Bijlagen bij COM(2023)150 - Voorstel voor een Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2023 Technische aanpassingen naar aanleiding van de politieke akkoorden die over verschillende wetgevingsvoorstellen zijn bereikt, waaronder met betrekking tot REPowerEU, het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie en het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage “Personeel” bij deze afdeling.

De agentschappen moeten het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van elke overdracht van kredieten tussen administratieve en beleidsuitgaven.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie, bedragen teruggestort overeenkomstig artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1) en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

02 10 06
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
02 10 0613 885 90913 885 9092 772 0002 772 00016 657 90916 657 909
Reserves (30 02 02)842 000842 000842 000842 000
Totaal14 727 90914 727 9092 772 0002 772 00017 499 90917 499 909

Toelichting

ACER is een onafhankelijk orgaan en neutraal arbiter in regelgevingsaangelegenheden, dat bindende besluiten kan vaststellen voor de integratie van de Europese interne energiemarkt, zowel voor elektriciteit als aardgas, en zodoende bijdraagt aan de Europese Green Deal en de totstandbrenging van een weerbaarder Europa. ACER is tevens belast met het toezicht op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas, om marktmanipulatie te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

In nauwe samenwerking met de nationale energieregulatoren, zorgt ACER ervoor dat de marktintegratie en de uitvoering van de Uniewetgeving worden verwezenlijkt conform de doelstellingen van het energiebeleid en het regelgevend kader van de Unie.

Totale bijdrage Unie16 257 071
Waarvan bedrag afkomstig van de terugvordering van overschotten

(ontvangstenartikel 6 6 2)
1 529 162
In de begroting opgenomen bedrag14 727 909

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

EVA-EER431 5286 6 0 0

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).

Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (PB L 158 van 14.6.2019, blz. 22).

Verordening (EU) 2022/869 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2009, (EU) 2019/942 en (EU) 2019/943, en Richtlijnen 2009/73/EG en (EU) 2019/944, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 347/2013 (PB L 152 van 3.6.2022, blz. 45).

Verordening (EU) 2022/2576 van de Raad van 19 december 2022 inzake de bevordering van solidariteit via een betere coördinatie van de aankoop van gas, betrouwbare prijsbenchmarks en de uitwisseling van gas over de grenzen heen (PB L 335 van 29.12.2022, blz. 1).

Verordening (EU) 2022/2578 van de Raad van 22 december 2022 tot vaststelling van een marktcorrectiemechanisme om de burgers van de Unie en de economie te beschermen tegen buitensporig hoge prijzen (PB L 335 van 29.12.2022, blz. 45).

Referentiebesluiten

Besluit (EU) 2020/2152 van de Commissie van 17 december 2020 betreffende de aan het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators verschuldigde vergoedingen voor het verzamelen, hanteren, verwerken en analyseren van informatie die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad is gerapporteerd (PB L 428 van 18.12.2020, blz. 68).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 15 december 2021, inzake de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof (herschikking) (COM(2021) 804 final).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 15 december 2021, inzake de beperking van de methaanemissies in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/942 (COM(2021) 805 final).

TITEL 03

EENGEMAAKTE MARKT

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
03 01ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “EENGEMAAKTE MARKT”28 196 09028 196 09028 196 09028 196 090
03 02PROGRAMMA VOOR DE EENGEMAAKTE MARKT575 224 000587 663 946575 224 000587 663 946
03 03FRAUDEBESTRIJDINGSPROGRAMMA VAN DE UNIE24 850 00026 370 51624 850 00026 370 516
03 04SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN BELASTINGEN (FISCALIS)37 378 65935 870 00037 378 65935 870 000
03 05SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN DOUANE (DOUANE)132 753 000119 560 000132 753 000119 560 000
03 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN125 630 485125 630 485125 630 485125 630 485
Reserves (30 02 02)1 085 2701 085 270–1 085 270–1 085 270
126 715 755126 715 755–1 085 270–1 085 270125 630 485125 630 485
03 20PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN ANDERE ACTIES15 200 00019 867 56315 200 00019 867 563
Reserves (30 02 02)2 250 0002 250 000–2 250 000–2 250 000
17 450 00022 117 563–2 250 000–2 250 00015 200 00015 200 000
Titel 03 — Totaal939 232 234943 158 600939 232 234943 158 600
Reserves (30 02 02)3 335 2703 335 270–3 335 270–3 335 270
Totaal inclusief reserves942 567 504946 493 870–3 335 270–3 335 270939 232 234939 232 234

HOOFDSTUK 03 10 —   GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
03 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN
03 10 01Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
03 10 01 01Europees Agentschap voor chemische stoffen — Wetgeving over chemische producten168 362 34368 362 34368 362 34368 362 343
03 10 01 02Europees Agentschap voor chemische stoffen — Activiteiten in verband met de biocidenwetgeving16 516 1946 516 1946 516 1946 516 194
Artikel 03 10 01 — Subtotaal74 878 53774 878 53774 878 53774 878 537
03 10 02Europese Bankautoriteit (EBA)119 036 99119 036 99119 036 99119 036 991
03 10 03Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)113 367 87713 367 87713 367 87713 367 877
03 10 04Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)118 347 08018 347 08018 347 08018 347 080
Reserves (30 02 02)p.m.p.m.
18 347 08018 347 08018 347 08018 347 080
03 10 05Autoriteit voor de bestrijding van witwassen (AMLA)1p.m.p.m.p.m.p.m.
Reserves (30 02 02)1 085 2701 085 270–1 085 270–1 085 270
1 085 2701 085 270–1 085 270–1 085 270p.m.p.m.
Hoofdstuk 03 10 — Totaal125 630 485125 630 485125 630 485125 630 485
Reserves (30 02 02)1 085 2701 085 270–1 085 270–1 085 270
Totaal inclusief reserves126 715 755126 715 755–1 085 270–1 085 270125 630 485125 630 485

Toelichting

De kredieten onder dit hoofdstuk dienen ter dekking van de administratieve en de personeelsuitgaven van de gedecentraliseerde agentschappen (titels 1 en 2) en, in voorkomend geval, de beleidsuitgaven met betrekking tot het werkprogramma (titel 3).

De personeelsformatie van de agentschappen is opgenomen in de bijlage “Personeel” bij deze afdeling.

De agentschappen moeten het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van elke overschrijving van kredieten tussen administratieve en beleidsuitgaven.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie, bedragen teruggestort overeenkomstig artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1) en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

03 10 05
Autoriteit voor de bestrijding van witwassen (AMLA)

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
03 10 05p.m.p.m.p.m.p.m.
Reserves (30 02 02)1 085 2701 085 270–1 085 270–1 085 270
Totaal1 085 2701 085 270–1 085 270–1 085 270p.m.p.m.

Toelichting

Nieuw artikel

Gezien het VWEU, en met name artikel 114 daarvan, is de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen (AMLA) opgericht met als voornaamste doelstellingen witwassen en terrorismefinanciering in de Unie te voorkomen, onder andere door bij te dragen tot beter toezicht en betere samenwerking tussen nationale financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s) en toezichthoudende autoriteiten.

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 20 juli 2021, tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021) 421 final).

