Verordening 2007/1446 - Sluiting van de visserijovereenkomst met Mozambique

1.

Wettekst

17.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 1446/2007 VAN DE RAAD

van 22 november 2007

betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 juncto artikel 300, lid 2, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Gemeenschap en de Republiek Mozambique hebben onderhandeld over een partnerschapsovereenkomst inzake visserij waarbij aan vissers uit de Gemeenschap vangstmogelijkheden worden toegekend in de visserijzone van Mozambique, en hebben die overeenkomst geparafeerd.

 

(2)

Het is in het belang van de Gemeenschap die overeenkomst goed te keuren.

 

(3)

Bepaald moet worden hoe de vangstmogelijkheden over de lidstaten moeten worden verdeeld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique (hierna „de overeenkomst” genoemd) wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd (1).

Artikel 2

De in het protocol bij de overeenkomst vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

 

Type visserij

Vaartuigtype

Lidstaat

Vergunningen

Tonijnvisserij

Ringzegenvaartuigen

Spanje

23

Frankrijk

20

Italië

1

Tonijnvisserij

Vaartuigen voor de visserij met de beug

Spanje

23

Frankrijk

11

Portugal

9

Verenigd Koninkrijk

2

Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningsaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningsaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 3

De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van de overeenkomst vissen, melden de in de visserijzone van Mozambique gevangen hoeveelheden van elk bestand aan de Commissie op de wijze zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de communautaire vissersvaartuigen in de wateren van derde landen en in volle zee (2).

Artikel 4

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

  • M. 
    PINHO
 

  • (1) 
    Zie bladzijde 35 van dit Publicatieblad.
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.