Bijlagen bij COM(2023)335 - Platform voor strategische technologieën voor Europa ("STEP")

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2023)335 - Platform voor strategische technologieën voor Europa ("STEP").
document COM(2023)335
datum 29 februari 2024
annex-en.docx">bijlage bij het financieel memorandum (bijlage 5 bij het besluit van de Commissie betreffende de interne regels voor de uitvoering van de afdeling van de Commissie van de algemene begroting van de Europese Unie), die voor overleg tussen de diensten naar DECIDE wordt geüpload.

Miljoen EUR (tot drie cijfers achter de komma)

2023202420252026202720282029TOTAAL
DG: <.......>
□ Personele middelen3 0263 0263 0263 0261 0371 03714 178
□ Andere administratieve uitgaven0 2570 3850 3850 2570 1820 1821 648
TOTAAL DG <…….>Kredieten3 2833 4113 4113 2831 2191 21915 826

TOTAAL kredieten

onder RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
(Totaal vastleggingen = Totaal betalingen)3 2833 4113 4113 2831 2191 21915 826

Miljoen EUR (tot drie cijfers achter de komma)

2023202420252026202720282029TOTAAL
TOTAAL kredieten

onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7

van het meerjarig financieel kader
Verplichtingen
Betalingen


3.2.2. Geschatte output gefinancierd met beleidskredieten

Vastleggingskredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen nauwkeurig)

Doelstellingen en output aangeven2023202420252026202720282029TOTAAL
RESULTATEN
Type82

Gemiddelde kostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING Nr. 183..
- Resultaat
- Resultaat
- Resultaat
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2 ...
- Resultaat
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTAAL

3.2.3. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

-  Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

-  Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Miljoen EUR (tot drie cijfers achter de komma)

2023202420252026202720282029TOTAAL

RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Personele middelen3 0263 0263 0263 0261 0371 03714 178

Andere administratieve uitgaven0 2570 3850 3850 2570 1820 1821 648
Subtotaal RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
3 2833 4113 4113 2831 2191 21915 826

Buiten RUBRIEK 784

van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere uitgaven

van administratieve aard
Subtotaal

buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader

TOTAAL3 2833 4113 4113 2831 2191 21915 826

De benodigde kredieten voor personeel en andere uitgaven van administratieve aard zullen worden gefinancierd uit de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.1. Geschatte personeelsbehoeften

-  Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

-  Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Schatting uit te drukken in voltijdequivalenten
2023202420252026202720282029
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (Hoofdkantoor en vertegenwoordigingen van de Commissie)1515151555
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (Indirect onderzoek)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Andere begrotingslijnen (specificeren)
Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)85

20 02 01 (AC, END, INT van de "totale middelen")555522
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz 86

- op het hoofdkantoor

- in delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT - indirect onderzoek)
01 01 01 12 (AC, END, INT - eigen onderzoek)
Andere begrotingslijnen (specificeren)
TOTAAL2020202077
XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel in kwestie.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel15 VTE's (12 AD en 3 AST) zullen nodig zijn om de eerste activiteiten van het ene loket op te zetten en te starten in 2024. Hetzelfde aantal VTE's zal nodig zijn tot het einde van de huidige MFK-periode, voordat het afneemt tot 5 VTE's in 2028 en 2029

De One-Stop-Shop zal bestaan uit een extra eenheid die binnen DG BUDG bij de Commissie zal worden opgericht. In deze behoeften zal echter worden voorzien door interne herschikking binnen de Commissie.
Extern personeel2 arbeidscontractanten en 3 gedetacheerde nationale deskundigen tot 2027 en 2 arbeidscontractanten daarna. De 2 arbeidscontractanten zullen worden gedekt door interne herschikking binnen de Commissie.

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief:

-  kan volledig worden gefinancierd door herschikking binnen de desbetreffende rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Leg uit welke herprogrammering nodig is en specificeer de betreffende begrotingslijnen en de bijbehorende bedragen. Voeg een excel-tabel toe in het geval van een grote herprogrammering.

-  vereist het gebruik van de niet-toegewezen marge onder de betreffende rubriek van het MFK en/of het gebruik van de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Leg uit wat nodig is en specificeer de betrokken rubrieken en begrotingslijnen, de overeenkomstige bedragen en de voorgestelde instrumenten.

-  vereist een herziening van het MFK.

B1's inbreng nodig

3.2.5. Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

-  voorziet niet in medefinanciering door derden

-  voorziet in de hieronder geraamde medefinanciering door derden:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen nauwkeurig)

Jaar

N87
Jaar

N+1
Jaar

N+2
Jaar

N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de impact weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Vermeld de medefinancieringsinstantie
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3. Geschatte impact op inkomsten

-  Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

-  Het voorstel/initiatief heeft de volgende financiële gevolgen:-  voor de eigen middelen

-  voor de overige opbrengsten

- geef aan of de ontvangsten zijn toegewezen aan uitgavenposten ◻

Miljoen EUR (tot drie cijfers achter de komma)

Begrotingsonderdeel voor inkomsten:Beschikbare kredieten voor het lopende begrotingsjaarGevolgen van het voorstel/initiatief88
Jaar

N
Jaar

N+1
Jaar

N+2
Jaar

N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de impact weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ...

