Bijlagen bij COM(2023)391 - Geconsolideerde jaarrekening van de EU voor het begrotingsjaar 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage II bij de MFK-verordening bedoelde specifieke programma’s en de daaruit voortvloeiende opwaartse aanpassingen van de maxima voor vastleggings- en betalingskredieten. De in de begroting van 2020 opgenomen geldboeten die zijn opgelegd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad22 en Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad23 lagen onder de in het artikel vastgestelde minimumdrempel van 1,5 miljard EUR in prijzen van 2018. Daarom vormde de minimumdrempel het totale volume van de aanpassing voor 2022 in prijzen van 2018. De aanpassing in lopende prijzen bedroeg 1 624 miljard EUR. De belangrijkste gevolgen in 2022 waren voor rubriek 1 (0,59 miljard EUR), rubriek 2b (0,89 miljard EUR) en rubriek 4 (0,15 miljard EUR).

De herprogrammering van niet-gebruikte vastleggingskredieten van 2021 voor programma’s in gedeeld beheer overeenkomstig artikel 7 van de MFK-verordening is uitgevoerd door middel van een specifieke aanpassing van het MFK zoals voorzien in de mededeling van de Commissie van 28 januari 202224, met een aanpassing van de MFK-maxima en een daarmee verband houdende gewijzigde begroting voor 2022. De toewijzingen die in 2021 niet zijn gebruikt en niet zijn overgedragen, zijn in gelijke delen overgedragen naar de jaren 2022 tot en met 2025. De totale overdracht uit 2021 ten bedrage van 49 miljard EUR vloeide voort uit belangrijke gevolgen in 2022 voor rubriek 2a (46,4 miljard EUR), rubriek 3 (1,8 miljard EUR), rubriek 4 (0,7 miljard EUR) en rubriek 5 (0,1 miljard EUR). De belangrijkste gevolgen in 2022 waren voor rubriek 2a (11,6 miljard EUR), rubriek 3 (0,4 miljard EUR, rubriek 4 (0,2 miljard EUR) en rubriek 5 (0,02 miljard EUR).

Het totale maximum voor de vastleggingskredieten voor 2022 bedroeg 179 765 miljoen EUR, en het overeenkomstige maximum voor betalingskredieten bedroeg 170 558 miljoen EUR.

Overeenkomstig artikel 312, lid 3, VWEU worden in het MFK de bedragen van de jaarlijkse maxima voor vastleggingskredieten per uitgavencategorie (“rubrieken”) en van de jaarlijkse maxima voor betalingskredieten vastgesteld. De rubrieken van het MFK komen overeen met de belangrijkste activiteitensectoren van de Unie. Hieronder wordt een toelichting gegeven bij de verschillende rubrieken van het MFK 2021-2027.

Het MFK 2021-2027 bedraagt 1 211 miljard EUR (1 074 miljard EUR in prijzen van 2018), met inbegrip van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Daarnaast voorziet NextGenerationEU in een extra bedrag van 806,9 miljard EUR (750 miljard EUR in prijzen van 2018) tot 2023 voor vastleggingen en tot 2026 voor betalingskredieten.

Voor de jaarlijkse begrotingsprocedure wordt de begrotingsnomenclatuur verder gestructureerd door beleidsclusters, die meer duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop afzonderlijke uitgavenprogramma’s bijdragen tot de beleidsdoelstellingen van de Unie.

Rubriek 1 – Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid

Deze rubriek omvat belangrijke EU-programma’s ter ondersteuning van onderzoek en innovatie, digitale transformatie, strategische infrastructuur, versterking van de eengemaakte markt en strategische ruimtevaartprojecten. De programma’s onder deze rubriek omvatten Horizon Europa, het InvestEU-fonds, de Connecting Europe Facility, het programma voor de eengemaakte markt en het Europees ruimtevaartprogramma.

Programma’s die bijdragen ontvangen uit NGEU (externe bestemmingsontvangsten) in deze rubriek: Horizon Europa en het InvestEU-fonds.

Rubriek 2 – Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

Deze rubriek is onderverdeeld in twee subrubrieken: Economische, sociale en territoriale cohesie (2a) en veerkracht en waarden (2b).

De uitgaven in het kader van deze rubriek zijn gericht op het versterken van de veerkracht en cohesie tussen de EU-lidstaten. De financiering helpt de verschillen in en tussen EU-regio’s en binnen en tussen de lidstaten te verkleinen en duurzame territoriale ontwikkeling te bevorderen (Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, Cohesiefonds, Europees Sociaal Fonds Plus). Zij ondersteunt ook de solidariteit en samenwerking van de Unie op het gebied van paraatheid en respons bij rampen (Uniemechanisme voor civiele bescherming en rescEU). Daarnaast zijn de programma’s onder deze rubriek erop gericht om de EU veerkrachtiger te maken jegens de huidige en toekomstige uitdagingen door te investeren in de groene en digitale transitie, jongeren (Erasmus), gezondheid (EU4Health) en maatregelen om de waarden van de EU (justitie, rechten en waarden) te beschermen, en door culturele diversiteit te bevorderen (Creatief Europa).

Deze rubriek omvat de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waaraan het merendeel van de middelen van NGEU wordt uitgegeven in de periode 2021-2023. Andere programma’s die bijdragen ontvangen van NGEU (externe bestemmingsontvangsten) in deze rubriek: React-EU, Uniemechanisme voor civiele bescherming (rescEU). Voor een uitgebreider overzicht van de RRF-activiteiten, zie de punten over NGEU 2.2 en 2.3 van de markante feiten betreffende het begrotingsjaar.

Rubriek 3 – Natuurlijke hulpbronnen en milieu

De uitgaven in het kader van deze rubriek vormen investeringen in duurzame landbouw (gemeenschappelijk landbouwbeleid) en visserij- en maritiem beleid (Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur), alsook in programma’s voor milieubescherming en klimaatactie (LIFE-programma, Fonds voor een rechtvaardige transitie).

Programma’s die bijdragen ontvangen uit NGEU (externe bestemmingsontvangsten) in deze rubriek: plattelandsontwikkeling, Fonds voor een rechtvaardige transitie.

Rubriek 4 – Migratie en grensbeheer

De programma’s (Fonds voor asiel, migratie en integratie, Fonds voor geïntegreerd grensbeheer) en de gedecentraliseerde agentschappen (zoals het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en het Asielagentschap van de Europese Unie) die in het kader van deze rubriek worden gefinancierd, hebben tot doel de uitdagingen in verband met migratie en het beheer van de buitengrenzen van de EU aan te pakken en het asielstelsel binnen de EU te beschermen.

Rubriek 5 – Veiligheid en defensie

Deze rubriek weerspiegelt de toegenomen behoefte aan samenwerking op het niveau van de Unie om veiligheidsdreigingen aan te pakken en de strategische autonomie van de Unie te vergroten. Deze rubriek omvat programma’s die tot taak hebben de beveiliging en veiligheid van de Europese burgers te verbeteren (Fonds voor interne veiligheid), de defensievermogens van Europa te versterken (Europees Defensiefonds) en de instrumenten ter beschikking te stellen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan interne en externe veiligheidsuitdagingen.

Rubriek 6 – Nabuurschap en internationaal beleid

De programma’s in deze rubriek versterken de sociaal-economische impact van de EU in haar nabuurschap, in ontwikkelingslanden en in de rest van de wereld. In het nieuwe instrument NDICI — Europa als wereldspeler zijn verschillende vroegere externe financieringsinstrumenten van de EU samengevoegd, waaronder die voor de samenwerking met landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die voorheen door het Europees Ontwikkelingsfonds werden gefinancierd. De rubriek omvat ook bijstand aan landen die zich voorbereiden op toetreding tot de EU (pretoetredingssteun) en het programma voor humanitaire hulp van de Unie.

Rubriek 7 – Europees openbaar bestuur

Deze rubriek heeft betrekking op de administratieve uitgaven voor alle instellingen, de pensioenen en de Europese Scholen.

S - Speciale instrumenten

Flexibiliteitsmechanismen in de EU-begroting stellen de EU in staat de nodige middelen vrij te maken om te reageren op onvoorziene gebeurtenissen zoals crises, natuurrampen en noodsituaties. Het toepassingsgebied, de financiële toewijzing en de uitvoeringsmodaliteiten ervan zijn vastgelegd in de MFK-verordening en in het Interinstitutioneel Akkoord. Zij zorgen ervoor dat de begrotingsmiddelen kunnen inspelen op veranderende prioriteiten, zodat elke euro wordt gebruikt waar deze het hardst nodig is.

In de jaarlijkse begrotingsnomenclatuur en -uitvoering worden zij vermeld als speciale instrumenten (“S”), aangezien zij kunnen worden ingezet voor zowel vastleggingskredieten als betalingskredieten boven de uitgavenplafonds van het MFK.3. GEDETAILLEERDE MFK-RUBRIEKEN (PROGRAMMA’S)

De MFK-rubrieken worden verder onderverdeeld in meer gedetailleerde subrubrieken die overeenkomen met de grote uitgavenprogramma’s (zoals Horizon 2020, Erasmus+ enz.). De rechtsgrondslagen voor de uitvoering van de begroting worden vastgesteld op dit programmaniveau. De verslaglegging over de begrotingsuitvoering en de resultaten vindt doorgaans ook plaats op het niveau van het programma. Tabellen per programma zijn opgenomen in de verslagen over de begrotingsuitvoering (zie tabellen 6.7-6.12 hieronder).


4. NextGenerationEU

Met een budget van 421,1 miljard EUR voor niet-terugvorderbare steun (subsidies) heeft NGEU een grote impact op de totale jaarlijkse begrotingen van de EU voor 2021 tot en met 2026 en op de uitvoering ervan. In 2021 is dit bedrag volledig opgenomen als kredieten uit bestemmingsontvangsten. Alle vastleggingen voor de niet-terugvorderbare steun worden uiterlijk op 31 december 2023 aangegaan en zullen uiterlijk op 31 december 2026 door middel van betalingen worden nagekomen, overeenkomstig artikel 3, lid 4, en artikel 3, lid 9, van de EURI-verordening25.

Voor een uitgebreid overzicht van de NGEU-activiteiten, zie de punten 2.2 en 2.3 van de markante feiten betreffende het begrotingsjaar.5. JAARLIJKSE BEGROTING

De procedure voor de vaststelling van de begroting is vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In het onderstaande diagram worden de termijnen en de stappen van de vaststelling van de begroting weergegeven.


1. In de praktijk streven de drie instellingen ernaar hun respectieve documenten eerder in het jaar te presenteren om het proces vlot te laten verlopen.

2. Het bemiddelingscomité bestaat uit de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en een gelijk aantal leden die het Europees Parlement vertegenwoordigen. De Commissie neemt aan de werkzaamheden van het bemiddelingscomité deel en stelt alles in het werk om de standpunten van het Europees Parlement en de Raad nader tot elkaar te brengen.

3. Het Europees Parlement keurt de gemeenschappelijke tekst goed en besluit vervolgens (met een meerderheid van zijn leden en 3/5 van de uitgebrachte stemmen), binnen 14 dagen na de verwerping door de Raad, om alle of een deel van de amendementen te bevestigen.

De begrotingsstructuur voor de Commissie bestaat uit administratieve en beleidskredieten. De overige instellingen hebben alleen administratieve kredieten. De begroting onderscheidt nog twee soorten kredieten: niet-gesplitste en gesplitste. Niet-gesplitste kredieten zijn bestemd voor de financiering van verrichtingen die beperkt zijn tot het jaar (en voldoen aan het jaarperiodiciteitsbeginsel). Gesplitste kredieten worden gebruikt om het jaarperiodiciteitsbeginsel te verzoenen met de financiering van meerjarenacties. De gesplitste kredieten bestaan uit vastleggingskredieten en betalingskredieten:

- vastleggingskredieten: dekken de totale kosten van de juridische verbintenissen die in het begrotingsjaar zijn aangegaan voor maatregelen waarvan de uitvoering zich over verschillende jaren uitstrekt. De begrotingsvastleggingen voor acties die zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekken, mogen echter door middel van jaartranches over verschillende jaren worden gespreid wanneer het basisbesluit daarin voorziet;

- betalingskredieten: dekken de uitgaven die voortvloeien uit de nakoming van de verplichtingen die in het begrotingsjaar en/of in vorige begrotingsjaren zijn aangegaan.

In de jaarrekening worden de financieringsbronnen ingedeeld in twee hoofdcategorieën:

- definitief goedgekeurde begrotingskredieten en

- aanvullende kredieten uit:

- overdrachten van het voorgaande jaar (het Financieel Reglement staat voor een beperkt aantal gevallen toe dat niet-bestede bedragen van het voorgaande jaar naar het lopende jaar worden overgedragen); en
- bestemmingsontvangsten die voortvloeien uit terugbetalingen, bijdragen van derden/landen aan EU-programma’s en werkzaamheden voor derden; deze worden rechtstreeks toegewezen aan de betrokken op de begroting voorziene uitgaven en vormen de derde pijler van de financiering.

Alle soorten financiering vormen samen de beschikbare kredieten.


6. ONTVANGSTEN

1. Ontvangsten uit eigen middelen

De overgrote meerderheid van de ontvangsten bestaat uit eigen middelen, die kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. traditionele eigen middelen (TEM): waren in 2022 goed voor ongeveer 16 % van de ontvangsten uit eigen middelen;

2. middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (btw): waren in 2022 goed voor ongeveer 13 % van de ontvangsten uit eigen middelen;

3. middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval: waren in 2022 goed voor ongeveer 4 % van de ontvangsten uit eigen middelen;

4. middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni): waren in 2022 goed voor ongeveer 67 % van de ontvangsten uit eigen middelen;

In Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de EU (eigenmiddelenbesluit 2020) zijn de categorieën eigen middelen en de methoden voor de berekening ervan vastgesteld. Dit besluit is op 1 juni 2021 in werking getreden en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

In het eigenmiddelenbesluit 2020 is bepaald dat het totale bedrag van de aan de Unie ter dekking van de jaarlijkse betalingskredieten toegewezen eigen middelen niet hoger mag zijn dan 1,40 % van de som van de bni’s van alle lidstaten. Daarnaast machtigt het besluit de Commissie bij wijze van uitzondering om namens de Unie tijdelijk maximaal 750 miljard EUR in prijzen van 2018 op de kapitaalmarkten te lenen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken via het herstelinstrument NextGenerationEU. Het maximum van de eigen middelen voor betalingskredieten zal tijdelijk met 0,6 procentpunt worden verhoogd om alle uit deze leningen voortvloeiende verplichtingen te dekken.

Vanaf 2021 omvatten de “overige ontvangsten” van de EU-begroting de financiële bijdragen van het Verenigd Koninkrijk die voortvloeien uit de financiële regeling in het kader van het terugtrekkingsakkoord VK.2. Traditionele eigen middelen (TEM)

Traditionele eigen middelen (TEM) zijn douanerechten die worden geheven op invoer uit derde landen en die door de lidstaten namens de EU worden geïnd. De lidstaten mogen evenwel 25 % inhouden om hun inningskosten te dekken. Elk vastgesteld bedrag aan traditionele eigen middelen moet in één van de volgende door de bevoegde autoriteiten gevoerde boekhoudingen worden opgenomen:

- in de “normale” boekhouding als bedoeld in artikel 6, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014: elk geïnd of gewaarborgd bedrag;

- in de specifieke boekhouding zoals bedoeld in bovengenoemd artikel: elk nog niet geïnd en/of niet gegarandeerd bedrag; gegarandeerde, maar betwiste bedragen kunnen ook in deze boekhouding worden opgenomen.

