Richtlijn 2004/93 - Wijziging van Richtlijn 76/768/EEG met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III bij die richtlijn aan de technische vooruitgang

1.

Wettekst

25.9.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/13

 

RICHTLIJN 2004/93/EG VAN DE COMMISSIE

van 21 september 2004

tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III bij die richtlijn aan de technische vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1) en met name op artikel 4 ter en artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten (WCCNVP),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 76/768/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), verbiedt het gebruik in cosmetische producten van stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld in categorie 1, 2 of 3 van bijlage 1 bij Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (3), maar staat het gebruik van stoffen die bij Richtlijn 67/548/EEG in categorie 3 zijn ingedeeld, toe indien zij door het WCCNVP werden beoordeeld en aanvaard; ingevolge Richtlijn 76/768/EEG moet de Commissie hiertoe de nodige maatregelen nemen.

 

(2)

Aangezien sommige stoffen die in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG als CMR-stof van categorie 1 of 2 zijn ingedeeld, nog niet zijn vermeld in bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG, moeten ze hierin worden opgenomen. Ook moeten stoffen die in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG als CMR-stof van categorie 3 zijn ingedeeld, in bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG worden opgenomen tenzij ze door het WCCNVP zijn beoordeeld en voor gebruik in cosmetische producten werden aanvaard.

 

(3)

Stoffen die als CMR-stof van categorie 1 of 2 in bijlage III, eerste deel, bij Richtlijn 76/768/EEG zijn opgenomen, moeten worden geschrapt.

 

(4)

Richtlijn 76/768/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II en bijlage III, eerste deel, bij Richtlijn 76/768/EEG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

 • 1. 
  De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten of importeurs uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 3, lid 1, bedoelde nationale bepalingen geen cosmetische producten in de handel brengen die niet aan deze richtlijn voldoen.
 • 2. 
  De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in lid 1 bedoelde producten uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 3, lid 1, bedoelde nationale bepalingen niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 3

 • 1. 
  De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 oktober 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

 • 2. 
  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 september 2004

Voor de Commissie

Olli REHN

Lid van de Commissie

 

 

BIJLAGE

Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

In bijlage II wordt referentienummer 289 vervangen als volgt:

 

„289.

Lood en loodverbindingen”.

 

2)

In bijlage II worden de referentienummers 452 tot 1132 toegevoegd als volgt:

 

„452.

6-(2-Chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan (CAS: 37894-46-5)

453.

Kobaltdichloride (CAS: 7646-79-9)

454.

Kobaltsulfaat (CAS: 10124-43-3)

455.

Nikkelmonoxide (CAS: 1313-99-1)

456.

Dinikkeltrioxide (CAS: 1314-06-3)

457.

Nikkeldioxide (CAS: 12035-36-8)

458.

Trinikkeldisulfide (CAS: 12035-72-2)

459.

Tetracarbonylnikkel (CAS: 13463-39-3)

460.

Nikkelsulfide (CAS: 16812-54-7)

461.

Kaliumbromaat (CAS: 7758-01-2)

462.

Koolstofmonoxide (CAS: 630-08-0)

463.

1,3-Butadieen (CAS: 106-99-0)

464.

Isobutaan (CAS: 75-28-5), met 0,1 of meer gewichtspercent butadieen

465.

Butaan (CAS: 106-97-8), met 0,1 of meer gewichtspercent butadieen

466.

Gassen (aardolie), C3-4 (CAS: 68131-75-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

467.

Restgas (aardolie), uit fractioneringsabsorptievat katalytisch gekraakt destillaat en katalytisch gekraakte nafta (CAS: 68307-98-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

468.

Restgas (aardolie), uit fractioneringsstabilisator katalytische polymerisatie van nafta (CAS: 68307-99-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

469.

Restgas (aardolie), uit fractioneringsstabilisator katalytisch gereformeerde nafta, waaruit waterstofsulfide verwijderd is (CAS: 68308-00-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

470.

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat waterstofbehandelingsstripper (CAS: 68308-01-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

471.

Restgas (aardolie), absorptievat bij katalytisch kraken van gasolie (CAS: 68308-03-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

472.

Restgas (aardolie), gasherwinningsinstallatie (CAS: 68308-04-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

473.

Restgas (aardolie), gasherwinningsfabriek de-ethanisator (CAS: 68308-05-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

474.

Restgas (aardolie), uit fractioneerder van waterstofontzwaveld destillaat en waterstofontzwavelde nafta, zuurvrij (CAS: 68308-06-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

475.

Restgas (aardolie), stripper van waterstofontzwavelde gasolie uit vacuümdestillatie, waterstofsulfidevrij (CAS: 68308-07-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

476.

Restgas (aardolie), geïsomeriseerde nafta fractioneringsstabilisator (CAS: 68308-08-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

477.

Restgas (aardolie), stabilisator lichte direct uit fractionering verkregen nafta, waterstofsulfidevrij (CAS: 68308-09-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

478.

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelaar direct uit fractionering verkregen destillaat, waterstofsulfidevrij (CAS: 68308-10-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

479.

Restgas (aardolie), propaan-propyleenalkyleringsuitvoer preparatieve de-ethanisator (CAS: 68308-11-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

480.

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelaar gasolie uit vacuümdestillatie, waterstofsulfidevrij (CAS: 68308-12-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

481.

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte topfracties (CAS: 68409-99-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

482.

Alkanen, C1-2 (CAS: 68475-57-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

483.

Alkanen, C2-3 (CAS: 68475-58-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

484.

Alkanen, C3-4 (CAS: 68475-59-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

485.

Alkanen, C4-5 (CAS: 68475-60-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

486.

Brandstofgassen (CAS: 68476-26-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

487.

Brandstofgassen, destillaten van ruwe olie (CAS: 68476-29-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

488.

Koolwaterstoffen, C3-4 (CAS: 68476-40-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

489.

Koolwaterstoffen, C4-5 (CAS: 68476-42-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

490.

Koolwaterstoffen, C2-4 rijk aan C3 (CAS: 68476-49-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

491.

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt (CAS: 68476-85-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

492.

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt (CAS: 68476-86-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

493.

Gassen (aardolie), C3-4, rijk aan isobutaan (CAS: 68477-33-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

494.

Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen (CAS: 68477-35-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

495.

Gassen (aardolie), aminesysteem voedings- (CAS: 68477-65-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

496.

Gassen (aardolie), benzeeninstallatie waterstofontzwavelaar afgassen (CAS: 68477-66-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

497.

Gassen (aardolie), benzeeninstallatie terugvoer, rijk aan waterstof (CAS: 68477-67-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

498.

Gassen (aardolie), mengolie, rijk aan waterstof en stikstof (CAS: 68477-68-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

499.

Gassen (aardolie), butaansplittertopproducten (CAS: 68477-69-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

500.

Gassen (aardolie), C2-3 (CAS: 68477-70-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

501.

Gassen (aardolie), bodemfracties uit depropanisator van katalytisch gekraakte gasolie, rijk aan C4 zuurvrij (CAS: 68477-71-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

502.

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta onderste debutanisatorfracties, rijk aan C3-5 (CAS: 68477-72-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

503.

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta depropanisator topproducten, rijk aan C3 zuurvrij (CAS: 68477-73-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

504.

Gassen (aardolie), katalytische kraker (CAS: 68477-74-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

505.

Gassen (aardolie), katalytische kraker, rijk aan C1-5 (CAS: 68477-75-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

506.

Gassen (aardolie), katalytisch gepolymeriseerde naftastabilisator topfractie, rijk aan C2-4 (CAS: 68477-76-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

507.

Gassen (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta strippertopproducten (CAS: 68477-77-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

508.

Gassen (aardolie), katalytische reformator, rijk aan C1-4 (CAS: 68477-79-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

509.

Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformator terugvoer (CAS: 68477-80-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

510.

Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformator (CAS: 68477-81-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

511.

Gassen (aardolie), C6-8 katalytische reformator terugvoer, rijk aan waterstof (CAS: 68477-82-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

512.

Gassen (aardolie), C3-5 olefinische en paraffinehoudende alkyleringsgrondstof (CAS: 68477-83-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

513.

