Bijlagen bij COM(2020)842 - Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage 
bij het FINANCIEEL MEMORANDUM


Benaming van het voorstel/initiatief:

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake digitale markten


NODIG GEACHTE PERSONELE MIDDELEN EN KOSTEN DAARVAN

KOSTEN VAN ANDERE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

VOOR KOSTENRAMINGEN GEBRUIKTE BEREKENINGSMETHODEN

Personele middelen

Andere administratieve uitgaven

Aanvullende opmerkingen bij het financieel memorandum en de bijlage daarbij


Deze bijlage moet het financieel memorandum vergezellen wanneer met de dienstenoverkoepelende raadpleging wordt begonnen.

De gegevens in tabelvorm worden gebruikt als bron voor de in het financieel memorandum opgenomen tabellen. Zij zijn voor strikt intern gebruik binnen de Commissie.


Kosten van nodig geachte personele middelen

Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:


in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
2021202220232024202520262027TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Zetel en vertegenwoordigingen van de CommissieAD172,550253,750375,550477,050477,050477,05033,000
AST 30,45050,75060,90081,20081,20081,200 5,700
• Extern personeel 56
Totale middelenAC 6 0,480100,800 151,2 151,200 151,200 4,880
END 4 0,34070,595100,850100,850100,8503,485 
INT
Subtotaal – RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
203,000405,320607,8458010,3008010,3008010,300 47,065


In de benodigde administratieve kredieten zal worden voorzien door de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


Kosten van andere administratieve uitgaven

Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:


in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
2021202220232024202520262027Totaal
zetel
Dienstreizen en representatie----0,0500,0500,0500,0500,0500,250
Raadgevende comités--0,0500,1000,1500,1500,1500,1500,750
Studies en adviezen----0,5000,9000,4000,3500,3002,450
Opleiding van personeel----0,0250,0250,0250,0250,0250,125
Informatie- en beheersystemen----------------
ICT-apparatuur en -diensten 57----------------
Subtotaal RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
-- 0,0500,6751,1250,6250,5750,5253,575


in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
2021202220232024202520262027Totaal
Uitgaven voor technische en administratieve bijstand (exclusief extern personeel) uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen)
zetel----------------
EU-Delegaties----------------
Overige beheersuitgaven voor onderzoek----------------
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden waar nodig)----------------
ICT-apparatuur en -diensten 58----------------
Subtotaal – Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
----------------

1.TOTAAL

2.RUBRIEK 7 en buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
 -- 0,0500,6751,1250,6250,5750,5253,575


In de benodigde administratieve kredieten zal worden voorzien door de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Voor kostenramingen gebruikte berekeningsmethoden

Personele middelen


De wet inzake digitale markten is een nieuwe regelgevend initiatief dat bijdraagt aan de strategische koers die is uiteengezet in de mededeling “De digitale toekomst van Europa vormgeven”. De wet heeft een horizontaal karakter en snijdt verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Commissie aan, zoals die met betrekking tot de interne markt, digitale diensten en bescherming van de mededinging.

Om ervoor te zorgen dat de verordening door de bedrijven ten uitvoer wordt gelegd, moet op EU-niveau worden voorzien in controles vooraf en toezicht, onder meer door poortwachters aan te wijzen, toezicht te houden op de naleving door poortwachters, niet-nalevingsbesluiten vast te stellen, verzoeken om vrijstelling te beoordelen, marktonderzoeken uit te voeren en de daaruit voortvloeiende besluiten en uitvoeringshandelingen te handhaven.

Bij de raming van de begroting en het aantal personeelsleden dat voor het initiatief nodig is, zijn inspanningen geleverd om synergieën tot stand te brengen en voort te bouwen op het bestaande kader om te voorkomen dat er van nul moet worden gestart, waardoor nog meer personeel nodig zou zijn dan in de huidige berekening.

Hoewel er binnen de drie leidende DG’s en de diensten van de Commissie synergieën kunnen worden gevonden op het gebied van personeel, kennis en infrastructuur, zijn het belang en de reikwijdte van het initiatief groter dan het huidige kader. Bovendien zal de Commissie haar aanwezigheid op de digitale markten moeten vergroten, aangezien de verordening voorziet in wettelijke termijnen, wat betekent dat er onverwijld middelen moeten worden uitgetrokken voor deze taken. Een herschikking van de vereiste personele middelen binnen de drie leidende DG’s is momenteel niet mogelijk zonder alle andere domeinen van handhaving in gevaar te brengen. Daarom is het belangrijk om ook personeel uit andere bronnen dan de drie leidende DG’s te herschikken om zowel de doelstelling van het initiatief als de doelstellingen van de drie leidende DG’s te verwezenlijken.

