Besluit 2002/11 - Lijst van gebieden van gemeenschappelijk belang voor de biogeografische regio Macaronesië ter uitvoering van Richtlijn 92/43/EEG

Inhoudsopgave

 1. Wettekst
 2. 32002D0011

1.

Wettekst

Avis juridique important

|

2.

32002D0011

2002/11/EG: Beschikking van de Commissie van 28 december 2001 houdende vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië ter uitvoering van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3998)

Publicatieblad Nr. L 005 van 09/01/2002 blz. 0016 - 0025

Beschikking van de Commissie

van 28 december 2001

houdende vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië ter uitvoering van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3998)

(2002/11/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/62/EG(2), inzonderheid op artikel 4, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Voor de biogeografische regio Macaronesië zijn de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG lijsten toegezonden van gebieden die als gebieden van communautair belang in de zin van artikel 1 van die richtlijn zijn voorgesteld. De betrokken lidstaten, Portugal en Spanje, hebben deze lijsten op 28 november 1997, respectievelijk 11 oktober 2000 toegezonden.
 • (2) 
  De biogeografische regio Macaronesië, zoals genoemd in artikel 1, onder c), punt iii), van Richtlijn 92/43/EEG, bestaat uit de archipels van de Azoren, Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje), gelegen in de Atlantische Oceaan.
 • (3) 
  De lijsten van de voorgestelde gebieden gingen vergezeld van de informatie over elk gebied, die op grond van het bij Beschikking 97/266/EG van de Commissie(3) vastgestelde formulier Natura 2000 werd verstrekt.
 • (4) 
  Deze informatie omvat een recent door de betrokken lidstaat toegezonden kaart, de naam, de ligging en de oppervlakte van het betrokken gebied, alsmede de gegevens die zijn verkregen na toepassing van de in bijlage III (fase 1) bij Richtlijn 92/43/EEG vermelde criteria.
 • (5) 
  Op basis van de ontwerp-lijst, waarop bovendien de gebieden met prioritaire typen natuurlijke habitats of prioritaire soorten voorkomen en welke in overeenstemming met elk der betrokken lidstaten door de Commissie is opgesteld, dient een lijst te worden vastgesteld van gebieden die als gebieden van communautair belang zijn geselecteerd.
 • (6) 
  Daar de kennis over de aanwezigheid en de verspreiding van het type natuurlijke habitat "Riffen" genaamd onvolledig blijft, moet deze lijst aan de hand van de ontwikkeling van deze kennis kunnen worden gewijzigd.
 • (7) 
  De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 20 van Richtlijn 92/43/EEG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking opgenomen lijst is de lijst van gebieden van communautair belang, zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 92/43/EEG, voor de biogeografische regio Macaronesië.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde lijst kan op grond van volledigere kennis en vollediger onderzoek betreffende het type natuurlijke habitat "Riffen" genaamd, bedoeld in punt 11, code 1170, van bijlage I bij Richtlijn 92/43/EEG, worden gewijzigd.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 december 2001.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

 • (1) 
  PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
 • (2) 
  PB L 305 van 8.11.1997, blz. 42.
 • (3) 
  PB L 107 van 24.4.1997, blz. 1.

BIJLAGE

Lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië

Ieder gebied van communautair belang (GCB) wordt geïdentificeerd aan de hand van de in het formulier Natura 2000 verstrekte informatie, met inbegrip van de daarbij behorende kaart, welke overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 92/43/EEG door de bevoegde nationale autoriteiten wordt toegezonden.

Onderstaande tabel bevat de volgende informatie:

A: code van het GCB, bestaande uit negen letters of cijfers, waarvan de twee eerste de ISO-code van de lidstaat vormen;

B: naam van het GCB;

C: *= aanwezigheid in het GCB van ten minste één type natuurlijke habitat en/of prioritaire soort in de zin van artikel 1 van Richtlijn 92/43/EEG;

D: oppervlakte van het GCB in hectare of lengte in km;

E: geografische coördinaten van het GCB (lengte- en breedtegraad).

Alle informatie die in de communautaire lijst hierna wordt genoemd, is gebaseerd op gegevens die door Spanje en Portugal zijn verstrekt en goedgekeurd.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.