HOOFDSTUK 03 20 —   PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN ANDERE ACTIES

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
03 20PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN ANDERE ACTIES
03 20 01Proefprojecten14 700 0004 469 7774 700 0004 469 777
03 20 02Voorbereidende acties1800 0005 697 786800 0005 697 786
03 20 03Overige acties
03 20 03 01Procedures voor de plaatsing en de bekendmaking van overheidsopdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken en voor dienstverlening19 700 0009 700 0009 700 0009 700 000
03 20 03 02Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens1p.m.p.m.
Reserves (30 02 02)2 250 0002 250 000–2 250 000–2 250 000
2 250 0002 250 000–2 250 000–2 250 000
Artikel 03 20 03 — Subtotaal9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000
Reserves (30 02 02)2 250 0002 250 000–2 250 000–2 250 000
11 950 00011 950 000–2 250 000–2 250 0009 700 0009 700 000
Hoofdstuk 03 20 — Totaal15 200 00019 867 56315 200 00019 867 563
Reserves (30 02 02)2 250 0002 250 000–2 250 000–2 250 000
Totaal inclusief reserves17 450 00022 117 563–2 250 000–2 250 00015 200 00019 867 563

03 20 03
Overige acties

Toelichting

De kredieten van dit artikel dienen ter financiering van acties en activiteiten die niet in de vorige hoofdstukken van deze titel zijn opgenomen, maar waarvoor een basishandeling is vastgesteld.

03 20 03 02
Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
03 20 03 02p.m.p.m.
Reserves (30 02 02)2 250 0002 250 000–2 250 000–2 250 000
Totaal2 250 0002 250 000–2 250 000–2 250 000

TITEL 04

RUIMTEVAART

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
04 01ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “RUIMTEVAART”6 950 0006 950 0006 950 0006 950 000
Reserves (30 01 01)250 000250 000250 000250 000
7 200 0007 200 0007 200 0007 200 000
04 02RUIMTEVAARTPROGRAMMA VAN DE UNIE2 038 151 0002 083 710 0002 038 151 0002 083 710 000
04 03PROGRAMMA VAN DE UNIE VOOR BEVEILIGDE CONNECTIVITEITp.m.p.m.50 000 00050 000 000p.m.
Reserves (30 02 02)106 050 00098 300 000106 050 00098 300 000
106 050 00098 300 00050 000 000156 050 00098 300 000
04 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN72 812 23772 812 23772 812 23772 812 237
Reserves (30 02 02)1 950 0001 950 0001 950 0001 950 000
74 762 23774 762 23774 762 23774 762 237
Titel 04 — Totaal2 117 913 2372 163 472 23750 000 0002 167 913 2372 163 472 237
Reserves (30 01 01, 30 02 02)108 250 000100 500 000108 250 000100 500 000
Totaal inclusief reserves2 226 163 2372 263 972 23750 000 0002 276 163 2372 263 972 237

HOOFDSTUK 04 03 —   PROGRAMMA VAN DE UNIE VOOR BEVEILIGDE CONNECTIVITEIT

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
04 03PROGRAMMA VAN DE UNIE VOOR BEVEILIGDE CONNECTIVITEIT
04 03 01Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit – Bijdrage uit rubriek 11p.m.p.m.50 000 00050 000 000p.m.
Reserves (30 02 02)106 050 00098 300 000106 050 00098 300 000
106 050 00098 300 00050 000 000156 050 00098 300 000
Hoofdstuk 04 03 — Totaalp.m.p.m.50 000 00050 000 000p.m.
Reserves (30 02 02)106 050 00098 300 000106 050 00098 300 000
Totaal inclusief reserves106 050 00098 300 00050 000 000156 050 00098 300 000

Toelichting

Nieuw hoofdstuk

De algemene doelstelling van het programma van de Unie voor veilige connectiviteit is het waarborgen van de wereldwijde toegang tot beveiligde gouvernementele satellietcommunicatiediensten voor de bescherming van kritieke infrastructuur, bewaking, extern optreden en crisisbeheer. Het doel ervan is ook de verlening van commerciële diensten door de particuliere sector mogelijk te maken om snelle en naadloze breedbandconnectiviteit in de hele Unie beschikbaar te maken en dode zones weg te werken.

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 15 februari 2022, tot vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027 (COM(2022) 57 final).

04 03 01
Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit – Bijdrage uit rubriek 1

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
04 03 01p.m.p.m.50 000 00050 000 000p.m.
Reserves (30 02 02)106 050 00098 300 000106 050 00098 300 000
Totaal106 050 00098 300 00050 000 000156 050 00098 300 000

Toelichting

Nieuwe post

De algemene doelstelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit is de totstandbrenging van een beveiligd en autonoom connectiviteitssysteem in de ruimte om gegarandeerde en veerkrachtige satellietcommunicatiediensten te verlenen.

Het programma kan aanvullende financiële bijdragen of bijdragen in natura ontvangen van: a) agentschappen en organen van de Unie; b) lidstaten; c) derde landen die aan het programma deelnemen; d) het Europees Ruimteagentschap of andere internationale organisaties, overeenkomstig de desbetreffende overeenkomsten.

TITEL 06

HERSTEL EN VEERKRACHT

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
06 01ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE CLUSTER “HERSTEL EN VEERKRACHT”32 410 23732 410 23732 410 23732 410 237
06 02HERSTEL- EN VEERKRACHTFACILITEIT EN INSTRUMENT VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING118 984 192112 885 000118 984 192112 885 000
06 03BESCHERMING VAN DE EURO TEGEN VALSEMUNTERIJ667 0601 005 570667 0601 005 570
06 04HERSTELINSTRUMENT VOOR DE EUROPESE UNIE (EURI)1 309 775 0001 309 775 0001 309 775 0001 309 775 000
06 05UNIEMECHANISME VOOR CIVIELE BESCHERMING188 005 975312 019 857188 005 975312 019 857
06 06EU4HEALTH-PROGRAMMA715 121 072602 712 378715 121 072602 712 378
06 07NOODHULP BINNEN DE UNIEp.m.5 878 000p.m.5 878 000
06 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN260 905 055253 150 025260 905 055253 150 025
06 20PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN OVERIGE ACTIES12 000 00011 000 00012 000 00011 000 000
Titel 06 — Totaal2 637 868 5912 640 836 0672 637 868 5912 640 836 067

HOOFDSTUK 06 02 —   HERSTEL- EN VEERKRACHTFACILITEIT EN INSTRUMENT VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
06 02HERSTEL- EN VEERKRACHTFACILITEIT EN INSTRUMENT VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING
06 02 01Herstel- en veerkrachtplan — Niet-terugbetaalbare steun2.2p.m.p.m.p.m.p.m.
06 02 02Instrument voor technische ondersteuning2.2118 984 19297 685 000118 984 19297 685 000
06 02 99Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten
06 02 99 01Voltooiing van het Steunprogramma voor structurele hervormingen — Operationele technische bijstand overgeschreven van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF) (vóór 2021)2.2p.m.12 200 000p.m.12 200 000
06 02 99 02Voltooiing van het Steunprogramma voor structurele hervormingen — Operationele technische bijstand overgeschreven van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (vóór 2021)2.2p.m.3 000 000p.m.3 000 000
Artikel 06 02 99 — Subtotaalp.m.15 200 000p.m.15 200 000
Hoofdstuk 06 02 — Totaal118 984 192112 885 000118 984 192112 885 000

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk dienen ter dekking van uitgaven in verband met Verordeningen (EU) 2021/240 en (EU) 2021/241 tot instelling van een herstel- en veerkrachtfaciliteit en tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning.

