V. (Vladimir) Spidla

V. (Vladimir)  Spidla
European Commission Audiovisual Library