Bijlagen bij COM(2022)109 - Wijziging verordeningen 1303/2013 en 223/2014 wat betreft maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1311/2013 van de Raad, noch met wijzigingen van de totale betalingsbehoeften voor de periode 2021-2027.

De totale jaarlijkse verdeling van de vastleggingskredieten voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds blijft ongewijzigd.

Het voorstel zal naar verwachting resulteren in de frontloading van betalingskredieten voor het boekjaar dat begint op 1 juli 2021 en eindigt op 30 juni 2022 (zie onderstaande raming).

Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel kaderNummer2a

DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling en DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie20212022202320242025TOTAAL
 Beleidskredieten
05.02.99.01 Voltooiing van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

05.03.99.01 Voltooiing van het Cohesiefonds (CF)

07.02.99.01 Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

07.02.99.04 Voltooiing van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Vastleggingen(1a)0,0000,0000,0000,0000,0000,000
Betalingen(2a)0,0005,0001,000-6,0000,0000,000
BegrotingsonderdeelVastleggingen(1b)
Betalingen(2b)
Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten14

Begrotingsonderdeel(3)
TOTAAL kredieten
voor DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling en DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie
Vastleggingen=1a+1b +30,0000,0000,0000,0000,0000,000
Betalingen=2a+2b

+3
0,0005,0001,000-6,0000,0000,000

 TOTAAL beleidskredietenVastleggingen(4)
Betalingen(5)
 TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten(6)
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 2a
van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen=4+ 60,0000,0000,0000,0000,0000,000
Betalingen=5+ 60,0005,0001,000-6,0000,0000,000

Rubriek van het meerjarig financieel kader7“Administratieve uitgaven”

Dit deel moet worden ingevuld aan de hand van de “administratieve begrotingsgegevens”, die eerst moeten worden opgenomen in de bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
DG: <…….>
 Personele middelen
 Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG <….>Kredieten

TOTAAL kredieten
onder RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20212022202320242025TOTAAL
TOTAAL kredieten onder RUBRIEKEN 1 tot en met 7
van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen0,0000,0000,0000,0000,0000,000
Betalingen0,0005,0001,000-6,0000,0000,000


Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten

Voor het voorstel/initiatief zijn bestaande beleidskredieten nodig (zonder wijzigingen):


Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsJaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort15

Gem. kostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 116
- Output
- Output
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTAAL

Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

X Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

 Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
N 17
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

Buiten RUBRIEK 718
of the multiannual financial framework

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL

De benodigde kredieten voor personele middelen en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Geraamde personeelsbehoeften

X Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

 Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar N+2Jaar N+3zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
- 20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie)
- 20 01 02 03 (delegaties)
- 01 01 01 01 (onderzoek onder contract)
- 01 01 01 11 (eigen onderzoek)
- Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
- Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE)19

- 20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
- 20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
- XX 01 xx yy zz 20

- - centrale diensten

- - delegaties
- 01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek onder contract)
- 01 01 01 12 (AC, END, INT – eigen onderzoek)
- Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
- TOTAAL
XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel
Extern personeel

Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidig meerjarig financieel kader.


Het voorstel/initiatief:

 kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

 hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

 hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

X voorziet niet in medefinanciering door derden

 voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
N21
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron
TOTAAL medegefinancierde kredieten


Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

 Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

 voor de eigen middelen

 voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief22
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[…]

1PB C van , blz. .

2PB C van , blz. .

3Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid”, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (PB L 347 van 20.12. 2013, blz. 289).

4Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

5Verordening (EU) 2020/460 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de Covid-19-uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons) (PB L 99 van 31.3.2020, blz. 5).

6Verordening (EU) 2020/558 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van Covid-19 (PB L 130 van 24.4.2020, blz. 1).

7Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (PB L 72 van 12.3.2014, blz. 1).

8Verordening (EU) 2020/559 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID‐19-uitbraak betreft (PB L 130 van 24.4.2020, blz. 7).

9Verordening (EU) 2020/2221 van het Europees Parlement en de Raad van 23 december 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) (PB L 437 van 28.12.2020, blz. 30).

10Verordening (EU) 2021/177 van het Europees Parlement en de Raad van 10 februari 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de met de COVID-19-uitbraak verband houdende crisis (PB L 53 van 16.2.2021, blz. 1).

11GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

12EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

13Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.

14Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

15Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

16Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”

17Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.

18Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

19AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).

20Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

21Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.

22Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.

NL NL