Bijlagen bij COM(2021)85 - Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage I.

(5) Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende het open internet en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1).

(6) Verordening (EU) 2017/920 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (PB L 147 van 9.6.2017, blz. 1).

(7) Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

(8) Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

(9) Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

(10) Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

(11) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

(12) Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).

(13) Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).

(14) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

(15) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie van 15 december 2016 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, betreffende de methodologie voor de beoordeling van de houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen en betreffende de ten behoeve van die beoordeling door een roamingaanbieder in te dienen aanvraag (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 46).

(16) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/654 van de Commissie van 18 december 2020 houdende aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad waarbij één enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie en één enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte voor de hele Unie wordt vastgesteld (PB L 137 van 22.4.2021, blz. 1).

(17) Besluit 2010/166/EU van de Commissie van 19 maart 2010 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden inzake het gebruik van radiospectrum voor mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen (MCV-diensten) in de Europese Unie (PB L 72 van 20.3.2010, blz. 38).

(18) Beschikking 2008/294/EG van de Commissie van 7 april 2008 betreffende geharmoniseerde spectrumgebruiksvoorwaarden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Gemeenschap (PB L 98 van 10.4.2008, blz. 19).

(19) Verordening (EU) 2018/1971 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot instelling van het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau), tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1211/2009 (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 1).

(20) Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

(21) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).BIJLAGE I

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10)
Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1)
Enkel artikel 7
Verordening (EU) 2017/920 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 147 van 9.6.2017, blz. 1)


BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening (EU) nr. 531/2012Deze verordening
Artikel 1, lid 1Artikel 1, lid 1
Artikel 1, lid 2
Artikel 1, lid 3Artikel 1, lid 2
Artikel 1, lid 4
Artikel 1, lid 5Artikel 1, lid 3
Artikel 1, lid 6Artikel 1, lid 4
Artikel 1, lid 7
Artikel 2, lid 1Artikel 2, lid 1
Artikel 2, lid 2, punten a) en b)Artikel 2, lid 2, punten a) en b)
Artikel 2, lid 2, punt c)
Artikel 2, lid 2, punt d)Artikel 2, lid 2, punt c)
Artikel 2, lid 2, punt e)Artikel 2, lid 2, punt d)
Artikel 2, lid 2, punt f)Artikel 2, lid 2, punt e)
Artikel 2, lid 2, punt g)Artikel 2, lid 2, punt f)
Artikel 2, lid 2, punt h)Artikel 2, lid 2, punt g)
Artikel 2, lid 2, punt j)Artikel 2, lid 2, punt h)
Artikel 2, lid 2, punt k)Artikel 2, lid 2, punt i)
Artikel 2, lid 2, punt m)Artikel 2, lid 2, punt j)
Artikel 2, lid 2, punt o)Artikel 2, lid 2, punt k)
Artikel 2, lid 2, punt p)Artikel 2, lid 2, punt l)
Artikel 2, lid 2, punt q)Artikel 2, lid 2, punt m)
Artikel 2, lid 2, punt r)Artikel 2, lid 2, punt n)
Artikel 2, lid 2, punt s)
Artikel 3, leden 1 tot en met 8Artikel 3, leden 1 tot en met 8
Artikel 3, lid 9
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6Artikel 20
Artikel 6 bisArtikel 4, lid 1
Artikel 4, lid 2
Artikel 4, lid 3
Artikel 6 terArtikel 5
Artikel 6 quaterArtikel 6
Artikel 6 quinquies, leden 1, 2 en 3Artikel 7, leden 1, 2 en 3
Artikel 6 quinquies, lid 4Artikel 7, lid 1, derde alinea
Artikel 6 quinquies, lid 5Artikel 7, lid 4
Artikel 7, lid 5
Artikel 6 sexies, lid 1, eerste alinea, aanhefArtikel 8, lid 1, eerste alinea, aanhef
Artikel 6 sexies, lid 1, punt a)Artikel 8, lid 1, punt a)
Artikel 6 sexies, lid 1, punt b)
Artikel 6 sexies, lid 1, punt c)Artikel 8, lid 1, punt b)
Artikel 6 sexies, lid 1, tweede alineaArtikel 8, lid 1, tweede en derde alinea
Artikel 6 sexies, lid 1, derde alineaArtikel 8, lid 1, vierde alinea
Artikel 6 sexies, lid 1, vierde alineaArtikel 8, lid 1, tweede alinea
Artikel 6 sexies, lid 2
Artikel 6 sexies, lid 3Artikel 8, lid 2
Artikel 6 sexies, lid 4, eerste alinea, aanhefArtikel 8, lid 3, aanhef
Artikel 6 sexies, lid 4, eerste alinea, punten a) en b)Artikel 8, lid 3, punten a) en b)
Artikel 8, lid 3, punt c)
Artikel 8, lid 4
Artikel 6 sexies, lid 4, tweede alineaArtikel 8, lid 5
Artikel 8, lid 6
Artikel 6 septies
Artikel 7Artikel 9
Artikel 9Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12Artikel 11
Artikel 12
Artikel 14, lid 1, eerste en tweede alineaArtikel 13, lid 1, eerste en tweede alinea
Artikel 13, lid 1, derde alinea
Artikel 14, lid 1, derde en vierde alineaArtikel 13, lid 1, vierde en vijfde alinea
Artikel 14, lid 1, derde alineaArtikel 15, lid 2
Artikel 14, lid 1, vijfde en zesde alineaArtikel 13, lid 1, zesde en zevende alinea
Artikel 14, lid 2Artikel 13, lid 2
Artikel 14, lid 2 bisArtikel 13, lid 3
Artikel 14, lid 3Artikel 13, lid 4
Artikel 13, lid 6
Artikel 14, lid 4Artikel 13, lid 5
Artikel 15, leden 1 en 2Artikel 14, leden 1 en 2
Artikel 15, lid 2 bisArtikel 14, lid 3
Artikel 15, lid 3Artikel 14, lid 4
Artikel 15, lid 4Artikel 14, lid 5
Artikel 15, lid 5Artikel 14, lid 6
Artikel 14, lid 7
Artikel 15, lid 6Artikel 14, lid 8
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 16, leden 1 tot en met 4Artikel 17, leden 1 tot en met 4
Artikel 16, lid 4 bisArtikel 17, lid 5
Artikel 16, lid 5Artikel 17, lid 6
Artikel 16, lid 6Artikel 17, lid 7
Artikel 17Artikel 18
Artikel 18Artikel 19
Artikel 19, lid 1
Artikel 19, lid 2
Artikel 19, lid 3, eerste alineaArtikel 21, lid 1, eerste en tweede alinea
Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt a)
Artikel 19, lid 3, tweede alinea, punten a) en b)Artikel 21, lid 1, derde alinea, punten b) en c)
Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt d)
Artikel 19, lid 3, punt c)Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt e)
Artikel 19, lid 3, punt d)Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt f)
Artikel 19, lid 3, punt e)Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt g)
Artikel 19, lid 3, punt f)Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt h)
Artikel 19, lid 3, punt g)Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt i)
Artikel 19, lid 3, punt h)Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt j)
Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt k)
Artikel 21, lid 1, derde alinea, punt l)
Artikel 21, derde alinea, punt m)
Artikel 19, lid 4, eerste alineaArtikel 21, lid 2, eerste en derde alinea
Artikel 19, lid 4, tweede alineaArtikel 21, lid 2, vierde alinea
Artikel 21, lid 2, vijfde alinea
Artikel 19, lid 4, derde alineaArtikel 21, lid 2, zesde alinea
Artikel 19, lid 4, vierde alineaArtikel 21, lid 2, tweede alinea
Artikel 20Artikel 22
Artikel 21Artikel 23
Artikel 22Artikel 24
Bijlage IBijlage I
Bijlage IIBijlage II

Top