Verordening 1999/730 - Handelsnorm voor wortelen

Inhoudsopgave

 1. Wettekst
 2. 31999R0730

1.

Wettekst

Avis juridique important

|

2.

31999R0730

Verordening (EG) nr. 730/1999 van de Commissie van 7 april 1999 tot vaststelling van de handelsnorm voor wortelen

Publicatieblad Nr. L 093 van 08/04/1999 blz. 0014 - 0019

VERORDENING (EG) Nr. 730/1999 VAN DE COMMISSIE

van 7 april 1999

tot vaststelling van de handelsnorm voor wortelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2520/97 van de Commissie(2), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende dat wortelen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2200/96 worden genoemd als product waarvoor normen moeten worden vastgesteld; dat Verordening (EEG) nr. 920/89 van de Commissie van 10 april 1989 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor wortelen, citrusvruchten en tafelappelen en -peren(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2536/98(4), vaak is gewijzigd, waardoor de juridische duidelijkheid niet langer gewaarborgd is;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is de genoemde regelgeving opnieuw te formuleren en bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 920/89 te schrappen; dat daarbij ter wille van de transparantie van de wereldmarkt rekening dient te worden gehouden met de aanbevolen norm voor wortelen van de Werkgroep voor normalisatie van bederfelijke voedingsmiddelen en kwaliteitsbevordering van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UN/ECE);

Overwegende dat de toepassing van deze normen tot gevolg moet hebben dat producten van onbevredigende kwaliteit niet meer op de markt komen, dat de productie zodanig wordt georiënteerd dat aan de eisen van de consument tegemoet wordt gekomen, en dat de handelsrelaties op basis van eerlijke concurrentie worden vergemakkelijkt, hetgeen de rentabiliteit van de productie ten goede moet komen;

Overwegende dat de normen van toepassing zijn op alle handelsstadia; dat het vervoer over grote afstanden, het opslaan voor een zekere duur of de verschillende behandelingen die de producten ondergaan, kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken als gevolg van de biologische ontwikkeling en de mate van bederfelijkheid van de producten; dat derhalve bij de toepassing van de normen in de handelsstadia die op de verzending volgen, met dit kwaliteitsverlies rekening moet worden gehouden; dat voor de producten van klasse "Extra", die met bijzondere zorg moeten worden gesorteerd en verpakt, alleen verlies aan frisheid en turgescentie in aanmerking mag worden genomen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij deze verordening bevat de handelsnorm voor wortelen van GN-code 0706 10 00.

Deze norm is onder de bij Verordening (EEG) nr. 2200/96 vastgestelde voorwaarden van toepassing op alle handelsstadia.

In de stadia die op de verzending volgen, mogen de producten evenwel ten opzichte van de voorgeschreven norm de volgende afwijkingen vertonen:

 • een lichte vermindering van frisheid en turgescentie,
 • voor de producten van andere klassen dan klasse "Extra": een geringe achteruitgang van de kwaliteit als gevolg van de biologische ontwikkeling van de producten en de mate van bederfelijkheid ervan.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 920/89 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Artikel 1, eerste alinea, eerste streepje, wordt geschrapt.
 • 2. 
  Bijlage I wordt geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

 • (1) 
  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.
 • (2) 
  PB L 346 van 17.12.1997, blz. 41.
 • (3) 
  PB L 97 van 11.4.1989, blz. 19.
 • (4) 
  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 23.

BIJLAGE

NORM VOOR WORTELEN

 • I. 
  DEFINITIE VAN HET PRODUCT

Deze norm heeft betrekking op wortelen van variëteiten (cultivars) afgeleid van Daucus carota L., bestemd voor levering in verse toestand aan de consument, en niet op voor industriële verwerking bestemde wortelen.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

In deze norm wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen wortelen na opmaak en verpakking moeten voldoen.

 • A. 
  Minimumeisen

Onverminderd de voor elke klasse geldende specifieke eisen en toegestane toleranties geldt voor wortelen in alle kwaliteitsklassen dat ze moeten zijn:

 • intact,
 • gezond; de producten mogen niet zijn aangetast door rot of zodanige afwijkingen vertonen dat zij daardoor niet meer geschikt zijn voor consumptie,
 • zuiver, dit wil zeggen:
 • voor gewassen wortelen: praktisch vrij van zichtbare vreemde substanties,
 • voor andere wortelen, met inbegrip van in turfmolm verpakte, praktisch vrij van grove onzuiverheden,
 • stevig,
 • nagenoeg vrij van dierlijke parasieten,
 • nagenoeg vrij van aantasting door dierlijke parasieten,
 • niet stokkerig,
 • niet geschoten,
 • niet gevorkt en zonder zijwortels,
 • vrij van abnormaal uitwendig vocht, dit wil zeggen weer voldoende drooggemaakt als zij zijn gewassen,
 • vrij van vreemde geur en/of smaak.