1.RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
• Ambtenaren en tijdelijk personeel

Ervan uitgaande dat de verordening uiterlijk in 2022 wordt vastgesteld, zal de Commissie de nodige middelen moeten uittrekken voor de uitvoering van haar nieuwe taken, waaronder de vaststelling van de uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen waarin de verordening voorziet.

Vanaf de datum van toepassing van de verplichtingen (2022) wordt geraamd dat nieuwe taken in verband met de wet inzake digitale markten (poortwachters aanwijzen, toezicht houden op de naleving door poortwachters, besluiten tot niet-naleving vaststellen, verzoeken om vrijstelling beoordelen, marktonderzoeken uitvoeren en de daaruit voortvloeiende besluiten en uitvoeringshandelingen handhaven) aanvankelijk 20 VTE (17 AD + 3 AST) vereisen, met een stijging tot 55 VTE (47 AD + 8 AST) tegen 2025.

• Extern personeel

Vanaf het tweede jaar van toepassing van de verplichtingen (2023) wordt geraamd dat nieuwe taken in verband met de wet inzake digitale markten (poortwachters aanwijzen, toezicht houden op de naleving door poortwachters, besluiten tot niet-naleving vaststellen, verzoeken om vrijstelling beoordelen, marktonderzoeken uitvoeren en de daaruit voortvloeiende besluiten en uitvoeringshandelingen handhaven) aanvankelijk 10 extra VTE (6 AC + 4 END) vereisen, met een stijging tot 25 VTE (15 AC + 10 END) tegen 2025.

2.Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
• Alleen uit de begroting voor onderzoek gefinancierde posten
• Extern personeel – n.v.t.


Andere administratieve uitgaven

3.RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
Dienstreizen en representatie

·Geschat wordt dat vanaf 2023 jaarlijks 10 inspecties ter plaatse bij poortwachters nodig zullen zijn. Elk onderzoek kost naar schatting gemiddeld 5 000 EUR per dienstreis, uitgaande van 2 VTEs ter plaatse gedurende 5 dagen.

Raadgevende comités

·In 2022 zullen naar verwachting 5 vergaderingen van het raadgevend comité plaatsvinden, 10 vergaderingen in 2023 en 15 vergaderingen per jaar in 2024-2027. De kosten per vergadering worden geraamd op 10 000 EUR. 

Opleiding

·Het opleidingsbudget voor personeel is belangrijk om de kwaliteit en specifieke competentie op dit gebied te waarborgen. De kosten worden geraamd op 25 000 EUR per jaar.

Studies en adviezen

·Uitgaven voor zeer gespecialiseerde sectorale deskundigen zijn noodzakelijk om technische ondersteuning te bieden bij de aanwijzing van poortwachters en om toe te zien op de naleving van de in het kader van deze verordening vastgestelde maatregelen. In de periode 2023-2027 zullen naar schatting tot zes à zeven toezichtsstudies worden uitgevoerd met een complexiteit die varieert van weinig tot zeer complex. De waarde van de daaraan verbonden contracten zal tussen 50 000 en 1 000 000 EUR liggen. Verwacht wordt dat er aan het begin van de periode meer behoefte aan dergelijke deskundigen zal zijn.

4.Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen bij het financieel memorandum en de bijlage daarbij

De beleidsuitgaven worden verdeeld over DG COMP en DG GROW voor het programma voor de eengemaakte markt en DG CNECT voor het programma Digitaal Europa.

De administratieve uitgaven worden verdeeld over DG COMP, DG GROW en DG CNECT.