De herstel- en veerkrachtfaciliteit heeft als doel de economische, sociale en territoriale cohesie van de Unie te bevorderen door de veerkracht, de crisisparaatheid en het aanpassings- en groeivermogen van de lidstaten te verbeteren, de sociale en economische gevolgen van de COVID-19-crisis te verzachten en de groene en de digitale transitie te ondersteunen, en aldus bij te dragen aan het herstel van het groeipotentieel van de economieën van de Unie, het bevorderen van nieuwe banen in de nasleep van de COVID-19-crisis en het bevorderen van duurzame groei. De faciliteit verstrekt de lidstaten financiële steun ter verwezenlijking van de in hun herstel- en veerkrachtplannen vastgelegde mijlpalen en streefdoelen voor de hervormingen en investeringen.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/2094 geven externe bestemmingsontvangsten uit de opbrengst van het herstelinstrument voor de Europese Unie die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van kredieten voor dit programma in het kader van deze titel voor een totaalbedrag van 337 969 000 000 EUR aan vastleggingen. De in de toelichting bij de desbetreffende begrotingsonderdelen van deze titel vermelde bedragen geven informatie over het verwachte bedrag van de vastleggingen in 2023.

Overeenkomstig het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1060, Verordening (EU) 2021/2115, Richtlijn 2003/87/EG en Besluit (EU) 2015/1814, geven daarnaast externe bestemmingsontvangsten uit de opbrengsten van de emissiehandelsregelingen die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van kredieten voor dit programma in het kader van deze titel voor een totaalbedrag van 20 000 000 000 EUR aan vastleggingen. De in de toelichting bij de desbetreffende begrotingsonderdelen van deze titel vermelde bedragen geven informatie over het verwachte bedrag van de vastleggingen in 2023.

Het instrument voor technische ondersteuning heeft als doel de economische, sociale en territoriale cohesie van de Unie te bevorderen door de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen om hervormingen door te voeren. Dit is noodzakelijk om investeringen aan te moedigen, het concurrentievermogen te vergroten en duurzame economische en sociale convergentie, veerkracht en herstel te bewerkstelligen. De doelstelling van het instrument is het ondersteunen van de inspanningen van de lidstaten om hervormingen op te zetten, te ontwikkelen en uit te voeren en om herstel- en veerkrachtplannen op te stellen, te ontwikkelen, te wijzigen en uit te voeren overeenkomstig Verordening (EU) 2021/241. Dit omvat het versterken van hun institutionele en bestuurlijke capaciteit, met het oog op een behoorlijke kwantificering van kosten, mijlpalen en streefdoelen, onder meer op regionaal en lokaal niveau, het vergemakkelijken van maatschappelijk inclusieve, groene en digitale transities, het doeltreffend aanpakken van de in de landspecifieke aanbevelingen vastgestelde uitdagingen en het uitvoeren van het Unierecht.

Rechtsgronden

Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 23).

Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad van 10 februari 2021 tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17).

06 02 01
Herstel- en veerkrachtplan — Niet-terugbetaalbare steun

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
p.m.p.m.p.m.p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit om de lidstaten financiële steun te verlenen teneinde de in de herstel- en veerkrachtplannen vastgelegde mijlpalen en streefdoelen van de hervormingen en de investeringen te bereiken. Deze specifieke doelstelling wordt nagestreefd in nauwe en transparante samenwerking met de betrokken lidstaten.

Deze steun zal met name gericht zijn op het leveren van financiële bijdragen aan structurele hervormingen en investeringen om uitdagingen aan te pakken die tijdens het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid zijn geïdentificeerd.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

Opbrengst van het herstelinstrument103 451 050 0005 0 4 0
Andere bestemmingsontvangsten1 900 000 0006 1 1 0

TITEL 08

LANDBOUW EN MARITIEM BELEID

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
08 01ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “LANDBOUW EN MARITIEM BELEID”14 115 29614 115 29614 115 29614 115 296
08 02EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS (ELGF)40 687 640 85140 693 611 20740 687 640 85140 693 611 207
08 03EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)12 932 826 92015 085 340 17512 932 826 92015 085 340 175
08 04EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN, VISSERIJ EN AQUACULTUUR (EFMZVA)1 095 129 432880 910 3621 095 129 432880 910 362
08 05PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN INZAKE DUURZAME VISSERIJ (PODV’S) EN REGIONALE ORGANISATIES VOOR VISSERIJBEHEER (ROVB’S)113 293 754122 918 754113 293 754122 918 754
Reserves (30 02 02)48 725 00028 225 00048 725 00028 225 000
162 018 754151 143 754162 018 754151 143 754
08 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN29 535 28729 535 28729 535 28729 535 287
08 20PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN OVERIGE ACTIES1 500 0004 085 3221 500 0004 085 322
Titel 08 — Totaal54 874 041 54056 830 516 40354 874 041 54056 830 516 403
Reserves (30 02 02)48 725 00028 225 00048 725 00028 225 000
Totaal inclusief reserves54 922 766 54056 858 741 40354 922 766 54056 858 741 403

HOOFDSTUK 08 03 —   EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
08 03EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)
08 03 01Interventietypes voor plattelandsontwikkeling
08 03 01 01Interventietypes voor plattelandsontwikkeling in het kader van de strategische GLB-plannen3.212 904 404 7001 612 000 00012 904 404 7001 612 000 000
08 03 01 02Interventietypes voor plattelandsontwikkeling — Programma’s voor 2014-20223.2p.m.13 450 000 000p.m.13 450 000 000
08 03 01 03Interventietypes voor plattelandsontwikkeling die worden gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)3.2p.m.p.m.p.m.p.m.
Artikel 08 03 01 — Subtotaal12 904 404 70015 062 000 00012 904 404 70015 062 000 000
08 03 02Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand3.228 422 22023 340 17528 422 22023 340 175
08 03 03Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)3.2p.m.p.m.p.m.p.m.
08 03 04InvestEU-fonds — Bijdrage uit het Elfpo3.2p.m.p.m.p.m.p.m.
08 03 05Herstel- en veerkrachtfaciliteit — Bijdrage uit het Elfpo3.2p.m.p.m.
08 03 99Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten
08 03 99 01Voltooiing van vorige plattelandsontwikkelingsprogramma’s — Beleidsuitgaven (vóór 2014)3.2p.m.p.m.p.m.p.m.
08 03 99 02Voltooiing van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand (vóór 2021)3.2p.m.p.m.p.m.p.m.
Artikel 08 03 99 — Subtotaalp.m.p.m.p.m.p.m.
Hoofdstuk 08 03 — Totaal12 932 826 92015 085 340 17512 932 826 92015 085 340 175

Toelichting

De in dit hoofdstuk opgenomen kredieten dienen ter dekking van de financiering van de uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) gefinancierde interventies in de strategische GLB-plannen in de programmeringsperiode 2023-2027, alsmede van de programma’s van 2014-2020 uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1305/2013 die op grond van overgangsregels bij Verordening (EU) 2020/2220 zijn verlengd tot in 2021 en 2022. Die kredieten kunnen ook worden gebruikt ter dekking van uitstaande betalingen voor Elfpo-maatregelen van vóór 2014 en ter financiering van technische bijstand op initiatief van de Commissie binnen de grens van 0,25 % van het Elfpo-budget.

Het Elfpo levert specifieke collectieve klimaat- en milieugoederen, verbetert het concurrentievermogen van de landbouw- en de bosbouwsector en bevordert de diversificatie van de economische activiteit en de levens- en arbeidskwaliteit in plattelandsgebieden, met inbegrip van gebieden met specifieke beperkingen.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de betrokken begrotingsonderdelen vermeld.

Daarnaast gaven, overeenkomstig Verordening (EU) 2020/2094, externe bestemmingsontvangsten uit de opbrengst van het Next Generation EU/herstelinstrument voor de Europese Unie die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, in 2021 en 2022 aanleiding tot de opvoering van kredieten voor dit programma in het kader van dit hoofdstuk voor een totaal bedrag van 8 070 486 840 EUR aan vastleggingen. De in de toelichting bij de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk vermelde bedragen geven informatie over het verwachte betalingskredieten in 2023.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487).