De wortelen moeten voldoende ontwikkeld zijn en in een zodanige staat zijn dat zij:

 • bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling,

en

 • in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen.
 • B. 
  Indeling in klassen

Wortelen worden ingedeeld in de drie hieronder omschreven klassen:

 • i) 
  Klasse Extra

In deze klasse ingedeelde wortelen moeten van voortreffelijke kwaliteit zijn en moeten gewassen zijn. Zij moeten de kenmerken van de variëteit of van het variëteitstype vertonen.

Zij mogen geen afwijkingen vertonen, afgezien van zeer geringe oppervlakkige afwijkingen die het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid of de presentatie van het product in de verpakking niet schaden.

De wortelen moeten als volgt zijn:

 • glad,
 • vers van uiterlijk,
 • regelmatig van vorm,
 • niet gespleten,
 • vrij van kneuzingen en scheuren,
 • vrij van vorstschade.

Zij mogen op de kraag geen groene of purper/violetachtige kleur hebben.

 • ii) 
  Klasse I

In deze klasse ingedeelde wortelen moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de kenmerken van de variëteit of van het variëteitstype hebben.

De wortelen moeten als volgt zijn:

 • vers van uiterlijk.

Zij mogen evenwel de volgende lichte afwijkingen vertonen, die evenwel het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de bewaring of de presentatie van het product niet mogen schaden:

 • lichte afwijkingen in vorm,
 • lichte afwijkingen in kleur,
 • kleine dichtgegroeide scheuren,
 • kleine scheuren of kloven ten gevolge van het behandelen of het wassen.

Bij wortelen die niet langer zijn dan 10 cm, mag ten hoogste 1 cm van de kraag van de wortel een groene of purper/violetachtige kleur hebben; voor de overige wortelen geldt in dat verband een maximum van 2 cm.

 • iii) 
  Klasse II

Tot deze klasse behoren wortelen die niet in de hogere klassen kunnen worden ingedeeld, maar die voldoen aan de hierboven omschreven minimumeisen.

Zij mogen de volgende afwijkingen vertonen op voorwaarde dat zij hun essentiële kenmerken wat betreft kwaliteit, houdbaarheid en presentatie behouden:

 • afwijkingen in vorm en in kleur,
 • dichtgegroeide scheuren die niet tot het hart doorlopen,
 • scheuren of kloven ten gevolge van het behandelen of het wassen.

Bij wortelen die niet langer zijn dan 10 cm, mag ten hoogste 2 cm van de kraag van de wortel een groene of purper/violetachtige kleur hebben; voor de overige wortelen geldt in dat verband een maximum van 3 cm.

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

Wortelen worden naar maximumdiameter of naar gewicht (zonder loof) gesorteerd.

 • 1. 
  Vroege wortelen(1) en kleine variëteiten

De minimumsortering is vastgesteld op een diameter van 10 mm of een gewicht van 8 g.

De maximumsortering is vastgesteld op een diameter van 40 mm of een gewicht van 150 g.

 • 2. 
  Bewaarwortelen en grote variëteiten

De minimumsortering is vastgesteld op een diameter van 20 mm of een gewicht van 50 g.

Voor in klasse Extra ingedeelde wortelen is de maximumsortering vastgesteld op een diameter van 45 mm of een gewicht van 200 g en mag het verschil in diameter of het verschil in gewicht tussen de grootste en de kleinste wortel in eenzelfde verpakkingseenheid ten hoogste 20 mm of 150 g bedragen.

Voor in klasse I ingedeelde wortelen mag het verschil in diameter of het verschil in gewicht tussen de kleinste en de grootste wortel in eenzelfde verpakkingseenheid ten hoogste 30 mm of 200 g bedragen.

Voor in klasse II ingedeelde wortelen moet alleen aan de bepalingen inzake de minimumsortering worden voldaan.

IV. TOLERANTIES

Per verpakkingseenheid of, bij losse verlading, in iedere partij, gelden toleranties voor producten die qua kwaliteit en grootteklasse niet beantwoorden aan de eisen voor de klasse waarin zij zijn ingedeeld.

