Bijlagen bij COM(2022)720 - Maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie (verordening Interoperabel Europa)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: DIGIT
□ Personele middelen2,7172,7172,7172,7172,71713,585
□ Andere administratieve uitgaven0,1050,1050,1050,1050,1050,525
TOTAAL DG DIGITKredieten2,8222,8222,8222,8222,82214,110

TOTAAL kredieten 
in RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader 
(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)2,8222,8222,8222,8222,82214,110

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 2027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten onder 
de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen27,01227,35328,73331,79532,384147,277
Betalingen10,35924,73527,73329,51431,66523,271147,277


3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

–    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen2,7172,7172,7172,7172,71713,585
Andere administratieve uitgaven0,1050,1050,1050,1050,1050,525
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
2,8222,8222,8222,8222,82214,110

Buiten RUBRIEK 7 52  
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve
uitgaven
0,4000,4000,4000,4000,4002,000
Subtotaal  
buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
0,4000,4000,4000,4000,4002,000

TOTAAL3,2223,2223,2223,2223,22216,110

De benodigde kredieten voor personele middelen en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

–    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027
□ Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie)1414141414
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek onder contract)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
□ Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) 53

20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)66666
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz   54

- zetel

- delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT - onderzoek onder contract)
01 01 01 12 (AC, END, INT - eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL2020202020

XX is het desbetreffende beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelAmbtenaren en tijdelijke functionarissen (beleidsmedewerkers en programmabeheerders) voeren de taken en activiteiten uit overeenkomstig de verordening, met name de artikelen 5 tot en met 19, namelijk:

-ontwikkeling en beheer van een catalogus van herbruikbare interoperabiliteitsoplossingen en het Interoperabel Europa-portaal;

-regelmatige evaluaties en actualiseringen van de Europese interoperabiliteitskaders, -methodologieën en -instrumenten voor effectbeoordelingen inzake interoperabiliteit;

-ontwerpen van toezichtmechanismen en uitvoering;

-beheer en ondersteuning van het governancekader (Interoperabel Europa-raad en -gemeenschappen);

-horizontale taken op het gebied van communicatie, beheer van belanghebbenden en interinstitutionele betrekkingen;

-voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen, in overeenstemming met deze verordening.

De functies van 9 AD-, 2 AST- en 2 AST-SC-ambtenaren zullen worden ingevuld met personeel dat momenteel interoperabiliteitsactiviteiten verricht binnen DG DIGIT.

De totale werklast van interoperabiliteitsactiviteiten zal met name toenemen voor de ondersteuning van het opzetten en beheren van een mechanisme en gemeenschappen voor gestructureerde samenwerking en om methodologieën en instrumenten voor interoperabiliteitsbeoordelingen te ontwikkelen. Daarom is 1 extra AD-post nodig, waarmee het totaal op 14 posten komt.
Extern personeelDe posten AC en END ondersteunen de uitvoering van de verordening en vormen een aanvulling op de ambtenarenposten, voornamelijk op gebieden die verband houden met de coördinatie met de lidstaten en de organisatie van vergaderingen, workshops en conferenties van de Interoperabel Europa-raad, de follow-up van projecten zoals het opstellen van een catalogus van herbruikbare interoperabiliteitsoplossingen en het Interoperabel Europa-portaal en monitoringactiviteiten. De functies van 2 AC en 3 END zullen worden ingevuld met personeel dat momenteel interoperabiliteitsactiviteiten verricht binnen DG DIGIT. Er zal een extra AC buiten de quota nodig zijn, waarmee het totaal op 6 vte’s komt.

3.2.3.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader 

Het voorstel/initiatief:

–    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

De kredieten zullen worden herschikt binnen de financiële middelen die in het MFK 2021-2027 zijn toegewezen aan interoperabiliteitsactiviteiten en het programma Digitaal Europa.

–    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

–    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.4.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

–    voorziet niet in medefinanciering door derden

–    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zo veel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

–    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–    voor de eigen middelen

–    voor overige ontvangsten

–Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven     

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zo veel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[…]

