Verordening 1988/1677 - Kwaliteitsnormen voor komkommers

Inhoudsopgave

 1. Wettekst
 2. 31988R1677

1.

Wettekst

Avis juridique important

|

2.

31988R1677

Verordening (EEG) nr. 1677/88 van de Commissie van 15 juni 1988 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor komkommers

Publicatieblad Nr. L 150 van 16/06/1988 blz. 0021 - 0025

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 26 blz. 0207

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 26 blz. 0207

*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1677/88 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1988

tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor komkommers

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1117/88 (2), en met name op artikel 2, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening nr. 183/64/EEG van de Raad (3) kwaliteitsnormen zijn vastgesteld voor komkommers;

Overwegende dat zich bij de teelt van en de handel in deze produkten ontwikkelingen hebben voorgedaan, met name ten aanzien van de aan de detail- en groothandelsmarkten gestelde eisen; dat de vastgestelde gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor komkommers derhalve moeten worden gewijzigd ten einde rekening te houden met deze nieuwe eisen;

Overwegende dat het ingevolge deze wijzigingen nodig is de bij Verordening (EEG) nr. 1194/69 van de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 79/88 (5), vastgestelde bijkomende kwaliteitsklasse te wijzigen; dat bij de omschrijving van die klasse rekening moet worden gehouden met het economische belang van de betrokken produkten voor de telers en met de noodzaak in de behoeften van de verbruikers te voorzien;

Overwegende dat de normen van toepassing zijn op alle handelsstadia; dat het vervoer over grote afstanden, het opslaan voor een zekere duur of de verschillende behandelingen die de produkten ondergaan, kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken als gevolg van de biologische ontwikkeling en de min of meer bederfelijke aard van de produkten; dat derhalve bij de toepassing van de normen in de handelsstadia die op de verzending volgen, met dit kwaliteitsverlies rekening moet worden gehouden;

Overwegende dat het om redenen van duidelijkheid en rechtszekerheid, alsmede ten gerieve van de betrokkenen, dienstig is de aldus gewijzigde normen in één enkele tekst samen te brengen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De kwaliteitsnormen voor komkommers van de GN-codes 0707 00 11 en 0707 00 19 zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Deze normen zijn onder de in Verordening (EEG) nr. 1035/72 vastgestelde voorwaarden van toepassing op alle handelsstadia.

In de stadia die op de verzending volgen mogen de produkten evenwel ten opzichte van de voorgeschreven normen de volgende afwijkingen vertonen: een lichte vermindering van frisheid en turgescentie en geringe kwaliteitsveranderingen als gevolg van hun biologische ontwikkeling en de min of meer bederfelijke aard van de produkten.

Artikel 2

Verordening nr. 183/64/EEG wordt als volgt gewijzigd:

 • in artikel 1, lid 2, wordt het tweede streepje geschrapt;
 • bijlage I/2 vervalt.

Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 1194/69 wordt als volgt gewijzigd:

 • in artikel 1 worden de woorden »en komkommers" geschrapt;
 • bijlage VII vervalt.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

 • (1) 
  PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.
 • (2) 
  PB nr. L 107 van 28. 4. 1988, blz. 1.
 • (3) 
  PB nr. 192 van 25. 11. 1964, blz. 3217/64.
 • (4) 
  PB nr. L 157 van 28. 6. 1969, blz. 1.
 • (5) 
  PB nr. L 10 van 14. 1. 1988, blz. 8.

BIJLAGE

KWALITEITSNORM VOOR KOMKOMMERS

 • I. 
  DEFINITIE VAN HET PRODUKT

Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars) afgeleid van Cucumis sativus L., bestemd voor levering in verse toestand aan de consument met uitzondering van voor industriële verwerking bestemde komkommers en voor augurken.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

De norm heeft ten doel de kwaliteit te omschrijven die komkommers na opmaak en verpakking moeten hebben.

 • A. 
  Minimumeisen

Rekening houdende met de bijzondere bepalingen voor elke klasse en met de toegestane toleranties, moeten komkommers in alle kwaliteitsklassen:

 • heel zijn,
 • gezond zijn; er mogen geen produkten voorkomen die zijn aangetast door rot of die zodanige afwijkingen vertonen dat zij daardoor niet meer geschikt zijn voor consumptie,
 • vers van uiterlijk zijn,
 • stevig zijn,
 • zuiver zijn, praktisch vrij zijn van zichtbare vreemde stoffen,
 • nagenoeg vrij zijn van parasieten,
 • nagenoeg vrij zijn van schade door parasieten,
 • geen bittere smaak hebben (onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen voor de klassen II en III onder het hoofdstuk »Toleranties"),
 • vrij zijn van vreemde geur en/of smaak,
 • vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid.

