Verordening 2012/380 - Wijziging van bijlage II bij Verordening 1333/2008 wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven

1.

Wettekst

4.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/14

 

VERORDENING (EU) Nr. 380/2012 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2012

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden.

 

(2)

In haar advies van 22 mei 2008 (2) heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) aanbevolen de toelaatbare wekelijkse inname (TWI) voor aluminium tot 1 mg/kg lichaamsgewicht/week te verlagen. Voorts is de EFSA van oordeel dat de herziene TWI in een aanzienlijk deel van de Unie doorgaans wordt overschreden voor grote consumenten, en met name kinderen.

 

(3)

De EFSA is van oordeel dat de bevolking hoofdzakelijk via levensmiddelen aan aluminiumverbindingen wordt blootgesteld, als gevolg van zowel het natuurlijke voorkomen van aluminium in levensmiddelen als het gebruik van aluminiumverbindingen bij de verwerking van levensmiddelen, onder meer in levensmiddelenadditieven. Vanwege de gehanteerde opzet van de menselijke voedingsstudies en de analysemethoden, waarmee alleen het totale aluminiumgehalte in levensmiddelen wordt bepaald, is de EFSA echter niet in staat te kwantificeren welke rol elke afzonderlijke bron hierbij speelt.

 

(4)

Op grond van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is het gebruik van aluminium bevattende levensmiddelenadditieven in een groot aantal levensmiddelen toegestaan, vaak tegen zeer hoge maximaal toelaatbare niveaus of zonder enige aanduiding van de maximale concentratiewaarden ("quantum satis").

 

(5)

Op grond van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en van Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (3) is het gebruik van bepaalde kleurstoffen die aluminium kunnen bevatten in de vorm van lakken in een groot aantal levensmiddelen toegestaan, over het algemeen zonder enige indicatie van de maximale concentratiewaarden van aluminium in de lakken.

 

(6)

Het is derhalve gepast de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven, met inbegrip van aluminiumlakken, te verlagen, om ervoor te zorgen dat de herziene TWI niet wordt overschreden.

 

(7)

Aangezien reeds decennialang fabricagepraktijken worden toegepast waarbij grotere hoeveelheden levensmiddelenadditieven worden gebruikt, moet een overgangsperiode worden vastgesteld om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften van deze verordening voor het gebruik van aluminium bevattende levensmiddelenadditieven, met uitzondering van lakken.

 

(8)

Het op het etiket aangeven van het aluminiumgehalte van niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aluminiumlakken is op dit moment facultatief. Dit moet binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening verplicht worden gesteld, zodat levensmiddelenproducenten die aluminiumlakken gebruiken, in staat worden gesteld zich aan de voorgestelde maximumgehalten voor deze lakken aan te passen. Derhalve moet een overgangsperiode van meer dan twaalf maanden worden vastgesteld om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te stellen zich aan de nieuwe voorschriften van deze verordening aan te passen.

 

(9)

Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie (4), is in beginsel met ingang van 1 juni 2013 van toepassing. Om de doeltreffende uitvoering van bijlage II te vergemakkelijken, is het gepast in de bijlage de toepassingsperioden op te nemen die niet beginnen op 1 juni 2013 en die na de inwerkingtreding van deze verordening liggen.

 

(10)

De aluminium bevattende draagstof bentoniet (E 558) wordt volgens de door de levensmiddelenproducenten verstrekte informatie niet meer gebruikt. Bentoniet is dan ook niet opgenomen in deel 1 van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en moet ook worden geschrapt van de lijst van alle additieven in deel B van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008.

 

(11)

De aluminium bevattende levensmiddelenadditieven calciumaluminiumsilicaat (E 556) en aluminiumsilicaat (kaolien) (E 559) moeten worden geschrapt van de lijst van alle additieven in deel B van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, aangezien deze stoffen door andere levensmiddelenadditieven kunnen worden vervangen.

 

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

 • 1. 
  Levensmiddelen die niet voldoen aan de met ingang van 1 februari 2014 van toepassing zijnde bepalingen van deze verordening en die vóór 1 februari 2014 legaal in de handel zijn gebracht, mogen tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste gebruiksdatum in de handel worden gebracht.
 • 2. 
  In afwijking van lid 1 mogen levensmiddelen die aluminium lakken bevatten en die niet voldoen aan de met ingang van 1 augustus 2014 van toepassing zijnde bepalingen van deze verordening en die vóór 1 augustus 2014 legaal in de handel zijn gebracht, tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste gebruiksdatum in de handel worden gebracht.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

 

 • (2) 
  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake, The EFSA Journal (2008) 754, blz. 1.
 

BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

 

i)

afdeling 2, punt 4, komt als volgt te luiden:

 

"4.

Uit alle in tabel 1 van deel B opgenomen kleurstoffen bereide aluminiumlakken zijn tot en met 31 juli 2014 toegestaan.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn slechts uit de in tabel 3 van dit deel A opgenomen kleurstoffen bereide aluminiumlakken toegestaan, en dan nog slechts in die levensmiddelencategorieën waarvoor in deel E expliciet maxima voor aluminium uit lakken worden vermeld."

 

ii)

de volgende tabel 3 wordt toegevoegd:

„Tabel 3

Kleurstoffen die in de vorm van lakken mogen worden gebruikt

 

E-nummer

Naam

E 100

Curcumine

E 102

Tartrazine

E 104

Chinolinegeel

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

E 122

Azorubine, karmozijn

E 123

Amarant

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

E 127

Erytrosine

E 129

Allurarood AC

E 131

Patentblauw V

E 132

Indigotine, indigokarmijn

E 133

Briljantblauw FCF

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

E 142

Groen S

E 151

Briljantzwart BN, zwart PN

E 155

Bruin HT

E 163

Anthocyanen

E 180

Litholrubine BK”

 

b)

Tabel 3 van deel B (Andere additieven dan kleurstoffen en zoetstoffen) wordt als volgt gewijzigd:

 

i)

de vermeldingen betreffende E 556 Calciumaluminiumsilicaat, E 558 Bentoniet en E 559 Aluminiumsilicaat (kaolien) komen als volgt te luiden:

 

„E 556

Calciumaluminiumsilicaat (*)

E 558

Bentoniet (**)

E 559

Aluminiumsilicaat (kaolien) (*)”

 

ii)

de volgende voetnoten worden toegevoegd:

 

"(*) =

toegestaan tot en met 31 januari 2014

 

(**) =

toegestaan tot en met 31 mei 2013"

 

c)

Tabel 5, punt s) "E 551 – 559: Siliciumdioxide — Silicaten", van deel C komt als volgt te luiden:

 

„s.1)

E 551 – 559: Siliciumdioxide — Silicaten (1)

 

E-nummer

Naam

E 551

Siliciumdioxide

E 552

Calciumsilicaat

E 553a

Magnesiumsilicaat

E 553b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilicaat

E 555

Kaliumaluminiumsilicaat

E 556

Calciumaluminiumsilicaat

E 559

Aluminiumsilicaat (kaolien)

 

s.2)

E 551 – 553: Siliciumdioxide — Silicaten (2)

 

E-nummer

Naam

E 551

Siliciumdioxide

E 552

Calciumsilicaat

E 553a

Magnesiumsilicaat

E 553b

Talk

 

d)

Deel E wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

in categorie 0 (In alle levensmiddelencategorieën toegestane levensmiddelenadditieven):

 

i)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551-559 (alleen levensmiddelen in poedervorm (d.w.z. levensmiddelen die tijdens het productieproces gedroogd zijn, en mengsels daarvan), behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen) als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

 • (1) 
  (57)

alleen levensmiddelen in poedervorm (d.w.z. levensmiddelen die tijdens het productieproces gedroogd zijn, en mengsels daarvan), behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

 • (1) 
  (57)

alleen levensmiddelen in poedervorm (d.w.z. levensmiddelen die tijdens het productieproces gedroogd zijn, en mengsels daarvan), behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014.”

 

ii)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551-559 (alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm, behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen) als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

(1)

alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm, behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

(1)

alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm, behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen levensmiddelen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

2)

in categorie 01.4 (Gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(74)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

(74)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

10

 • (61) 
  (74)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

5

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

5

 • (61) 
  (74)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

5

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

5

 • (61) 
  (74)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(74):

Maximum voor aluminium uit alle aluminiumlakken: 15 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

3)

in categorie 01.7.2 (Gerijpte kaas), komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

alleen harde en halfharde kaas, gesneden of geraspt

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

alleen harde en halfharde kaas, gesneden of geraspt

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

4)

in categorie 01.7.3 (Eetbare kaaskorsten):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

quantum satis

(67)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende het additief E 180 als volgt te luiden:

 

