Bijlagen bij COM(2022)135 - Wijziging verordeningen 2017/1938 en 715/2009 mbt maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
DG: ENER
• Personele middelen
2,3552,3552,3552,1982,0411,88413,188
• Andere administratieve uitgaven
0,0800,1500,1500,1500,1500,1500,830
TOTAAL DG <….>Kredieten2,4552,5052,5052,3842,1912,30414,018

TOTAAL kredieten 
onder RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader 
(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)2,4552,5052,5052,3842,1912,30414,018

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 13
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot 7 
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen2,4552,5052,5052,3842,1912,30414,018
Betalingen2,4552,5052,5052,3842,1912,30414,018


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten. Niet van toepassing

Vastleggingskredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs


Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort 14Gem. kostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING 1 15
– Output
– Output
– Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING 2
– Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling 2
TOTAAL

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

–◻    voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–✓    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 16
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen2,3552,3552,3552,1982,0411,88413,188
Andere administratieve uitgaven0,0800,1500,1500,1500,1500,1500,830
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
2,4552,5052,5052,3842,1912,30414,018

Buiten RUBRIEK 7 17  
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen0000000
Andere administratieve uitgaven0000000
Subtotaal buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
0000000

TOTAAL2,4552,5052,5052,3842,1912,30414,018

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–✓    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar N+2Jaar N+3Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)151515141312
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek door derden)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
• Extern personeel (in voltijdequivalenten (vte)) 18
20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz 19– zetel
– delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)
01 01 01 12 (AC, END, INT – eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL151515141312

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelHet voorstel voorziet in een nieuwe, verbeterde architectuur voor de veiligstelling van de gasvoorziening, met nieuwe verplichtingen voor de lidstaten en dienovereenkomstig een grotere rol voor DG Energie op een groot aantal gebieden, namelijk:

·algemeen beheer en uitvoering van de verordening: 1 vte;

·beheer van de versterkte rol van de Groep coördinatie gas: 0,5 vte;

·monitoring van de vullingsgraad en vaststelling van technische uitvoeringselementen, zoals de vultrajecten (met inbegrip van economische en technische analyse en gegevensbeheer): 1,5 vte;

·juridische uitvoering van de maatregelen waarin het nieuwe artikel 6 quinquies, lid 7, voorziet (geraamd jaargemiddelde: vijf waarschuwingsbesluiten en twee besluiten inzake maatregelen als uiterste middel): 2 vte;

·beheer van het LNG-platform als bedoeld in het nieuwe artikel 6 ter, lid 1: 5 vte;

·beoordeling van de kennisgevingen inzake lastenverdeling als bedoeld in artikel 6 quater: 1 vte;

·advies over de certificering van opslagsysteembeheerders: 3 vte;

·administratieve ondersteuning: 1 vte.

Extern personeelNiet van toepassing

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief:

–◻    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

–◻    vereist dat een beroep wordt gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

–◻    vereist een herziening van het MFK.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

–◻    voorziet niet in medefinanciering door derden

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 20
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–✓ Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

voor de eigen middelen

voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 21
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel …

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Niet van toepassing

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

Niet van toepassing


(1) COM(2021) 804 final.
(2) COM(2022) 108 final, punt 1.2: Om het navullen te stimuleren, kunnen de lidstaten de leveranciers steun verlenen op grond van artikel 107, lid 3, punt c), VWEU, bijvoorbeeld in de vorm van garanties (“tweerichtingscontract ter verrekening van verschillen”).
(3) Register van deskundigengroepen van de Commissie en andere adviesorganen (europa.eu) .
(4) Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 (PB L 280 van 28.10.2017, blz. 1).
(5) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(6) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/Pages/budgpedia.aspx  
(7) GK = gesplitste kredieten, NGK = niet-gesplitste kredieten.
(8) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(9) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(10) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021. Hetzelfde voor de volgende jaren.
(11) Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
(12) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(13) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021. Hetzelfde voor de volgende jaren.
(14) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(15) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en) …”.
(16) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021. Hetzelfde voor de volgende jaren.
(17) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(18) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(19) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(20) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021. Hetzelfde voor de volgende jaren.
(21) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
Top


EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 23.3.2022

COM(2022) 135 final


BIJLAGE

bij

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten


BIJLAGE I

De bijlagen bij Verordening (EU) 2017/1938 worden als volgt gewijzigd:

1) De volgende bijlage I bis wordt ingevoegd:

“Bijlage I bis

Indicatieve vultrajecten voor 2022

LandVuldoel controlepunt 1 augustusVuldoel controlepunt 1 septemberVuldoel controlepunt 1 oktoberVuldoel 1 november
AT57 %65 %72 %80 %
BE75 %77 %78 %80 %
BG59 %66 %73 %80 %
CZ62 %68 %74 %80 %
DE62 %68 %74 %80 %
DK68 %72 %76 %80 %
ES76 %77 %79 %80 %
FR60 %67 %73 %80 %
HR58 %65 %73 %80 %
HU60 %67 %73 %80 %
IT66 %71 %75 %80 %
LV64 %69 %75 %80 %
NL60 %67 %73 %80 %
PL78 %79 %79 %80 %
PT80 %80 %80 %80 %
RO61 %67 %74 %80 %
SE54 %63 %71 %80 %
SK61 %67 %74 %80 %
EU-gemiddelde63 %68 %74 %80 %”

2) De volgende bijlage I ter wordt ingevoegd:

“Bijlage I ter

Indicatieve vultrajecten na 2022

LandVuldoel controlepunt 1 februariVuldoel controlepunt 1 meiVuldoel controlepunt 1 juliVuldoel controlepunt 1 septemberVuldoel 1 november
AT47 %39 %56 %73 %90 %
BE43 %37 %65 %82 %90 %
BG40 %24 %46 %73 %90 %
CZ39 %29 %49 %70 %90 %
DE47 %39 %56 %73 %90 %
DK42 %23 %45 %68 %90 %
ES66 %64 %72 %81 %90 %
FR30 %19 %43 %66 %90 %
HR32 %23 %45 %68 %90 %
HU52 %46 %61 %75 %90 %
IT41 %33 %52 %74 %90 %
LV49 %36 %54 %72 %90 %
NL38 %27 %48 %69 %90 %
PL41 %33 %52 %71 %90 %
PT68 %72 %78 %84 %90 %
RO41 %33 %52 %71 %90 %
SE60 %55 %67 %78 %90 %
SK46 %37 %54 %72 %90 %
EU-gemiddelde43 %33 %52 %72 %90 %”


BIJLAGE […]


BIJLAGE […]


Top