Bijlagen bij COM(2021)294 - Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/">https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/  
(9) https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate  
(10) Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_nl  
(11) PB L 182 van 21.5.2021, blz. 1.
(12) https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(13) https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(14) COM(2021) 35 final.
(15) PB L 337 van 14.10.2020, blz. 3.
(16) Beschikbaar op: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(17) PB L 36I van 2.2.2021, blz. 1.
(18) PB C 96I van 24.3.2020, blz. 1.
(19) PB L 182 van 21.5.2021, blz. 1.
(20) Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van procedures van de Unie voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).
(21) https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process  
(22) EUCO 5/21.
(23) Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_nl  
(24) https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
(25) Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(26) https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(27) https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(28) COM(2021) 35 final.
(29) Beschikbaar op: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against-COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf  
(30) Beschikbaar op: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-implementation-covid-19-vaccination-strategies-and-vaccine-deployment
(31) https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(32) C(2021) 3921 final.
(33) Beschikbaar op: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(34) Door het Gezondheidsbeveiligingscomité op 11 januari 2021 aangenomen aanbevelingen voor een gemeenschappelijke EU-aanpak met betrekking tot isolatie voor COVID-19-patiënten en quarantaine voor contacten en reizigers, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf  
(35) Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(36) https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(37) Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en