Gassen (aardolie), C2-terugstroom (CAS: 68477-84-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

514.

Gassen (aardolie), rijk aan C4 (CAS: 68477-85-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

515.

Gassen (aardolie), de-ethanisatortopproducten (CAS: 68477-86-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

516.

Gassen (aardolie), deïsobutanisatortorentopproducten (CAS: 68477-87-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

517.

Gassen (aardolie), depropanisator droog, propeenrijk (CAS: 68477-90-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

518.

Gassen (aardolie), depropanisatortopproducten (CAS: 68477-91-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

519.

Gassen (aardolie), droge zure, gasconcentratie-installatie-uitstoot- (CAS: 68477-92-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

520.

Gassen (aardolie), gasconcentratie-herabsorbeerder-destillatie (CAS: 68477-93-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

521.

Gassen (aardolie), gasherwinningsinstallatie depropanisatortopproducten (CAS: 68477-94-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

522.

Gassen (aardolie), girbatolinstallatie-grondstof (CAS: 68477-95-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

523.

Gassen (aardolie), waterstofabsorbator uitstoot- (CAS: 68477-96-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

524.

Gassen (aardolie), waterstofrijk (CAS: 68477-97-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

525.

Gassen (aardolie), waterstofbehandelaar mengolie terugvoer-, rijk aan waterstof en stikstof (CAS: 68477-98-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

526.

Gassen (aardolie), geïsomeriseerde naftafractionator, rijk aan C4, vrij van waterstofsulfide (CAS: 68477-99-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

527.

Gassen (aardolie), terugvoer-, waterstofrijk (CAS: 68478-00-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

528.

Gassen (aardolie), reformator verzamel-, waterstofrijk (CAS: 68478-01-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

529.

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar (CAS: 68478-02-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

530.

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar, rijk aan waterstof en methaan (CAS: 68478-03-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

531.

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar aanvullings-, waterstofrijk (CAS: 68478-04-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

532.

Gassen (aardolie), thermisch kraken destillatie- (CAS: 68478-05-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

533.

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte geklaarde olie en thermisch gekraakt vacuümresidu fractioneringsterugloopvat (CAS: 68478-21-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

534.

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte naftastabiliseringsabsorbator (CAS: 68478-22-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

535.

Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformator en waterstofontzwavelaar (CAS: 68478-24-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

536.

Restgas (aardolie), katalytische kraker refractioneringsabsorbator (CAS: 68478-25-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

537.

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde naftafractioneringsstabilisator (CAS: 68478-26-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

538.

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta-afscheider (CAS: 68478-27-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

539.

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde naftastabilisator (CAS: 68478-28-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

540.

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat waterstofbehandelaarsafscheider (CAS: 68478-29-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

541.

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelde door directe fractionering verkregen nafta-afscheider (CAS: 68478-30-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

542.

Restgas (aardolie), verzadigd-gasinstallatie gemengde stroom, rijk aan C4 (CAS: 68478-32-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

543.

Restgas (aardolie), verzadigd-gasherwinningsinstallatie, rijk aan C1-2 (CAS: 68478-33-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

544.

Restgas (aardolie), thermische vacuümresiduenkraker (CAS: 68478-34-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

545.

Koolwaterstoffen, rijk aan C3-4, aardoliedestillaat (CAS: 68512-91-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

546.

Gassen (aardolie), topproducten uit stabilisator van katalytisch gereformeerde door directe fractionering verkregen nafta (CAS: 68513-14-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

547.

Gassen (aardolie), totaal bereik door directe fractionering verkregen nafta dehexanisatoruitstoot- (CAS: 68513-15-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

548.

Gassen (aardolie), waterstofkraken depropanisatoruitstoot-, koolwaterstofrijk (CAS: 68513-16-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

549.

Gassen (aardolie), lichte door directe fractionering verkregen nafta stabilisator uitstoot- (CAS: 68513-17-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

550.

Gassen (aardolie), reformatoruitstroom hogedrukafdampvatuitstoot- (CAS: 68513-18-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

551.

Gassen (aardolie), reformatoruitstroom lagedrukafdampvatuitstoot- (CAS: 68513-19-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

552.

Gassen (aardolie), alkyleringssplitter, rijk aan C4 (CAS: 68513-66-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

553.

Koolwaterstoffen, C1-4 (CAS: 68514-31-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

554.

Koolwaterstoffen, C1-4, stankvrij gemaakt (CAS: 68514-36-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

555.

Gassen (aardolie), olieraffinage gasdestillatie uitstoot- (CAS: 68527-15-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

556.

Koolwaterstoffen, C1-3 (CAS: 68527-16-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

557.

Koolwaterstoffen, C1-4, debutanisatorfractie (CAS: 68527-19-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

558.

Gassen (aardolie), benzeeninstallatie waterstofbehandelaar depentanisator topproducten (CAS: 68602-82-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

559.

Gassen (aardolie), C1-5, nat (CAS: 68602-83-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

560.

Gassen (aardolie), secundaire absorbeerdersuitstoot-, fractionator van topproducten uit fluïde katalytische kraker (CAS: 68602-84-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

561.

Koolwaterstoffen, C2-4 (CAS: 68606-25-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

562.

Koolwaterstoffen, C3 (CAS: 68606-26-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

563.

Gassen (aardolie), alkyleringsinvoer (CAS: 68606-27-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

564.

Gassen (aardolie), depropanisatorbodemfracties fractioneringsuitstoot- (CAS: 68606-34-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

565.

Aardolieproducten, raffinagegassen (CAS: 68607-11-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

566.

Gassen (aardolie), waterstofkraken lagedrukafscheider (CAS: 68783-06-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

567.

Gassen (aardolie), raffinage meng- (CAS: 68783-07-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

568.

Gassen (aardolie), katalytisch kraken (CAS: 68783-64-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

569.

Gassen (aardolie), C2-4, stankvrij gemaakt (CAS: 68783-65-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

570.

Gassen (aardolie), raffinage (CAS: 68814-67-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

571.

Gassen (aardolie), platinareformatorproductenafscheider uitstoot- (CAS: 68814-90-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

572.

Gassen (aardolie), uitstootgassen uit depentanisator-stabilisator van waterstofbehandelde stinkende kerosine (CAS: 68911-58-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

573.

Gassen (aardolie), waterstofbehandelde stinkende kerosine-afdampvat (CAS: 68911-59-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

574.

Gassen (aardolie), ruwe olie fractioneringuitstoot- (CAS: 68918-99-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

575.

Gassen (aardolie), dehexanisatoruitstoot- (CAS: 68919-00-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

576.

Gassen (aardolie), destillaat-unifiner ontzwaveling stripperuitstoot- (CAS: 68919-01-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

577.

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker fractioneringsuitstoot- (CAS: 68919-02-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

578.

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-gaszuivering secundair absorptievat-uitstoot- (CAS: 68919-03-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

579.

Gassen (aardolie), zwaar destillaat waterstofbehandelingsontzwaveling stripper uitstoot- (CAS: 68919-04-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

580.

Gassen (aardolie), stabilisatoruitstootgassen uit de fractionering van door fractionering verkregen lichte gasoline (CAS: 68919-05-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

581.

Gassen (aardolie), nafta-unifiner ontzwaveling stripperuitstoot- (CAS: 68919-06-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

582.

Gassen (aardolie), platina-reformatorstabilisatoruitstoot-, fractionering van lichte eindfracties (CAS: 68919-07-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

583.

Gassen (aardolie), voorafdampingstorenuitstoot-, ruwe destillatie (CAS: 68919-08-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

584.

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta katalytische reformeringsuitstoot- (CAS: 68919-09-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

585.

Gassen (aardolie), directe fractioneringsstabilisatoruitstoot- (CAS: 68919-10-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

586.

Gassen (aardolie), teerstripperuitstoot- (CAS: 68919-11-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

587.

Gassen (aardolie), unifiner stripperuitstoot- (CAS: 68919-12-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

588.

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker splittertopproducten (CAS: 68919-20-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

589.

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta debutanisator- (CAS: 68952-76-1), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

590.