 • A. 
  Toleranties in kwaliteit
 • i) 
  Klasse Extra
 • 5 % van het gewicht mag bestaan uit wortelen die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, maar wel aan die van klasse I of, bij uitzondering, aan de eisen van die klasse met inbegrip van de toleranties;
 • 5 % van het gewicht mag bestaan uit wortelen waarvan de kraag een enigszins groene of purper/violetachtige kleur heeft.
 • ii) 
  Klasse I
 • 10 % van het gewicht mag bestaan uit wortelen die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, maar wel aan die van klasse II of, bij uitzondering, aan de eisen van klasse II met inbegrip van de toleranties. Deze tolerantie geldt evenwel niet voor gebroken wortelen en/of wortelen waarvan de punt ontbreekt;
 • 10 % van het gewicht mag bestaan uit gebroken wortelen of wortelen waarvan de punt ontbreekt.
 • iii) 
  Klasse II
 • 10 % van het gewicht mag bestaan uit wortelen die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, noch aan de minimumeisen, met uitzondering van producten die zijn aangetast door rot, of enig ander gebrek vertonen waardoor zij ongeschikt zijn voor consumptie;
 • daarnaast mag 25 % van het gewicht bestaan uit gebroken wortelen.
 • B. 
  Toleranties in grootte

Voor alle klassen: 10 % van het gewicht mag bestaan uit wortelen die niet beantwoorden aan de aangegeven sortering.

 • V. 
  VOORSCHRIFTEN INZAKE PRESENTATIE
 • A. 
  Uniformiteit

De inhoud van iedere verpakkingseenheid of, bij losse verlading, van iedere partij, moet uniform zijn en moet bestaan uit wortelen van dezelfde oorsprong, variëteit of variëteitstype, kwaliteit en sortering (wat dit laatste criterium betreft: voorzover zij vereist is).

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van iedere verpakkingseenheid of iedere partij, ingeval van producten in bulk gepresenteerd, moet representatief zijn voor het geheel.

 • B. 
  Presentatie

De wortelen mogen op een van de volgende wijzen worden gepresenteerd:

 • i) 
  In bossen ("bospeen")

De wortelen worden gepresenteerd met het loof eraan; het loof moet vers, groen en gezond zijn. Alle wortelen in één bos moeten ongeveer even groot zijn. In een zelfde verpakkingseenheid moet het gewicht van de bossen praktisch gelijk zijn en de bossen dienen regelmatig in een of meer lagen te zijn geschikt.

 • ii) 
  Zonder loof

Het loof dient vlak boven de kraag te zijn verwijderd zonder dat de wortel daarbij is beschadigd.

De wortelen mogen worden gepresenteerd:

 • in kleinverpakking,
 • in verscheidene lagen gelegd of los in de verpakking,
 • voor klasse II: los (direct verladen in een vervoermiddel of in een deel daarvan).
 • C. 
  Verpakking

De verpakking moet de wortelen degelijk beschermen.

Het materiaal binnenin de verpakkingseenheid moet nieuw en schoon zijn, en van een zodanige kwaliteit dat de producten niet uitwendig of inwendig worden beschadigd. Er mag materiaal, met name papier of zegels, met handelsaanduidingen worden gebruikt, mits voor de bedrukking of de etikettering niet giftige inkt of lijm wordt gebruikt. In de verpakkingseenheid of, voor los verladen wortelen, in de partij mogen geen vreemde stoffen voorkomen.

Voor gewassen wortelen die in zuivere turfmolm verpakt zijn, wordt de turfmolm niet beschouwd als een vreemde stof.

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

 • 1. 
  Voor in verpakkingen gepresenteerde wortelen moeten, op iedere verpakkingseenheid, aan éénzelfde kant, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar en van buitenaf zichtbaar, de volgende gegevens worden vermeld:
 • A. 
  Identificatie

Verpakker en/of verzender: Naam en adres of door een officiële dienst toegekend of erkend identificatiesymbool. Wanneer een code (identificatiesymbool) wordt gebruikt, dient evenwel de vermelding "verpakker" en/of "verzender" (of een gelijkwaardige afkorting) dicht bij deze code (identificatiesymbool) te worden aangebracht.

 • B. 
  Aard van het product
 • indien de inhoud van de verpakking niet zichtbaar is van buitenaf:
 • "wortelen in bossen" (of "bospeen") of "wortelen",
 • "vroege wortelen" of "bewaarwortelen",
 • in voorkomend geval: "wortelen in turfmolm", zelf indien de inhoud van buitenaf zichtbaar is,
 • voor klasse Extra: naam van de variëteit of van het variëteitstype.
 • C. 
  Oorsprong van het product

Land van oorsprong en, eventueel, productiegebied of nationale, regionale of lokale benaming.

 • D. 
  Handelskenmerken
 • klasse,
 • sortering uitgedrukt met de minimum- en maximumdiameter of het minimum- en maximumgewicht van de wortelen (facultatief),
 • voor in bossen gepresenteerde wortelen (bospeen): aantal bossen.
 • E. 
  Officieel controlemerk (facultatief)
 • 2. 
  Voor los verladen wortelen (direct verladen in het vervoermiddel of in een deel daarvan) moeten bovengenoemde aanduidingen vermeld zijn op een document dat de goederen vergezelt of op een kaart die goed zichtbaar in het vervoermiddel is aangebracht.
 • (1) 
  Wortelen met een ononderbroken groei.

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.