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 23).

Verordening (EU) 2020/2220 van het Europees Parlement en de Raad van 23 december 2020 tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in de jaren 2021 en 2022 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing in de jaren 2021 en 2022 en van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling van die steun voor de jaren 2021 en 2022 (PB L 437 van 28.12.2020, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30).

Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 (PB L 435 van 6.12.2021, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (PB L 435 van 6.12.2021, blz. 187).

08 03 05
Herstel- en veerkrachtfaciliteit — Bijdrage uit het Elfpo

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
p.m.p.m.

TITEL 09

MILIEU EN KLIMAATACTIE

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
09 01ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “MILIEU EN KLIMAATACTIE”25 786 34125 786 34125 786 34125 786 341
09 02PROGRAMMA VOOR HET MILIEU EN KLIMAATACTIE (LIFE)729 734 939496 902 826602 000602 000730 336 939497 504 826
09 03FONDS VOOR EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE (JTF)1 466 200 9812 800 0001 466 200 9812 800 000
09 04LEENFACILITEIT VOOR DE OVERHEIDSSECTOR IN HET KADER VAN HET MECHANISME VOOR EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE (JTM)50 000 000p.m.50 000 000p.m.
09 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN56 665 82056 665 82056 665 82056 665 820
Reserves (30 02 02)2 903 6042 903 604– 602 000
– 602 000
2 301 6042 301 604
59 569 42459 569 424– 602 000
– 602 000
58 967 42458 967 424
09 20PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES5 200 00011 944 5924 150 0001 565 6799 350 00013 510 271
Titel 09 — Totaal2 333 588 081594 099 5794 752 0002 167 6792 338 340 081596 267 258
Reserves (30 02 02)2 903 6042 903 604– 602 000
– 602 000
2 301 6042 301 604
Totaal inclusief reserves2 336 491 685597 003 1834 150 0001 565 6792 340 641 685598 568 862

HOOFDSTUK 09 02 —   PROGRAMMA VOOR HET MILIEU EN KLIMAATACTIE (LIFE)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
09 02PROGRAMMA VOOR HET MILIEU EN KLIMAATACTIE (LIFE)
09 02 01Natuur en biodiversiteit3.2279 011 67699 323 396279 011 67699 323 396
09 02 02Circulaire economie en levenskwaliteit3.2179 112 55671 129 430602 000602 000179 714 55671 731 430
09 02 03Klimaatmitigatie en -adaptatie3.2128 608 13948 625 000128 608 13948 625 000
09 02 04Transitie naar schone energie3.2143 002 56856 825 000143 002 56856 825 000
09 02 99Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten
09 02 99 01Voltooiing van eerdere programma’s op het gebied van milieu en klimaatactie (LIFE) (voor 2021)3.2p.m.221 000 000p.m.221 000 000
Artikel 09 02 99 — Subtotaalp.m.221 000 000p.m.221 000 000
Hoofdstuk 09 02 — Totaal729 734 939496 902 826602 000602 000730 336 939497 504 826

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk dienen ter dekking van acties die bijdragen aan de overgang naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, onder meer door de overgang naar schone energie, alsmede aan de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en aan het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, en aldus bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

In het kader van het LIFE-programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, met name subsidies, prijzen en aanbestedingen. Er kan ook financiering worden verstrekt in de vorm van financieringsinstrumenten in het kader van blendingverrichtingen, die worden uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EU) 2021/523.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

Rechtsgronden

Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/783 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (PB L 172 van 17.5.2021, blz. 53).

Referentiebesluiten

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 11 december 2019 — De Europese Green Deal (COM(2019) 640 final).

09 02 02
Circulaire economie en levenskwaliteit

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
179 112 55671 129 430602 000602 000179 714 55671 731 430

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het specifieke subprogramma voor circulaire economie en levenskwaliteit van het LIFE-programma.

Dit subprogramma is bedoeld om de transitie naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie mogelijk te maken en om de kwaliteit van het milieu te beschermen, te herstellen en te verbeteren.

Het ondersteunt projecten die gericht zijn op de uitvoering van de Europese Green Deal. Het betreft acties in verband met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte economie, het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals lucht, water en bodem ter verwezenlijking van de ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen, de versterking van de uitvoering van milieuwetgeving, en de bevordering van goed milieubeheer.

Het omvat:

— de financiering van innovatieve technieken, methoden en benaderingen om de doelstellingen van de wetgeving en het beleid van de Unie inzake milieu te verwezenlijken en om bij te dragen aan de kennisbasis en de toepassing van de beste praktijken;

— de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van, het toezicht op en de handhaving van de desbetreffende wetgeving en beleidsmaatregelen van de Unie inzake milieu, onder meer door de governance op alle niveaus te verbeteren, met name door middel van capaciteitsopbouw onder publieke en private actoren en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld;

— de ondersteuning van acties die als katalysator moeten fungeren voor de grootschalige invoering van succesvolle technische en beleidsmatige oplossingen voor de tenuitvoerlegging van de desbetreffende wetgeving en beleidsmaatregelen van de Unie inzake milieu, door resultaten te dupliceren, verwante milieudoelstellingen te integreren in andere beleidsgebieden en in de praktijken in de publieke en private sector, duurzame investeringen te mobiliseren en de toegang tot financiering te verbeteren.

Met dit krediet kunnen ook de kosten van technische bijstand voor de selectie, monitoring, evaluatie en audit van projecten en van de ondersteuning voor communicatie, IT-acties, het organiseren van workshops, conferenties en bijeenkomsten alsook andere governance-activiteiten (met inbegrip van niet-gouvernementele organisaties die via exploitatiesubsidies worden gesteund) worden gefinancierd.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstig(e) artikel of post van de staat van ontvangsten).

EVA-EER268 6696 6 0 0

HOOFDSTUK 09 10 —   GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
09 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN
09 10 01Europees Agentschap voor chemische stoffen — Milieurichtlijnen en internationale verdragen3.24 786 8134 786 8134 786 8134 786 813
Reserves (30 02 02)602 000602 000– 602 000
– 602 000
5 388 8135 388 813– 602 000
– 602 000
4 786 8134 786 813
09 10 02Europees Milieuagentschap3.251 879 00751 879 00751 879 00751 879 007
Reserves (30 02 02)2 301 6042 301 6042 301 6042 301 604
54 180 61154 180 61154 180 61154 180 611
Hoofdstuk 09 10 — Totaal56 665 82056 665 82056 665 82056 665 820
Reserves (30 02 02)2 903 6042 903 604– 602 000
– 602 000
2 301 6042 301 604
Totaal inclusief reserves59 569 42459 569 424– 602 000
– 602 000
58 967 42458 967 424

Toelichting

De kredieten uit hoofde van dit hoofdstuk dienen ter dekking van de administratieve en de personeelsuitgaven van de gedecentraliseerde agentschappen (titels 1 en 2) en, in voorkomend geval, de beleidsuitgaven met betrekking tot het werkprogramma (titel 3).

De personeelsformatie van de agentschappen is opgenomen in de bijlage “Personeel” bij deze afdeling.