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakt destillaat en nafta stabilisator (CAS: 68952-77-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

591.

Restgas (aardolie), katalytisch met waterstof ontzwavelde nafta-afscheider (CAS: 68952-79-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

592.

Restgas (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta-waterstofontzwavelaar (CAS: 68952-80-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

593.

Restgas (aardolie), thermisch gekraakt destillaat, gasolie en nafta-absorptievat (CAS: 68952-81-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

594.

Restgas (aardolie), thermisch gekraakte koolwaterstof-fractioneringsstabilisator-, aardolieverkooksing (CAS: 68952-82-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

595.

Gassen (aardolie), lichte stoomgekraakte, butadieenconcentraat (CAS: 68955-28-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

596.

Gassen (aardolie), sponsabsorptievat-uitstoot-, topproductfractionering van gefluïdiseerde katalytische kraker en gasolie-ontzwavelaar (CAS: 68955-33-9), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

597.

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta-katalytische reformator-stabilisatortopproducten (CAS: 68955-34-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

598.

Gassen (aardolie), ruwe destillatie en katalytisch kraken (CAS: 68989-88-8), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

599.

Koolwaterstoffen, C4 (CAS: 87741-01-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

600.

Alkanen, C1-4, rijk aan C3 (CAS: 90622-55-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

601.

Gassen (aardolie), gasolie diethanolaminegaszuiveraar uitstoot- (CAS: 92045-15-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

602.

Gassen (aardolie), gasolie waterstofontzwavelingsuitstroom (CAS: 92045-16-4), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

603.

Gassen (aardolie), gasolie waterstofontzwavelingsreinigings- (CAS: 92045-17-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

604.

Gassen (aardolie), hydrogenatoruitstroom afdampvatuitstoot- (CAS: 92045-18-6), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

605.

Gassen (aardolie), stoomkraken van nafta onder hoge druk residu- (CAS: 92045-19-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

606.

Gassen (aardolie), residu-viscositeitsreductie uitstoot- (CAS: 92045-20-0), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

607.

Gassen (aardolie), stoomkraker rijk aan C3 (CAS: 92045-22-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

608.

Koolwaterstoffen, C4, stoomkrakerdestillaat (CAS: 92045-23-3), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

609.

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, van stank ontdaan, C4-fractie (CAS: 92045-80-2), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

610.

Koolwaterstoffen, C4, 1,3-butadieen- en isobuteenvrij (CAS: 95465-89-7), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

611.

Raffinaten (aardolie), stoomgekraakte C4-fractie na cuproammoniumacetaatextractie, C3-5 en C3-5-onverzadigd, butadieenvrij (CAS: 97722-19-5), met meer dan 0,1 gewichtspercent butadieen

612.

Benzo[def]chryseen (=benzo[a]pyreen) (CAS: 50-32-8)

613.

Pek, koolteer-aardolie (CAS: 68187-57-5), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

614.

Destillaten (kool-aardolie), gecondenseerde ringen aromatisch (CAS: 68188-48-7), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

615.

Destillaten (koolteer), lichte fractie, fluoreenvrij (CAS: 84989-10-6), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

616.

Destillaten (koolteer), lichte fractie, rijk aan fluoreen (CAS: 84989-11-7), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

617.

Creosootolie, acenafteenfractie, acenafteenvrij (CAS: 90640-85-0), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

618.

Pek, koolteer, lage temperatuur (CAS: 90669-57-1), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

619.

Pek, koolteer, lage temperatuur, met warmte behandeld (CAS: 90669-58-2), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

620.

Pek, koolteer, lage temperatuur, geoxideerd (CAS: 90669-59-3), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

621.

Extractresiduen (kool), bruin (CAS: 91697-23-3), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

622.

Paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer (CAS: 92045-71-1), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

623.

Paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, waterstofbehandeld (CAS: 92045-72-2), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

624.

Vaste afvalstoffen, verkooksing van koolteerpek (CAS: 92062-34-5), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

625.

Pek, koolteer, hoge temperatuur, secundair (CAS: 94114-13-3), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

626.

Residuen (kool), vloeibaar solventextracten (CAS: 94114-46-2), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

627.

Koolvloeistoffen, vloeibaar solventextractie oplossing (CAS: 94114-47-3), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

628.

Koolvloeistoffen, vloeibaar solventextracten (CAS: 94114-48-4), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

629.

Paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, behandeld met kool (CAS: 97926-76-6), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

630.

Paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, behandeld met klei (CAS: 97926-77-7), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

631.

Paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, behandeld met kiezelzuur (CAS: 97926-78-8), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

632.

Absorptieoliën, bicyclo-aromatische en heterocyclische koolwaterstoffractie (CAS: 101316-45-4), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

633.

Aromatische koolwaterstoffen, C20-28, polycyclisch, afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek, polyethyleen en polypropyleen (CAS: 101794-74-5), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

634.

Aromatische koolwaterstoffen, C20-28, polycyclisch, afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polyethyleen (CAS: 101794-75-6), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

635.

Aromatische koolwaterstoffen, C20-28, polycyclisch, afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polystyreen (CAS: 101794-76-7), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

636.

Pek, koolteer, hoge temperatuur, met warmte behandeld (CAS: 121575-60-8), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

637.

Dibenzo[a,h]antraceen (CAS: 53-70-3)

638.

Benzo[a]antraceen (CAS: 56-55-3)

639.

Benzo[e]pyreen (CAS: 192-97-2)

640.

Benzo[j]fluorantheen (CAS: 205-82-3)

641.

Benzo[e]acefenantryleen (CAS: 205-99-2)

642.

Benzo[k]fluorantheen (CAS: 207-08-9)

643.

Chryseen (CAS: 218-01-9)

644.

2-Broompropaan (CAS: 75-26-3)

645.

Trichloorethyleen (CAS: 79-01-6)

646.

1,2-Dibroom-3-chloorpropaan (CAS: 96-12-8)

647.

2,3-Dibroompropaan-1-ol (CAS: 96-13-9)

648.

1,3-Dichloorpropaan-2-ol (CAS: 96-23-1)

649.

α,α,α-Trichloortolueen (CAS: 98-07-7)

650.

α-Chloortolueen (CAS: 100-44-7)

651.

1,2-Dibroomethaan (CAS: 106-93-4)

652.

Hexachloorbenzeen (CAS: 118-74-1)

653.

Broomethyleen (CAS: 593-60-2)

654.

1,4-Dichloorbut-2-een (CAS: 764-41-0)

655.

Methyloxiraan (CAS: 75-56-9)

656.

(Epoxyethyl)benzeen (CAS: 96-09-3)

657.

1-Chloor-2,3-epoxypropaan (CAS: 106-89-8)

658.

R-1-Chloor-2,3-epoxypropaan (CAS: 51594-55-9)

659.

1,2-Epoxy-3-fenoxypropaan (CAS: 122-60-1)

660.

2,3-Epoxypropaan-1-ol (CAS: 556-52-5)

661.

R-2,3-Epoxypropaan-1-ol (CAS: 57044-25-4)

662.

2,2′-Bioxiraan (CAS: 1464-53-5)

663.

(2RS,3RS)-3-(2-Chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan (CAS: 106325-08-0)

664.

Chloormethylmethylether (CAS: 107-30-2)

665.

2-Methoxyethanol (CAS: 109-86-4)

666.

2-Ethoxyethanol (CAS: 110-80-5)

667.

Oxybis[chloormethaan], bis(chloormethyl)ether (CAS: 542-88-1)

668.

2-Methoxypropanol (CAS: 1589-47-5)

669.

Propiolacton (CAS: 57-57-8)

670.

Dimethylcarbamoylchloride (CAS: 79-44-7)

671.

Urethaan (CAS: 51-79-6)

672.

2-Methoxyethylacetaat (CAS: 110-49-6)

673.

2-Ethoxyethylacetaat (CAS: 111-15-9)

674.

Methoxyazijnzuur (CAS: 625-45-6)

675.

Dibutylftalaat (CAS: 84-74-2)

676.

Bis(2-methoxyethyl)ether (CAS: 111-96-6)

677.

