Bijlagen bij COM(2022)187 - Wijziging van Verordening 2018/1727, over het bij Eurojust verzamelen, bewaren en analyseren van bewijs i.v.m. genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage V worden opgenomen.

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

-  Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidig meerjarig financieel kader.

-  Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader.

Volgens het voorstel moet de niet-toegewezen marge in rubriek 2b van het MFK als volgt worden gebruikt: op BL 07.1007 – Eurojust – in 2022: 1,581 miljoen EUR, in 2023: 2,714 miljoen EUR, in 2024: 2,769 miljoen EUR, in 2025: 2,824 miljoen EUR, in 2026: 2,880 miljoen EUR en in 2027: 2,938 miljoen EUR.

-  Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarig financiële kader.23.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdragen van derden

-  Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

- Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

-  Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

-  Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

 voor de eigen middelen

 voor overige ontvangsten

 Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief24
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen”, vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

1Verklaring van de aanklager van het Internationaal Strafhof, Karim A.A. Khan QC, over de situatie in Oekraïne: Receipt of Referrals from 39 States Parties and the Opening of an Investigation, 2 maart 2022.

2Artikel 23, lid 1, van de Eurojust-verordening.

3Artikel 23, lid 6, van de Eurojust-verordening.

4Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, wat de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken betreft tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, wat de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken betreft, COM(2021) 757 final van 1.12.2021.

5Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, wat de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken betreft, COM(2021) 757 final van 1.12.2021.

6Artikel 8 van het Handvest.

7Artikel 7 van het Handvest.

8Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).

9Het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.

10Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, wat de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken betreft, COM(2021) 757 final van 1.12.2021.

11In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.

12Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

13Verordening (EU) 2018/1727.

14https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf.

15GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.

16EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

17Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.

18Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

19Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en) ...”

20AC = agent contractuel (arbeidscontractant); AL = agent local (plaatselijk functionaris); END = expert national détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).

21Subplafond voor extern personeel betaald uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

22Voornamelijk voor de fondsen voor het cohesiebeleid van de EU, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur (EFMZVA).

23Zie de artikelen 12 en 13 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.

24Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.

NL NL