De agentschappen moeten het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van elke overdracht van kredieten tussen administratieve en beleidsuitgaven.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie, bedragen teruggestort overeenkomstig artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1) en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

09 10 01
Europees Agentschap voor chemische stoffen — Milieurichtlijnen en internationale verdragen

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
09 10 014 786 8134 786 8134 786 8134 786 813
Reserves (30 02 02)602 000602 000– 602 000
– 602 000
Totaal5 388 8135 388 813– 602 000
– 602 000
4 786 8134 786 813

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gemaakte personeelsuitgaven, administratieve uitgaven en beleidsuitgaven die voortvloeien uit de activiteiten van het Europees Agentschap voor chemische stoffen in verband met de uitvoering van wetgeving inzake de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, inzake persistente organische verontreinigende stoffen, inzake afval en inzake de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

Totale bijdrage Unie5 509 490
Waarvan afkomstig van de terugvordering van overschotten

(ontvangstenartikel 6 6 2)
120 677
In de begroting opgenomen bedrag5 388 813

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstig(e) artikel of post van de staat van ontvangsten):

EVA-EER157 8926 6 0 0

Rechtsgronden

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60).

Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 109).

Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 45).

Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 435 van 23.12.2020, blz. 1).

Besluit (EU) 2022/591 van het Europees Parlement en de Raad van 6 april 2022 betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 (PB L 114 van 12.4.2022, blz. 22).

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 (COM (2020) 798 final).

HOOFDSTUK 09 20 —   PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
09 20PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES
09 20 01Proefprojecten3.25 200 0004 703 2895 200 0004 703 289
09 20 02Voorbereidende acties3.2p.m.7 241 303p.m.7 241 303
09 20 04Acties gefinancierd uit hoofde van de prerogatieven van de Commissie en bijzondere bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend
09 20 04 01Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens4 150 0001 565 6794 150 0001 565 679
Artikel 09 20 04 — Subtotaal4 150 0001 565 6794 150 0001 565 679
Hoofdstuk 09 20 — Totaal5 200 00011 944 5924 150 0001 565 6799 350 00013 510 271

09 20 04
Acties gefinancierd uit hoofde van de prerogatieven van de Commissie en bijzondere bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend

09 20 04 01
Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
4 150 0001 565 6794 150 0001 565 679

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de uitvoering van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM).

Het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) is bedoeld om broeikasgasemissies aan te pakken die in de in de voorgestelde verordening bedoelde goederen zijn ingebed, bij de invoer van die goederen in het douanegebied van de Unie, teneinde het risico van koolstoflekkage te voorkomen. Het CBAM zal een aanvulling vormen op het bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Unie doordat er gelijkwaardige regels worden toegepast op de invoer van de in de voorgestelde verordening bedoelde goederen in het douanegebied van de Unie.

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 14 juli 2021, tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (COM(2021) 564 final).

TITEL 16

UITGAVEN BUITEN DE IN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER VASTGESTELDE JAARLIJKSE MAXIMA

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
16 01ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN BUITEN DE IN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER VASTGESTELDE JAARLIJKSE MAXIMAp.m.p.m.p.m.p.m.
16 02MOBILISERING VAN SOLIDARITEITSMECHANISMEN (SPECIALE INSTRUMENTEN)50 000 00080 000 00050 000 00080 000 000
16 03ONDERSTEUNING VAN INNOVATIE OP HET GEBIED VAN KOOLSTOFARME TECHNOLOGIEËN EN PROCESSEN IN HET KADER VAN HET EMISSIEHANDELSSYSTEEM (ETS)p.m.p.m.p.m.p.m.
16 04GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR TEN BEHOEVE VAN LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGENp.m.p.m.p.m.p.m.
16 05OVERIGE UITGAVENp.m.p.m.p.m.p.m.
Titel 16 — Totaal50 000 00080 000 00050 000 00080 000 000

HOOFDSTUK 16 02 —   MOBILISERING VAN SOLIDARITEITSMECHANISMEN (SPECIALE INSTRUMENTEN)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
16 02MOBILISERING VAN SOLIDARITEITSMECHANISMEN (SPECIALE INSTRUMENTEN)
16 02 01Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)
16 02 01 01Steun aan lidstaten in verband met gebeurtenissen die in aanmerking komen voor steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)S50 000 00050 000 00050 000 00050 000 000
16 02 01 02Steun aan landen waarmee over toetreding tot de Europese Unie wordt onderhandeld in verband met gebeurtenissen die in aanmerking komen voor steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)Sp.m.p.m.p.m.p.m.
Artikel 16 02 01 — Subtotaal50 000 00050 000 00050 000 00050 000 000
16 02 02Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG)Sp.m.30 000 000p.m.30 000 000
16 02 03Brexitaanpassingsreserve (BAR)Sp.m.p.m.p.m.p.m.
16 02 04Herstel- en veerkrachtfaciliteit - bijdrage uit de reserve voor aanpassing aan de Brexitp.m.p.m.
16 02 99Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten
16 02 99 01Voltooiing van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (vóór 2021)Sp.m.p.m.p.m.p.m.
Artikel 16 02 99 — Subtotaalp.m.p.m.p.m.p.m.
Hoofdstuk 16 02 — Totaal50 000 00080 000 00050 000 00080 000 000

Toelichting

Dit hoofdstuk dient voor de opvoering van kredieten voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers en de reserve voor aanpassing aan de brexit, alle speciale instrumenten die zijn opgenomen in Verordening (EU, Euratom) 2020/2093.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven in de staat van ontvangsten geboekte bestemmingsontvangsten aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).

Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28).

16 02 04
Herstel- en veerkrachtfaciliteit - bijdrage uit de reserve voor aanpassing aan de Brexit

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
p.m.p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter aanvulling van de middelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit naar aanleiding van een verzoek van een lidstaat of lidstaten om de voorlopige toewijzing als bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1803 van de Commissie van 8 oktober 2021 geheel of gedeeltelijk over te dragen overeenkomstig artikel 4 bis van Verordening (EU) 2021/1755. Overgedragen middelen worden uitgevoerd overeenkomstig de regels van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en ten voordele van de betrokken lidstaat/lidstaten.

TITEL 20

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
20 01LEDEN, AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN2 652 971 0002 652 971 000945 000945 0002 653 916 0002 653 916 000
20 02ANDER PERSONEEL EN UITGAVEN INZAKE PERSONEN274 990 584274 990 584524 591524 591275 515 175275 515 175
20 03ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN897 445 223897 445 223897 445 223897 445 223
20 04UITGAVEN DIE VERBAND HOUDEN MET INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE232 802 304232 802 304232 802 304232 802 304
20 10GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPENp.m.p.m.p.m.p.m.
20 20PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIESp.m.p.m.p.m.p.m.
Titel 20 — Totaal4 058 209 1114 058 209 1111 469 5911 469 5914 059 678 7024 059 678 702

HOOFDSTUK 20 01 —   LEDEN, AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
20 01LEDEN, AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN
20 01 01Leden
20 01 01 01Salarissen, toelagen en betalingen voor de leden van de instelling7.211 228 00011 228 000
20 01 01 02Overige beheersuitgaven van leden van de instelling7.23 102 0003 102 000
20 01 01 03Vergoedingen van gewezen leden7.2p.m.p.m.
Artikel 20 01 01 — Subtotaal14 330 00014 330 000
20 01 02Ambtenaren en tijdelijke functionarissen
20 01 02 01Salarissen en vergoedingen — Centrale diensten en vertegenwoordigingen7.22 444 004 000764 0002 444 768 000
20 01 02 02Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de dienst — Centrale diensten en vertegenwoordigingen7.214 006 000181 00014 187 000
20 01 02 03Salarissen en vergoedingen — Delegaties van de Unie7.2141 550 000141 550 000
20 01 02 04Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de dienst — Delegaties van de Unie7.28 221 0008 221 000
Artikel 20 01 02 — Subtotaal2 607 781 000945 0002 608 726 000
20 01 03Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren7.2200 000200 000
20 01 04Terbeschikkinggestelde, van het ambt ontheven of ontslagen ambtenaren7.28 992 0008 992 000
20 01 05Personeelsbeleid en -beheer
20 01 05 01Medische dienst7.25 576 0005 576 000
20 01 05 02Kinderopvangvoorzieningen7.26 073 0006 073 000
20 01 05 03Andere sociale uitgaven7.25 787 0005 787 000
20 01 05 04Mobiliteit7.21 751 0001 751 000
20 01 05 05Uitgaven voor vergelijkende onderzoeken, selectie en aanwerving7.22 481 0002 481 000
Artikel 20 01 05 — Subtotaal21 668 00021 668 000
Hoofdstuk 20 01 — Totaal2 652 971 000945 0002 653 916 000

20 01 02
Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Toelichting

Op de salarissen is een extra forfaitaire verlaging van 1,8 procentpunten toegepast.