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (CAS: 117-81-7)

678.

Bis(2-methoxyethyl)ftalaat (CAS: 117-82-8)

679.

2-Methoxypropylacetaat (CAS: 70657-70-4)

680.

2-Ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat (CAS: 80387-97-9)

681.

Acrylamide, tenzij elders in deze richtlijn vermeld (CAS: 79-06-1)

682.

Acrylonitril (CAS: 107-13-1)

683.

2-Nitropropaan (CAS: 79-46-9)

684.

Dinoseb (CAS: 88-85-7), en zouten en esters daarvan, met uitzondering van de elders in deze lijst met name genoemde

685.

2-Nitroanisool (CAS: 91-23-6)

686.

4-Nitrobifenyl (CAS: 92-93-3)

687.

2,4-Dinitrotolueen (CAS: 121-14-2)

688.

Binapacryl (CAS: 485-31-4)

689.

2-Nitronaftaleen (CAS: 581-89-5)

690.

2,3-Dinitrotolueen (CAS: 602-01-7)

691.

5-Nitroacenafteen (CAS: 602-87-9)

692.

2,6-Dinitrotolueen (CAS: 606-20-2)

693.

3,4-Dinitrotolueen (CAS: 610-39-9)

694.

3,5-Dinitrotolueen (CAS: 618-85-9)

695.

2,5-Dinitrotolueen (CAS: 619-15-8)

696.

Dinoterb (CAS: 1420-07-1) en zouten en esters daarvan

697.

Nitrofeen (CAS: 1836-75-5)

698.

Dinitrotolueen (CAS: 25321-14-6)

699.

Diazomethaan (CAS: 334-88-3)

700.

1,4,5,8-Tetraaminoantrachinon (CAS: 2475-45-8)

701.

Dimethylnitrosoamine (CAS: 62-75-9)

702.

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (CAS: 70-25-7)

703.

Nitrosodipropylamine (CAS: 621-64-7)

704.

2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol (CAS: 1116-54-7)

705.

4,4′-Methyleendianiline (CAS: 101-77-9)

706.

4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride (CAS: 569-61-9)

707.

4,4′-Methyleendi-o-toluïdine (CAS: 838-88-0)

708.

o-Anisidine (CAS: 90-04-0)

709.

3,3′-Dimethoxybenzidine (CAS: 119-90-4)

710.

Zouten van o-dianisidine

711.

Azokleurstoffen op basis van o-dianisidine

712.

3,3′-Dichloorbenzidine (CAS: 91-94-1)

713.

Benzidinedihydrochloride (CAS: 531-85-1)

714.

[[1,1′-Bifenyl]-4,4′-diyl]diammoniumsulfaat (CAS: 531-86-2)

715.

3,3′-Dichloorbenzidinedihydrochloride (CAS: 612-83-9)

716.

Benzidinesulfaat (CAS: 21136-70-9)

717.

Benzidineacetaat (CAS: 36341-27-2)

718.

3,3′-Dichloorbenzidinedihydrogeenbis(sulfaat) (CAS: 64969-34-2)

719.

3,3′-Dichloorbenzidinesulfaat (CAS: 74332-73-3)

720.

Azokleurstoffen op basis van benzidine

721.

4,4′-Bi-o-toluïdine (CAS: 119-93-7)

722.

4,4′-Bi-o-toluïdinedihydrochloride (CAS: 612-82-8)

723.

[3,3′-Dimethyl[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat) (CAS: 64969-36-4)

724.

4,4′-Bi-o-toluïdinesulfaat (CAS: 74753-18-7)

725.

Kleurstoffen op basis van o-toluïdine

726.

Bifenyl-4-ylamine (CAS: 92-67-1) en de zouten daarvan

727.

Azobenzeen (CAS: 103-33-3)

728.

(Methyl-ONN-azoxy)methylacetaat (CAS: 592-62-1)

729.

Cycloheximide (CAS: 66-81-9)

730.

2-Methylaziridine (CAS: 75-55-8)

731.

Imidazolidine-2-thion (CAS: 96-45-7)

732.

Furan (CAS: 110-00-9)

733.

Aziridine (CAS: 151-56-4)

734.

Captafol (CAS: 2425-06-1)

735.

Carbadox (CAS: 6804-07-51)

736.

Flumioxazin (CAS: 103361-09-7)

737.

Tridemorf (CAS: 24602-86-6)

738.

Vinclozolin (CAS: 50471-44-8)

739.

Fluazifop-butyl (CAS: 69806-50-4)

740.

Flusilazool (CAS: 85509-19-9)

741.

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS: 2451-62-9)

742.

Thioaceetamide (CAS: 62-55-5)

743.

N,N-Dimethylformamide (CAS: 68-12-2)

744.

Formamide (CAS: 75-12-7)

745.

N-Methylaceetamide (CAS: 79-16-3)

746.

N-Methylformamide (CAS: 123-39-7)

747.

N,N-Dimethylaceetamide (CAS: 127-19-5)

748.

Hexamethylfosforzuurtriamide (CAS: 680-31-9)

749.

Diethylsulfaat (CAS: 64-67-5)

750.

Dimethylsulfaat (CAS: 77-78-1)

751.

1,3-Propaansulton (CAS: 1120-71-4)

752.

Dimethylsulfamoylchloride (CAS: 13360-57-1)

753.

Sulfallaat (CAS: 95-06-7)

754.

Mengsel van: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (EG: 403-250-2)

755.

(±)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2-yloxy)fenyloxy]propionaat (CAS: 119738-06-6)

756.

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril (CAS: 85136-74-9)

757.

(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]formiaat (CAS: 108225-03-2)

758.

Trinatrium[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)-bifenyl-1,3′,3″,1‴-tetraolato-O,O′,O″,O‴]koper(II) (EG: 413-590-3)

759.

Mengsel van: N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en N-[2,3-bis-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en methacrylamide en 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)acrylamide en N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide (EG: 412-790-8)

760.

1,3,5-Tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (CAS: 59653-74-6)

761.

Erioniet (CAS: 12510-42-8)

762.

Asbest (CAS: 12001-28-4)

763.

Aardolie (CAS: 8002-05-9)

764.

Destillaten (aardolie), zwaar waterstofgekraakt (CAS: 64741-76-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

765.

Destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde zware paraffinehoudende (CAS: 64741-88-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

766.

Destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde lichte paraffinehoudende (CAS: 64741-89-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

767.

Residu-oliën (aardolie), solvent-gedeasfalteerd (CAS: 64741-95-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

768.

Destillaten (aardolie), met solventgeraffineerde zware nafteenhoudende fractie (CAS: 64741-96-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

769.

Destillaten (aardolie), met solventgeraffineerde lichte nafteenhoudende fractie (CAS: 64741-97-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

770.

Residu-oliën (aardolie), solventgeraffineerd (CAS: 64742-01-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

771.

Destillaten (aardolie), met klei behandelde zware paraffinehoudende (CAS: 64742-36-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

772.

Destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte paraffinehoudende (CAS: 64742-37-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

773.

Residu-oliën (aardolie), met klei behandelde (CAS: 64742-41-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

774.

Destillaten (aardolie), met klei behandelde zware nafteenhoudende (CAS: 64742-44-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

775.

Destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte nafteenhoudende (CAS: 64742-45-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

776.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende (CAS: 64742-52-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

777.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende (CAS: 64742-53-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

778.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (CAS: 64742-54-7), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

779.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende (CAS: 64742-55-8), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

780.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende (CAS: 64742-56-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

781.

Residu-oliën (aardolie), met waterstof behandelde (CAS: 64742-57-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

782.

Residu-oliën (aardolie), met solvent van was ontdaan (CAS: 64742-62-7), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

783.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware nafteenhoudende (CAS: 64742-63-8), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

784.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte nafteenhoudende (CAS: 64742-64-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

785.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende (CAS: 64742-65-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

786.

Bezinkselolie (aardolie) (CAS: 64742-67-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

787.

Nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware (CAS: 64742-68-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

788.

Nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte (CAS: 64742-69-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

789.

Paraffinehoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware (CAS: 64742-70-7), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

790.

Paraffinehoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte (CAS: 64742-71-8), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

791.

Nafteenhoudende oliën (aardolie), complexe van was ontdane zware (CAS: 64742-75-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

792.

Nafteenhoudende oliën (aardolie), complexe van was ontdane lichte (CAS: 64742-76-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

793.

Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaatsolvent, aromaatconcentraat (CAS: 68783-00-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

794.

Extracten (aardolie), solventgeraffineerde zwaar paraffinehoudend destillaat solvent- (CAS: 68783-04-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

795.

Extracten (aardolie), zware paraffinehoudende destillaten, solvent-gedeasfalteerd (CAS: 68814-89-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

796.

Smeeroliën (aardolie), C20-50, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen, hoge viscositeit (CAS: 72623-85-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

797.

Smeeroliën (aardolie), C15-30, met waterstof behandeld uit neutrale olie verkregen (CAS: 72623-86-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

798.

Smeeroliën (aardolie), C20-50, met waterstof behandeld uit neutrale olie verkregen (CAS: 72623-87-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

799.

Smeeroliën (CAS: 74869-22-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

800.

Destillaten (aardolie), complexe van was ontdane zware paraffinehoudende (CAS: 90640-91-8), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

801.

Destillaten (aardolie), complexe van was ontdane lichte paraffinehoudende (CAS: 90640-92-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

802.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met klei behandeld (CAS: 90640-94-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

803.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld (CAS: 90640-95-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

804.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met klei behandeld (CAS: 90640-96-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

805.

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met waterstof behandeld (CAS: 90640-97-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

806.

Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaatsolvent, met waterstof behandeld (CAS: 90641-07-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

807.

Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaatsolvent, met waterstof behandeld (CAS: 90641-08-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

808.

Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaatsolvent, met waterstof behandeld (CAS: 90641-09-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

809.

Residu-oliën (aardolie), met water behandeld en met oplosmiddel van was ontdaan (CAS: 90669-74-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

810.

Residu-oliën (aardolie), katalytisch van was ontdaan (CAS: 91770-57-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

811.

Destillaten (aardolie), van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld (CAS: 91995-39-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

812.

Destillaten (aardolie), van was ontdane lichte paraffinehoudende, met waterstof behandeld (CAS: 91995-40-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

813.

Destillaten (aardolie), waterstofgekraakte solventgeraffineerde, van was ontdaan (CAS: 91995-45-8), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

814.

Destillaten (aardolie), met solvent geraffineerde lichte nafteenhoudende fractie, met waterstof behandeld (CAS: 91995-54-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

815.

Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaatsolvent, met waterstof behandeld (CAS: 91995-73-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

816.

Extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaatsolvent, waterstofontzwaveld (CAS: 91995-75-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

817.

Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaatsolvent, zuurbehandeld (CAS: 91995-76-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

818.

Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaatsolvent, waterstofontzwaveld (CAS: 91995-77-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

819.

Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent, waterstofbehandeld (CAS: 91995-79-8), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

820.

Bezinkselolie (aardolie), met waterstof behandeld (CAS: 92045-12-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

821.

Smeeroliën (aardolie), C17-35, solvent-geëxtraheerd, van was ontdaan, met water behandeld (CAS: 92045-42-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

822.

Residu-oliën (aardolie), met waterstof gekraakte niet-aromatische met solvent gedeparaffineerde (CAS: 92045-43-7), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

823.

Residu-oliën (aardolie), met waterstof gekraakt, met zuur behandeld, met solvent van was ontdaan (CAS: 92061-86-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

824.

Paraffinehoudende oliën (aardolie), solvent-geraffineerde van was ontdane zware (CAS: 92129-09-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

825.

Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaatsolvent, met klei behandeld (CAS: 92704-08-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

826.

Smeeroliën (aardolie), basisoliën, paraffinehoudend (CAS: 93572-43-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

827.

Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaatsolvent, waterstofontzwaveld (CAS: 93763-10-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

828.

Extracten (aardolie), met solvent van was ontdaan, zwaar paraffinehoudend destillaat solvent-, waterstofontzwaveld (CAS: 93763-11-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

829.

Koolwaterstoffen, met waterstof gekraakte paraffinehoudende destillatieresiduen, met solvent van was ontdaan (CAS: 93763-38-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

830.

Bezinkselolie (aardolie), zuurbehandeld (CAS: 93924-31-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

831.

Bezinkselolie (aardolie), met klei behandeld (CAS: 93924-32-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

832.

Koolwaterstoffen, C20-50, residu-olie-hydrogenering-vacuümdestillaat (CAS: 93924-61-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

833.

Destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde met waterstof behandelde zware fracties, gehydrogeneerd (CAS: 94733-08-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

834.

Destillaten (aardolie), met solvent gezuiverde, met waterstof gekraakte lichte (CAS: 94733-09-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

835.

Smeeroliën (aardolie), C18-40, met solvent van was ontdaan, waterstofgekraakt, uit destillaat verkregen (CAS: 94733-15-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

836.

Smeeroliën (aardolie), C18-40, met solvent van was ontdaan, uit gehydrogeneerd raffinaat verkregen (CAS: 94733-16-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

837.

Koolwaterstoffen, C13-30, rijk aan aromaten, met solvent geëxtraheerd nafteenhoudend destillaat (CAS: 95371-04-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

838.

Koolwaterstoffen, C16-32, rijk aan aromaten, met solvent geëxtraheerd nafteenhoudend destillaat (CAS: 95371-05-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

839.

Koolwaterstoffen, C37-68, van was en asfalt ontdane met waterstof behandelde vacuümdestillatieresiduen (CAS: 95371-07-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

840.

Koolwaterstoffen, C37-65, met waterstof behandelde, van asfalt ontdane vacuümdestillatieresiduen (CAS: 95371-08-7), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

841.

Destillaten (aardolie), waterstofgekraakte solvent-gezuiverde lichte fractie (CAS: 97488-73-8), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

842.

Destillaten (aardolie), solvent-gezuiverde gehydrogeneerde zware fractie (CAS: 97488-74-9), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

843.

Smeeroliën (aardolie), C18-27, waterstofgekraakt met solvent van was ontdaan (CAS: 97488-95-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

844.

Koolwaterstoffen, C17-30, waterstofbehandeld solvent-gedeasfalteerd residu van de atmosferische destillatie, lichte destillatiefracties (CAS: 97675-87-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

845.

Koolwaterstoffen, C17-40, waterstofbehandeld solvent-gedeasfalteerd destillatieresidu, lichte vacuümdestillatiefracties (CAS: 97722-06-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

846.

Koolwaterstoffen, C13-27, solvent-geëxtraheerde lichte nafteenhoudende (CAS: 97722-09-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

847.

Koolwaterstoffen, C14-29, solvent-geëxtraheerde lichte nafteenhoudende (CAS: 97722-10-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

848.

Bezinkselolie (aardolie), met koolstof behandeld (CAS: 97862-76-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

849.

Bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur (CAS: 97862-77-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

850.

Koolwaterstoffen, C27-42, gedearomatiseerd (CAS: 97862-81-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

851.

Koolwaterstoffen, C17-30, met waterstof behandelde destillaten, lichte destillatiefracties (CAS: 97862-82-3), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

852.

Koolwaterstoffen, C27-45, nafteenhoudende vacuümdestillatie (CAS: 97862-83-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

853.

Koolwaterstoffen, C27-45, gedearomatiseerd (CAS: 97926-68-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

854.

Koolwaterstoffen, C20-58, met waterstof behandeld (CAS: 97926-70-0), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

855.

Koolwaterstoffen, C27-42, nafteenhoudend (CAS: 97926-71-1), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

856.

Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaatsolvent, met koolstof behandeld (CAS: 100684-02-4), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

857.

Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaatsolvent, met klei behandeld (CAS: 100684-03-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

858.

Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, met koolstof behandeld (CAS: 100684-04-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

859.

Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, met klei behandeld (CAS: 100684-05-7), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

860.

Residu-oliën (aardolie), behandeld met koolstof en met solvent van was ontdaan (CAS: 100684-37-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

861.