Specificeer voor bestemmingsontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en).


Andere opmerkingen (bv. methode/formule gebruikt voor het berekenen van de gevolgen voor de inkomsten of andere informatie).


1Mededeling Interne markt, COM(2023) 162 final.

2https://next-generation-eu.europa.eu/index_nl

3Mededeling over een industrieel plan voor de Green Deal voor het nettonultijdperk, COM(2023) 62 final.

4Mededeling: een nieuwe Europese innovatieagenda, COM(2022) 332 final.

5Mededeling betreffende een tijdelijke crisis- en transitiekader voor staatssteunmaatregelen (PB C 101 van 17.3.2023, blz. 3).

6Verordening (EU) 2023/435 wat betreft REPowerEU (PB L 63 van 28.2.2023, blz. 1).

7https://state-of-the-union.ec.europa.eu/state-union-2022_nl

8Toespraak van 4 december 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_22_7487

9Conclusies van de Europese Raad van 23 maart 2023, EUCO 4/23.

10COM(2023) 62 final.

11Gebaseerd op een koolstofprijs van EUR 80 / ton CO2eq

12De extra REACT-EU-middelen die voortvloeien uit de NextGenerationEU hebben de in 2021 en 2022 beschikbare financiering verhoogd (zonder dat nationale medefinanciering vereist is) om de lidstaten snelle bijstand te verlenen voor het bevorderen van crisisherstel en veerkrachtig herstel. Andere maatregelen zijn onder andere het Cohesion's Action for Refugees in Europe (CARE, cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa)-pakket en het Supporting Affordable Energy-initiatief (SAFE, ondersteuning van betaalbare energie). Zie Verordening (EU) 2022/562 wat betreft het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE) (PB L 109 van 8.4.2022, blz. 1); Verordening (EU) 2022/2039 met het oog op extra flexibiliteit voor gebieden (FAST-CARE) (PB L 275 van 25.10.2022, blz. 23); en Verordening (EU) 2023/435 wat betreft REPowerEU (PB L 63 van 28.2.2023, blz. 1).

13Het cijfer is gebaseerd op de EIC-Accelerator-financieringstoekenningen in 2021-22.

14In overeenstemming met de Nieuwe Europese Innovatieagenda heeft diepgaande technologische innovatie het potentieel om innovatie in de hele economie en samenleving te stimuleren. In de mededeling over het concurrentievermogen van de EU op de lange termijn worden schone technologie, biotechnologie en digitale technologie genoemd als belangrijke gebieden voor de toekomst vanwege het hoge groeipotentieel en de hogere arbeidsproductiviteit.

15Mededeling over het concurrentievermogen van de EU op lange termijn: blik op de periode na 2030, COM(2023) 168 final.

16Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader van maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor de productie van nettonultechnologieproducten, COM(2023) 161 final.

17Vooruitgangsverslag op het gebied van het concurrentievermogen van schone-energietechnologieën, COM(2022) 643 final.

18Gong J., Romet-Lemonne J-L., Houser B., 'Bridging the gap between innovation and later-stage financing for biotech in Europe', Nature Reviews Drug Discovery 22, 2023, blz. 438-439.

19Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader om een veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen te waarborgen, COM(2023) 160 final.

20Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader van maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders, COM(2022) 46 final.

21Mededeling “Fit for 55”, COM(2021) 550 final; en begeleidende voorstellen.

22PB L 224 van 24.6.2021, blz. 31.

23PB L 231 van 30.6.2021, blz. 1.

24PB L 231 van 30.6.2021, blz. 21.

25PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159.

26PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17.

27PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30.

28PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1.

29PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1.

30PB L 170 van 12.5.2021, blz. 149.

31PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

32PB L 107 van 26.3.2021, blz. 1.

33Met name EFRO en CF (SWD(2018) 282 final), ESF+ (SWD(2018) 289 final), InvestEU (SWD(2018) 314 final) en Horizon Europe (SWD(2018) 307 final).

34SWD(2023) 161 final, SWD(2022) 187 final, SWD(2020) 176 final, SWD(2022) 147 final en SWD(2021) 247 final, en SWD(2023)68 final.

35De extra REACT-EU-middelen die voortvloeien uit de NextGenerationEU hebben de in 2021 en 2022 beschikbare financiering verhoogd (zonder dat nationale medefinanciering vereist is) om de lidstaten snelle bijstand te verlenen voor het bevorderen van crisisherstel en veerkrachtig herstel. Andere maatregelen zijn onder andere het Cohesion's Action for Refugees in Europe (CARE, cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa)-pakket en het Supporting Affordable Energy-initiatief (SAFE, ondersteuning van betaalbare energie).