De komkommers moeten een voldoende ontwikkeling hebben bereikt, doch mogen geen verharde zaden hebben.

De komkommers moeten zich in een zodanige toestand bevinden dat:

 • zij bestand zijn tegen vervoer en behandeling, en
 • in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen.
 • B. 
  Indeling in klassen

Komkommers worden ingedeeld in de vier hieronder omschreven klassen:

 • i) 
  Klasse »Extra"

De in deze klasse ingedeelde komkommers moeten van voortreffelijke kwaliteit zijn en alle kenmerkende eigenschappen van de variëteit bezitten.

De komkommers moeten:

 • goed ontwikkeld zijn,
 • goed gevormd zijn en vrijwel recht zijn (maximumhoogte van de kromming: 10 mm per 10 cm lengte van de komkommer),
 • een kleur vertonen die kenmerkend is voor de variëteit,
 • vrij zijn van gebreken, met inbegrip van alle afwijkingen in vorm, in het bijzonder afwijkingen die te wijten zijn aan de ontwikkeling van zaden.
 • ii) 
  Klasse I

De in deze klasse ingedeelde komkommers moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten:

 • een voldoende ontwikkeling hebben bereikt,
 • vrij goed gevormd en vrijwel recht zijn (maximum hoogte van de kromming: 10 mm per 10 cm lengte van de komkommer).

Toegestaan zijn echter:

 • geringe afwijkingen in vorm, uitgezonderd die welke te wijten zijn aan de ontwikkeling van de zaden,
 • geringe afwijkingen in kleur, met name de lichte kleur van het gedeelte van de komkommer dat tijdens de groei met de grond in aanraking is geweest,
 • geringe beschadigingen van de schil als gevolg van wrijving, behandeling of lage temperatuur, voor zover deze zijn dichtgegroeid en de houdbaarheid van het produkt niet nadelig beïnvloeden. iii) Klasse II

Tot deze klasse behoren komkommers die niet in de hogere klassen kunnen worden ingedeeld, maar die aan de hierboven omschreven minimumeisen voldoen. Zij mogen de volgende afwijkingen vertonen:

 • afwijkingen in vorm, uitgezonderd die welke te wijten zijn aan een gevorderde ontwikkeling van de zaden,
 • afwijkingen in kleur over ten hoogste één derde van de oppervlakte; bij komkommers uit beschutte teelt zijn geen sterke kleurafwijkingen in het bedoelde gedeelte toegestaan,
 • dichtgegroeide scheuren,
 • geringe beschadigingen veroorzaakt door wrijving of behandeling, die de houdbaarheid en het aanzicht van het produkt niet zeer nadelig beïnvloeden.

Rechte en licht gekromde komkommers mogen al deze gebreken vertonen.

Kromme komkommers worden daarentegen slechts toegelaten, indien zij alleen geringe kleurafwijkingen vertonen; een ander gebrek of een andere afwijking in vorm dan een kromming is niet toegestaan.

Bij licht gekromde komkommers mag de maximumhoogte van de kromming 20 mm bedragen per 10 cm lengte van de komkommer.

Kromme komkommers mogen een sterkere kromming vertonen en moeten los van de andere worden verpakt.

 • iv) 
  Klasse III (1)

Tot deze klasse behoren komkommers die niet in de hogere klassen kunnen worden ingedeeld, maar die aan de voor klasse II omschreven eisen voldoen. Kromme komkommers mogen echter alle gebreken vertonen, die in klasse II voor rechte en licht gekromde komkommers zijn toegestaan en moeten los van de andere worden verpakt.

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

Komkommers worden gesorteerd naar het gewicht per stuk.

 • i) 
  Het minimumgewicht van vollegrondskomkommers wordt vastgesteld op 180 g. Het minimumgewicht van komkommers uit beschutte teelt wordt vastgesteld op 250 g.
 • ii) 
  Komkommers uit beschutte teelt van de klassen Extra en I moeten bovendien:
 • een minimumlengte van 30 cm hebben, wanneer zij minstens 500 g wegen;
 • een minimumlengte van 25 cm hebben, wanneer zij van 250 tot 500 g wegen.
 • iii) 
  Sortering is verplicht voor komkommers van de klassen »Extra" en I.

