 (onderhoudsfase)
(73) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JED= Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).
(74) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(75) 8,8 in 2008 (laatste jaar van de implementatiefase) en 7,5 vanaf 2029 (onderhoudsfase)
(76) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.