Bijlagen bij COM(2021)115 - Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage 3 bij deel A van die conclusies.
(3) Opgenomen in het wetgevingsprogramma voor 2020.
(4) Zie bijlage VI bij dit voorstel.
(5) PB C […] van […], blz. […].
(6) Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant ( PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28 ).
(7) Zie bijlage VI.
(8) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(9) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 16 oktober 2011 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(10) Verordening (EG) nr. 303/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoer in de Gemeenschap van ruwe diamanten uit Sierra Leone (PB L 47 van 19.2.2002 blz. 8).