„E 180

Litholrubine BK

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 180

Litholrubine BK

quantum satis

(67)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(67):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn, en E 180 Litholrubine BK: 10 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

5)

in categorie 01.7.5 (Smeltkaas):

 

i)

komt de vermelding betreffende het additief E 120 als volgt te luiden:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(33)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

 • (33) 
  (66)

alleen gearomatiseerde smeltkaas

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

 

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

iii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(66):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

6)

in categorie 01.7.6 (Kaasproducten (met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen)), komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide, Calciumsilicaat, Magnesiumsilicaat, Talk

10 000

(1)

alleen gesneden of geraspte harde en halfharde producten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

alleen gesneden of geraspte harde en halfharde producten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

7)

in categorie 01.8 (Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers), komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

alleen gesneden of geraspte kaasanalogen en smeltkaasanalogen, koffiewitmakers

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

alleen gesneden of geraspte kaasanalogen en smeltkaasanalogen, koffiewitmakers

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

8)

in categorie 02.2.2 (Andere emulsies van oliën en vetten, inclusief smeerbare producten als omschreven in Verordening (EG) nr. 1234/2007 en vloeibare emulsies) komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

30 000

(1)

alleen producten om blik in te vetten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

30 000

(1)

alleen producten om blik in te vetten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

9)

in categorie 02.3 (Bakspray op basis van plantaardige olie), komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

30 000

(1)

alleen producten om blik in te vetten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

30 000

(1)

alleen producten om blik in te vetten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

10)

in categorie 03 (Consumptie-ijs):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(75)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(75):

Maximum voor aluminium uit alle aluminiumlakken: 30 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

11)

in categorie 04.2.5.2 (Jam of confituur, gelei en marmelade alsmede kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG):

 

i)

komt de vermelding betreffende het additief E 120 als volgt te luiden:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(31)

behalve kastanjepasta

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

 • (31) 
  (66)

behalve kastanjepasta

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(66):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

12)

in categorie 05.2 (Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(72)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III (behalve gekonfijte groenten en vruchten) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

(25)

behalve gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

 • (25) 
  (72)

behalve gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104, gebruikt in levensmiddelen die onder categorie 05.2 vallen, behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz., als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

30

(61)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

30

(61), (72)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110, gebruikt in levensmiddelen die onder categorie 05.2 vallen, behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz., als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

 • (61) 
  (72)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124, gebruikt in levensmiddelen die onder categorie 05.2 vallen, behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz., als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

20

(61)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

20

 • (61) 
  (72)

behalve gekonfijte groenten en vruchten; traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

komt de vermelding betreffende groep III (alleen gekonfijte groenten en vruchten) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

 

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

(72)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104, alleen gebruikt in gekonfijte groenten en vruchten, als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

30

(61)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

30

 • (61) 
  (72)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

viii)

komt de vermelding betreffende het additief E 110, alleen gebruikt in gekonfijte groenten en vruchten, als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

 • (61) 
  (72)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ix)

komt de vermelding betreffende het additief E 124, alleen gebruikt in gekonfijte groenten en vruchten, als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

 • (61) 
  (72)

alleen gekonfijte groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

x)

komt de vermelding betreffende het additief E 104, alleen gebruikt in traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz., als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

300

(61)

alleen traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

300

 • (61) 
  (72)

alleen traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

xi)

de vermelding betreffende het additief E 110, alleen gebruikt in traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz., komt als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

alleen traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

 • (61) 
  (72)

alleen traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

xii)

komt de vermelding betreffende het additief E 124, alleen gebruikt in traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz., als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(61)

alleen traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

 • (61) 
  (72)

alleen traditioneel amandel- of hostievormig snoepgoed met een suikerlaag op noten- of cacaobasis, doorgaans langer dan 2 cm en doorgaans geconsumeerd bij feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften, communiefeesten enz.