20 01 02 01
Salarissen en vergoedingen — Centrale diensten en vertegenwoordigingen

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
2 444 004 000764 0002 444 768 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven ten behoeve van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden dat op de lijst van het aantal ambten voorkomt, met uitzondering van de in derde landen tewerkgestelde personeelsleden:

— de salarissen, vergoedingen en andere aan de salarissen gekoppelde betalingen;

— de ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

— de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

— diverse toelagen en vergoedingen;

— de vergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis;

— de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef;

— de vergoeding bij opzegging door de instelling van overeenkomsten met tijdelijke functionarissen;

— de vergoeding van uitgaven voor woningbeveiliging van ambtenaren die werkzaam zijn in de vertegenwoordigingen van de Commissie in de Unie en in delegaties van de Unie op het grondgebied van de Unie;

— de vaste vergoedingen en de vergoedingen volgens uurtarief voor overuren van de ambtenaren van de functiegroep AST, die niet volgens de desbetreffende regeling met vrije tijd konden worden gecompenseerd;

— de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, alsmede de aanpassingscoëfficiënten op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van tewerkstelling wordt overgeboekt;

— de kosten van eventuele actualiseringen van de bezoldigingen in de loop van het begrotingsjaar.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

Andere bestemmingsontvangsten46 010 0703 2 0 1

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 01 02 02
Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de dienst — Centrale diensten en vertegenwoordigingen

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
14 006 000181 00014 187 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven ten behoeve van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden dat op de lijst van het aantal ambten voorkomt, met uitzondering van de in derde landen tewerkgestelde personeelsleden:

— de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

— de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die, na hun indiensttreding of ingevolge hun aanstelling op een andere plaats van tewerkstelling, moeten verhuizen, alsmede bij de definitieve stopzetting van hun beroepsbezigheden gevolgd door een herinrichting op een andere plaats;

— de kosten van verhuizing die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die, na hun indiensttreding of ingevolge hun aanstelling op een andere plaats van tewerkstelling, moeten verhuizen, alsmede bij de definitieve stopzetting van hun beroepsbezigheden gevolgd door een herinrichting op een andere plaats;

— de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

— de tijdelijke kosten in verband met ambtenaren die vóór de toetreding in een nieuwe lidstaat zijn tewerkgesteld en van wie wordt gevraagd om na de datum van toetreding in dat land in dienst te blijven; voor deze ambtenaren gelden, bij wijze van uitzondering, de financiële en de materiële voorwaarden die vóór de toetreding door de Commissie werden toegepast overeenkomstig bijlage X van het Statuut en de Regeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 20 02 —   ANDER PERSONEEL EN UITGAVEN INZAKE PERSONEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
20 02ANDER PERSONEEL EN UITGAVEN INZAKE PERSONEN
20 02 01Extern personeel — Centrale diensten
20 02 01 01Arbeidscontractanten7.290 806 902122 59190 929 493
20 02 01 02Uitzendkrachten en technisch-administratieve bijstand ter ondersteuning van verschillende activiteiten7.213 193 43513 193 435
20 02 01 03Ambtenaren uit de lidstaten die tijdelijk zijn gedetacheerd bij de instelling7.242 459 64742 459 647
Artikel 20 02 01 — Subtotaal146 459 984122 591146 582 575
20 02 02Extern personeel — Vertegenwoordigingen van de Commissie
20 02 02 01Arbeidscontractanten7.218 214 00018 214 000
20 02 02 02Plaatselijke functionarissen7.21 540 0001 540 000
20 02 02 03Uitzendkrachten7.2500 000500 000
20 02 02 04Overuren van extern personeel7.210 00010 000
Artikel 20 02 02 — Subtotaal20 264 00020 264 000
20 02 03Extern personeel — Delegaties van de Unie
20 02 03 01Arbeidscontractanten7.2718 000718 000
20 02 03 02Plaatselijke functionarissen7.29 505 0009 505 000
20 02 03 03Uitzendkrachten7.266 00066 000
20 02 03 04Opleiding van jonge deskundigen en gedetacheerde nationale deskundigen7.22 152 0002 152 000
20 02 03 05Kosten van ander personeel en betaling voor andere diensten7.2411 000411 000
Artikel 20 02 03 — Subtotaal12 852 00012 852 000
20 02 04Kosten voor de organisatie van stages voor afgestudeerden bij de instelling7.214 478 00014 478 000
20 02 05Bijzondere adviseurs7.2997 000997 000
20 02 06Overige beheersuitgaven — Centrale diensten
20 02 06 01Dienstreizen en representatiekosten7.238 023 00075 00038 098 000
20 02 06 02Kosten voor vergaderingen, deskundigengroepen en conferenties7.214 992 000200 00015 192 000
20 02 06 03Vergaderingen van comités7.26 783 00027 0006 810 000
20 02 06 04Studies en raadplegingen7.23 550 000100 0003 650 000
20 02 06 05Bijscholing en managementopleidingen7.210 020 00010 020 000
Artikel 20 02 06 — Subtotaal73 368 000402 00073 770 000
20 02 07Overige beheersuitgaven — Delegaties van de Unie
20 02 07 01Dienstreizen en representatiekosten7.23 573 6003 573 600
20 02 07 02Bijscholing7.2450 000450 000
Artikel 20 02 07 — Subtotaal4 023 6004 023 600
20 02 08Taalcursussen7.22 548 0002 548 000
Hoofdstuk 20 02 — Totaal274 990 584524 591275 515 175

20 02 01
Extern personeel — Centrale diensten

20 02 01 01
Arbeidscontractanten

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
90 806 902122 59190 929 493

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven, die op het grondgebied van de Unie worden gedaan:

— de bezoldiging van arbeidscontractanten (in de zin van titel IV van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), het stelsel van sociale verzekering voor arbeidscontractanten van de instelling, en de kosten van aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldiging van dergelijke personeelsleden van toepassing zijn;

— de bedragen die nodig zijn om arbeidscontractanten die personen met een handicap begeleiden, te vergoeden;

— de kosten van eventuele actualiseringen van de bezoldigingen in de loop van het begrotingsjaar.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

EVA-EER192 2046 6 0 0
Andere landen2 981 4326 0 1 0, 6 0 3 2, 6 0 3 3, 6 5 0 0, 6 5 2 0

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging en andere financiële voorwaarden vastgesteld door de Commissie.

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 22 juni 2005 betreffende de gedragscode ten aanzien van de aanwerving van mensen met een handicap.

