Bijlagen bij COM(2023)177 - Wijziging van de Richtlijnen 2009/102/EG en (EU) 2017/1132 wat betreft de verdere uitbreiding en modernisering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

annex-en.docx">bijlage bij het financieel memorandum (bijlage 5 bij het besluit van de Commissie betreffende de interne uitvoeringsvoorschriften voor de afdeling “Commissie” van de algemene begroting van de Europese Unie), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

202520262027Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
DG JUST
 Personele middelen0,3850,3850,3851 155
□ Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG JUSTKredieten0,3850,3850,3851 155

TOTAAL kredieten
onder RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)0,3850,3850,3851 155

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2025202620270Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7
van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen2 3852 3852 3857 155
Betalingen2 3852 3852 3857 155


3.2.2. Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs2025202620270Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort0

Gem. kostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 10Uitbreiding van het toepassingsgebied van het bestaande systeem van gekoppelde registers (BRIS)
- Output
IT-systeem2 00012 00012 00012 000
- Output
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 112 00012 00012 000
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTAAL12 00012 00012 000

3.2.3. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

- X Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

-  Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

202520262027Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

Buiten RUBRIEK 70
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


3.2.3.1. Geraamde personeelsbehoeften

-  Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

- X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten
2025202620270Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (Hoofdkantoor en vertegenwoordigingen van de Commissie)2,252,252,25
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek door derden)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
Extern personeel (in voltijdequivalenten: vte)0

20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz 0

- op het hoofdkantoor

- in delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT - onderzoek door derden)
01 01 01 12 (AC, END, INT – eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL2,252,252,25
XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelDit voorstel houdt geen uitbreiding in van het personeel van de diensten van de Commissie dat momenteel instaat voor het businessmanagement (1 vte) en projectmanagement (1,25 vte’s) van het BRIS.
Extern personeel


3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief:

- X kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.


De ontwikkeling van het BRIS valt al onder het programma Digitaal Europa. Voor dit nieuwe voorstel is geen extra budget nodig bovenop het IT-ontwikkelingsbudget dat reeds door het programma Digitaal Europa wordt verstrekt voor het evolutieve onderhoud (nieuwe ontwikkeling) en het instandhoudingsonderhoud (oplossing van bugs) van het BRIS (d.w.z. 2 miljoen euro per jaar).

-  hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

-  hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

- X voorziet niet in medefinanciering door derden

-  voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

202520262027Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron
TOTAAL medegefinancierde kredieten

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- ☒ Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

-  Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:-  voor de eigen middelen

-  voor overige ontvangsten

- Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief0
202520262027Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).


1COM(2021) 118 final.

2COM(2021) 350 final.

3COM(2020) 103 final.

4Vennootschapsregisters – een onderneming in de EU zoeken

5COM(2022) 548 final.

6Richtlijn (EU) 2019/1151 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132.

7COM(2021) 118 final.

8COM(2020) 710 final.

9COM(2021) 350 final.

10COM(2020) 103 final.

11Conclusies van de Europese Raad, 24-25 maart 2022 – Consilium (europa.eu)

12Verordening (EU) 910/2014.

13COM(2021) 281 final.

14Richtlijn (EU) 2015/849, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843.

15Verordening (EU) 2015/848.

16Europees e-justitieportaal – Systeem van gekoppelde registers van uiteindelijk begunstigden (Boris) (europa.eu)

17Europees e-justitieportaal – Faillissements- en insolventieregisters – insolvente schuldenaars in de EU zoeken (europa.eu)

18 Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden en tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU (COM/2021/565 final).

19 Verordening (EU) 2018/1724.

20 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie (COM/2021/723 final).

21Zie overweging 23 en bijlage II van Verordening (EU) 2018/1724.

22Volgens de aanpak die is ingevoerd in Richtlijn (EU) 2019/1151, overweging 9 en artikel 13 septies. In overweging 9 wordt ook het onderscheid tussen die richtlijn en de verordening tot oprichting van één digitale toegangspoort verduidelijkt.

23 Richtlijn (EU) 2019/1024.

24 Verordening (EU) 2019/2152.

25 Verordening (EU) 2016/1191.

1Verordening (EU) 910/2014.

2COM(2021) 281 final.

1Modernisering van het digitale vennootschapsrecht (europa.eu)

2Het kmo-panel is een instrument waarmee de Commissie kmo’s gericht kan bereiken en wordt georganiseerd in samenwerking met de partners in het Enterprise Europe Network.

3Vennootschapsrecht en corporate governance (europa.eu)

4Register van deskundigengroepen van de Commissie en andere adviesorganen (europa.eu)

5De subgroep van de Company Law Expert Group (CLEG) die zich bezighoudt met het BRIS, de CLEG-BRIS, waarin nationale vertegenwoordigers van vennootschapsregisters zitting hebben, heeft ook aan twee van deze bijeenkomsten deelgenomen.

6Vennootschapsrecht en corporate governance (europa.eu)

7Register van deskundigengroepen van de Commissie en andere adviesorganen (europa.eu)

8SWD(2023) 179

9Startup Nations Standard – om het mogelijk te maken juridische documenten uit andere EU-rechtsgebieden in te dienen als bewijs voor de oprichting van een start-up (of de oprichting van een dochteronderneming van een bestaande start-up die in de eengemaakte markt uitbreidt).

10Verordening (EU) 2021/1119 van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit.

11 Verordening (EU) 2016/679, Verordening (EU) 2018/1725, bv. zaak C-398/15 Manni.


1Aanvullende bijstand zou beschikbaar kunnen zijn via EU-instrumenten, onder meer het instrument voor technische ondersteuning, dat de lidstaten ondersteunt met op maat gesneden technische expertise voor het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van hervormingen, onder meer met betrekking tot het gemak van zakendoen, de digitaliseringsagenda en het gebruik van digitale instrumenten.

2COM(2022) 720 final.

3COM(2017) 134 final.

4Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73.

5Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking), PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19.

6PB C , , blz. .

7PB C , , blz. .

8Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (PB L 169 van 30.6.2017, blz. 46).

9Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 80).

10Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

11COM(2021) 118 final.

12COM(2020) 710 final.

13COM(2021) 350 final.

14COM(2020) 103 final.

15Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1).

16Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

17Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).

18Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

19Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

20Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 43).

21Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking) (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).

22Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

23Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

24Richtlijn 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).

25PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.

26Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1).

27Zie ook het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie (verordening Interoperabel Europa) (COM(2022) 720 final) en de Mededeling betreffende een versterkt beleid inzake de interoperabiliteit van de overheidssector – Overheidsdiensten koppelen, overheidsbeleid steunen en algemeen nut bieden op weg naar een “Interoperabel Europa” (COM(2022) 710 final)

28PB …

0In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.

0Nadere gegevens over de wijzen van uitvoering van de begroting en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx

0GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.

0EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

0Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

0Vanaf 2028 zal ook IT-ontwikkeling nodig zijn om het evolutieve onderhoud te voltooien, gevolgd door instandhoudingsonderhoud

0Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

0Vanaf 2028 zal ook IT-ontwikkeling nodig zijn om het evolutieve onderhoud te voltooien, gevolgd door instandhoudingsonderhoud

0Vanaf 2028 zal ook IT-ontwikkeling nodig zijn om het evolutieve onderhoud te voltooien, gevolgd door instandhoudingsonderhoud

0Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

0

0Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

0Vanaf 2028 zal ook personeel nodig zijn voor het business- en projectmanagement van het systeem.

0AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).

0Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

0Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.

NL NL