36PB C [...] van [...], blz. [...]

37PB C [...] van [...], blz. [...]

38Mededeling “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final. Zie ook de resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 en de conclusies van de Europese Raad van 11 december 2020.

39Besluit (EU) 2022/2481 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot vaststelling van het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030 (PB L 323 van 19.12.2022, blz. 4).

40Mededeling over een industrieel plan voor de Green Deal voor het nettonultijdperk, COM(2023) 62 final.

41COM(2023) 160 final.

42COM(2023) 161 final.

43Mededeling betreffende een tijdelijke crisis- en transitiekader voor staatssteunmaatregelen (PB C 101 van 17.3.2023, blz. 3).

44Verordening (EU) 2023/435 wat betreft REPowerEU (PB L 63 van 28.2.2023, blz. 1).

45Mededeling over de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (COM(2020) 274 final.

46Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

47Verordening (EU) 2021/523 tot vaststelling van het InvestEU-programma (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30).

48Verordening (EU) 2021/695 tot vaststelling van Horizon Europa (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1).

49Verordening (EU) 2021/697 tot oprichting van het Europees Defensiefonds (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 149).

50Verordening (EU) 2021/694 tot oprichting van het programma Digitaal Europa (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).

51Verordening (EU) 2021/522 tot vaststelling van een actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid, programma EU4Health (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 1).

52Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

53Verordening (EU) 2021/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17).

54Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

55Verordening (EU) 2021/1060 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen (PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159).

56Verordening (EU) 2021/1058 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds (PB L 224 van 24.6.2021, blz. 31).

57Verordening (EU) 2021/1056 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (PB L 231 van 30.6.2021, blz. 1).

58Verordening (EU) 2021/1057 tot oprichting van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) (PB L 231 van 30.6.2021, blz. 21).

59Verordening (EU) 2021/1057 tot oprichting van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) (PB L 231 van 30.6.2021, blz. 21).

60Verordening (EU) 2021/1060 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen (PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159).

61Verordening (EU) 1303/2013 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

62Verordening (EU) nr. 223/2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (PB L 72 van 12.3.2014, blz. 1).

63Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

64Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

65Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

66Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

67Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

68Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

69Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

70Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

71Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad ... [volledige titel en PB-referentie invoegen].

72Als bedoeld in artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.

73Bijzonderheden over de methoden voor de uitvoering van de begroting en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn te vinden op de BUDGpedia-site: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx

74GK = Gesplitste kredieten / NGK = Niet-gesplitste kredieten.

75EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

76Kandidaat-lidstaten en, indien van toepassing, potentiële kandidaten uit de Westelijke Balkan.

77Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven zijn niet gedetailleerd, maar zijn opgenomen in de totale bedragen die onder de operationele lijnen zijn vermeld. Deze moeten ongeveer overeenkomen met dezelfde percentages ten opzichte van administratieve lijnen als in de periode 2021-2024.

78Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven zijn niet gedetailleerd, maar zijn opgenomen in de totale bedragen die onder de operationele lijnen zijn vermeld. Deze moeten ongeveer overeenkomen met dezelfde percentages ten opzichte van administratieve lijnen als in de periode 2021-2024.

79Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven zijn niet gedetailleerd, maar zijn opgenomen in de totale bedragen die onder de operationele lijnen zijn vermeld. Deze moeten ongeveer overeenkomen met dezelfde percentages ten opzichte van administratieve lijnen als in de periode 2021-2024.

80Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven zijn niet gedetailleerd, maar zijn opgenomen in de totale bedragen die onder de operationele lijnen zijn vermeld. Deze moeten ongeveer overeenkomen met dezelfde percentages ten opzichte van administratieve lijnen als in de periode 2021-2024.

81Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven zijn niet gedetailleerd, maar zijn opgenomen in de totale bedragen die onder de operationele lijnen zijn vermeld. Deze moeten ongeveer overeenkomen met dezelfde percentages ten opzichte van administratieve lijnen als in de periode 2021-2024.

82Resultaten zijn producten en diensten die geleverd moeten worden (bijv: aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.)

83Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)”

84Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), indirect onderzoek, direct onderzoek.

85AC= Arbeidscontractanten; AL = plaatselijk personeel; END= Gedetacheerd nationaal deskundige; INT = uitzendpersoneel; JPD= Junior Professionals in Delegaties.

86Submaximum voor extern personeel gedekt door beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

87Jaar N is het jaar waarin de uitvoering van het voorstel/initiatief van start gaat. Vervang "N" door het verwachte eerste jaar van implementatie (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.

88Voor traditionele eigen middelen (douanerechten, suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % voor inningskosten.

NL NL