Traditionele eigen middelen moeten uiterlijk op de eerste werkdag na de negentiende dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het recht is vastgesteld (of geïnd in het geval van de specifieke boekhouding), door de lidstaat worden geboekt op de rekening van de Commissie bij de schatkist of de centrale bank van het land.3. Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

De eigen middelen uit de btw worden berekend op basis van de btw-grondslagen van de lidstaten, die daartoe in overeenstemming met de EU-regels zijn geharmoniseerd. Een uniform afdrachtpercentage van 0,30 % is van toepassing op het totale bedrag van de door elke lidstaat geïnde btw-ontvangsten voor alle belastbare leveringen, gedeeld door het gewogen gemiddelde btw-tarief. De btw-grondslag wordt afgetopt op 50 % van het bni van elke lidstaat.4. Niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval

Er wordt een uniform afdrachtpercentage van 0,80 EUR per kilogram toegepast op het gewicht van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval dat in elke lidstaat wordt geproduceerd. Het kunststof verpakkingsafval dat in een bepaald jaar niet is gerecycled, wordt berekend als het verschil tussen het geproduceerde kunststof verpakkingsafval en het kunststof verpakkingsafval dat in dat jaar in een lidstaat is gerecycled. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Spanje, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije hebben recht op specifieke jaarlijkse forfaitaire verlagingen van hun respectieve bijdragen aan de eigen middelen uit kunststof verpakkingsafval.5. Bruto nationaal inkomen (bni)

De middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni) dienen om dat deel van de begroting te financieren dat niet wordt gedekt door andere bronnen van ontvangsten. Op het bni van elke lidstaat wordt een uniform percentage geheven, dat wordt vastgesteld volgens de regels van de EU.6. Brutovermindering

Voor de periode 2021-2027 genieten de volgende lidstaten een brutovermindering van hun jaarlijkse bni-bijdragen; 565 miljoen EUR voor Oostenrijk, 377 miljoen EUR voor Denemarken, 3 671 miljoen EUR voor Duitsland, 1 921 miljoen EUR voor Nederland en 1 069 miljoen EUR voor Zweden. Deze brutoverminderingen worden gemeten in prijzen van 2020 en worden gefinancierd door alle lidstaten.7. Aanpassingen aan eigen middelen van vorige begrotingsjaren

De btw- en bni-middelen worden vastgesteld op basis van ramingen van de respectieve grondslagen bij de opstelling van de ontwerpbegroting. Deze ramingen worden vervolgens tijdens het betrokken begrotingsjaar herzien en bijgewerkt via een gewijzigde begroting. De positieve of negatieve verschillen tussen de bedragen die de lidstaten verschuldigd zijn op grond van de werkelijke grondslagen en de bedragen die zij daadwerkelijk hebben betaald op grond van de (herziene) ramingen, worden door de Commissie bij de lidstaten opgevraagd voor de eerste werkdag in maart van het derde jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar. Gedurende de volgende vier jaar kunnen nog correcties worden aangebracht op de werkelijke btw- en bni-grondslagen, tenzij er voorbehoud is gemaakt. Deze punten van voorbehoud moeten worden beschouwd als mogelijke vorderingen op de lidstaten voor onzekere bedragen, aangezien de financiële impact ervan niet precies kan worden geraamd. Wanneer het precieze bedrag kan worden vastgesteld, worden de overeenstemmende btw- en bni-middelen afgeroepen, hetzij in het kader van btw- en bni-saldoaanzuiveringen of via afzonderlijke afroepingen van middelen. De prognose van de eigen middelen op basis van kunststof wordt op vergelijkbare wijze aangepast. De positieve of negatieve verschillen tussen de bedragen die de lidstaten volgens hun jaarrekening met de begrotingsresultaten verschuldigd zijn en de bedragen die zij daadwerkelijk hebben betaald op grond van de (herziene) ramingen, worden door de Commissie bij de lidstaten opgevraagd voor de eerste werkdag in juni van het derde jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar. Gedurende de volgende vijf jaar kunnen nog correcties worden aangebracht op de werkelijke grondslagen, tenzij er voorbehoud is gemaakt.


7. BEREKENING VAN HET BEGROTINGSRESULTAAT

Het begrotingsresultaat van de EU wordt in de loop van het volgende jaar terugbetaald aan de lidstaten door een vermindering van de bedragen die zij voor dat jaar zijn verschuldigd.

De eigen middelen worden geboekt op basis van de bedragen waarmee de door de lidstaten voor de Commissie geopende rekeningen in de loop van het jaar worden gecrediteerd. In het geval van een overschot omvatten de ontvangsten ook het begrotingsresultaat van het vorige begrotingsjaar. De overige ontvangsten worden geboekt op basis van de in de loop van het jaar werkelijk geïnde bedragen.

Voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar worden onder uitgaven verstaan de betalingen uit de kredieten van het jaar, vermeerderd met de kredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen. De betalingen uit de kredieten van het jaar zijn die welke uiterlijk op 31 december van dat begrotingsjaar door de rekenplichtige worden verricht. Voor het ELGF worden als betalingen die betalingen geboekt die de lidstaten tussen 16 oktober n-1 en 15 oktober hebben verricht, voor zover de vastlegging en de betalingsopdracht uiterlijk op 31 januari n+1 door de rekenplichtige zijn ontvangen. Ten aanzien van de uitgaven van het ELGF kan een later conformiteitsbesluit worden genomen, nadat in de lidstaten controles zijn verricht.

Het begrotingsresultaat bestaat uit twee delen: het resultaat van de EU en het resultaat van de deelneming van de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER). Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014 betreffende de eigen middelen weerspiegelt dit resultaat het verschil tussen:

- de totale begrotingsontvangsten van het begrotingsjaar en

- het bedrag van de betalingen uit de kredieten van het begrotingsjaar, vermeerderd met de kredieten van hetzelfde jaar die naar het volgende jaar zijn overgedragen.

Dit verschil wordt vermeerderd of verminderd met:

- het nettobedrag dat voortvloeit uit de annulering van uit vorige jaren overgedragen betalingskredieten en de bij de betalingen door veranderingen van de wisselkoersen van de euro opgetreden overschrijdingen van de niet-gesplitste kredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen;

- de ontwikkeling van bestemmingsontvangsten; en

- de gedurende het jaar geboekte netto wisselkoerswinsten en -verliezen.

Van het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten die betrekking hebben op bijdragen van en werkzaamheden voor derden worden per definitie nooit geannuleerd en worden opgenomen als aanvullende kredieten voor het begrotingsjaar. Dit verklaart het verschil tussen de van het voorafgaande jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting N en de naar het volgende jaar overgedragen kredieten in de verslagen over de uitvoering van de begroting N-1. Wederopgevoerde vastleggingskredieten na terugstorting van vooruitbetalingen maken geen deel uit van het resultaat van het begrotingsjaar.

De overgedragen betalingskredieten omvatten automatische overdrachten en overdrachten bij besluit. De annulering van niet-bestede betalingskredieten die van het vorige jaar zijn overgedragen omvat de annuleringen van kredieten die van rechtswege zijn overgedragen en kredieten die bij besluit zijn overgedragen.


8. AANSLUITING VAN HET ECONOMISCH RESULTAAT MET HET BEGROTINGSRESULTAAT

 In miljoen EUR
20222021
ECONOMISCH RESULTAAT VAN HET JAAR(91 949)(42 100)
Ontvangsten
Rechten die in het lopende jaar zijn vastgesteld, maar nog niet zijn geïnd(5 978)(7 068)
Rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld en in het lopende jaar zijn geïnd74 08864 356
Toegerekende baten (netto)2 072(5 434)
70 18251 854
Uitgaven
Toegerekende uitgaven (netto)45 64853 108
Uitgaven van een vorig jaar betaald in het lopende jaar(2 053)(1 046)
Netto-effect voorfinanciering(21 659)(47 608)
Betalingskredieten overgedragen naar volgend jaar(2 660)(4 449)
Betalingen gedaan uit overdrachten en annulering van niet-bestede betalingskredieten3 331(4 047)
Mutaties in voorzieningen3 6501 032
Overige(2 139)(3 577)
24 118(6 587)
Economisch resultaat agentschappen en EGKS i.l.16861
BEGROTINGSRESULTAAT VAN HET JAAR2 5193 230

In overeenstemming met het Financieel Reglement wordt het economisch resultaat van het jaar berekend op transactiebasis en op basis van de EU-boekhoudregels, terwijl het begrotingsresultaat wordt gebaseerd op het gewijzigdekasbeginsel. Aangezien het economisch resultaat en het begrotingsresultaat het gevolg zijn van dezelfde onderliggende verrichtingen, met uitzondering van de overige (niet-budgettaire) ontvangstenbronnen en de uitgaven van de agentschappen en de EGKS in liquidatie, die uitsluitend in het economisch resultaat worden opgenomen, is het aansluiten van het economisch resultaat voor het jaar met het begrotingsresultaat voor het jaar een nuttige consistentiecontrole.

Afstemmingsposten – ontvangsten

De werkelijke begrotingsontvangsten van een begrotingsjaar zijn gelijk aan de bedragen die worden geïnd van in de loop van het jaar vastgestelde rechten, en de bedragen die worden geïnd van rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld. Daarom moeten de rechten die in het lopende jaar zijn vastgesteld maar nog niet zijn geïnd, ten behoeve van de afstemming van het economisch resultaat worden afgetrokken, aangezien ze geen deel uitmaken van de begrotingsontvangsten. Daarentegen moeten de rechten die in vorige jaren zijn vastgesteld en in het lopende jaar zijn geïnd, ten behoeve van de afstemming bij het economisch resultaat worden opgeteld.

De toegerekende baten bestaan hoofdzakelijk uit bedragen in verband met financiële correcties, eigen middelen, en rente en dividenden. Alleen het netto-effect, d.w.z. de toegerekende baten voor het lopende jaar verminderd met de teruggeboekte toegerekende baten van vorig jaar, wordt in aanmerking genomen.

Afstemmingsposten – uitgaven

De toegerekende uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven die toegerekend zijn met het oog op de afsluiting aan het einde van het jaar, d.w.z. subsidiabele uitgaven die begunstigden van EU-middelen hebben gedaan, maar nog niet aan de Commissie hebben gedeclareerd. Alleen het netto-effect, d.w.z. de toegerekende uitgaven voor het lopende jaar verminderd met de teruggeboekte toegerekende baten van vorig jaar, wordt in aanmerking genomen. Betalingen tijdens het lopende jaar betreffende in voorgaande jaren ingeschreven facturen maken deel uit van de uitgaven van het lopende begrotingsjaar en moeten derhalve met het oog op de aansluiting bij het economisch resultaat worden opgeteld.

Het netto-effect van voorfinanciering is de combinatie van 1) de nieuwe voorfinancieringsbedragen die in het lopende jaar zijn betaald en als begrotingsuitgaven van het jaar geboekt zijn, en 2) de verrekening van voorfinanciering via de aanvaarding van subsidiabele kosten in het lopende jaar. De laatste zijn wel toegerekende uitgaven, maar geen uitgaven in de begrotingsboekhouding, aangezien de aanvankelijke voorfinanciering reeds als een begrotingsuitgave werd beschouwd op het ogenblik van de betaling.

Naast de betalingen die verricht zijn uit de kredieten van het jaar, dienen de kredieten voor dat jaar die naar het volgende jaar worden overgedragen, ook in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het begrotingsresultaat van het jaar (overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014). Hetzelfde geldt voor begrotingsbetalingen die in het lopende jaar zijn gedaan uit van voorgaande jaren overgedragen kredieten en de annulering van niet-bestede betalingskredieten.

De mutatie in de voorzieningen heeft betrekking op ramingen die aan het einde van het jaar in de financiële staten zijn gedaan (hoofdzakelijk personeelsbeloningen) die geen invloed hebben op de begrotingsboekhouding. Andere afstemmingsbedragen omvatten verschillende elementen zoals de afschrijving/waardevermindering van activa, de verwerving van activa, financiëleleaseverplichtingen en financiële deelnemingen, waarvan de behandeling in de begrotingsboekhouding en in de boekhouding op transactiebasis verschilt.

Sluitpost – Economisch resultaat agentschappen en EGKS in liquidatie

Het begrotingsresultaat voor het jaar is een niet-geconsolideerd cijfer en omvat niet de overige (niet-budgettaire) ontvangstenbronnen en de uitgaven van de geconsolideerde agentschappen en de EGKS in liquidatie (zie toelichting 6). Voor de aansluiting van het economisch resultaat voor het jaar – een geconsolideerd cijfer waarin die bedragen wel zijn opgenomen – met het begrotingsresultaat voor het jaar wordt het volledig geconsolideerde economisch resultaat voor het jaar van de agentschappen en de EGKS i.l. weergegeven als sluitpost.


4. UITVOERING VAN DE EU-BEGROTING 2022

Zie punt 3 “Overzicht van de uitvoering van de begroting” in de markante feiten betreffende het begrotingsjaar voor een toelichting bij de uitvoering van de begroting 2022 voor ontvangsten en uitgaven, nog betaalbaar te stellen vastleggingen en begrotingsresultaten.

5. UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING

1. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING

 In miljoen EUR
BegrotingskredietenVastgestelde rechtenOntvangstenOntvangsten als % van de begrotingNog te

ontvangen
TitelOorspronkelijk goedgekeurde begrotingDefinitief goedgekeurde begrotingLopend jaarOvergedragenTotaalOp rechten

van lopend jaar
Op rechten

overgedragen
Totaal
12345=3+4678=6+79=8/210=5-8
1Eigen middelen157 701153 928155 0832 237157 320155 073686155 758101 %1 562
11 — Suikerheffingen00(1)(0)(1)(1)(1)-(0)
12 — Douanerechten17 91323 76525 1812 23727 41925 17168625 857109 %1 562
13 — Btw19 07119 71419 66619 66619 66619 666100 %
14 — Bni114 719104 088103 880103 880103 880103 880100 %
16 — Vermindering van de bni-bijdrage voor bepaalde lidstaten19191919-
17 — Kunststof verpakkingsafval5 9976 3616 3376 3376 3376 337100 %
2Overschotten, saldi en aanpassingen02 9803 22773 2333 2273 227108 %7
3Administratieve ontvangsten1 7911 7912 581752 6562 554532 607146 %49
4Financiële ontvangsten, achterstandsrente en boeten115454(226)16 86116 635(949)1 544596131 %16 039
5Begrotingsgaranties, opgenomen en verstrekte leningen0062 20362 20362 20362 203-
6Ontvangsten, bijdragen en terugbetalingen in verband met beleid van de Unie10 99710 88420 4026 28726 68914 9525 92220 874192 %5 815
Totaal170 603170 038243 26925 467268 736237 0598 205245 265144 %23 471


 


6. UITVOERING VAN DE UITGAVENZIJDE VAN DE EU-BEGROTING

1. MFK: SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
VastleggingskredietenBetalingskredieten
MFK-rubriekBegrotingsmiddelenExtra kredietenTotaal beschikbare kredietenBegrotingsmiddelenExtra kredietenTotaal beschikbare kredieten
Oorspronkelijk goedgekeurde begrotingGewijzigde begrotingen en overschrijvingenDefinitief goedgekeurde begrotingOverdrachtenBestemmingsontvangstenOorspronkelijk goedgekeurde begrotingGewijzigde begrotingen en overschrijvingenDefinitief goedgekeurde begrotingOverdrachtenBestemmingsontvangsten
123=1+2456=3+

