Verordening 2011/269 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

1.

Wettekst

22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/1

 

VERORDENING (EU) Nr. 269/2011 VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/169/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (1) , dat overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgesteld,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 (2) van de Raad zijn bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB (3) (later vervangen door Besluit 2010/638/GBVB (4), in reactie op het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 2009.

 

(2)

Op 21 maart 2011 heeft de Raad bij Besluit 2011/169/GBVB besloten dat de beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee moeten worden gewijzigd in het licht van de politieke situatie en naar aanleiding van het „Verslag van de internationale onderzoekscommissie die belast is met het onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee”.

 

(3)

Verordening (EU) nr. 1284/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening, eerbiedigt de fundamentele rechten en beginselen die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Verordening (EU) nr. 1284/2009 dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

 

(4)

Gezien de politieke situatie in de Republiek Guinee, en ter wille van de samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2010/638/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

 

(5)

De procedure tot wijziging van de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, dient de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen opnieuw te bekijken en de betrokken personen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig te informeren.

 

(6)

Teneinde te verzekeren dat de in deze verordening opgenomen maatregelen doeltreffend zijn, moet de verordening in werking treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt.

 

(7)

Verordening (EU) nr. 1284/2009 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1284/2009 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   Bijlage II omvat de personen die door de internationale onderzoekscommissie zijn aangewezen als verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in de Republiek Guinee, en de met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Besluit 2010/638/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (5) heeft aangewezen.

 

2)

artikel 15 wordt vervangen door:

„Artikel 15

De Commissie is bevoegd om bijlage III te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.”;

 

3)

het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 15 bis

 • 1. 
  In de gevallen waarin de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam aan de in artikel 6, lid 1, bedoelde maatregelen te onderwerpen, wijzigt hij bijlage II dienovereenkomstig.
 • 2. 
  De Raad stelt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in lid 1, in kennis van zijn besluit en van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat zij daarover opmerkingen kunnen indienen.
 • 3. 
  Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, bekijkt de Raad zijn besluit opnieuw en worden de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig geïnformeerd.
 • 4. 
  De lijst in bijlage II wordt regelmatig, en ten minste om de twaalf maanden, opnieuw bezien.”;
 

4)

bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

 • C. 
  ASHTON
 

 • (1) 
  Zie bladzijde 59 van dit Publicatieblad.
 • (3) 
  Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB van de Raad van 27 oktober 2009 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (PB L 281 van 28.10.2009, blz. 7).
 

BIJLAGE

„BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 6, lid 3, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen

 
 

Naam

(en eventuele aliassen)

Nadere gegevens

(geboortedatum en -plaats, nummer paspoort/identiteits-bewijs, enz.)

Redenen

1.

Kapitein Moussa Dadis CAMARA

geboortedatum: 01.01.1964 of 29.12.1968

nummer paspoort: R0001318

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

2.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

geboortedatum: 01.01.1968

nummer paspoort: 7190

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

3.

Kolonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

geboortedatum: 26.02.1957

nummer paspoort: 13683

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

4.

Luitenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.

5.

Luitenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

geboortedatum: 01.01.1960

Persoon die door de internationale onderzoeks-commissie is geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee.”

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.