Residu-oliën (aardolie), behandeld met klei en met solvent van was ontdaan (CAS: 100684-38-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

862.

Smeeroliën (aardolie), C>25, solvent-geëxtraheerd, gedeasfalteerd, van was ontdaan, gehydrogeneerd (CAS: 101316-69-2), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

863.

Smeeroliën (aardolie), C17-32, solvent-geëxtraheerd, van was ontdaan, met waterstof behandeld (CAS: 101316-70-5), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

864.

Smeeroliën (aardolie), C20-35, solvent-geëxtraheerd, van was ontdaan, met waterstof behandeld (CAS: 101316-71-6), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

865.

Smeeroliën (aardolie), C24-50, solvent-geëxtraheerd, van was ontdaan, met waterstof behandeld (CAS: 101316-72-7), met meer dan 3 gewichtspercent DMSO-extract

866.

Destillaten (aardolie), stankvrij gemaakte middenfractie (CAS: 64741-86-2), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

867.

Gasoliën (aardolie), solvent-geraffineerd (CAS: 64741-90-8), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

868.

Destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde middenfractie (CAS: 64741-91-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

869.

Gasoliën (aardolie), zuurbehandeld (CAS: 64742-12-7), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

870.

Destillaten (aardolie), zuurbehandelde middenfractie (CAS: 64742-13-8), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

871.

Destillaten (aardolie), zuurbehandelde lichte fractie (CAS: 64742-14-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

872.

Gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd (CAS: 64742-29-6), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

873.

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde middenfractie (CAS: 64742-30-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

874.

Destillaten (aardolie), met klei behandelde middenfractie (CAS: 64742-38-7), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

875.

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie (CAS: 64742-46-7), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

876.

Gasoliën (aardolie), met waterstof ontzwaveld (CAS: 64742-79-6), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

877.

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde middenfractie (CAS: 64742-80-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

878.

Destillaten (aardolie), katalytisch reformator-fractioneerderresidu, hoogkokend (CAS: 68477-29-2), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

879.

Destillaten (aardolie), katalytisch reformator-fractioneerderresidu, bij middentemperaturen kokend (CAS: 68477-30-5), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

880.

Destillaten (aardolie), katalytisch reformator-fractioneerderresidu, laagkokend (CAS: 68477-31-6), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

881.

Alkanen, C12-26-vertakte en niet-vertakte (CAS: 90622-53-0), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

882.

Destillaten (aardolie), hooggezuiverde middenfractie (CAS: 90640-93-0), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

883.

Destillaten (aardolie), katalytische reformator, concentraat van zware aromaten (CAS: 91995-34-5), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

884.

Gasoliën, paraffinehoudend (CAS: 93924-33-5), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

885.

Nafta (aardolie), solvent-geraffineerd, met waterstof ontzwaveld, zwaar (CAS: 97488-96-5), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

886.

Koolwaterstoffen, C16-20, waterstofbehandeld middendestillaat, lichte destillatiefracties (CAS: 97675-85-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

887.

Koolwaterstoffen, C12-20, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties (CAS: 97675-86-0), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

888.

Koolwaterstoffen, C11-17, solvent-geëxtraheerde lichte nafteenhoudende (CAS: 97722-08-2), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

889.

Gasoliën, met waterstof behandeld (CAS: 97862-78-7), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

890.

Destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffinehoudende (CAS: 100683-97-4), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

891.

Destillaten (aardolie), met koolstof behandelde middelste paraffinehoudende (CAS: 100683-98-5), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

892.

Destillaten (aardolie), met klei behandelde middelste paraffinehoudende (CAS: 100683-99-6), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

893.

Smeervetten (CAS: 74869-21-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

894.

Olierijke paraffinewas (aardolie) (CAS: 64742-61-6), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

895.

Olierijke paraffinewas (aardolie), zuurbehandeld (CAS: 90669-77-5), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

896.

Olierijke paraffinewas (aardolie), met klei behandeld (CAS: 90669-78-6), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

897.

Olierijke paraffinewas (aardolie), met waterstof behandeld (CAS: 92062-09-4), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

898.

Olierijke paraffinewas (aardolie), smeltend bij lage temperaturen (CAS: 92062-10-7), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

899.

Olierijke paraffinewas (aardolie), smeltend bij lage temperaturen, met waterstof behandeld (CAS: 92062-11-8), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

900.

Olierijke paraffinewas (aardolie), smeltend bij lage temperaturen, met koolstof behandeld (CAS: 97863-04-2), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

901.

Olierijke paraffinewas (aardolie), smeltend bij lage temperaturen, met klei behandeld (CAS: 97863-05-3), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

902.

Olierijke paraffinewas (aardolie), smeltend bij lage temperaturen, met kiezelzuur behandeld (CAS: 97863-06-4), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

903.

Olierijke paraffinewas (aardolie), met koolstof behandeld (CAS: 100684-49-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

904.

Petrolatum (CAS: 8002-03-8), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

905.

Petrolatum (aardolie), geoxideerd (CAS: 64743-01-7), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

906.

Petrolatum (aardolie), met alumina behandeld (CAS: 85029-74-9), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

907.

Petrolatum (aardolie), met waterstof behandeld (CAS: 92045-77-7), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

908.

Petrolatum (aardolie), met koolstof behandeld (CAS: 97862-97-0), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

909.

Petrolatum (aardolie), met kiezelzuur behandeld (CAS: 97862-98-1), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

910.

Petrolatum (aardolie), met klei behandeld (CAS: 100684-33-1), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

911.

Destillaten (aardolie), licht katalytisch gekraakt (CAS: 64741-59-9)

912.

Destillaten (aardolie), middenfractie katalytisch gekraakt (CAS: 64741-60-2)

913.

Destillaten (aardolie), licht thermisch gekraakt (CAS: 64741-82-8)

914.

Destillaten (aardolie), waterstofontzwavelde lichte fractie, katalytisch gekraakt (CAS: 68333-25-5)

915.

Destillaten (aardolie), lichte stoomgekraakte nafta (CAS: 68475-80-9)

916.

Destillaten (aardolie), gekraakte stoomgekraakte aardoliedestillaten (CAS: 68477-38-3)

917.

Gasoliën (aardolie), stoomgekraakt (CAS: 68527-18-4)

918.

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde thermisch gekraakte middenfractie (CAS: 85116-53-6)

919.

Gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld (CAS: 92045-29-9)

920.

Residuen (aardolie), gehydrogeneerde met stoom gekraakte nafta- (CAS: 92062-00-5)

921.

Residuen (aardolie), stoomgekraakte naftadestillatie- (CAS: 92062-04-9)

922.

Destillaten (aardolie), katalytisch gekraakte lichte fracties, thermisch gedesintegreerd (CAS: 92201-60-0)

923.

Residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta (CAS: 93763-85-0)

924.

Gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt, met waterstof ontzwaveld (CAS: 97926-59-5)

925.

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde middelste verkookser- (CAS: 101316-59-0)

926.

Destillaten (aardolie), zware stoomgekraakte (CAS: 101631-14-5)

927.

Gassen (aardolie), atmosferische destillatietoren- (CAS: 64741-45-3)

928.

Gasoliën (aardolie), zware vacuümdestillatiefractie (CAS: 64741-57-7)

929.

Destillaten (aardolie), zwaar katalytisch gekraakt (CAS: 64741-61-3)

930.

Geklaarde oliën (aardolie), katalytisch gekraakt (CAS: 64741-62-4)

931.

Residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder- (CAS: 64741-67-9)

932.

Residuen (aardolie), waterstofgekraakt (CAS: 64741-75-9)

933.

Residuen (aardolie), thermisch gekraakt (CAS: 64741-80-6)

934.

Destillaten (aardolie), zwaar thermisch gekraakt (CAS: 64741-81-7)

935.

Gasoliën (aardolie), met waterstof behandelde vacuümdestillatiefractie (CAS: 64742-59-2)

936.

Residuen (aardolie), met waterstof ontzwaveld- atmosferische destillatietoren- (CAS: 64742-78-5)

937.

Gasoliën (aardolie), met waterstof ontzwaveld, zware vacuümdestillatiefractie (CAS: 64742-86-5)

938.