Het gewichtsverschil tussen de zwaarste en de lichtste vrucht in eenzelfde verpakkingseenheid mag niet groter zijn dan:

 • 100 g wanneer het gewicht van de lichtste vrucht tusen 180 g en 400 g bedraagt;
 • 150 g wanneer het gewicht van de lichtste vrucht 400 g of meer bedraagt.
 • iv) 
  De sorteringsvoorschriften gelden niet voor korte komkommers.

IV. TOLERANTIES

In iedere verpakkingseenheid zijn voor produkten die niet beantwoorden aan de normen van de klassen waarin zij zijn ingedeeld, afwijkingen in kwaliteit en grootte toegestaan.

 • A. 
  Toleranties in kwaliteit
 • i) 
  Klasse »Extra"

5 % van het aantal mag bestaan uit komkommers die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, maar wel aan die van klasse I, bij uitzondering met inbegrip van de toleranties van deze klasse.

 • ii) 
  Klasse I

10 % van het aantal mag bestaan uit komkommers die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, maar wel aan die van klasse II, bij uitzondering met inbegrip van de toleranties van deze klasse.

 • iii) 
  Klasse II

10 % van het aantal mag bestaan uit komkommers die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, noch aan de minimumeisen, met uitzondering van produkten die zijn aangetast door rot of enig ander gebrek vertonen waardoor zij ongeschikt zijn voor consumptie. In het kader van deze tolerantie mag ten hoogste 2 % van het aantal bestaan uit komkommers die helemaal aan de uiteinden bitter smaken.

 • iv) 
  Klasse III

15 % van het aantal mag bestaan uit komkommers die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, noch aan de minimumeisen, met uitzondering van produkten die zijn aangetast door rot of enig ander gebrek vertonen waardoor zij ongeschikt zijn voor consumptie. In het kader van deze tolerantie mag ten hoogste 4 % van het aantal bestaan uit komkommers die helemaal aan de uiteinden bitter smaken.

Toleranties in sortering

Voor alle klassen: 10 % van het aantal mag bestaan uit komkommers die niet beantwoorden aan de sorteringsvoorschriften. Deze tolerantie geldt evenwel slechts voor komkommers waarvan de afmetingen en het gewicht ten hoogste 10 % afwijken van de vastgestelde grenzen.

 • V. 
  VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN
 • A. 
  Uniformiteit

De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en moet bestaan uit komkommers van dezelfde oorsprong, variëteit of type, kwaliteit en sortering (voor zover sortering is voorgeschreven).

Komkommers van klasse III behoeven slechts uniform te zijn wat betreft oorsprong, variëteit of type.

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van iedere verpakkingseenheid moet representatief zijn voor het geheel.

 • B. 
  Verpakking

De verpakking van komkommers moet zodanig zijn dat zij een goede bescherming van het produkt waarborgt.

In de verpakking moeten de komkommers zo dicht op elkaar worden gestapeld dat zij tijdens het vervoer niet kunnen worden beschadigd.

Het binnen de verpakkingseenheid gebruikte materiaal moet nieuw en schoon zijn en mag bij de produkten geen uitwendige of inwendige beschadigingen teweegbrengen. Er mag materiaal, en met name papier of zegels met handelsaanduidingen, worden gebruikt, mits de bedrukking of de etikettering met niet giftige inkt of lijm geschiedt.

In de verpakkingseenheden mogen geen vreemde substanties voorkomen.

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op iedere verpakkingseenheid moeten, op een kant, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar en van buitenaf zichtbaar, de volgende gegevens worden vermeld:

 • A. 
  Identificatie

1.2 // Verpakker en/of afzender // Naam en adres of door een officiële dienst toegekende of erkende code.

 • B. 
  Aard van het produkt
 • »Komkommers", indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is.
 • Eventueel: »uit beschutte teelt" of een andere gelijkwaardige uitdrukking.
 • »Korte komkommers" of »minikomkommers" in voorkomend geval.
 • C. 
  Oorsprong van het produkt

Land van oorsprong en, eventueel, produktiegebied of aanduiding van de nationale, regionale of lokale benaming.

 • D. 
  Handelskenmerken
 • Klasse, gevolgd, zo nodig, voor de klassen II en III, door de aanduiding »kromme komkommers".
 • Sortering (in geval van sortering) door vermelding van het minimum- en maximumgewicht.
 • Aantal vruchten (facultatief).
 • E. 
  Officieel controlemerk (facultatief).
 • (1) 
  Bijkomende kwaliteitsklasse in de zin van artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72. Toepassing van deze kwaliteitsklasse of van bepaalde eisen daarvan is onderworpen aan een op grond van artikel 4, lid 1, van die verordening te nemen besluit.

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.