4+5
789=7+8101112=9+

10+11
1Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid21 7757021 84523010 99533 07121 474(868)20 6061478 62529 379
2Cohesie, veerkracht en waarden56 03911 76667 8050257 566325 37262 0531 08863 1402766 487129 654
2a. Economische, sociale en territoriale cohesie49 70911 60561 31414 75476 06856 3511 25957 610317 93475 546
2b. Veerkracht en waarden6 3301616 4910242 812249 3035 702(171)5 5312548 55354 108
3Natuurlijke hulpbronnen en milieu56 23544656 68168617 83275 20056 602(820)55 7826932 79759 271
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen40 369(0)40 36968663241 68740 393(37)40 35668763241 674
4Migratie en grensbeheer3 0913193 41021083 5203 0782943 373272423 642
5Veiligheid en defensie1 785281 813381 8511 238(79)1 1595281 192
6Nabuurschap en internationaal beleid17 17050017 6702 23745620 36412 91624013 1561 04869814 902
7Europees openbaar bestuur10 62016310 783221 26912 07510 62016310 7831 0851 28113 149
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen4 421644 485225345 0414 421644 4856955445 724
OBuiten het MFK6 6926 6926 8306 830
SSolidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)2 799(580)2 2191 303103 5312 623(583)2 0401 30383 351
Totaal169 51612 711182 2274 481294 968481 676170 603(565)170 0384 33586 996261 370
2. MFK: BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
VastleggingenNaar 2023 overgedragen kredietenVervallen kredieten
MFK-rubriekVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal%Van definitief goedgekeurde begrotingVan bestemmingsontvangstenTotaalVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal
12345=2+3

+4
6=5/1789=7+810111213=10+

11+12
1Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid33 07121 8432305 25727 33083 %5 7385 738213
2Cohesie, veerkracht en waarden325 37266 6440152 263218 90767 %159105 221105 3811 002821 084
2a. Economische, sociale en territoriale cohesie76 06860 15914 47374 63298 %159199359996821 078
2b. Veerkracht en waarden249 3036 4850137 790144 27558 %0105 022105 022516
3Natuurlijke hulpbronnen en milieu75 20056 07067611 39668 14291 %4886 2756 76312310161295
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen41 68739 87667662941 18299 %4852488710018
4Migratie en grensbeheer3 5203 3952503 44698 %165874000
5Veiligheid en defensie1 8511 809301 84099 %3711001
6Nabuurschap en internationaal beleid20 36417 6332 23728320 15399 %381732110000
7Europees openbaar bestuur12 07510 7332191111 66497 %1358359501152
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen5 0414 445213844 85096 %1149150401041
OBuiten het MFK6 6923 0063 00645 %3 6863 686
SSolidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)3 5311 2991 3032 60274 %74637491737180
Totaal481 676179 4254 469173 196357 09174 %1 451121 520122 9711 351122521 6143. MFK: BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
Gedane betalingenNaar 2023 overgedragen kredietenVervallen kredieten
MFK-rubriekVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal%Van definitief goedgekeurde begrotingVan bestemmingsontvangstenTotaalVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal
12345=2+

3+4
6=5/1789=7+810111213=10+

11+12
1Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid29 37920 4711324 57025 17486 %1124 0524 1642315341
2Cohesie, veerkracht en waarden129 65463 0552463 491126 57098 %762 9953 071103114
2a. Economische, sociale en territoriale cohesie75 54657 600115 41473 01597 %32 5202 5237208
2b. Veerkracht en waarden54 1085 4552348 07753 55599 %734755483205
3Natuurlijke hulpbronnen en milieu59 27155 1986822 39658 27698 %49340189491110102
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen41 67439 84667762941 15299 %48624882410034
4Migratie en grensbeheer3 6423 29226493 36892 %3193196780078
5Veiligheid en defensie1 1921 1305191 15497 %6915230023
6Nabuurschap en internationaal beleid14 90213 0491 03244014 52197 %932583521316030
7Europees openbaar bestuur13 1499 83295979211 58388 %9234851 407501054158
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen5 7243 8705983334 80184 %59620880540763119
OBuiten het MFK6 83072721 %6 7576 757
SSolidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)3 3511 2941 30352 60278 %746374900
Totaal261 370167 3214 16371 837243 32193 %2 45215 15217 60428715174454. MFK: ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN (RAL)

 In miljoen EUR
RAL eind vorig jaarVastleggingen van het jaarTotale RAL per jaareinde
MFK-rubriekVan vorig jaar overgedragen vastleggingenVrijmakingen/

Herwaarderingen/

Annuleringen
BetalingenRAL per jaareindeVastleggingen tijdens het jaarBetalingenAnnulering van niet-overdraagbare vastleggingenRAL per jaareinde
1234=1+2+35678=5+6+79=4+8
1Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid48 717(733)(19 163)28 82027 330(6 011)(10)21 30950 130
2Cohesie, veerkracht en waarden209 033(288)(89 146)119 599218 907(37 423)(1)181 482301 081
2a. Economische, sociale en territoriale cohesie152 840(155)(65 983)86 70374 632(7 032)(1)67 599154 302
2b. Veerkracht en waarden56 193(133)(23 163)32 896144 275(30 392)(0)113 883146 779
3Natuurlijke hulpbronnen en milieu43 691(98)(16 091)27 50268 142(42 185)(0)25 95753 459
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen334(6)(118)21041 182(41 034)147357
4Migratie en grensbeheer3 980(50)(1 464)2 4653 446(1 903)1 5434 008
5Veiligheid en defensie2 397(21)(769)1 6071 840(385)(0)1 4553 061
6Nabuurschap en internationaal beleid32 535(1 205)(8 701)22 62920 153(5 820)(0)14 33336 962
7Europees openbaar bestuur1 076(116)(960)011 664(10 623)71 0481 048
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen684(86)(598)4 850(4 203)7654654
OBuiten het MFK147(9)(11)1273 006(62)2 9443 071
SSolidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)2 602(2 602)00
Totaal341 575(2 520)(136 306)202 749357 091(107 015)(4)250 071452 8215. MFK: RAL NAAR JAAR VAN OORSPRONG

 In miljoen EUR
<20162016201720182019202020212022Totaal
1Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid6346121 3642 0725 4008 8959 82321 32950 130
2Cohesie, veerkracht en waarden2 1295286 0638 99715 49425 26861 090181 512301 081
3Natuurlijke hulpbronnen en milieu1 4841 1001 0171 2752 3496 63813 64025 95753 459
4Migratie en grensbeheer17261051705591 0255621 5434 008
5Veiligheid en defensie2891111342043208011 4553 061
6Nabuurschap en internationaal beleid1 1528141 3652 4923 9434 4528 41114 33336 962
7Europees openbaar bestuur001 0481 048
OBuiten het MFK01272 9443 071
SSolidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)00
Totaal5 4453 09010 02515 14027 94946 59994 453250 120452 821


De inrichting van de nieuwe Commissie ging gepaard met een interne reorganisatie van de diensten. De reallocatie van de overeenkomstige transacties leidde tot een verschuiving van het uitstaande bedrag tussen jaren. Het totale bedrag van de nog betaalbaar te stellen vastleggingen bleef ongewijzigd.


6. MFK: NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN PER SOORT KREDIETEN

 In miljoen EUR
Van begrotingskredietenVan bestemmingsontvangstenTotale RAL per eind 2022
Van 2021 overgedragen vastleggingenAanpas-

leggingen
VastleggingenGedane betalingenNog af te wikkelen bedragVan 2021 overgedragen vastleggingenAanpas-

leggingen
VastleggingenGedane betalingenNog af te wikkelen bedrag
12345=1+2+3-4678910=6+7+8-911=5+10
1Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid41 340(643)22 07320 22942 5417 377(100)5 2574 9457 58850 130
2Cohesie, veerkracht en waarden95 569(263)66 64463 01498 937113 465(27)152 26363 556202 144301 081
2a. Economische, sociale en territoriale cohesie91 481(143)60 15957 55493 94361 360(13)14 47315 46160 358154 302
2b. Veerkracht en waarden4 088(120)6 4855 4604 99352 105(14)137 79048 095141 786146 779
3Natuurlijke hulpbronnen en milieu40 854(93)56 74656 22541 2812 837(5)11 3962 05112 17853 459
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen334(6)40 55240 5233576296290357
4Migratie en grensbeheer3 760(49)3 3973 2973 811219(2)50711974 008
5Veiligheid en defensie2 364(21)1 8091 1283 02533(0)3027363 061
6Nabuurschap en internationaal beleid31 666(1 181)19 87014 07936 275869(24)28344268736 962
7Europees openbaar bestuur968(48)10 75410 741932107(60)9118421161 048
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen630(22)4 4654 46860653(56)38433348654
OBuiten het MFK147(9)3 006723 0713 071
SSolidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)2 6022 60200
Totaal216 522(2 298)183 894171 315226 803125 053(227)173 19672 005226 018452 8217. MFK IN DETAIL: SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN DE VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
VastleggingskredietenBetalingskredieten
BegrotingsmiddelenExtra kredietenTotaal beschikbare kredietenBegrotingsmiddelenExtra kredietenTotaal beschikbare kredieten
ProgrammaOorspronkelijk goedgekeurde begrotingGewijzigde begrotingen en overschrijvingenDefinitief goedgekeurde begrotingOverdrachtenBestemmingsontvangstenOorspronkelijk goedgekeurde begrotingGewijzigde begrotingen en overschrijvingenDefinitief goedgekeurde begrotingOverdrachtenBestemmingsontvangsten
123=1+2456=3+

4+5
789=7+8101112=9+

10+11
1Horizon Europa12 239112 2402305 24417 71412 559(439)12 120965 96118 178
Euratom271(1)27080350314(44)27025123417
Internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER)71071023733668(107)561151613
Andere acties690690371371
Proefprojecten en voorbereidende acties17171716(8)99
InvestEU-fonds1 1971 1974 6775 8741 032251 05711 7172 775
CEF — Vervoer1 758401 799171 8161 886791 9661191 986
CEF — Energie800(3)7971481158943632112646
CEF— Digitaal283(34)2492251257(124)13314138
Digitaal Europa1 248(15)1 233311 264849(83)766721794
Gedecentraliseerde agentschappen1921420613219192(1)19113204
Andere acties000000000000
Proefprojecten en voorbereidende acties770726(5)21021
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie24(1)2242623225126
Eengemaakte markt6147468845733580(39)541857605
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU242412631(3)28129
Belastingheffing373744136(8)280432
Douane1301308139115(5)10908118
Gedecentraliseerde agentschappen120(4)11612128120(4)11612128
Andere acties10(0)1001090909
Proefprojecten en voorbereidende acties17171713(6)88
Europees ruimtevaartprogramma2 0082 0081272 1352 088(135)1 95352482 206
Gedecentraliseerde agentschappen686827068(5)64265
Proefprojecten en voorbereidende acties000000000000
Totaal rubriek 1: Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid21 7757021 84523010 99533 07121 474(868)20 6061478 62529 379
2Regionale ontwikkeling (EFRO)*30 1747 25537 4297 98345 41229 5972 58332 181111 62543 807
Cohesiefonds4 8651 5816 4466577 10211 162(1 675)9 488074510 233
Cohesiefondsbijdrage voor CEF-Vervoer1 4941 494121 5071 8511 85141 855
Proefprojecten en voorbereidende acties33033(0)303
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)*13 1742 76915 9436 10222 04513 73635014 08725 55919 647
Steun aan de Turks-Cypriotische gemeenschap3434135376420043
Europees herstel en veerkracht119119239 943240 062112(14)98247 19647 296
Pericles IV11011(0)101
Herstelplan voor de EU145(71)74175145(71)742176
RescEU10125335401 9592 31318762249329578
EU4Health840(0)83922861353(163)190410204
Instrument voor noodhulp binnen de Unie (ESI)3773778126134377512
Gedecentraliseerde agentschappen291(6)28442327276(6)27042311
Proefprojecten en voorbereidende acties111
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie12214141121212
Werkgelegenheid en sociale innovatie106(19)88119987(0)87211100
Erasmus+3 40243 4063943 8003 301(20)3 28185193 807
Europees Solidariteitskorps (ESC)1411412016111616132422158
Creatief Europa40740719426400(88)313222337
Justitie44449533813911049
Rechten en waarden2152152217170(17)15412157
Gedecentraliseerde agentschappen246(2)2454249238(3)2354239
Andere acties993117(1)639
Proefprojecten en voorbereidende acties353503652(4)48048
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie183183518716411654169
Totaal rubriek 2: Cohesie, veerkracht en waarden56 03911 76667 8050257 566325 37262 0531 08863 1402766 487129 654
3Garanties voor de landbouw40 369040 36968663241 68740 393(37)40 35668763241 674
Overige programma’s voor natuurlijke hulpbronnen en milieu000000000000
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling12 72812 7286 07218 80014 680(775)13 90501 62315 528
Maritieme zaken en visserij9721621 134761 21073237361183919
Visserij (PODV en ROVB)1590159159166(7)159159
Gedecentraliseerde agentschappen29291302929130
Proefprojecten en voorbereidende acties1116(1)55
Milieu en klimaat (LIFE)75675610765529(1)52858542
Fonds voor een rechtvaardige transitie1 1602831 44310 86712 310101175177
Leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie167167167167
Gedecentraliseerde agentschappen54547615454761
Proefprojecten en voorbereidende acties880811(2)909
Totaal rubriek 3: Natuurlijke hulpbronnen en milieu56 23544656 68168617 83275 20056 602(820)55 7826932 79759 271
4Asiel, migratie en integratie1 1192791 3992101 4111 2921941 4862691 521
Gedecentraliseerde agentschappen1541216626192154616026186
Proefprojecten en voorbereidende acties0000
Grensbeheer (IBMF) – Grensbeheer en visa6718575687645111356461143790
Grensbeheer (IBMF) – Douanecontroleapparatuur13813813813611370137
Gedecentraliseerde agentschappen1 009(57)952641 016986(42)944641 008
Totaal rubriek 4: Migratie en grensbeheer3 0913193 41021083 5203 0782943 373272423 642
5Fonds voor interne veiligheid (ISF)227272545259241(28)21315219
Ontmanteling van nucleaire installaties99999940(3)3737
Nucleaire veiligheid en ontmanteling444414565(24)412144
Gedecentraliseerde agentschappen216121710226216121710226
Proefprojecten en voorbereidende acties000
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie22220222121021
Europese defensie (onderzoek)3183187326178(18)16014165
Europese defensie (geen onderzoek)62762715642379(23)35618364
Militaire mobiliteit23223223298161141115
Proefprojecten en voorbereidende acties
Totaal rubriek 5: Veiligheid en defensie1 785281 813381 8511 238(79)1 1595281 192
6Nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking12 717(94)12 6221 86425814 7447 8924518 3439903079 640
Instrument voor nucleaire veiligheid (EINS)3939034233(16)161320
Humanitaire hulp1 8066362 44239242 5052 0923062 39845242 467
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)3623622538733450384025409
Landen en gebieden overzee (LGO)696947352(22)30131
Andere acties72(22)5015147(7)40141
Proefprojecten en voorbereidende acties000
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie959519595(1)94095
Pretoetredingssteun (IPA III)2 012(19)1 9923311452 4682 372(521)1 851113382 200
Proefprojecten en voorbereidende acties000000000000
Totaal rubriek 6: Nabuurschap en internationaal beleid17 17050017 6702 23745620 36412 91624013 1561 04869814 902
7Pensioenen personeelsleden2 086772 1622362 3982 086772 1622362 398
(Pensioenen voormalige leden) EP11112121111212
(Pensioenen voormalige leden) ECC111111
(Pensioenen voormalige leden) Commissie888888
(Pensioenen voormalige leden) HvJ-EU13013131301313
(Pensioenen voormalige leden) ECA666666
(Pensioenen voormalige leden) Ombudsman00000000
(Pensioenen voormalige leden) EDPS00000000
Europese scholen2079215252402079215225242
Bezoldiging statutair personeel2 62532 629912 7192 62532 6290912 719
Bezoldiging extern personeel25382617133225382613971371
Leden – Salarissen en vergoedingen14115015141152017
Leden – Tijdelijke vergoedingen3(0)223(0)22
Wervingskosten30131133301312135
Beëindiging van de dienst80998099
Opleidingskosten18(0)1762318(0)1712636
Sociale zaken en mobiliteit22(1)22285022(1)22142964
Informatie- en communicatietechnologie25232551063622523255163106525
Huur en aankoop310(21)28949337310(21)2891849356
Gerelateerd aan gebouwen1062513132164106251315132215
Beveiliging66(2)64157966(2)643215111
Dienstreis en vertegenwoordiging51(1)5045351(1)5012465
Vergaderingen, comités, conferenties26(13)1321526(13)134220
Publicatieblad3(1)223(1)213
Publicaties10313317103137324
Verkrijging van informatie4(0)4044(0)4206
Studies en onderzoeken4(1)3034(1)3408
Algemene uitrusting, voertuigen, meubilair17420123217420131244
Externe taalkundige diensten2743141722743144176
Overige administratieve uitgaven18(1)17143118(1)1781438
Proefprojecten en voorbereidende acties0(0)00
Administratieve uitgaven van andere instellingen4 421644 485225345 0414 421644 4856955445 724
Totaal rubriek 7: Europees openbaar bestuur10 62016310 783221 26912 07510 62016310 7831 0851 28113 149
OInnovatiefonds (IF)6 5706 5706 7056 705
Andere acties122122124124
Totaal rubriek O: Buiten het MFK6 6926 6926 8306 830
SSolidariteit en noodhulp (SEAR)1 299(580)7181217321 299(580)718121732
Europese Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)201201821025(2)23730
Reserve voor aanpassing aan de brexit1 2991 2991 2912 5901 2991 2991 2912 590
Totaal rubriek S: Solidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)2 799(580)2 2191 303103 5312 623(583)2 0401 30383 351
Totaal169 51612 711182 2274 481294 968481 676170 603(565)170 0384 33586 996261 370
* Dit MFK-programma omvat de aanvullende financiële middelen van NextGenerationEU voor het React-EU-pakket. Zie hoofdstuk 1.1 Meerjarig financieel kader 2021-2027 van de opmerkingen bij de verslagen over de uitvoering van de begroting. In de paragraaf over rubriek 2 wordt nader ingegaan op de bijdrage van dit MFK-programma aan het React-EU-pakket.
8. MFK IN DETAIL: BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
VastleggingenNaar 2023