Residuen (aardolie), stoomgekraakt (CAS: 64742-90-1)

939.

Residuen (aardolie), atmosferische destillatie (CAS: 68333-22-2)

940.

Geklaarde oliën (aardolie), met waterstof ontzwaveld, katalytisch gekraakt (CAS: 68333-26-6)

941.

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde katalytisch gekraakte tussenfractie (CAS: 68333-27-7)

942.

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware katalytisch gekraakte fractie (CAS: 68333-28-8)

943.

Stookolie, gasoliën verkregen uit residuen van directe destillatie, hoog zwavelgehalte (CAS: 68476-32-4)

944.

Brandstofolie, residuaal (CAS: 68476-33-5)

945.

Residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder residudestillatie (CAS: 68478-13-7)

946.

Residuen (aardolie), zware uit verkookser afkomstige gasolie- en vacuümgasolie- (CAS: 68478-17-1)

947.

Residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm- (CAS: 68512-61-8)

948.

Residuen (aardolie), lichte vacuüm- (CAS: 68512-62-9)

949.

Residuen (aardolie), stoomgekraakte lichte (CAS: 68513-69-9)

950.

Brandstofolie, nr. 6 (CAS: 68553-00-4)

951.

Residuen (aardolie), aftopinrichting, laag zwavelgehalte (CAS: 68607-30-7)

952.

Gasoliën (aardolie), zwaar atmosferische destillatie (CAS: 68783-08-4)

953.

Residuen (aardolie), verkookser-gasreiniger, met aromaten met gecondenseerde ringen (CAS: 68783-13-1)

954.

Residuen (aardolie), aardolieresiduen vacuüm- (CAS: 68955-27-1)

955.

Residuen (aardolie), stoomgekraakt, harsachtig (CAS: 68955-36-2)

956.

Destillaten (aardolie), middelste vacuüm- (CAS: 70592-76-6)

957.

Destillaten (aardolie), lichte vacuüm- (CAS: 70592-77-7)

958.

Destillaten (aardolie), vacuüm- (CAS: 70592-78-8)

959.

Gasoliën (aardolie), met waterstof ontzwavelde verkookser zware vacuümdestillatiefractie (CAS: 85117-03-9)

960.

Residuen (aardolie), stoomgekraakt, destillaten (CAS: 90669-75-3)

961.

Residuen (aardolie), lichte vacuüm- (CAS: 90669-76-4)

962.

Stookolie, zwaar, hoog zwavelgehalte (CAS: 92045-14-2)

963.

Residuen (aardolie), katalytisch kraken (CAS: 92061-97-7)

964.

Destillaten (aardolie), katalytisch gekraakte middenfracties, thermisch gedesintegreerd (CAS: 92201-59-7)

965.

Residu-oliën (aardolie) (CAS: 93821-66-0)

966.

Residuen (aardolie), stoomgekraakt, thermisch behandeld (CAS: 98219-64-8)

967.

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwaveld, volledig bereik middenfracties (CAS: 101316-57-8)

968.

Destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende (CAS: 64741-50-0)

969.

Destillaten (aardolie), zware paraffinehoudende (CAS: 64741-51-1)

970.

Destillaten (aardolie), lichte nafteenhoudende (CAS: 64741-52-2)

971.

Destillaten (aardolie), zware nafteenhoudende (CAS: 64741-53-3)

972.

Destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende (CAS: 64742-18-3)

973.

Destillaten (aardolie), met zuur behandelde lichte nafteenhoudende (CAS: 64742-19-4)

974.

Destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware paraffinehoudende (CAS: 64742-20-7)

975.

Destillaten (aardolie), met zuur behandelde lichte paraffinehoudende (CAS: 64742-21-8)

976.

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende (CAS: 64742-27-4)

977.

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde lichte paraffinehoudende (CAS: 64742-28-5)

978.

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware nafteenhoudende (CAS: 64742-34-3)

979.

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde lichte nafteenhoudende (CAS: 64742-35-4)

980.

Extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaatsolvent (CAS: 64742-03-6)

981.

Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaatsolvent (CAS: 64742-04-7)

982.

Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaatsolvent (CAS: 64742-05-8)

983.

Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaatsolvent (CAS: 64742-11-6)

984.

Extracten (aardolie), licht vacuümgasoliesolvent (CAS: 91995-78-7)

985.

Koolwaterstoffen, C26-55, rijk aan aromaten (CAS: 97722-04-8)

986.

Dinatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat) (CAS: 573-58-0)

987.

Dinatrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat (CAS: 1937-37-7)

988.

Tetranatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat] (CAS: 2602-46-2)

989.

4-o-Tolylazo-o-toluïdine (CAS: 97-56-3)

990.

4-Aminoazobenzeen (CAS: 60-09-3) als bestanddeel van haarkleurmiddelen

991.

Dinatrium-[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo]fenyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]salicylato (4-)]cupraat(2-) (CAS: 16071-86-6)

992.

Resorcinoldiglycidylether (CAS: 101-90-6)

993.

1,3-Difenylguanidine (CAS: 102-06-7)

994.

Heptachloorepoxide (CAS: 1024-57-3)

995.

4-Nitrosofenol (CAS: 104-91-6)

996.

Carbendazim (CAS: 10605-21-7)

997.

Allylglycidylether (CAS: 106-92-3)

998.

Chlooraceetaldehyd (CAS: 107-20-0)

999.

Hexaan (CAS: 110-54-3)

1000.

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (CAS: 111-77-3)

1001.

(±)-2-(2,4-Dichloorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether (CAS: 112281-77-3)

1002.

4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinon (CAS: 114565-66-1)

1003.

5,6,12,13-Tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisochinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetron (CAS: 115662-06-1)

1004.

Tris(2-chloorethyl) fosfaat (CAS: 115-96-8)

1005.

4′-Ethoxy-2-benzimidazoolanilide (CAS: 120187-29-3)

1006.

Nikkeldihydroxide (CAS: 12054-48-7)

1007.

N,N-Dimethylaniline (CAS: 121-69-7)

1008.

Simazine (CAS: 122-34-9)

1009.

Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluor-3-[pyrrool-1-yl]fenyl)titaan (CAS: 125051-32-3)

1010.

N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3'-diethyldifenylmethaan (CAS: 130728-76-6)

1011.

Divanadiumpentaoxide (CAS: 1314-62-1)

1012.

Alkalizouten van pentachloorfenol (CAS: 131-52-2 en 7778-73-6)

1013.

Fosfamidon (CAS: 13171-21-6)

1014.

N-(Trichloormethylthio)ftaalimide (CAS: 133-07-3)

1015.

N-2-Naftylaniline (CAS: 135-88-6)

1016.

Ziram (CAS: 137-30-4)

1017.

1-Broom-3,4,5-trifluorbenzeen (CAS: 138526-69-9)

1018.

Propazine (CAS: 139-40-2)

1019.

3-(4-Chloorfenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichlooracetaat; monuron-TCA (CAS: 140-41-0)

1020.

Isoxaflutol (CAS: 141112-29-0)

1021.

Kresoximmethyl (CAS: 143390-89-0)

1022.

Chloordecon (CAS: 143-50-0)

1023.

9-Vinylcarbazool (CAS: 1484-13-5)

1024.

2-Ethylhexaanzuur (CAS: 149-57-5)

1025.

Monuron (CAS: 150-68-5)

1026.

Morfoline-4-carbonylchloride (CAS: 15159-40-7)

1027.

Daminozide (CAS: 1596-84-5)

1028.

Alachloor (CAS: 15972-60-8)

1029.

UVCB-condensatieproduct van: tetrakis-hydroxymethylfosfoniumchloride, ureum en gedestilleerd gehydrogeneerd C16-18-talkalkylamine (CAS: 166242-53-1)

1030.

Ioxynil (CAS: 1689-83-4)

1031.

3,5-Dibroom-4-hydroxybenzonitril (CAS: 1689-84-5)

1032.

2,6-Dibroom-4-cyaanfenyloctanoaat (CAS: 1689-99-2)

1033.

