Richtlijn 1972/194 - Uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Richtlijn 1972/194 - Uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

Inhoudsopgave

1.

Wettekst

Avis juridique important

|

2.

31972L0194

Richtlijn 72/194/EEG van de Raad van 18 mei 1972 ter uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

Publicatieblad Nr. L 121 van 26/05/1972 blz. 0032 - 0032

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0174

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0456

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0174

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0474

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0218

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0006

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0006

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 mei 1972

ter uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn van 25 februari 1964 voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

( 72/194/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 49 en 56 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat bij de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 ( 1 ) de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid zijn gecoordineerd en dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1251/70 van de Commissie van 29 juni 1970 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld ( 2 ) de voorwaarden zijn vastgesteld voor uitoefening van dit recht ;

Overwegende dat het van belang is dat de bepalingen van de richtlijn van 25 februari 1964 eveneens gelden voor degenen op wie bovengenoemde verordening van toepassing is ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid , is van toepassing op de onderdanen van de Lid-Staten en hun familieleden die het recht om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat uitoefenen op grond van Verordening ( EEG ) nr . 1251/70 .

Artikel 2

Binnen een termijn van zes maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn stellen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor het volgen van deze richtlijn in werking ; zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 18 mei 1972 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . MART

( 1 ) PB nr . 56 van 4 . 4 . 1964 , blz . 850/64 .

( 2 ) PB nr . L 142 van 30 . 6 . 1970 , blz . 24 .

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.