Bijlagen bij COM(2023)63 - Wijziging van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage III bij de richtlijn vermelde categorieën van soorten van elektrische en elektronische apparatuur (COM(2017) 171 final).
(4) De agenda en de notulen van de vergadering zijn beschikbaar in het register van deskundigengroepen van de Commissie en andere adviesorganen (europa.eu) . Zie met name agendapunt 3.
(5) PB C van , blz. .
(6) PB C van , blz. .
(7) Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky – Tsjechië) – VYSOČINA WIND a.s. tegen Česká republika – Ministerstvo životního prostředí (zaak C‑181/20) (PB C 222 van 6.7.2020).
(8) PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
(9) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.