20 02 06
Overige beheersuitgaven — Centrale diensten

20 02 06 01
Dienstreizen en representatiekosten

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
38 023 00075 00038 098 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Dienstreizen:

— vervoerskosten, met inbegrip van de kosten die verband houden met het opstellen van plaatsbewijzen en reserveringen, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen voor het onder het statuut vallende personeel van de Commissie, alsmede voor de nationale of internationale deskundigen of ambtenaren welke bij de diensten van de Commissie zijn gedetacheerd (terug te ontvangen bedragen van kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen van de Unie of voor rekening van derden, vormen bestemmingsontvangsten). Indien mogelijk maakt de Commissie gebruik van luchtvaartmaatschappijen die collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gesloten en de ter zake geldende IAO-verdragen naleven.

Representatiekosten:

— kosten in verband met representatieverplichtingen namens de Commissie in het belang van de dienst, die voor vergoeding in aanmerking komen (er bestaat geen representatieverplichting jegens ambtenaren of andere personeelsleden van de Commissie of van andere instellingen van de Unie).

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 02 06 02
Kosten voor vergaderingen, deskundigengroepen en conferenties

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
14 992 000200 00015 192 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Vergaderingen van deskundigen:

— vergoeding van de kosten voor de werking van door de Commissie ingestelde of bijeengeroepen deskundigengroepen: reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan studiegroepen en werkgroepen, en de overige kosten van dergelijke vergaderingen, voor zover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur in de plaatsen van vestiging van de instellingen of in de externe vertegenwoordigingen (deskundigen worden vergoed op basis van de besluiten van de Commissie).

Conferenties:

— uitgaven voor door de Commissie georganiseerde conferenties, congressen en vergaderingen met het oog op de uitvoering van het beleid op de verschillende gebieden, evenals uitgaven voor een netwerk voor organen en instellingen op het gebied van financiële controle, inclusief een jaarlijkse bijeenkomst tussen deze organisaties en leden van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement, zoals gevraagd in paragraaf 88 van de resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2006 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie over het begrotingsjaar 2004, afdeling III — Commissie (PB L 340 van 6.12.2006, blz. 5);

— uitgaven met betrekking tot de organisatie van conferenties, studiebijeenkomsten, opleidingscursussen en stages voor de ambtenaren van de lidstaten die de door de Uniefondsen gefinancierde acties of de inning van eigen middelen van de Unie beheren of controleren of meewerken aan het Uniesysteem van statistieken, alsmede uitgaven voor de ambtenaren van de staten van Midden- en Oost-Europa die de in het kader van de Unieprogramma’s gefinancierde acties beheren of controleren;

— uitgaven in verband met de opleiding van ambtenaren uit derde landen, wanneer de uitoefening van hun beheers- of controlefunctie rechtstreeks verband houdt met de bescherming van de financiële belangen van de Unie;

— uitgaven voor de deelneming door de Commissie aan conferenties, congressen en vergaderingen;

— inschrijvingskosten voor conferenties, met uitsluiting van uitgaven voor vorming;

— de kosten voor deelname aan beroepsorganisaties en wetenschappelijke organisaties;

— de kosten voor verfrissingen, en incidenteel voor lichte maaltijden, die tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 02 06 03
Vergaderingen van comités

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
6 783 00027 0006 810 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Vergaderingen van comités:

— reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen die zijn opgeroepen in het kader van de krachtens het Verdrag en krachtens verordeningen van het Europees Parlement en de Raad of verordeningen van de Raad opgerichte comités, en overige kosten van de vergaderingen, voor zover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur in de plaatsen van vestiging van de instellingen of in de externe bureaus (deskundigen worden vergoed op basis van de besluiten van de Commissie).

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

EVA-EER819 5006 6 0 0

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 02 06 04
Studies en raadplegingen

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
3 550 000100 0003 650 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Studies en raadplegingen:

— uitgaven voor het verrichten van gespecialiseerde studies en het verstrekken van advies onder contract door hooggekwalificeerde deskundigen (natuurlijke personen of rechtspersonen) in gevallen waarin de Commissie niet over het nodige personeel beschikt om deze rechtstreeks uit te voeren;

— uitgaven voor de aankoop van reeds verrichte studies of voor abonnementen bij gespecialiseerde onderzoeksinstituten.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 30

RESERVES

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
30 01RESERVES VOOR ADMINISTRATIEVE UITGAVEN250 000250 000250 000250 000
30 02RESERVES VOOR BELEIDSUITGAVEN357 629 573244 351 874–3 937 270–3 937 270353 692 303240 414 604
30 03NEGATIEVE RESERVEp.m.p.m.p.m.p.m.
30 04SOLIDARITEITSMECHANISME (SPECIALE INSTRUMENTEN)2 805 153 0292 599 794 0002 805 153 0292 599 794 000
Titel 30 — Totaal3 163 032 6022 844 395 874–3 937 270–3 937 2703 159 095 3322 840 458 604

HOOFDSTUK 30 02 —   RESERVES VOOR BELEIDSUITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post
OmschrijvingFKKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
30 02RESERVES VOOR BELEIDSUITGAVEN
30 02 01Niet-gesplitste kredietenp.m.p.m.p.m.p.m.
30 02 02Gesplitste kredieten357 629 573244 351 874–3 937 270–3 937 270353 692 303240 414 604
Hoofdstuk 30 02 — Totaal357 629 573244 351 874–3 937 270–3 937 270353 692 303240 414 604

30 02 02
Gesplitste kredieten

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
VastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingenVastleggingenBetalingen
357 629 573244 351 874–3 937 270–3 937 270353 692 303240 414 604

Toelichting

De kredieten in deze titel zijn uitsluitend bedoeld voor twee situaties: a) het ontbreken van een basishandeling voor de betrokken actie op het ogenblik van de vaststelling van de begroting; en b) indien er ernstige gronden zijn om te twijfelen aan de geschiktheid van de kredieten of aan de mogelijkheid om de kredieten die op de betrokken begrotingsonderdelen zijn opgevoerd, te gebruiken in omstandigheden die stroken met goed financieel beheer. De in dit artikel opgevoerde kredieten mogen enkel gebruikt worden na overschrijving overeenkomstig de procedure van artikel 31 van het Financieel Reglement.

Het gaat om de volgende kredieten (vastleggingskredieten, betalingskredieten):

1.Artikel02 10 01Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)2 520 0002 520 000
2.Artikel02 10 04Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)610 000610 000
3.Artikel02 10 06Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)842 000842 000
4.Artikel04 03 01Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit – Bijdrage uit rubriek 1106 050 00098 300 000
5.Artikel04 10 01Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma1 950 0001 950 000
6.Artikel07 10 07Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)3 666 0003 666 000
7.Artikel08 05 01Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in de wateren van derde landen verrichten48 725 00028 225 000
8.Artikel09 10 02Europees Milieuagentschap2 301 6042 301 604
9.Artikel13 05 01Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit — Bijdrage uit rubriek 530 000 00030 000 000
10.Artikel13 06 01Kortetermijninstrument voor gemeenschappelijke aanbestedingen op defensiegebied157 027 69972 000 000
Totaal353 692 303240 414 604

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).AFDELING III

COMMISSION

PERSONEEL

Commissie

Administratie

Functiegroep en rang
Raming 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
Vaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambten
AD 162424
AD 151902219022
AD 146373163731
AD 131 4931 493
AD 121 488441 48844
AD 119296292962
AD 101 417211 41721
AD 91 733101 73310
AD 81 474261 47426
AD 71 3022081 31020
AD 66381063810
AD 5966689746
Subtotaal AD12 2912521612 307252
AST 11162162
AST 101801018010
AST 9650650
AST 85711257112
AST 78951889518
AST 66441964419
AST 58581685816
AST 4483483
AST 3318318
AST 239133913
AST 1102102
Subtotaal AST (1)4 902884 90288
AST/SC 655
AST/SC 54646
AST/SC 475357535
AST/SC 3127127
AST/SC 2290290
AST/SC 1630630
Subtotaal AST/SC1 173351 17335
Totaal18 3663751618 382375
Totaal-Generaal (2)18 741  (3)  (4)1618 757  (3)  (4)