overgedragen kredieten
Vervallen kredieten
ProgrammaVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal%Van definitief goedgekeurde begrotingVan bestemmingsontvangstenTotaalVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal
12345=2+3

+4
6=5/1789=7+810111213=10+

11+12
1Horizon Europa17 71412 2392302 84015 30986 %2 4042 404101
Euratom3502702629685 %545400
Internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER)7337101672699 %7700
Andere acties69061619 %629629
Proefprojecten en voorbereidende acties171717100 %
InvestEU-fonds5 8741 1972 1513 34857 %2 5262 52600
CEF – Vervoer1 8161 79921 80199 %151500
CEF – Energie811797480199 %101000
CEF – Digitaal25124924999 %2200
Digitaal Europa1 2641 233311 264100 %000
Gedecentraliseerde agentschappen2192061021698 %44
Andere acties00000-0000000
Proefprojecten en voorbereidende acties77797 %0000
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie262232596 %1100
Eengemaakte markt7336882170997 %2424000
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU262402596 %11011
Belastingheffing413713893 %3300
Douane139130413497 %4400
Gedecentraliseerde agentschappen128116712396 %5500
Andere acties1010010100 %00
Proefprojecten en voorbereidende acties171717100 %00
Europees ruimtevaartprogramma2 1352 008772 08698 %5050
Gedecentraliseerde agentschappen7068270100 %
Proefprojecten en voorbereidende acties00000-0000000
Totaal rubriek 1: Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid33 07121 8432305 25727 33083 %5 7385 738213
2Regionale ontwikkeling (EFRO)*45 41236 5567 79944 35598 %15115530672229751
Cohesiefonds7 1026 2206016 82296 %111122544270
Cohesiefondsbijdrage voor CEF-Vervoer1 5071 494121 507100 %0000
Proefprojecten en voorbereidende acties33399 %00
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)*22 04515 8866 06021 946100 %8334149958
Steun aan de Turks-Cypriotische gemeenschap3534135100 %000(0)0
Europees herstel en veerkracht240 062119136 396136 51557 %103 547103 547000
Pericles IV110197 %0000
Herstelplan voor de EU757407499 %11
RescEU2 31335407601 11448 %01 1981 19900
EU4Health86183921860100 %110(0)0
Instrument voor noodhulp binnen de Unie (ESI)37734334391 %353500
Gedecentraliseerde agentschappen3272841529992 %2727
Proefprojecten en voorbereidende acties-
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie14131396 %11
Werkgelegenheid en sociale innovatie998639090 %77212
Erasmus+3 8003 4062113 61795 %18318300
Europees Solidariteitskorps (ESC)1611411315596 %66
Creatief Europa4264071341998 %66
Justitie534464994 %33
Rechten en waarden217215121699 %1100
Gedecentraliseerde agentschappen249245324799 %22
Andere acties1181978 %2211
Proefprojecten en voorbereidende acties36353598 %0000
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie187181318498 %2222
Totaal rubriek 2: Cohesie, veerkracht en waarden325 37266 6440152 263218 90767 %159105 221105 3811 002821 084
3Garanties voor de landbouw41 68739 87667662941 18299 %4852488710018
Overige programma’s voor natuurlijke hulpbronnen en milieu00000-0000000
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling18 80012 7285 68918 41698 %2222220161161
Maritieme zaken en visserij1 2101 131751 206100 %314000
Visserij (PODV en ROVB)159159159100 %00
Gedecentraliseerde agentschappen302912998 %11
Proefprojecten en voorbereidende acties111100 %
Milieu en klimaat (LIFE)765755375899 %77000
Fonds voor een rechtvaardige transitie12 3101 3274 9826 30951 %5 8855 885116116
Leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie16711117 %156156
Gedecentraliseerde agentschappen6154761100 %0000
Proefprojecten en voorbereidende acties88899 %0000
Totaal rubriek 3: Natuurlijke hulpbronnen en milieu75 20056 07067611 39668 14291 %4886 2756 76312310161295
4Asiel, migratie en integratie1 4111 391291 40199 %821000
Gedecentraliseerde agentschappen1921661818496 %8800
Proefprojecten en voorbereidende acties00000
Grensbeheer (IBMF) – Grensbeheer en visa764748875699 %808000
Grensbeheer (IBMF) – Douanecontroleapparatuur138138138100 %
Gedecentraliseerde agentschappen1 0169521696795 %484800
Totaal rubriek 4: Migratie en grensbeheer3 5203 3952503 44698 %165874000
5Fonds voor interne veiligheid (ISF)259251425598 %3150(0)0
Ontmanteling van nucleaire installaties999999100 %
Nucleaire veiligheid en ontmanteling454404499 %00000
Gedecentraliseerde agentschappen226217422198 %6600
Proefprojecten en voorbereidende acties-
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie222202299 %00000
Europese defensie (onderzoek)3263187326100 %
Europese defensie (geen onderzoek)64262715642100 %
Militaire mobiliteit232232232100 %
Proefprojecten en voorbereidende acties-
Totaal rubriek 5: Veiligheid en defensie1 8511 809301 84099 %3711001
6Nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking14 74412 5891 86414614 59899 %34113146(0)000
Instrument voor nucleaire veiligheid (EINS)4239024198 %011(0)00
Humanitaire hulp2 5052 44239162 497100 %77
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)38736225387100 %000(0)0
Landen en gebieden overzee (LGO)736847299 %11(0)00
Andere acties51505099 %1100
Proefprojecten en voorbereidende acties-
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie9595095100 %0000
Pretoetredingssteun (IPA III)2 4681 989331942 41398 %45155(0)00
Proefprojecten en voorbereidende acties00000-0000000
Totaal rubriek 6: Nabuurschap en internationaal beleid20 36417 6332 23728320 15399 %381732110000
7Pensioenen personeelsleden2 3982 1622362 398100 %
(Pensioenen voormalige leden) EP121212100 %
(Pensioenen voormalige leden) ECC111100 %
(Pensioenen voormalige leden) Commissie888100 %
(Pensioenen voormalige leden) HvJ-EU131313100 %
(Pensioenen voormalige leden) ECA666100 %
(Pensioenen voormalige leden) Ombudsman000100 %
(Pensioenen voormalige leden) EDPS000100 %
Europese scholen2402151923598 %6600
Bezoldiging statutair personeel2 7192 629362 66598 %555500
Bezoldiging extern personeel3322533328686 %3838808
Leden – Salarissen en vergoedingen1515015100 %000(0)0
Leden – Tijdelijke vergoedingen222100 %00
Wervingskosten333103297 %1100
Beëindiging van de dienst999100 %00
Opleidingskosten231732189 %22000
Sociale zaken en mobiliteit5022173978 %1111000
Informatie- en communicatietechnologie3622555931487 %4747000
Huur en aankoop3372893432396 %141400
Gerelateerd aan gebouwen1641312115293 %121200
Beveiliging7964127696 %33000
Dienstreis en vertegenwoordiging535025196 %22000
Vergaderingen, comités, conferenties151211386 %11101
Publicatieblad222100 %
Publicaties171331695 %11000
Verkrijging van informatie440499 %0000
Studies en onderzoeken330396 %00000
Algemene uitrusting, voertuigen, meubilair322052579 %7700
Externe taalkundige diensten7231336489 %88000
Overige administratieve uitgaven3117112893 %22000
Proefprojecten en voorbereidende acties-
Administratieve uitgaven van andere instellingen5 0414 445213844 85096 %1149150401041
Totaal rubriek 7: Europees openbaar bestuur12 07510 7332191111 66497 %1358359501152
OInnovatiefonds (IF)6 5702 9532 95345 %3 6173 617
Andere acties122535343 %6969
Totaal rubriek O: Buiten het MFK6 6923 0063 00645 %3 6863 686
SSolidariteit en noodhulp (SEAR)7321812304 %7001702
Europese Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)210282813 %111737180
Reserve voor aanpassing aan de brexit2 5901 2531 2912 54498 %4646
Totaal rubriek S: Solidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)3 5311 2991 3032 60274 %74637491737180
Totaal481 676179 4254 469173 196357 09174 %1 451121 520122 9711 351122521 614
* Dit MFK-programma omvat de aanvullende financiële middelen van NextGenerationEU voor het React-EU-pakket. Zie hoofdstuk 1.1 Meerjarig financieel kader 2021-2027 van de opmerkingen bij de verslagen over de uitvoering van de begroting. In de paragraaf over rubriek 2 wordt nader ingegaan op de bijdrage van dit MFK-programma aan het React-EU-pakket.
9. MFK IN DETAIL: BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
Gedane betalingenNaar 2023

overgedragen kredieten
Vervallen kredieten
ProgrammaVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal%Van definitief goedgekeurde begrotingVan bestemmingsontvangstenTotaalVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal
12345=2+