(1) Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1).
(2) Zie Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit (COM(2021) 281 final).
(3) Horizontale regels voor de dataruimten worden voorgesteld met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (dataverordening) (COM (2022) 68 final) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese datagovernance (datagovernanceverordening) (COM (2020) 767 final).
(4) https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/f69284c4-eacb-11eb-93a8-01aa75ed71a1/language-en
(5) Naar schatting hebben in de EU gevestigde ondernemingen 1 miljard EUR geïnvesteerd in software met een open sourcecode (cijfers verzameld voor 2018), en heeft dit 65 tot 95 miljard EUR bijgedragen aan de Europese economie. Europese Commissie, het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, Blind, K., Pätsch, S., Muto, S., e.a., “The impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy: final study report”, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2759/430161
(6) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Europees interoperabiliteitskader – Implementatiestrategie (COM(2017) 134 final).
(7) Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).
(8) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – De digitale toekomst van Europa vormgeven (COM (2020) 67 final).
(9) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Een Europese datastrategie, 19 februari 2020 (COM(2020) 66 final).
(10) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – In kaart brengen en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte markt (COM (2020) 93 final).
(11) Mededeling van de Commissie – Digitalisering van justitie in de Europese Unie – Een instrumentarium met mogelijkheden (COM (2020) 710 final).
(12) Mededeling van het secretariaat-generaal van de Raad aan de delegaties over de conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 2 oktober 2020) (EUCO 13/20).
(13) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Werkprogramma van de Commissie voor 2022 Europa samen sterker maken (COM (2021) 645 final).
(14) De details van het beoordelingsproces en de resultaten zijn, samen met de bewijsstukken, te vinden in het werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2022) 720 final).
(15) Werkdocument van de diensten van de Commissie – Eindevaluatie van het ISA²-programma (SWD(2021) 965 final), bij het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – Resultaten van de eindevaluatie van het ISA²-programma (COM(2021) 965 final).
(16) Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (Voor de EER relevante tekst) (PE/41/2018/REV/2).
(17) Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PE/28/2019/REV/1).
(18) Verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (datagovernanceverordening) (PE/85/2021/REV/1).
(19) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit (COM(2021) 281 final).
(20) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (dataverordening) ((COM(2022) 68 final).
(21) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium (COM/2021/118 final).
(22) De meest recente zijn Besluit (EU) 2015/2240 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen en gemeenschappelijke kaders voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA²-programma) als middel om de overheidssector te moderniseren, en Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240.
(23) Zaak C-22/96, Europees Parlement/Raad van de Europese Unie, ECLI:EU:C:1998:258. Het Hof oordeelde dat: “[...] het besluit zich ook bezighoudt met de aspecten van interoperabiliteit van de netten in de zin van artikel 129 C, lid 1, tweede streepje. Ten eerste [...] [wordt in] de considerans van het besluit […] immers gewezen op de noodzaak de interoperabiliteit van de nationale telematicasystemen te garanderen. Ten tweede [...] [bepaalt] het besluit […], dat de bijzondere procedure van artikel 4 geldt voor “de vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en methoden inzake technische en administratieve interoperabiliteit”. Voorts blijkt uit artikel 5, lid 1, dat met name maatregelen inzake interoperabiliteit tot de projecten behoren die de communautaire bijdrage kan omvatten. De interoperabiliteit is overigens een van de basisvoorwaarden die in artikel 5, lid 2, worden gesteld. Ofschoon de totstandbrenging en de ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetten naar hun aard de onderlinge koppeling en de interoperabiliteit van de nationale netten alsmede de toegang tot die netten impliceren, blijkt uit de inhoud van het besluit, dat dit specifiek onder artikel 129 C, lid 1, tweede streepje, vallende acties omvat.” (punten 35-36).
(24) SWD(2022) 720 final.
(25) Register van deskundigengroepen van de Commissie en andere adviesorganen (18 oktober 2021). Europese Commissie, https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=nl&groupID=3714
(26) CEPS (2021): “Study supporting the evaluation of the implementation of the EIF” (studie ter ondersteuning van de evaluatie van de uitvoering van het EIF), Europese Commissie. DOI: 10.2799/58201.
(27) CEPS (2021): “Study supporting the final evaluation of the programme on interoperability solutions for European public administrations, businesses and citizens (ISA²)” (studie ter ondersteuning van de eindevaluatie van het programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA²)), Europese Commissie. DOI: 10.2799/94683.
(28) Ulrich, P., Duch Brown, N., Minghini, M., Kotsev, A., Hernandez Quiros, L., Boguslawski, R., en Pignatelli, F. (2021). “Quantifying the Benefits of Location Interoperability in the European Union”. Europese Commissie.
(29) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Gezonde EU-regelgeving (COM(2012) 746 final).
(30) Jaarlijks werkprogramma voor 2022 van het Fit for Future-platform (niet gedefinieerd). Europese Commissie, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_annual_work_programme_-_fit_for_future_platform_en.pdf
(31) Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 26 oktober 2012 (2012/C 326/02), Europese Unie.
(32) Matusiak, J., en Princ, M. (2018). “eGovernment as an element of the right to good administration. Central and Eastern European eDem and eGov Days”, 331, 29–39. https://doi.org/10.24989/ocg.v331.3
(33) SWD(2020) 54 final, “Identifying and addressing barriers to the Single Market” (in kaart brengen en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte markt).
(34) PB C [...], [...], blz. [...]
(35) PB C [...], [...], blz. [...]
(36) Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”) (PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1).
(37) PB L 123 van 12.5. 2016, blz. 1.
(38) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(39) Verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (datagovernanceverordening) (PB L 152 van 3.6.2022, blz. 1).
(40) Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).
(41) Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren (PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75).
(42) Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).
(43) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Europees interoperabiliteitskader – Implementatiestrategie, COM/2017/0134 final.
(44) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(45) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(46) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(47) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(48) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(49) Alle cijfers in deze kolom (“Na 2027”) zijn indicatief en onder voorbehoud van de voortzetting van de programma’s en de beschikbaarheid van kredieten.
(50) Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
(51) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(52) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(53) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(54) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).