[4-[[4-(Dimethylamino)fenyl][4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen](ethyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, natriumzout (CAS: 1694-09-3)

1034.

5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indool-2-on (CAS: 17630-75-0)

1035.

Benomyl (CAS: 17804-35-2)

1036.

Chloorthalonil (CAS: 1897-45-6)

1037.

N′-(4-Chloor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidinemonohydrochloride (CAS: 19750-95-9)

1038.

4,4′-Methyleenbis(2-ethylaniline) (CAS: 19900-65-3)

1039.

Valinamide (CAS: 20108-78-5)

1040.

[(p-Tolyloxy)methyl]oxiraan (CAS: 2186-24-5)

1041.

[(m-Tolyloxy)methyl]oxiraan (CAS: 2186-25-6)

1042.

2,3-Epoxypropyl-o-tolylether (CAS: 2210-79-9)

1043.

[(Tolyloxy)methyl]oxiraan, cresylglycidylether (CAS: 26447-14-3)

1044.

Diallaat (CAS: 2303-16-4)

1045.

Benzyl-2,4-dibroombutanoaat (CAS: 23085-60-1)

1046.

Trifluorjoodmethaan (CAS: 2314-97-8)

1047.

Thiofanaatmethyl (CAS: 23564-05-8)

1048.

Dodecachloorpentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decaan (CAS: 2385-85-5)

1049.

Propyzamide (CAS: 23950-58-5)

1050.

Butylglycidylether (CAS: 2426-08-6)

1051.

2,3,4-Trichloorbut-1-een (CAS: 2431-50-7)

1052.

Chinomethionaat (CAS: 2439-01-2)

1053.

(R)-α-Fenylethylammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat (CAS: 25383-07-7)

1054.

5-Ethoxy-3-trichloormethyl-1,2,4-thiadiazool (CAS: 2593-15-9)

1055.

Disperse Yellow 3 (CAS: 2832-40-8)

1056.

1,2,4-Triazool (CAS: 288-88-0)

1057.

Aldrin (CAS: 309-00-2)

1058.

Diuron (CAS: 330-54-1)

1059.

Linuron (CAS: 330-55-2)

1060.

Nikkelcarbonaat (CAS: 3333-67-3)

1061.

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum (CAS: 34123-59-6)

1062.

Iprodion (CAS: 36734-19-7)

1063.

4-Cyaan-2,6-dijoodfenyloctanoaat (CAS: 3861-47-0)

1064.

5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluor-2-hydroxymethyltetrahydrofuran (CAS: 41107-56-6)

1065.

Crotonaldehyd (CAS: 4170-30-3)

1066.

Hexahydrocyclopenta[c]pyrrool-1-(1H)-ammonium-N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide (EG: 418-350-1)

1067.

4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline] (CAS: 492-80-8)

1068.

DNOC (CAS: 534-52-1)

1069.

Toluïdiniumchloride (CAS: 540-23-8)

1070.

Toluïdinesulfaat (1:1) (CAS: 540-25-0)

1071.

2-(4-tert-Butylfenyl)ethanol (CAS: 5406-86-0)

1072.

Fenthion (CAS: 55-38-9)

1073.

Chloordaan, zuiver (CAS: 57-74-9)

1074.

Hexaan-2-on (CAS: 591-78-6)

1075.

Fenarimol (CAS: 60168-88-9)

1076.

Aceetamide (CAS: 60-35-5)

1077.

N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide (CAS: 60568-05-0)

1078.

Dieldrin (CAS: 60-57-1)

1079.

4,4′-Isobutylethylideendifenol (CAS: 6807-17-6)

1080.

Chloordimeform (CAS: 6164-98-3)

1081.

Amitrool (CAS: 61-82-5)

1082.

Carbaryl (CAS: 63-25-2)

1083.

Destillaten (aardolie), licht, waterstofgekraakt (CAS: 64741-77-1)

1084.

1-Ethyl-1-methylmorfoliniumbromide (CAS: 65756-41-4)

1085.

(3-Chloorfenyl)-(4-methoxy-3-nitrofenyl)methanon (CAS: 66938-41-8)

1086.

Brandstoffen, diesel (CAS: 68334-30-5), tenzij volledig bekend is hoe de raffinage ervan is verlopen en kan worden aangetoond dat de stof is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is

1087.

Brandstofolie, nr. 2 (CAS: 68476-30-2)

1088.

Brandstofolie, nr. 4 (CAS: 68476-31-3)

1089.

Brandstoffen, diesel, nr. 2 (CAS: 68476-34-6)

1090.

2,2-Dibroom-2-nitroethanol (CAS: 69094-18-4)

1091.

1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromide (CAS: 69227-51-6)

1092.

Monocrotofos (CAS: 6923-22-4)

1093.

Nikkel (CAS: 7440-02-0)

1094.

Broommethaan (CAS: 74-83-9)

1095.

Chloormethaan (CAS: 74-87-3)

1096.

Joodmethaan (CAS: 74-88-4)

1097.

Broomethaan (CAS: 74-96-4)

1098.

Heptachloor (CAS: 76-44-8)

1099.

Fentinhydroxide (CAS: 76-87-9)

1100.

Nikkelsulfaat (CAS: 7786-81-4)

1101.

3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon (CAS: 78-59-1)

1102.

2,3-Dichloorpropeen (CAS: 78-88-6)

1103.

Fluazifop-P-butyl (CAS: 79241-46-6)

1104.

(S)-2,3-Dihydro-1H-indool-2-carbonzuur (CAS: 79815-20-6)

1105.

Toxafeen (CAS: 8001-35-2)

1106.

(4-Hydrazinofenyl)-N-methylmethaansulfonamidehydrochloride (CAS: 81880-96-8)

1107.

Solvent Yellow 14 (CAS: 842-07-9)

1108.

Chlozolinaat (CAS: 84332-86-5)

1109.

Alkanen, C10-13, chloor- (CAS: 85535-84-8)

1110.

Pentachloorfenol (CAS: 87-86-5)

1111.

2,4,6-Trichloorfenol (CAS: 88-06-2)

1112.

Diethylcarbamoylchloride (CAS: 88-10-8)

1113.

1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS: 88-12-0)

1114.

Myclobutanil; 2-(4-chloorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)hexaannitril (CAS: 88671-89-0)

1115.

Fentinacetaat (CAS: 900-95-8)

1116.

Bifenyl-2-ylamine (CAS: 90-41-5)

1117.

trans-4-Cyclohexyl-L-prolinemonohydrochloride (CAS: 90657-55-9)

1118.

2-Methyl-m-fenyleendiisocyanaat (CAS: 91-08-7)

1119.

4-Methyl-m-fenyleendiisocyanaat (CAS: 584-84-9)

1120.

m-Tolylideendiisocyanaat (CAS: 26471-62-5)

1121.

Brandstoffen voor straalvliegtuigen, koolsolventextractie, met waterstof gekraakt, gehydrogeneerd (CAS: 94114-58-6)

1122.

Brandstoffen, diesel, koolsolventextractie, met waterstof gekraakt, gehydrogeneerd (CAS: 94114-59-7)

1123.

Pek (CAS: 61789-60-4), met meer dan 0,005 gewichtspercent benzo[a]pyreen

1124.

2-Butanonoxim (CAS: 96-29-7)

1125.

Koolwaterstoffen, C16-20, met solvent van was ontdaan, waterstofgekraakt, paraffinehoudend destillatieresidu (CAS: 97675-88-2)

1126.

α,α-Dichloortolueen (CAS: 98-87-3)

1127.

Steenwol, met uitzondering van de elders in deze bijlage vermelde; [kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten] (EG: 406-230-1)

1128.

Reactieproduct van acetofenon, formaldehyd, cyclohexylamine, methanol en azijnzuur

1129.

Zouten van 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline]

1130.

1,2,3,4,5,6-Hexachloorcyclohexanen, met uitzondering van de elders in deze bijlage vermelde

1131.

Trinatriumbis[7-aceetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato]chromaat(1-)

1132.

Mengsel van: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypopyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenol en 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenol”.

 

3)

In bijlage III, deel 1 wordt referentienummer 55 geschrapt.

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.