3+4
6=5/1789=7+810111213=10+

11+12
1Horizon Europa18 17812 048872 69814 83482 %713 2603 33119212
Euratom417253211228668 %161111271404
Internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER)61356014460599 %178000
Andere acties371646417 %306306
Proefprojecten en voorbereidende acties98890 %11
InvestEU-fonds2 7751 05711 6052 66396 %0112112000
CEF – Vervoer1 9861 965181 97499 %01111000
CEF – Energie646630112643100 %20200(0)0
CEF – Digitaal1381321413799 %011000
Digitaal Europa79475472178298 %993003
Gedecentraliseerde agentschappen2041911020198 %44
Andere acties00000-0000000
Proefprojecten en voorbereidende acties21141467 %0077
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie262402595 %1100
Eengemaakte markt60553371956092 %637431103
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU292212378 %1166
Belastingheffing3227012887 %033101
Douane1181090411396 %04400
Gedecentraliseerde agentschappen128116712396 %5500
Andere acties990996 %0000
Proefprojecten en voorbereidende acties87791 %11
Europees ruimtevaartprogramma2 2061 9485592 01291 %51891930101
Gedecentraliseerde agentschappen6564265100 %
Proefprojecten en voorbereidende acties00000-0000000
Totaal rubriek 1: Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid29 37920 4711324 57025 17486 %1124 0524 1642315341
2Regionale ontwikkeling (EFRO)*43 80732 175110 28342 45997 %11 3421 34350(0)5
Cohesiefonds10 2339 487052110 00998 %0224224000
Cohesiefondsbijdrage voor CEF-Vervoer1 8551 85141 855100 %00000
Proefprojecten en voorbereidende acties320269 %11
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)*19 64714 08404 60618 69095 %29539560101
Steun aan de Turks-Cypriotische gemeenschap4342004298 %1010000
Europees herstel en veerkracht47 29696147 17847 275100 %218200000
Pericles IV110181 %0000
Herstelplan voor de EU7645204761 %2913000
RescEU57823332055396 %16825(0)00
EU4Health2041863919897 %4140101
Instrument voor noodhulp binnen de Unie (ESI)51213432445890 %5353000
Gedecentraliseerde agentschappen3112701528491 %272700
Proefprojecten en voorbereidende acties111100 %
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie12111195 %11
Werkgelegenheid en sociale innovatie10085249191 %1790001
Erasmus+3 8073 26981983 47491 %133213330000
Europees Solidariteitskorps (ESC)1581284213484 %421250000
Creatief Europa33731021332596 %2911(0)000
Justitie4938194897 %11100(0)0
Rechten en waarden1571531115498 %112000
Gedecentraliseerde agentschappen239235323799 %22000
Andere acties961782 %2200
Proefprojecten en voorbereidende acties48484899 %0000
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie169164216698 %3311
Totaal rubriek 2: Cohesie, veerkracht en waarden129 65463 0552463 491126 57098 %762 9953 071103114
3Garanties voor de landbouw41 67439 84667762941 15299 %48624882410034
Overige programma’s voor natuurlijke hulpbronnen en milieu00000-0000000
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling15 52813 83901 40615 24498 %021721767067
Maritieme zaken en visserij9197341183918100 %10100(0)0
Visserij (PODV en ROVB)159159159100 %
Gedecentraliseerde agentschappen302912998 %11
Proefprojecten en voorbereidende acties555100 %
Milieu en klimaat (LIFE)5425225353098 %66120000
Fonds voor een rechtvaardige transitie177116716995 %88(0)(0)
Leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie167111 %166166
Gedecentraliseerde agentschappen6154761100 %0000
Proefprojecten en voorbereidende acties99999 %0000
Totaal rubriek 3: Natuurlijke hulpbronnen en milieu59 27155 1986822 39658 27698 %49340189491110102
4Asiel, migratie en integratie1 5211 4492551 48097 %24635036
Gedecentraliseerde agentschappen1861481816689 %8812012
Proefprojecten en voorbereidende acties00000
Grensbeheer (IBMF) – Grensbeheer en visa79063011064181 %113313415015
Grensbeheer (IBMF) – Douanecontroleapparatuur1371370137100 %0000
Gedecentraliseerde agentschappen1 0089281694494 %484816016
Totaal rubriek 4: Migratie en grensbeheer3 6423 29226493 36892 %3193196780078
5Fonds voor interne veiligheid (ISF)2191921219689 %13419019
Ontmanteling van nucleaire installaties373737100 %00
Nucleaire veiligheid en ontmanteling4439214194 %202001
Gedecentraliseerde agentschappen226217422198 %6600
Proefprojecten en voorbereidende acties000
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie211801887 %0033
Europese defensie (onderzoek)1651581416399 %11(0)000
Europese defensie (geen onderzoek)36435518364100 %11(0)00
Militaire mobiliteit1151141114100 %0000
Proefprojecten en voorbereidende acties-
Totaal rubriek 5: Veiligheid en defensie1 1921 1305191 15497 %6915230023
6Nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking9 6408 2759771499 40098 %68159226013013
Instrument voor nucleaire veiligheid (EINS)2016131997 %11000
Humanitaire hulp2 4672 39145102 44699 %71421(0)00
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)409383025408100 %0010000
Landen en gebieden overzee (LGO)312913096 %11000
Andere acties41353584 %1166
Proefprojecten en voorbereidende acties00066 %00
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie959309398 %0022
Pretoetredingssteun (IPA III)2 2001 82982532 09095 %1785101628
Proefprojecten en voorbereidende acties00000-0000000
Totaal rubriek 6: Nabuurschap en internationaal beleid14 90213 0491 03244014 52197 %932583521316030
7Pensioenen personeelsleden2 3982 1622362 398100 %00(0)(0)
(Pensioenen voormalige leden) EP121212100 %
(Pensioenen voormalige leden) ECC111100 %
(Pensioenen voormalige leden) Commissie888100 %
(Pensioenen voormalige leden) HvJ-EU131313100 %
(Pensioenen voormalige leden) ECA666100 %
(Pensioenen voormalige leden) Ombudsman000100 %
(Pensioenen voormalige leden) EDPS000100 %
Europese scholen24221521823697 %0660(0)0
Bezoldiging statutair personeel2 7192 629362 66598 %05555000
Bezoldiging extern personeel371210353227775 %42398184013
Leden – Salarissen en vergoedingen1715101690 %00001(0)1
Leden – Tijdelijke vergoedingen222100 %00
Wervingskosten3528203087 %314000
Beëindiging van de dienst999100 %00
Opleidingskosten3681122057 %94130202
Sociale zaken en mobiliteit641312103555 %919270202
Informatie- en communicatietechnologie5251291603031961 %126762020404
Huur en aankoop356289183334095 %01616000
Gerelateerd aan gebouwen21571491213262 %602181022
Beveiliging111383057366 %261136011
Dienstreis en vertegenwoordiging6538414467 %112130808
Vergaderingen, comités, conferenties20511736 %7291304
Publicatieblad321284 %0000
Publicaties248721768 %6280000
Verkrijging van informatie6320471 %202000
Studies en onderzoeken814563 %3030000
Algemene uitrusting, voertuigen, meubilair4461232249 %14822011
Externe taalkundige diensten76274316382 %49130001
Overige administratieve uitgaven3812782771 %56110101
Proefprojecten en voorbereidende acties00091 %00
Administratieve uitgaven van andere instellingen5 7243 8705983334 80184 %59620880540763119
Totaal rubriek 7: Europees openbaar bestuur13 1499 83295979211 58388 %9234851 407501054158
OInnovatiefonds (IF)6 70521210 %6 6856 685
Andere acties124525242 %7272
Totaal rubriek O: Buiten het MFK6 83072721 %6 7576 757
SSolidariteit en noodhulp (SEAR)7321812304 %7001702
Europese Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)302252894 %01200
Reserve voor aanpassing aan de brexit2 5901 2531 2912 54498 %4646
Totaal rubriek S: Solidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)3 3511 2941 30352 60278 %746374900
Totaal261 370167 3214 16371 837243 32193 %2 45215 15217 6042871517445
* Dit MFK-programma omvat de aanvullende financiële middelen van NextGenerationEU voor het React-EU-pakket. Zie hoofdstuk 1.1 Meerjarig financieel kader 2021-2027 van de opmerkingen bij de verslagen over de uitvoering van de begroting. In de paragraaf over rubriek 2 wordt nader ingegaan op de bijdrage van dit MFK-programma aan het React-EU-pakket.
10. MFK IN DETAIL: ONTWIKKELING VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN (RAL)

 In miljoen EUR
RAL eind vorig jaarVastleggingen van het jaarTotale RAL per jaareinde
ProgrammaVan vorig jaar overgedragen vastleggingenVrijmakingen/

Herwaarderingen/

Annuleringen
BetalingenRAL per jaareindeVastleggingen tijdens het jaarBetalingenAnnulering van niet-overdraagbare vastleggingenRAL per jaareinde
1234=1+2+35678=5+6+79=4+8
1Horizon Europa27 571(385)(11 472)15 71415 309(3 362)(9)11 93927 653
Euratom317(24)(103)191296(183)(0)112303
Internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER)1 313(0)(518)795726(86)(1)6391 433
Andere acties106(8)(44)5461(20)4195
Proefprojecten en voorbereidende acties22(1)(8)1317(0)1730
InvestEU-fonds4 053(30)(2 368)1 6553 348(295)3 0534 708
CEF – Vervoer7 183(147)(1 956)5 0791 801(18)1 7836 862
CEF – Energie3 904(68)(640)3 197801(3)7983 994
CEF – Digitaal436(5)(133)298249(4)245543
Digitaal Europa1 140(0)(523)6161 264(258)1 0061 622
Gedecentraliseerde agentschappen36(36)216(165)5151
Andere acties000000000
Proefprojecten en voorbereidende acties52(1)(13)387(2)543
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie41(2)(21)1725(3)2239
Eengemaakte markt950(54)(418)478709(141)(0)5671 045
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU33(0)(18)1525(5)1934
Belastingheffing33(1)(20)1238(8)3042
Douane122(3)(89)31134(24)110141
Gedecentraliseerde agentschappen123(123)00
Andere acties6(0)(4)210(5)57
Proefprojecten en voorbereidende acties16(1)(7)817(0)1725
Europees ruimtevaartprogramma1 369(4)(757)6082 086(1 254)8311 439
Gedecentraliseerde agentschappen15(15)70(50)2020
Proefprojecten en voorbereidende acties000000000
Totaal rubriek 1: Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid48 717(733)(19 163)28 82027 330(6 011)(10)21 30950 130
2Regionale ontwikkeling (EFRO)*84 149(86)(37 813)46 25044 355(4 645)(0)39 71085 960
Cohesiefonds18 402(16)(9 327)9 0596 822(682)(0)6 14015 198
Cohesiefondsbijdrage voor CEF-Vervoer7 026(29)(1 844)5 1521 507(11)1 4966 648
Proefprojecten en voorbereidende acties7(1)(2)4336
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)*43 257(23)(16 996)26 23821 946(1 694)(0)20 25246 489
Steun aan de Turks-Cypriotische gemeenschap117(2)(40)7535(3)(0)32107
Europees herstel en veerkracht51 801(4)(21 231)30 566136 515(26 045)110 470141 037
Pericles IV1(0)(0)11(0)01
Herstelplan voor de EU2(0)(2)74(45)2929
RescEU596(8)(164)4251 114(389)(0)7251 150
EU4Health412(11)(108)293860(90)7701 063
Instrument voor noodhulp binnen de Unie (ESI)191(14)(135)43343(324)1962
Gedecentraliseerde agentschappen2020299(284)1535
Proefprojecten en voorbereidende acties1(0)(1)00
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie9(0)(7)113(4)910
Werkgelegenheid en sociale innovatie187(12)(73)10290(18)72174
Erasmus+1 765(37)(887)8403 617(2 587)1 0301 870
Europees Solidariteitskorps (ESC)148(3)(36)109155(98)57166
Creatief Europa400(12)(216)173419(109)310483
Justitie75(13)(20)4149(27)2263
Rechten en waarden156(5)(73)78216(82)134213
Gedecentraliseerde agentschappen33(2)(3)28247(235)1341
Andere acties10(0)(6)49(1)812
Proefprojecten en voorbereidende acties83(2)(47)3435(1)3468
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie187(8)(115)63184(50)134197
Totaal rubriek 2: Cohesie, veerkracht en waarden209 033(288)(89 146)119 599218 907(37 423)(1)181 482301 081
3Garanties voor de landbouw334(6)(118)21041 182(41 034)147357
Overige programma’s voor natuurlijke hulpbronnen en milieu000000000
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling38 215(17)(14 599)23 59818 416(645)(0)17 77141 369
Maritieme zaken en visserij2 922(38)(849)2 0351 206(68)(0)1 1383 173
Visserij (PODV en ROVB)23(14)10159(145)1424
Gedecentraliseerde agentschappen29(29)
Proefprojecten en voorbereidende acties9(0)(5)4115
Milieu en klimaat (LIFE)2 154(29)(495)1 629758(34)7242 353
Fonds voor een rechtvaardige transitie8(5)(1)16 309(168)6 1426 143
Leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie11(1)1010
Gedecentraliseerde agentschappen3(3)161(58)33
Proefprojecten en voorbereidende acties24(2)(8)148(1)721
Totaal rubriek 3: Natuurlijke hulpbronnen en milieu43 691(98)(16 091)27 50268 142(42 185)(0)25 95753 459
4Asiel, migratie en integratie2 363(19)(861)1 4821 401(618)7832 265
Gedecentraliseerde agentschappen20(20)184(166)1818
Proefprojecten en voorbereidende acties0(0)
Grensbeheer (IBMF) – Grensbeheer en visa1 141(11)(313)817756(329)4271 244
Grensbeheer (IBMF) – Douanecontroleapparatuur135(63)72138(73)65137
Gedecentraliseerde agentschappen321(0)(227)94967(717)250344
Totaal rubriek 4: Migratie en grensbeheer3 980(50)(1 464)2 4653 446(1 903)1 5434 008
5Fonds voor interne veiligheid (ISF)360(16)(124)221255(72)183403
Ontmanteling van nucleaire installaties377(37)3409999439
Nucleaire veiligheid en ontmanteling315(2)(35)27844(6)38316
Gedecentraliseerde agentschappen0(0)221(221)
Proefprojecten en voorbereidende acties111
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie24(2)(12)1022(7)1525
Europese defensie (onderzoek)329(0)(159)170326(4)(0)321492
Europese defensie (geen onderzoek)762(1)(290)472642(74)5681 040
Militaire mobiliteit226(113)113232(1)230343
Proefprojecten en voorbereidende acties222
Totaal rubriek 5: Veiligheid en defensie2 397(21)(769)1 6071 840(385)(0)1 4553 061
6Nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking23 453(1 023)(6 082)16 34914 598(3 319)(0)11 27927 629
Instrument voor nucleaire veiligheid (EINS)128(8)(17)10341(2)39142
Humanitaire hulp1 084(7)(655)4222 497(1 791)(0)7061 128
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)178(20)(79)79387(329)58136
Landen en gebieden overzee (LGO)65(0)(29)3672(1)71107
Andere acties0(0)050(35)1516
Proefprojecten en voorbereidende acties2(0)(0)11
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie154(8)(67)7995(26)69148
Pretoetredingssteun (IPA III)7 471(139)(1 773)5 5592 413(318)2 0967 655
Proefprojecten en voorbereidende acties000000000
Totaal rubriek 6: Nabuurschap en internationaal beleid32 535(1 205)(8 701)22 62920 153(5 820)(0)14 33336 962
7Pensioenen personeelsleden2 398(2 398)00
(Pensioenen voormalige leden) EP12(12)
(Pensioenen voormalige leden) ECC1(1)
(Pensioenen voormalige leden) Commissie8(8)
(Pensioenen voormalige leden) HvJ-EU13(13)
(Pensioenen voormalige leden) ECA6(6)
(Pensioenen voormalige leden) Ombudsman0(0)
(Pensioenen voormalige leden) EDPS0(0)
Europese scholen2(2)235(234)11
Bezoldiging statutair personeel0(0)2 665(2 665)(0)00
Bezoldiging extern personeel39(4)(35)286(242)(0)4343
Leden – Salarissen en vergoedingen2(1)(1)15(15)00
Leden – Tijdelijke vergoedingen2(2)
Wervingskosten2(0)(2)32(28)44
Beëindiging van de dienst9(9)
Opleidingskosten12(2)(11)21(10)1111
Sociale zaken en mobiliteit15(3)(13)039(23)1616
Informatie- en communicatietechnologie163(4)(160)314(159)155155
Huur en aankoop18(0)(18)323(321)22
Gerelateerd aan gebouwen51(2)(49)152(83)6969
Beveiliging32(1)(30)76(43)3333
Dienstreis en vertegenwoordiging12(8)(4)51(40)1111
Vergaderingen, comités, conferenties4(3)(1)13(6)77
Publicatieblad1(0)(1)2(2)00
Publicaties7(0)(7)16(9)77
Verkrijging van informatie2(0)(2)4(3)22
Studies en onderzoeken4(0)(4)3(1)33
Algemene uitrusting, voertuigen, meubilair13(1)(12)25(10)1515
Externe taalkundige diensten4(0)(4)64(59)55
Overige administratieve uitgaven8(1)(7)28(20)88
Proefprojecten en voorbereidende acties0(0)(0)00
Administratieve uitgaven van andere instellingen684(86)(598)4 850(4 203)7654654
Totaal rubriek 7: Europees openbaar bestuur1 076(116)(960)011 664(10 623)71 0481 048
OInnovatiefonds (IF)138(3)(10)1252 953(10)2 9433 068
Andere acties8(7)(0)253(52)13
Totaal rubriek O: Buiten het MFK147(9)(11)1273 006(62)2 9443 071
SSolidariteit en noodhulp (SEAR)30(30)
Europese Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)28(28)00
Reserve voor aanpassing aan de brexit2 544(2 544)
Totaal rubriek S: Solidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)2 602(2 602)00
Totaal341 575(2 520)(136 306)202 749357 091(107 015)(4)250 071452 821
* Dit MFK-programma omvat de aanvullende financiële middelen van NextGenerationEU voor het React-EU-pakket. Zie hoofdstuk 1.1 Meerjarig financieel kader 2021-2027 van de opmerkingen bij de verslagen over de uitvoering van de begroting. In de paragraaf over rubriek 2 wordt nader ingegaan op de bijdrage van dit MFK-programma aan het React-EU-pakket.11. MFK IN DETAIL: RAL NAAR JAAR VAN OORSPRONG