Door de Europese Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid

Gedecentraliseerde agentschappen

Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)

Functiegroep en rangOrgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) — Bureau
Raming 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
Vaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambten
AD 16
AD 15
AD 1411
AD 13
AD 1211
AD 1111
AD 1022
AD 933
AD 822
AD 7213
AD 611
AD 5
Subtotaal AD13114
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 711
AST 611
AST 511
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Subtotaal AST33
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Subtotaal AST/SC
Totaal16117
Totaal-Generaal16117

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Functiegroep en rangAgentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Raming 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
Vaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambten
AD 16
AD 1511
AD 14
AD 1344
AD 1233
AD 1177
AD 1066
AD 999
AD 81515
AD 715520
AD 666
AD 55611
Subtotaal AD711182
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 633
AST 566
AST 444
AST 3
AST 2
AST 1
Subtotaal AST1313
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 311
AST/SC 2
AST/SC 1
Subtotaal AST/SC11
Totaal851196
Totaal-Generaal851196

Uitvoerende agentschappen

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA)

Functiegroep en rangEuropees Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Digitaal beleid (HADEA)
Raming 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
Vaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambtenVaste ambtenTijdelijke ambten
AD 16
AD 15
AD 1499
AD 1366
AD 121010
AD 1188
AD 1055
AD 988
AD 81010
AD 799
AD 61111
AD 529130
Subtotaal AD1051106
AST 1111
AST 10
AST 9
AST 8
AST 711
AST 644
AST 52-11
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Subtotaal AST8-17
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Subtotaal AST/SC
Totaal113113
Totaal-Generaal (5)113113


(1) 30 ambten in de functiegroep AST kunnen worden bekleed door ambtenaren en tijdelijke functionarissen in de functiegroep AST/SC, in het kader van de geleidelijke invoering van de functiegroep AST/SC.

(2) Volgens de personeelsformatie worden de volgende aanstellingen ad personam aanvaard: maximaal 30 AD 15 kunnen AD 16 worden; maximaal 20 AD 14 kunnen AD 15 worden; maximaal 25 AD 13 kunnen AD 14 worden.

(3) Overeenkomstig artikel 53 van het Euratom-Verdrag omvat de personeelsformatie de volgende vaste ambten die beschikbaar kunnen zijn voor het Voorzieningsagentschap: 8 AD en 9 AST functiegroepambten. Aanstellingen in de functiegroep SC zijn toegestaan binnen de grenzen van de functiegroep AST.

(4) De personeelsformatie omvat 4 ambten voor het JRC onder rubriek 7 voor de beëindiging van nucleaire activiteiten voor de periode van ontmanteling.

(5) De ambten in de personeelsformatie omvatten in 2023 12 posten en in 2022 10 posten die buiten de Uniebegroting om worden gefinancierd.AFDELING IX

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

UITGAVEN

TitelOmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
1AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
1 0LEDEN VAN DE INSTELLING440 000440 000
1 1PERSONEEL VAN DE INSTELLING10 598 92010 598 920
Titel 1 — Totaal11 038 92011 038 920
2GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING
2 0GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE INSTELLING3 625 0003 625 000
Titel 2 — Totaal3 625 0003 625 000
3EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING
3 0UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ7 665 782300 0007 965 782
Titel 3 — Totaal7 665 782300 0007 965 782
10OVERIGE UITGAVEN
10 0VOORZIENINGENp.m.p.m.
10 1RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVENp.m.p.m.
Titel 10 — Totaalp.m.p.m.
TOTAAL-GENERAAL22 329 702300 00022 629 702

TITEL 3

EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel

Post
OmschrijvingKredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
HOOFDSTUK 3 0
3 0 0Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen
3 0 0 0Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen
Niet-gesplitste kredieten650 000650 000
Artikel 3 0 0 — Totaal650 000650 000
3 0 1Salaris, vergoedingen en andere rechten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen
3 0 1 0Salaris en vergoedingen
Niet-gesplitste kredieten2 278 7822 278 782
3 0 1 1Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst
Niet-gesplitste kredieten26 00026 000
3 0 1 2Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde beëindiging van de dienst
Niet-gesplitste kredietenp.m.p.m.
Artikel 3 0 1 — Totaal2 304 7822 304 782
3 0 2Andere personeelsleden
3 0 2 0Arbeidscontractanten
Niet-gesplitste kredieten1 201 0001 201 000
3 0 2 1Kosten van stages en uitwisseling van personeelsleden
Niet-gesplitste kredieten430 000430 000
3 0 2 2Uit te besteden diensten en werkzaamheden
Niet-gesplitste kredieten57 00057 000
Artikel 3 0 2 — Totaal1 688 0001 688 000
3 0 3Andere uitgaven in verband met het personeel van het comité
3 0 3 0Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende kosten
Niet-gesplitste kredieten42 00042 000
3 0 3 1Aanwerving van personeel
Niet-gesplitste kredieten3 0003 000
3 0 3 2Bijscholing
Niet-gesplitste kredieten35 00035 000
3 0 3 3Medische dienst
Niet-gesplitste kredieten5 0005 000
3 0 3 4Kinderopvangcentrum van de Unie en andere kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra
Niet-gesplitste kredieten15 00015 000
Artikel 3 0 3 — Totaal100 000100 000
3 0 4Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van het comité
3 0 4 0Plenaire vergaderingen van het Europees Comité voor gegevensbescherming en vergaderingen van de subgroepen
Niet-gesplitste kredieten470 000470 000
3 0 4 1Vertaling en vertolking
Niet-gesplitste kredieten948 000948 000
3 0 4 2Publicaties en voorlichting
Niet-gesplitste kredieten120 000120 000
3 0 4 3IT-apparatuur en -diensten
Niet-gesplitste kredieten880 000880 000
3 0 4 4Kosten van meubilair, kantoorbenodigdheden en telecommunicatie
Niet-gesplitste kredieten15 00015 000
3 0 4 5Externe consultancy en studies
Niet-gesplitste kredieten150 000300 000450 000
3 0 4 6Andere uitgaven in verband met de activiteiten van het comité
Niet-gesplitste kredieten180 000180 000
3 0 4 7Overige huishoudelijke uitgaven
Niet-gesplitste kredieten110 000110 000
3 0 4 8Uitgaven van de voorzitter en de vicevoorzitters van het Europees Comité voor gegevensbescherming
Niet-gesplitste kredieten50 00050 000
Artikel 3 0 4 — Totaal2 923 000300 0003 223 000
HOOFDSTUK 3 0 — TOTAAL7 665 782300 0007 965 782
Titel 3 — Totaal7 665 782300 0007 965 782
HOOFDSTUK 3 0 —UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ

HOOFDSTUK 3 0 —   UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN HET COMITÉ

3 0 4
Uitgaven in verband met de werking en activiteiten van het comité

3 0 4 5
Externe consultancy en studies

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023Gewijzigde begroting nr. 1/2023Nieuw bedrag
150 000300 000450 000

Toelichting

Dit krediet dient voor de financiering van studies, adviesdiensten en enquêtes die worden uitbesteed aan deskundigen en onderzoeksinstellingen.

Bedrag van de bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement: p.m.


Top