(1) Het tracken en profileren van eindgebruikers online is als zodanig niet noodzakelijk een probleem, maar het is belangrijk ervoor te zorgen dat dit gebeurt op een gecontroleerde en transparante manier, met inachtneming van de privacy, gegevensbescherming en consumentenbescherming.
(2) Zo heeft de Raad in zijn conclusies over het versterken van Europese inhoud in de digitale economie en over het waarborgen van een vrij en pluriform mediastelsel gewezen op het belang van een gelijk speelveld dat essentiële waarden zoals culturele diversiteit en pluriformiteit in de media ondersteunt.
(3) Zie voor meer informatie punt 5.2.1 van de effectbeoordeling.
(4) Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Voor de EER relevante tekst) (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57).
(5) Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Voor de EER relevante tekst) (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57).
(6) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(7) Zie bijvoorbeeld Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen . Om de positie van landbouwers en kleine en middelgrote ondernemingen in de agrovoedselvoorzieningsketen te verbeteren, heeft de EU deze wetgeving aangenomen die bepaalde oneerlijke handelspraktijken tussen zwakkere leveranciers ten aanzien van sterkere afnemers verbiedt. Deze omvatten (maar zijn niet beperkt tot): laattijdige betalingen voor bederfelijke voedingsproducten, annulering van bestellingen op het laatste moment, eenzijdige wijzigingen van contracten, weigering om een schriftelijk contract te sluiten, het retourneren van onverkochte of verspilde producten of betaling voor het in de handel brengen door de koper.
(8) Uit de antwoorden van burgers en belanghebbenden op de openbare raadpleging van de Commissie en de feedback van de nationale mededingingsautoriteiten die de vragenlijst van de Commissie hebben beantwoord, blijkt dat marktfalen wijdverspreid lijkt te zijn in de hele Unie, met name op digitale markten met een grensoverschrijdend karakter. Zie de samenvatting van de raadpleging van belanghebbenden over het nieuwe mededingingsinstrument en de samenvatting van de bijdragen van de nationale mededingingsautoriteiten aan de effectbeoordeling van het nieuwe mededingingsinstrument . Hoewel de respondenten aangaven dat marktfalen zich in alle sectoren van de industrie kan voordoen, benadrukten verscheidene respondenten dat marktfalen bijzonder prominent is in de digitale omgeving. Zie ook bijlage 5.4 van de effectbeoordeling.
(9) Zie voor meer informatie punt 6.6.1 van de effectbeoordeling.
(10) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers en https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool .  
(11) Het gedetailleerde overzicht van de resultaten van deze raadplegingen is opgenomen in bijlage 2 bij de effectbeoordeling.
(12) https://platformobservatory.eu/  
(13) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy  
(14) Workshop van het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie over marktmacht en onlineadvertenties, 29 januari 2020; op 28 juli 2020 en 10 september 2020 hebben ICF, WIK-Consult GmbH, Cullen International en CEPS panels met academische deskundigen van hoog niveau georganiseerd om de Commissie te ondersteunen bij de voorbereiding van de effectbeoordeling van platforms met aanzienlijke netwerkeffecten die fungeren als poortwachter.
(15) Zoals de conferentie “Shaping competition policy in the era of digitisation”: https://ec.europa.eu/competition/scp19/ .
(16) Zie bijlage 2 bij de effectbeoordeling voor een samenvatting van de openbare raadpleging over ex-anteregelgeving: Summary of the Stakeholder Consultation on the New Competition Tool en Summary of the contributions of the NCAs to the impact assessment of the new competition tool .
(17) Zo stelt het BEUC in zijn antwoord op de openbare raadpleging dat de uitdagingen als gevolg van met name grote spelers op digitale markten nieuwe instrumenten vereisen naast de traditionele handhaving van de mededingingswetgeving, teneinde de belangen van de consument doeltreffend en tijdig te beschermen.
(18) Impact Assessment Support Study (ICF); M. Motta & M. Peitz (2020), Intervention trigger and underlying theories of harm - Expert advice for the Impact Assessment of a New Competition Tool ; G. S. Crawford, P. Rey, & M. Schnitzer (2020), An Economic Evaluation of the EC’s Proposed “New Competition Tool” .
(19) Zie ook punt 5 van bijlage 1 bij de effectbeoordeling over de verschillende gebruikte bronnen van bewijsmateriaal.
(20) Zie bijlage 3 bij de effectbeoordeling.
(21) Ibidem, hoofdstukken V en X.
(22) https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/07/ProgressReport_Workstream_on_Measurement_and_ Economic_Indicators_2020.pdf .
(23) PB C , blz. .
(24) PB C , blz. .
(25) PB C , blz. .
(26) Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57).
(27) Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad — Voorstel voor een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG.
(28) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(29) Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92).
(30) Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, tot wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en tot intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).
(31) Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).
(32) Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).
(33) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
(34) Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren betreffende transparantie van de rangschikking overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad (PB C 424 van 8.12.2020, blz. 1).
(35) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(36) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(37) Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).
(38) Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de “EG-concentratieverordening”) (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1).
(39) Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad — Voorstel voor een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG.
(40) Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).
(41) Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).
(42) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(43) In de zin van artikel 54, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(44) M. Christensen, A. Conte, F. Di Pietro, P. Lecca, G. Mandras, & S. Salotti (2018), The third pillar of the Investment Plan for Europe: An impact assessment using the RHOMOLO model (No. 02/2018). JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis.
(45) In 2019 was de grensoverschrijdende elektronische handel in Europa goed voor 143 miljard EUR, waarvan 59 % werd gegenereerd door onlinemarktplaatsen. Dit zal naar verwachting toenemen tot 65 % in 2025 (CNECT/GROW-studie).
(46) De lidstaten hebben deze problemen herhaaldelijk aan de orde gesteld in de in 2019 gehouden raadpleging, in de gerichte raadpleging van 2020 en in de openbare raadpleging en discussie in de deskundigengroep voor elektronische handel in oktober 2019.
(47) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(48) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(49) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(50) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.
(51) De verdeling van het budget over de programma’s is indicatief.
(52) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(53) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(54) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(55) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).
(56) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(57) ICT: Informatie- en communicatietechnologie: DIGIT moet worden geraadpleegd.
(58) ICT: Informatie- en communicatietechnologie: DIGIT moet worden geraadpleegd.