 In miljoen EUR
Programma<20162016201720182019202020212022Totaal
1Horizon Europa3843887161 2672 4754 6685 81411 94127 653
Euratom243222327434112303
Internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER)2964986391 433
Andere acties0161013244195
Proefprojecten en voorbereidende acties013281730
InvestEU-fonds155981311111572417623 0534 708
CEF — Vervoer6109993081 6641 9759181 7836 862
CEF — Energie3533902708901 0575527983 994
CEF— Digitaal225242334208245543
Digitaal Europa00006151 0061 622
Gedecentraliseerde agentschappen5151
Andere acties000000000
Proefprojecten en voorbereidende acties022214543
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie012142239
Eengemaakte markt2810202565962175851 045
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU0011581934
Belastingheffing002103042
Douane000228110141
Gedecentraliseerde agentschappen00
Andere acties257
Proefprojecten en voorbereidende acties001431725
Europees ruimtevaartprogramma13774402948311 439
Gedecentraliseerde agentschappen2020
Proefprojecten en voorbereidende acties000000000
Totaal rubriek 1: Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid6346121 3642 0725 4008 8959 82321 32950 130
2Regionale ontwikkeling (EFRO)1 204173 0594 6638 25814 11814 93139 71085 960
Cohesiefonds1671 0461 5942 5982 4511 2036 14015 198
Cohesiefondsbijdrage voor CEF-Vervoer2933555775981 2341 6004951 4966 648
Proefprojecten en voorbereidende acties012136
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)4581351 3562 0603 1476 35512 72520 25246 489
Steun aan de Turks-Cypriotische gemeenschap3142311162432107
Europees herstel en veerkracht003930 554110 470141 037
Pericles IV00001
Herstelplan voor de EU2929
RescEU012161912157251 150
EU4Health002615222187991 063
Instrument voor noodhulp binnen de Unie (ESI)20221962
Gedecentraliseerde agentschappen141491535
Proefprojecten en voorbereidende acties00
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie001910
Werkgelegenheid en sociale innovatie112319265072174
Erasmus+011341213123721 0301 870
Europees Solidariteitskorps (ESC)20831363157166
Creatief Europa051343111310483
Justitie07568152263
Rechten en waarden45592133134213
Gedecentraliseerde agentschappen1271341
Andere acties00013812
Proefprojecten en voorbereidende acties01513153468
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie101371834134197
Totaal rubriek 2: Cohesie, veerkracht en waarden2 1295286 0638 99715 49425 26861 090181 512301 081
3Garanties voor de landbouw16395996147357
Overige programma’s voor natuurlijke hulpbronnen en milieu000000000
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling1 3321 0427837841 3885 38312 88717 77141 369
Maritieme zaken en visserij5611371746508561631 1383 173
Visserij (PODV en ROVB)1271424
Gedecentraliseerde agentschappen
Proefprojecten en voorbereidende acties12115
Milieu en klimaat (LIFE)9658963002703264847242 353
Fonds voor een rechtvaardige transitie16 1426 143
Leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie1010
Gedecentraliseerde agentschappen133
Proefprojecten en voorbereidende acties0010112721
Totaal rubriek 3: Natuurlijke hulpbronnen en milieu1 4841 1001 0171 2752 3496 63813 64025 95753 459
4Asiel, migratie en integratie17981353166452727832 265
Gedecentraliseerde agentschappen1818
Proefprojecten en voorbereidende acties
Grensbeheer (IBMF) – Grensbeheer en visa1798362433811244271 244
Grensbeheer (IBMF) – Douanecontroleapparatuur7265137
Gedecentraliseerde agentschappen94250344
Totaal rubriek 4: Migratie en grensbeheer17261051705591 0255621 5434 008
5Fonds voor interne veiligheid (ISF)112025479532183403
Ontmanteling van nucleaire installaties28636464667399439
Nucleaire veiligheid en ontmanteling251274449854838316
Gedecentraliseerde agentschappen
Proefprojecten en voorbereidende acties11
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie00000261525
Europese defensie (onderzoek)170321492
Europese defensie (geen onderzoek)42713595681 040
Militaire mobiliteit113230343
Proefprojecten en voorbereidende acties012
Totaal rubriek 5: Veiligheid en defensie2891111342043208011 4553 061
6Nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking8035891 0101 7572 3253 3566 50911 27927 629
Instrument voor nucleaire veiligheid (EINS)2381916253039142
Humanitaire hulp000126553417061 128
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)02218243358136
Landen en gebieden overzee (LGO)33371107
Andere acties01516
Proefprojecten en voorbereidende acties100001
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie0117254469148
Pretoetredingssteun (IPA III)3462223437121 5499681 4212 0967 655
Proefprojecten en voorbereidende acties000000000
Totaal rubriek 6: Nabuurschap en internationaal beleid1 1528141 3652 4923 9434 4528 41114 33336 962
7Pensioenen personeelsleden00
(Pensioenen voormalige leden) EP
(Pensioenen voormalige leden) ECC
(Pensioenen voormalige leden) Commissie
(Pensioenen voormalige leden) HvJ-EU
(Pensioenen voormalige leden) ECA
(Pensioenen voormalige leden) Ombudsman
(Pensioenen voormalige leden) EDPS
Europese scholen11
Bezoldiging statutair personeel00
Bezoldiging extern personeel4343
Leden – Salarissen en vergoedingen00
Leden – Tijdelijke vergoedingen
Wervingskosten44
Beëindiging van de dienst
Opleidingskosten1111
Sociale zaken en mobiliteit01616
Informatie- en communicatietechnologie155155
Huur en aankoop22
Gerelateerd aan gebouwen6969
Beveiliging3333
Dienstreis en vertegenwoordiging1111
Vergaderingen, comités, conferenties77
Publicatieblad00
Publicaties77
Verkrijging van informatie22
Studies en onderzoeken33
Algemene uitrusting, voertuigen, meubilair1515
Externe taalkundige diensten55
Overige administratieve uitgaven88
Proefprojecten en voorbereidende acties00
Administratieve uitgaven van andere instellingen0000000654654
Totaal rubriek 7: Europees openbaar bestuur001 0481 048
OInnovatiefonds (IF)1252 9433 068
Andere acties0213
Totaal rubriek O: Buiten het MFK01272 9443 071
SSolidariteit en noodhulp (SEAR)
Europese Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)00
Reserve voor aanpassing aan de brexit
Totaal rubriek S: Solidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)00
Totaal5 4453 09010 02515 14027 94946 59994 453250 120452 821

De inrichting van de nieuwe Commissie ging gepaard met een interne reorganisatie van de diensten. De reallocatie van de overeenkomstige transacties leidde tot een verschuiving van het uitstaande bedrag tussen jaren. Het totale bedrag van de nog betaalbaar te stellen vastleggingen bleef ongewijzigd.


12. MFK IN DETAIL: NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN PER SOORT KREDIETEN

 In miljoen EUR
Van begrotingskredietenVan bestemmingsontvangstenTotale RAL per eind 2022
RubriekVan 2021 overgedragen vastleggingenAanpas-

leggingen
VastleggingenGedane betalingenNog af te wikkelen bedragVan 2021 overgedragen vastleggingenAanpas-

leggingen
VastleggingenGedane betalingenNog af te wikkelen bedrag
12345=1+2+3-4678910=6+7+8-911=5+10
1Horizon Europa22 848(325)12 46912 02022 9714 723(68)2 8402 8144 68127 653
Euratom261(12)27027324557(11)261259303
Internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER)1 268(1)7105441 43345166001 433
Andere acties00106(8)61649595
Proefprojecten en voorbereidende acties22(1)178300000030
InvestEU-fonds2 006(28)1 1978502 3252 048(2)2 1511 8132 3834 708
CEF – Vervoer7 050(142)1 7991 9206 787132(5)254756 862
CEF – Energie3 852(66)7976393 94452(1)45503 994
CEF – Digitaal433(5)2491365413(0)12543
Digitaal Europa1 109(0)1 2337501 59230(0)3132301 622
Gedecentraliseerde agentschappen3620619249108151
Proefprojecten en voorbereidende acties52(1)714430000043
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie36(2)2222345(0)33539
Eengemaakte markt924(53)6885421 01726(1)2118281 045
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU33(0)242334000034
Belastingheffing31(1)3727402(0)11242
Douane121(3)1301111371(0)423141
Gedecentraliseerde agentschappen1161167700
Andere acties6(0)10970(0)007
Proefprojecten en voorbereidende acties16(1)177250000025
Europees ruimtevaartprogramma1 222(1)2 0081 9611 268147(2)77501721 439
Gedecentraliseerde agentschappen1568651820220
Totaal rubriek 1: Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid41 340(643)22 07320 22942 5417 377(100)5 2574 9457 58850 130
2Regionale ontwikkeling (EFRO)49 100(74)36 55631 26754 31535 049(13)7 79911 19231 64485 960
Cohesiefonds13 421(16)6 2209 49510 1304 981(0)6015145 06815 198
Cohesiefondsbijdrage voor CEF-Vervoer7 023(29)1 4941 8546 6343(0)121146 648
Proefprojecten en voorbereidende acties7(1)326000006
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)21 930(23)15 88614 93622 85821 326(0)6 0603 75523 63146 489
Steun aan de Turks-Cypriotische gemeenschap113(2)34401044(0)123107
Europees herstel en veerkracht141(3)1199716051 660(1)136 39647 178140 877141 037
Pericles IV1(0)11100001
Herstelplan voor de EU2(0)74472900029
RescEU432(5)354225557164(3)7603285931 150
EU4Health402(10)8391921 03910(1)216241 063
Instrument voor noodhulp binnen de Unie (ESI)191(14)1354303433241962
Gedecentraliseerde agentschappen192842693401515035
Proefprojecten en voorbereidende acties1(0)10000000
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie9(0)1311100(0)010
Werkgelegenheid en sociale innovatie180(12)86871677(0)346174
Erasmus+1 526(29)3 4063 2571 646239(8)2112172251 870
Europees Solidariteitskorps (ESC)144(3)1411331494(0)13116166
Creatief Europa386(11)40731346914(1)131214483
Justitie74(13)4444600(0)63363
Rechten en waarden156(5)2151542121(0)111213
Gedecentraliseerde agentschappen31(1)245235401(1)33041
Andere acties10(0)87110(0)10112
Proefprojecten en voorbereidende acties83(2)3548680068
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie186(8)1811651941(0)303197
Totaal rubriek 2: Cohesie, veerkracht en waarden95 569(263)66 64463 01498 937113 465(27)152 26363 556202 144301 081
3Garanties voor de landbouw334(6)40 55240 5233576296290357
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling35 914(17)12 72814 00034 6252 3005 6891 2446 74541 369
Maritieme zaken en visserij2 397(38)1 1319172 573525(0)7506003 173
Visserij (PODV en ROVB)23159159240000024
Gedecentraliseerde agentschappen292911
Proefprojecten en voorbereidende acties9(0)155000005
Milieu en klimaat (LIFE)2 148(29)7555282 3476(0)3272 353
Fonds voor een rechtvaardige transitie3(1)1 32711 3275(4)4 9821674 8166 143
Leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie001111010
Gedecentraliseerde agentschappen35454307603
Proefprojecten en voorbereidende acties24(2)89210000021
Totaal rubriek 3: Natuurlijke hulpbronnen en milieu40 854(93)56 74656 22541 2812 837(5)11 3962 05112 17853 459
4Asiel, migratie en integratie2 335(18)1 3931 4602 25028(1)919162 265
Gedecentraliseerde agentschappen20(20)16614818181818
Proefprojecten en voorbereidende acties0(0)00000
Grensbeheer (IBMF) – Grensbeheer en visa949(11)7486241 063192(0)8181811 244
Grensbeheer (IBMF) – Douanecontroleapparatuur13513813713700000137
Gedecentraliseerde agentschappen321(0)95292834401616344
Totaal rubriek 4: Migratie en grensbeheer3 760(49)3 3973 2973 811219(2)50711974 008
5Fonds voor interne veiligheid (ISF)352(16)2511913969(0)458403
Ontmanteling van nucleaire installaties377993743900000439
Nucleaire veiligheid en ontmanteling315(2)44413160000316
Gedecentraliseerde agentschappen0(0)21721744
Proefprojecten en voorbereidende acties11000001
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie24(2)221825000025
Europese defensie (onderzoek)322(0)3181614797(0)7212492
Europese defensie (geen onderzoek)746(1)6273481 024171515161 040
Militaire mobiliteit22623211434300000343
Proefprojecten en voorbereidende acties22000002
Totaal rubriek 5: Veiligheid en defensie2 364(21)1 8091 1283 02533(0)3027363 061
6Nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking23 259(1 004)14 4529 28527 423194(18)14611520627 629
Instrument voor nucleaire veiligheid (EINS)127(8)3919139123142
Humanitaire hulp1 052(3)2 4812 4181 11331(4)1628151 128
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)146(20)36237211632(0)253720136
Landen en gebieden overzee (LGO)65(0)723010700000107
Andere acties0(0)5035160000016
Proefprojecten en voorbereidende acties2(0)01000001
Acties op grond van prerogatieven van de Commissie154(8)95921480000148
Pretoetredingssteun (IPA III)6 860(138)2 3201 8297 213610(1)942614427 655
Totaal rubriek 6: Nabuurschap en internationaal beleid31 666(1 181)19 87014 07936 275869(24)28344268736 962
7Pensioenen personeelsleden2 1622 16223623600
(Pensioenen voormalige leden) EP121200000
(Pensioenen voormalige leden) ECC1100000
(Pensioenen voormalige leden) Commissie8800000
(Pensioenen voormalige leden) HvJ-EU131300000
(Pensioenen voormalige leden) ECA6600000
(Pensioenen voormalige leden) Ombudsman0000000
(Pensioenen voormalige leden) EDPS0000000
Europese scholen021521602192011
Bezoldiging statutair personeel0(0)2 6292 629036360
Bezoldiging extern personeel38(4)253244422(1)3333143
Leden – Salarissen en vergoedingen2(1)15150000
Leden – Tijdelijke vergoedingen2200000
Wervingskosten2(0)3130300104
Beëindiging van de dienst9900000
Opleidingskosten11(2)171891(0)33211
Sociale zaken en mobiliteit8(1)222097(1)1715816
Informatie- en communicatietechnologie143(3)25526912620(0)595029155
Huur en aankoop18(0)28930600343322
Gerelateerd aan gebouwen39(2)1311096012(0)2123969
Beveiliging28(1)6465264(0)128733
Dienstreis en vertegenwoordiging11(8)5042110(0)22011
Vergaderingen, comités, conferenties3(3)12671(0)1107
Publicatieblad1(0)220000000
Publicaties6(0)131461(0)3317
Verkrijging van informatie2(0)4420(0)0002
Studies en onderzoeken4(0)35300003
Algemene uitrusting, voertuigen, meubilair11(1)2017142(0)55215
Externe taalkundige diensten4(0)313141(0)333225
Overige administratieve uitgaven6(1)171852(0)11948
Proefprojecten en voorbereidende acties0(0)00000000
Administratieve uitgaven van andere instellingen630(22)4 4654 46860653(56)38433348654
Totaal rubriek 7: Europees openbaar bestuur968(48)10 75410 741932107(60)9118421161 048
OInnovatiefonds (IF)00138(3)2 953213 0683 068
Andere acties008(7)535233
Totaal rubriek O: Buiten het MFK00147(9)3 006723 0713 071
SSolidariteit en noodhulp (SEAR)303000000
Europese Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)28280000000
Reserve voor aanpassing aan de brexit2 5442 54400000
Totaal rubriek S: Solidariteitsmechanismen binnen en buiten de Unie (speciale instrumenten)2 6022 6020000000
Totaal216 522(2 298)183 894171 315226 803125 053(227)173 19672 005226 018452 821

1. UITVOERING VAN DE BEGROTING PER INSTELLING

1. UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING

 In miljoen EUR
BegrotingskredietenVastgestelde rechtenOntvangstenOntvangsten als % van de begrotingNog te

ontvangen
InstellingOorspronkelijk goedgekeurde begrotingDefinitief goedgekeurde begrotingLopend jaarOvergedragenTotaalOp rechten

van lopend jaar
Op rechten

overgedragen
Totaal
12345=3+4678=6+79=8/210=5-8
Europees Parlement1811812362726323416250138 %13
Europese Raad en Raad61619529793194154 %3
Commissie170 195169 630242 42225 437267 859236 2178 187244 404144 %23 455
Hof van Justitie6363630636306399 %0
Rekenkamer25252502525025102 %0
Economisch en Sociaal Comité13131901919019141 %0
Comité van de Regio’s11111401414014124 %
Ombudsman11101101104 %
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming22202202100 %
Europese Dienst voor extern optreden505039303933920392782 %1
Totaal170 603170 038243 26925 467268 736237 0598 205245 265144 %23 471

Net als in de voorbije jaren is de uitvoering van de begroting van alle instellingen opgenomen in de geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de algemene begroting van de EU, aangezien binnen de EU-begroting een afzonderlijke begroting voor iedere instelling is vastgesteld.

