Bijlagen bij COM(2021)149 - Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende de vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage II aan te passen, die een lijst van monitoringindicatoren bevat;

–het voert de vereiste in dat de Commissie jaarlijks verslag uitbrengt over de prestaties van het programma aan het Europees Parlement en de Raad in het kader van het verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Unie. De Commissie moet terdege rekening houden met de aanbevelingen van het Europees Parlement in dit verband;

–het voert bepalingen in over de retroactieve toepassing van het programma vanaf 1 januari 2021 om de continuïteit van de door het programma gefinancierde activiteiten mogelijk te maken.

4. Conclusie

De Commissie gaat akkoord met het standpunt van de Raad.