De begroting van de agentschappen en de uitvoering ervan zijn niet geconsolideerd in de EU-begroting en zijn niet opgenomen in de begrotingsverslaglegging van de EU. De subsidie die de Commissie aan de agentschappen betaalt, maakt evenwel deel uit van de EU-begroting. In dit begrotingsgedeelte van de jaarrekening wordt enkel de subsidie die uit de begroting van de Commissie aan de agentschappen wordt betaald in aanmerking genomen.

Wat de EDEO betreft, zij erop gewezen dat deze naast zijn eigen begroting ook bijdragen van de Commissie ten belope van 221,7 miljoen EUR ontvangt (2021: 193,6 miljoen EUR) en uit de EOF-erfenis en de trustfondsen van 19,6 miljoen EUR (2021: 18,7 miljoen EUR). Deze bijdragen dekken de in het kader van het EOF en de trustfondsen gefinancierde kosten van het personeel van de Commissie bij de delegaties en omvatten in het jaar door deze bijdragen voortgebrachte bestemmingsontvangsten.


2. BESTEDING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
VastleggingenNaar 2023 overgedragen kredietenVervallen kredieten
InstellingVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal%Van definitief goedgekeurde begrotingVan bestemmingsontvangstenTotaalVan definitief goedgekeurde begrotingVan overdrachtenVan bestemmingsontvangstenTotaal
12345=2+3+46=5/1789=7+810111213=10+ 11+12
Europees Parlement2 2752 15121452 21897 %4646101011
Europese Raad en Raad68359904364194 %02929130013
Commissie476 635174 9814 448172 812352 24174 %1 451121 371122 8211 311112521 573
Hof van Justitie4694610146298 %0007007
Rekenkamer1621600016098 %1012002
Economisch en Sociaal Comité1621470915596 %0116006
Comité van de Regio’s1131090211198 %0111001
Ombudsman121201297 %0000
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming2020002098 %000000
Europese Dienst voor extern optreden1 1447872851 07294 %07272000
Totaal481 676179 4254 469173 196357 09174 %1 451121 520122 9711 351122521 6143. BESTEDING VAN DE BETALINGSKREDIETEN

 In miljoen EUR
Totaal

beschikbare

kredieten
Gedane betalingenNaar 2023 overgedragen kredietenVervallen kredieten
InstellingVan

definitief

goedgekeurde

begroting
Van

over-

drachten
Van

bestemmings-

ontvangsten
Totaal%Van definitief goedgekeurde begrotingVan bestemmingsontvangstenTotaalVan

definitief

goedgekeurde

begroting
Van

over-

drachten
Van

bestemmings-

ontvangsten
Totaal
12345=2+3+46=5/1789=7+810111213
Europees Parlement2 6651 801344422 18782 %372574291037249
Europese Raad en Raad745521544161683 %7730107138122
Commissie255 646163 4513 56571 504238 52093 %1 85514 94416 799247754326
Hof van Justitie49942326145090 %3703874012
Rekenkamer1711528016094 %9092002
Economisch en Sociaal Comité18313416515585 %1251765011
Comité van de Regio’s1289712111086 %121141304
Ombudsman141121393 %00000
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming2118101988 %202001
Europese Dienst voor extern optreden1 2997131362421 09184 %74115189018019
Totaal261 370167 3214 16371 837243 32193 %2 45215 15217 6042871517445

 


8. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE AGENTSCHAPPEN

De ontvangsten en uitgaven van de agentschappen, zoals hieronder weergegeven in de verslagen 8.1 en 8.2, worden niet geconsolideerd in de EU-begroting. In dit begrotingsgedeelte van de jaarrekening wordt enkel de subsidie die uit de begroting van de Commissie aan de agentschappen wordt betaald in aanmerking genomen.

In de begrotingsuitvoeringsverslagen van de EU zijn de eventuele subsidies die uit de EU-begroting aan de agentschappen zijn betaald, opgenomen als vastleggings- en betalingskredieten.

De onderstaande verslagen voor de agentschappen geven een overzicht van alle agentschappen, zowel gedecentraliseerde (of “klassieke”) als uitvoerende agentschappen, en van hun ontvangsten (8.1) en uitgaven (8.2).

Andere bronnen van inkomsten en daarmee verrichte uitgaven worden niet in de begrotingsrekeningen van de EU opgenomen. Elk agentschap presenteert zijn eigen stel jaarrekeningen.


1. BEGROTINGSONTVANGSTEN

 In miljoen EUR
AgentschapFinanciering uit MFK-rubriekDefinitief goedgekeurde begrotingOntvangsten
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators12525
Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen4297339
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie178
Communautair Bureau voor plantenrassenn.v.t.2118
Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk2b1616
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken4172175
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart1224174
Europese Bankautoriteit15051
Europees Grens- en kustwachtagentschap4693705
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding2b96103
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding2b1918
Europees Agentschap voor chemische stoffen1115123
Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu1, 2a, 3, 55656
Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur2b, 66159
Europees Milieuagentschap38581
Europees Bureau voor visserijcontrole32935
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid2b135135
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden2b2222
Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid1, 2b4242
Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb1, 2a4546
Europees Instituut voor gendergelijkheid2b88
Europees Instituut voor innovatie en technologie1436449
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen13535
Europese Arbeidsautoriteit2b3526
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid187116
Europees Geneesmiddelenbureau2b422436
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving51819
Europees Openbaar Ministerie2b10851
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad15959
Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek1, 39999
Europese Autoriteit voor effecten en markten16868
Europese Stichting voor opleiding2b2224
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken2b9556
Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging12424
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving5193201
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving51114
Spoorwegbureau van de Europese Unie13535
Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma1651 157
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten2b2626
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unien.v.t.287304
Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy1605831
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie75044
Totaal4 9976 316

 In miljoen EUR
Soort ontvangsten van de agentschappenOntvangen bedragen
Subsidie van de Commissie3 133
Inkomsten uit heffingen867
Overige inkomsten2 316
Totaal6 3162. VASTLEGGINGS- EN BETALINGSKREDIETEN PER AGENTSCHAP

 In miljoen EUR
VastleggingskredietenBetalingskredieten
AgentschapTotaal beschikbare kredietenGedane vastleggingenTotaal beschikbare kredietenGedane betalingen
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators25253124
Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen378291367268
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie88108
Communautair Bureau voor plantenrassen22192119
Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk17162217
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken219182207154
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart297218310170
Europese Bankautoriteit51505851
Europees Grens- en kustwachtagentschap707694956559
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding113103172121
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding19191918
Europees Agentschap voor chemische stoffen123118137115
Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu56545952
Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur59596659
Europees Milieuagentschap897210972
Europees Bureau voor visserijcontrole36314123
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid151151149134
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden23232722
Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid42414743
Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb46464943
Europees Instituut voor gendergelijkheid98119
Europees Instituut voor innovatie en technologie410384454440
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen35354239
Europese Arbeidsautoriteit35333922
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid123109137110
Europees Geneesmiddelenbureau452431539410
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving20192120
Europees Openbaar Ministerie51505845
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad59596259
Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek9998107100
Europese Autoriteit voor effecten en markten69677567
Europese Stichting voor opleiding25232623
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken62556754
Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging39394425
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving210198238188
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving28193117
Spoorwegbureau van de Europese Unie39373935
Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma3 8016452 2091 321
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten26253426
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie564346585324
Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy981704844766
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie50445445
Totaal9 6675 6498 5776 119

 In miljoen EUR
VastleggingskredietenBetalingskredieten
Soort uitgaveTotaal beschikbare kredietenGedane vastleggingenTotaal beschikbare kredietenGedane betalingen
Administratief512486636458
Operationeel7 4103 4526 1613 958
Personeel1 7451 7111 7801 702
Totaal9 6675 6498 5776 119

VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST

Actuariële veronderstellingen

Hypothesen gebruikt voor de berekening van de kosten van toekomstige gebeurtenissen die van invloed zijn op de pensioenverplichtingen.

Actuariële winsten en verliezen

Voor pensioenregelingen op basis van toegezegde uitkeringen, de wijzigingen in actuariële tekorten of overschotten. Deze ontstaan als gevolg van verschillen tussen de eerdere actuariële veronderstellingen en daadwerkelijke gebeurtenissen en als gevolg van de effecten van wijzigingen in actuariële veronderstellingen.

Administratieve kredieten

Administratieve kredieten dienen ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de instellingen en entiteiten (personeel, gebouwen, kantoorapparatuur).

Goedgekeurde begroting

De ontwerpbegroting wordt de goedgekeurde begroting zodra deze is goedgekeurd door de begrotingsautoriteit en definitief is goedgekeurd door de voorzitter van het Europees Parlement.

Gewijzigde begroting

Tijdens het begrotingsjaar genomen besluit tot wijziging (verhoging, verlaging, overschrijving) van onderdelen van de goedgekeurde begroting van dat jaar.

Bij de lidstaten op te vragen bedragen

Tijdens de verslagperiode gedane uitgaven die moeten worden gefinancierd uit toekomstige begrotingen, d.w.z. door de EU-lidstaten. Dit is een gevolg van het naast elkaar bestaan van een boekhouding op transactiebasis en een begroting op kasbasis.

Jaarlijks activiteitenverslag (AAR)

De jaarlijkse activiteitenverslagen bevatten onder andere de met de activiteiten bereikte resultaten in het licht van de gestelde doelen, de daaraan verbonden risico’s en het internecontrolekader. Met ingang van het begrotingsjaar 2001 wat de Europese Commissie betreft, en vanaf 2003 voor alle andere EU-instellingen, moet de “gedelegeerd ordonnateur” aan zijn instelling verantwoording afleggen over de uitoefening van zijn taken in de vorm van een jaarlijks activiteitenverslag met gegevens over de financiën en het beheer.

Kredieten

De begrotingsmiddelen. De begroting is een prognose van zowel vastleggingen als betalingen (contante of girale betalingen aan de begunstigden). Er is vaak een verschil tussen de kredieten voor vastleggingen en die voor betalingen (de “gesplitste” kredieten) omdat de middelen voor meerjarige programma’s en projecten gewoonlijk volledig worden vastgelegd in het jaar waarin de desbetreffende besluiten worden genomen en de betalingen worden gespreid over een aantal jaren, in het tempo waarin programma’s en projecten worden uitgevoerd. Niet-gesplitste kredieten betreffen administratieve uitgaven, ondersteuning van de landbouwmarkten en rechtstreekse betalingen; vastleggingskredieten en betalingskredieten zijn in dat geval gelijk.

Bestemmingsontvangsten

Specifieke ontvangsten bestemd voor de financiering van welbepaalde uitgaven. De belangrijkste externe bestemmingsontvangsten zijn de financiële bijdragen van derde landen aan programma’s die door de Unie worden gefinancierd. De belangrijkste interne bestemmingsontvangsten zijn de van derden ontvangen betalingen voor goederen, diensten en werkzaamheden die op hun verzoek zijn geleverd; ontvangsten uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen en de opbrengsten van de verkoop van publicaties en films.

Voor verkoop beschikbare financiële activa

Alle financiële activa of passiva die volgens de internationale boekhoudnormen voor de overheidssector tegen reële waarde worden gewaardeerd en waarvan de veranderingen in reële waarde als overschot of tekort voor de periode moeten worden geboekt (bv. derivaten).

Begrotingsonderdeel

De begroting is gestructureerd in ontvangsten en uitgaven die worden weergegeven overeenkomstig een bindende nomenclatuur die de door de begrotingsautoriteit vastgestelde aard en het doel van elk onderdeel weerspiegelt. De afzonderlijke rubrieken (titel, hoofdstuk, artikel of post) vormen een formele beschrijving van de nomenclatuur.

Annulering van kredieten

Ongebruikte kredieten die niet meer mogen worden gebruikt.

Overdracht van kredieten

Uitzondering op het beginsel van jaarperiodiciteit, waarbij kredieten die in een bepaald begrotingsjaar niet konden worden gebruikt, bij wijze van uitzondering en onder strikte voorwaarden worden overgedragen voor gebruik in het volgende jaar.

Vastlegging

Juridische verbintenissen om financiële middelen te verstrekken mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd. De EU verbindt zich ertoe haar aandeel in de kosten van een door de EU gefinancierd project te dragen. De vastleggingen van vandaag geven aanleiding tot de betalingen van morgen. De betalingen van vandaag vinden hun oorsprong in vastleggingen uit het verleden.

Vastleggingskredieten

Vastleggingskredieten dekken de totale kosten van juridische verplichtingen (contracten, subsidieovereenkomsten en besluiten) die kunnen worden aangegaan in het lopende begrotingsjaar.

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

De toename van de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling in het lopende begrotingsjaar.

Vrijmaking

Een handeling waarbij een eerdere vastlegging (of een deel daarvan) wordt geschrapt.

Regeling met toegezegde uitkeringen

Een pensioen- of andere uittredingsregeling waarbij de pensioenuitkering in het kader van regeling wordt toegezegd onafhankelijk van de te betalen premies en de uitkeringen niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de beleggingen van de regeling. De regeling kan met of zonder kapitaaldekking zijn.

Derivaten

Financieel instrument waarvan de waarde gekoppeld is aan de ontwikkeling van de waarde van een ander financieel instrument, een index of een goed. In tegenstelling tot de houder van een primair financieel instrument (bijvoorbeeld een overheidsobligatie), die een onvoorwaardelijk recht heeft om geldmiddelen (of andere economische voordelen) te ontvangen in de toekomst, heeft de houder van een derivaat slechts een beperkt recht op een dergelijk voordeel. Een voorbeeld van een derivaat is een valutatermijncontract.

Direct beheer

Wijze van uitvoering van de begroting. Bij direct beheer geschiedt de uitvoering van de begroting rechtstreeks door de diensten van de Commissie, uitvoerende agentschappen of trustfondsen.

Disconteringsvoet

Percentage toegepast om rekening te houden met de tijdswaarde van geld. Discontering is een techniek die wordt gebruikt om kosten en baten te vergelijken die zich in verschillende perioden voordoen.

Effectieve rentevoet

De rentevoet waarmee de geraamde toekomstige contante ontvangsten of betalingen tijdens de verwachte looptijd van het financiële actief of de financiële verplichting wordt gedisconteerd tot de nettoboekwaarde van het actief of de verplichting.

Financiële activa en verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

Alle financiële activa en verplichtingen die volgens de internationale boekhoudnormen voor de overheidssector tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd.

Financiële activa of passiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot of tekort

Alle financiële activa (met uitzondering van derivaten) die volgens de internationale boekhoudnormen voor de overheidssector tegen reële waarde worden gewaardeerd en waarvan de veranderingen in reële waarde in een reserve onder de nettoactiva moeten worden opgenomen tot de verwijdering (of afwaardering).

Financiële correctie

Financiële correcties dienen om de EU-begroting te beschermen tegen onregelmatige uitgaven. Voor uitgaven onder gedeeld beheer ligt de verantwoordelijkheid voor het terugvorderen van onregelmatige betalingen in de eerste plaats bij de lidstaat.

Een “bevestigde” financiële correctie is een correctie die door de betrokken lidstaat is aanvaard. Een “vastgestelde” financiële correctie is bij besluit van de Commissie goedgekeurd en is altijd een nettocorrectie, d.w.z. dat de lidstaat verplicht is de onregelmatige sommen aan de EU-begroting terug te storten en de aan de betrokken lidstaat toegewezen middelen definitief worden gekort. Bevestigde en vastgestelde financiële correcties worden in dit verslag als één categorie beschouwd.

De financiële correctie is “uitgevoerd” wanneer de vastgestelde onregelmatigheid is rechtgezet.

Indirect beheer

Wijze van uitvoering van de begroting. Bij indirect beheer vertrouwt de Commissie taken tot uitvoering van de begroting toe aan organen van EU- of nationaal recht.

Onderbrekingen en opschortingen

Indien de Commissie op basis van haar eigen werkzaamheden of van door de controle-autoriteiten verstrekte informatie constateert dat een lidstaat heeft nagelaten om ernstige gebreken van de beheers- en controlesystemen te verhelpen en/of onregelmatige maar gedeclareerde en gecertificeerde uitgaven te corrigeren, kan zij de betalingen onderbreken of opschorten.

Onregelmatigheid

Een onregelmatigheid is een handeling die niet in overeenstemming is met de toepasselijke EU- of nationale regels en die mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de financiële belangen van de EU. Onregelmatigheden kunnen het gevolg zijn van het gedrag van begunstigden die geldmiddelen aanvragen of van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de betalingen. Het begrip onregelmatigheid is ruimer dan het begrip fraude, dat verwijst naar gedrag dat als strafbaar feit kan worden aangemerkt.

Vervallen kredieten

Ongebruikte kredieten die op het einde van het begrotingsjaar worden geannuleerd. Vervallen betekent de volledige of gedeeltelijke intrekking van de autorisatie om uitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan, belichaamd door een krediet. Enkel voor gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) kunnen ongebruikte kredieten overeenkomstig hun financiële regels worden opgenomen in de raming van ontvangsten en uitgaven van de volgende drie begrotingsjaren (de zogeheten “n+3”-regel). Vervallen kredieten voor GO’s kunnen met andere woorden tot begrotingsjaar “n+3” opnieuw worden opgevoerd.

Nog betaalbaar te stellen vastleggingen

Ook wel reste à liquider (RAL) genoemd: de bedragen waarvoor een vastlegging in de begroting is gedaan, maar vervolgens nog geen betaling is verricht. Zij vormen betalingsverplichtingen voor de EU voor de komende jaren en zijn het directe gevolg van de spreiding van programma’s over meerdere jaren en de splitsing in vastleggings- en betalingskredieten.

Eigen middelen

De belangrijkste bron van inkomsten voor de EU-begroting. De verschillende eigen middelen zijn opgenomen in het toepasselijke eigenmiddelenbesluit (Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad) en bestaan uit traditionele eigen middelen, btw-middelen, op het bni gebaseerde middelen en eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval.

Betalingskredieten

Betalingskredieten dekken uitgaven die in het lopende jaar moeten worden gedaan uit hoofde van juridische verplichtingen van het lopende en/of eerdere jaren.

Voorfinanciering

Voorfinanciering heeft ten doel de begunstigde te voorzien van een kasvoorschot, dus van contante middelen. Voorfinanciering kan worden opgesplitst in een aantal termijnen gedurende een periode die in het desbetreffende contract, besluit, overeenkomst of basisrechtshandeling is vastgesteld. Het voorschot wordt gebruikt voor het doel waarvoor het gedurende de in de overeenkomst vastgestelde periode is verstrekt of wordt terugbetaald.

Preventieve maatregel

Preventieve maatregelen, die ter beschikking van de Commissie staan ter bescherming van de EU-begroting wanneer zij weet heeft van mogelijke tekortkomingen, omvatten opschortingen en onderbrekingen van betalingen uit de EU-begroting aan operationele programma’s.

Reste à liquider (RAL – nog betaalbaar te stellen vastleggingen)

De bedragen waarvoor een vastlegging in de begroting is gedaan, maar vervolgens nog geen betaling is verricht. Zij vormen betalingsverplichtingen voor de EU voor de komende jaren en zijn het directe gevolg van de spreiding van programma’s over meerdere jaren en de splitsing in vastleggings- en betalingskredieten.

Gedeeld beheer

Wijze van uitvoering van de begroting. Bij gedeeld beheer worden bepaalde taken tot uitvoering van de begroting aan de lidstaten gedelegeerd. Ongeveer driekwart van de EU-uitgaven valt onder deze uitvoeringswijze.

Traditionele eigen middelen

Traditionele eigen middelen zijn gedefinieerd in het toepasselijke eigenmiddelenbesluit (Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad) en omvatten douanerechten en suikerheffingen.

Overschrijvingen (tussen begrotingsonderdelen)

Overschrijvingen zijn verplaatsingen van kredieten van het ene begrotingsonderdeel naar het andere in de loop van het begrotingsjaar en vormen dus een uitzondering op het specialiteitsbeginsel van de begroting. Overschrijvingen zijn echter uitdrukkelijk toegestaan bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Financieel Reglement (FR). Het FR kent verschillende soorten overschrijvingen, al naargelang zij tussen of binnen begrotingstitels, hoofdstukken, artikelen en posten plaatsvinden en verschillende niveaus van goedkeuring vereisen.

LIJST VAN AFKORTINGEN

AARJaarlijks activiteitenverslag
ACGeamortiseerde kostprijs
VVBBeschikbaar voor verkoop
AMIFFonds voor asiel, migratie en integratie
AODGedelegeerd ordonnateur
ATMLuchtverkeersbeheer
BBBetalingsbalans
BUFI-fondsFonds voor geldboeten
GLBGemeenschappelijk landbouwbeleid
CCS LGFGarantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren
CEF2Connecting Europe Facility
CEF DISchuldinstrument van de Connecting Europe Facility
CFCohesiefonds
CIPKaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie
CommissieEuropese Commissie
CosmeProgramma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kmo’s
COSOCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
GVFGemeenschappelijk voorzieningsfonds
GB-verordening

CRII+
Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

Investeringsinitiatief coronavirusrespons plus
D&WMOntmanteling en beheer van kernafval
EADBlootstelling bij wanbetaling
ElfpoEuropees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELGFEuropees Landbouwgarantiefonds
EARBoekhoudregel van de Europese Unie
EaSIWerkgelegenheid en sociale innovatie
EBWOEuropese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
ERKEuropese Rekenkamer
ECBEuropese Centrale Bank
ECLTe verwachten kredietverliezen
EcofinRaad Economische en Financiële Zaken
EGKS i.l.Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in liquidatie
EOFEuropees Ontwikkelingsfonds
EDIFGarantiefaciliteit voor de Westelijke Balkan
EEREuropese Economische Ruimte
EDEOEuropese Dienst voor extern optreden
EFDOEuropees Fonds voor duurzame ontwikkeling
EFSEEuropees Fonds voor Zuidoost-Europa
EFSFEuropese Faciliteit voor financiële stabiliteit
EFSIEuropees Fonds voor strategische investeringen
EFSMEuropees financieel stabilisatiemechanisme
EVAEuropese Vrijhandelsassociatie
EGNOSEuropean Geostationary Navigation Overlay System (Europees overlaysysteem voor geostationaire navigatie)
EIBEuropese Investeringsbank
EIFEuropees Investeringsfonds
ElectriFIElektrificatiefinancieringsinitiatief
ELM

EMFF
Mandaat voor externe leningen

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
EMUEconomische en monetaire unie
ENEFFonds voor bedrijfsuitbreiding
ENIFFonds voor bedrijfsinnovatie
ENPIEuropees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument
EPEuropees Parlement
EFROEuropees Fonds voor regionale ontwikkeling
ERI

ESA
Initiatief voor economische veerkracht van de EIB

Europees Ruimteagentschap
ESFEuropees Sociaal Fonds
ESIFEuropese structuur- en investeringsfondsen
ESMEuropees Stabiliteitsmechanisme
ETFIndexfond
EUEuropese Unie
EumetsatEuropese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten
EuratomEuropese Gemeenschap voor Atoomenergie
FGCFinancieelgarantiecontract
FIFOFirst in, first out
FP7Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling
FRFinancieel Reglement van de EU
FSDAFinanciële staten — Bespreking en analyse
FVNAReële waarde met verwerking van waardeveranderingen in nettoactiva/eigen vermogen (Fair Value through Net Assets/Equity)
FVSDReële waarde met verwerking van waardeveranderingen in overschot of tekort (Fair Value through Surplus or Deficit)
BbpBruto binnenlands product
BniBruto nationaal inkomen
GNSSWereldwijde satellietnavigatiesystemen
H2020Horizon 2020
RCBHNRisico- en compliancebeleid op hoog niveau
IIWVenster infrastructuur en innovatie
IMFInternationaal Monetair Fonds
IPSASInternationale boekhoudnormen voor de overheidssector (International Public Sector Accounting Standards)
IFInnovatiefonds
ITInformatietechnologie
ITERInternationale thermonucleaire experimentele reactor
JRCGemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
GOGemeenschappelijke Onderneming
LGDLoss given Default Rate (verlies bij wanbetaling)
LGFLeninggarantiefaciliteit
LGTTGarantie-instrument voor leningen voor TEN-T-projecten
MAPMeerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap
EP-lidLid van het Europees Parlement
MFBMacrofinanciële bijstand
MFKMeerjarig financieel kader
GMFGeldmarktfonds
MKMOMicro-, kleine of middelgrote onderneming
NDICIInstrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
NGEUNextGenerationEU
EMBEigenmiddelenbesluit
PBIInitiatief inzake projectobligaties
PDKans op wanbetaling
PF4EEParticuliere financiering voor energie-efficiëntie
PGFDeelnemersgarantiefonds
PPPPubliek-privaat partnerschap
PSEOPensioenregeling voor Europese ambtenaren
RAL“Reste à liquider” (nog betaalbaar te stellen vastleggingen)
RSFFFinancieringsfaciliteit met risicodeling
RRFHerstel- en veerkrachtfaciliteit
OTOOnderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
S&PStandard & Poor’s Financial Services LLC
SanadMENA-fonds voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen
SapardSpeciaal toetredingsprogramma voor landbouw en plattelandsontwikkeling.
SEMEDProgramma voor financiële inclusie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied
SICRSignificante toename van het kredietrisico
SIUGIInstrument voor onbeperkte garantie in het kader van het KMO-initiatief
KMOKleine en middelgrote onderneming/Midden- en kleinbedrijf
KMO/MKBKleine en middelgrote onderneming/Midden- en kleinbedrijf SMEW Kmo-venster
SURESupport to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken)
VWEUVerdrag betreffende de werking van de Europese Unie
TEMTraditionele eigen middelen
TRDITijdelijk instrument voor plattelandsontwikkeling
BtwBelasting over de toegevoegde waarde


1 Uitvoeringsbesluit C(2021) 9336 final van de Commissie.

2 Maximale financiële bijdrage berekend voor elke lidstaat na de actualisering van 30 juni 2022 overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 (vóór aftrek van de ondersteunende uitgaven), zie
https://commission.europa.eu/document/c22c182c-f53e-453f-b45a-dacdcf2d69dd_en.

3 Voor een uitgebreid overzicht van de NextGenerationEU (NGEU), zie ook de punten 2.2 en 2.3 hierboven.

4Het goedgekeurde bedrag voor NGEU in 2022 betrof de steun voor 2022 in de vorm van niet-terugvorderbare steun aan de lidstaten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), de herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU) en de extra financiering voor andere Europese programma’s of fondsen (namelijk Plattelandsontwikkeling, InvestEU-fonds, Fonds voor een rechtvaardige transitie, Horizon Europa en RescEU). De EURI-verordening stelt de wettelijke termijnen voor de juridische verbintenissen vast, terwijl de verdeling van de programmering wordt vastgesteld op basis van het geplande tijdschema voor de jaarlijkse vastleggingen die specifiek worden genoemd in de rechtsgrondslagen van de betrokken programma’s.

5Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie (EURI) ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis.

6Artikel 212 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018.

7 Besluit (EU) 2022/313 van het Europees Parlement en de Raad ten belope van 1,2 miljard EUR tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne, Besluit (EU) 2022/1201 van het Europees Parlement en de Raad ten belope van 1,0 miljard EUR tot toekenning van buitengewone macrofinanciële bijstand aan Oekraïne, Besluit (EU) 2022/1628 van het Europees Parlement en de Raad ten belope van 5,0 miljard EUR tot toekenning van buitengewone macrofinanciële bijstand aan Oekraïne.

8Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden onvoldoende door de lidstaten, maar vanwege de schaal of de impact beter door de Unie kunnen worden bereikt. Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken (artikel 5 VEU).

9 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30 juli 2018, blz. 1).

10 Zie artikel 317 VWEU.

11 C(2020) 4240 van 24.6.2020.

12De term “de Europese Commissie” wordt daarom gebruikt ter aanduiding van zowel de instelling — het College — die wordt gevormd door de leden van de Commissie als de administratie die wordt geleid door de directeuren-generaal van de diensten (en de hoofden van andere administratieve structuren zoals diensten, bureaus en uitvoerende agentschappen).

13Sinds medio 2019 is (overeenkomstig het herziene artikel 12 van de interne regels) het beheer van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) gedeeld gedelegeerd aan vijf diensten (INTPA (DEVCO), ECHO, EAC, EACEA en JRC).

14 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting_nl.

15De pensioenregeling is een notioneel (virtueel) fonds met toegezegde uitkeringen, waarbij de toekomstige pensioenen worden gefinancierd uit de bijdragen van personeelsleden. Alhoewel de bijdragen niet in een echt fonds worden belegd, wordt verondersteld dat het bedrag dat in een dergelijk fonds zou zijn ingebracht, is belegd in langlopende obligaties van de lidstaten en wordt dat bedrag vertaald in de pensioenverplichting opgenomen in de jaarrekening van de Europese Unie. De lidstaten garanderen gezamenlijk de betaling van de prestaties overeenkomstig artikel 83 van het Statuut en artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (zie COM(2018) 829 voor een gedetailleerde beschrijving van het stelsel).

16 https://commission.europa.eu/system/files/2022-01/high_level_risk_and_compliance_policy_hlrcp_formatted.pdf

17 Besluit C(2021) 2502 is ingetrokken en vervangen door Besluit C(2022) 9700.

18Bijvoorbeeld in werkdocument XI bij de ontwerpbegroting, waarin de uitvoering van de begrotingsgaranties, het gemeenschappelijk voorzieningsfonds en de beoordeling van de houdbaarheid van de voorwaardelijke verplichtingen die voortvloeien uit begrotingsgaranties en financiële bijstand overeenkomstig artikel 41, lid 5, van het Financieel Reglement worden gepresenteerd.

19Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11).

20Technische aanpassing van het meerjarig financieel kader voor 2023 overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU, Euratom) 2021/365 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027, COM(2022) 266 final van 7 juni 2022.

21Technische aanpassing van het meerjarig financieel kader voor 2022 overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU, Euratom) 2021/365 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027, COM(2021) 365 final van 7 juni 2021.

22 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

23 Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

24Aanpassing van het meerjarig financieel kader overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU, Euratom) 2021/2093 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027, COM(2022) 80 final van 28 februari 2022.

25Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis.

NL NL