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

xiii)

komt de vermelding betreffende het additief E 173 Aluminium als volgt te luiden:

 

„E 173

Aluminium

quantum satis

 

alleen oppervlaktelaag van suikerwerk voor versiering van koek en taart

Toepassingsperiode:

tot en met 1 februari 2014”

 

xiv)

komt de vermelding betreffende de additieven E 520 – 523 Aluminiumsulfaten als volgt te luiden:

 

„E 520 – 523

Aluminiumsulfaten

200

 • (1) 
  (38)

alleen gekonfijte, gekristalliseerde en geglaceerde groenten en vruchten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 520 – 523

Aluminiumsulfaten

200

 • (1) 
  (38)

alleen gekonfijte kersen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

xv)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

(1)

alleen oppervlaktebehandeling

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

(1)

alleen oppervlaktebehandeling

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

xvi)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(72):

Maximum voor aluminium uit alle aluminiumlakken: 70 mg/kg. In afwijking van deze regel bedraagt het maximum voor alleen microproducten 40 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

13)

in categorie 05.3 (Kauwgum):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(73)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

(25)

 

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

 • (25) 
  (73)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

30

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

30

 • (61) 
  (73)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

 • (61) 
  (73)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

 • (61) 
  (73)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(73):

Maximum voor aluminium uit alle aluminiumlakken: 300 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

14)

in categorie 05.4 (Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallende vullingen op basis van vruchten):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(73)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III (alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

 

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

(73)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 (alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen) als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

50

(61)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

50

 • (61) 
  (73)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 (alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen) als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

 • (61) 
  (73)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 (alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen) als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

(61)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

 • (61) 
  (73)

alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

komt de vermelding betreffende groep III (alleen vullingen) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

(25)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

 • (25) 
  (73)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 (alleen vullingen) als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

50

(61)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

50

 • (61) 
  (73)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

viii)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 (alleen vullingen) als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

 • (61) 
  (73)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ix)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 (alleen vullingen) als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

(61)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

 • (61) 
  (73)

alleen vullingen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

x)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

 

alleen oppervlaktebehandeling

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

xi)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(73):

Maximum voor aluminium uit alle aluminiumlakken: 300 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

15)

in categorie 07.2 (Banketbakkerswaren):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

(25)

 

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

 • (25) 
  (76)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende het additief E 541 als volgt te luiden:

 

„E 541

Natriumaluminiumfosfaat, zuur

1 000

(38)

alleen scones en kapselgebak

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 541

Natriumaluminiumfosfaat, zuur

400

(38)

alleen uit door jam of confituur of smeerbare gelei samengehouden, contrasterend gekleurde segmenten bereide en met een gearomatiseerde rolfondant beklede luchtige cake (het maximum is alleen van toepassing op het uit luchtig gebak bestaande gedeelte van de cake)

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

iii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(76):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

16)

in categorie 08.2.1 (Niet-warmtebehandeld verwerkt vlees):

 

i)

komt de vermelding betreffende het additief E 120 (alleen worst) als volgt te luiden:

 

„E 120

 

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

 

alleen worst

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 120

 

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(66)

alleen worst

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende het additief E 120 (alleen „pasturmas”) als volgt te luiden:

 

„E 120

 

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

quantum satis

 

alleen „pasturmas”

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 120

 

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

quantum satis

(66)

alleen "pasturmas"

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(66):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

17)

in categorie 08.2.2 (Warmtebehandeld verwerkt vlees):

 

i)

komt de vermelding betreffende het additief E 120 als volgt te luiden:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

 

alleen worst, patés en terrines

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(66)

alleen worst, patés en terrines

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(66):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

18)

in categorie 08.2.3 (Darmen, afdeklagen en versieringen voor vlees):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep III (alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van „pasturmas”) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

 

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

(78)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 (alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van „pasturmas”) als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

50

(61)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

50

 • (61) 
  (78)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 (alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van „pasturmas”) als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

(61)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

35

 • (61) 
  (78)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 (alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van „pasturmas”) als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

(61)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

55

 • (61) 
  (78)

alleen versieringen en afdeklagen, behalve de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende groep III (alleen eetbare darmen) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

quantum satis

 

alleen eetbare darmen

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

quantum satis

(78)

alleen eetbare darmen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 (alleen eetbare darmen) als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

10

(62)

alleen eetbare darmen

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

10

 • (62) 
  (78)

alleen eetbare darmen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vii)

komt de vermelding betreffende het additief E 120 als volgt te luiden:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

quantum satis

 

alleen de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

quantum satis

(78)

alleen de eetbare oppervlaktelaag van "pasturmas"

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

viii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(78):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 10 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

19)

in categorie 09.3 (Viskuit):

 

i)

wordt de vermelding betreffende het additief E123 vervangen door:

 

„E 123

Amarant

30

 

behalve steureieren (kaviaar)

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

E 123

Amarant

30

(68)

behalve steureieren (kaviaar)

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(68):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 123 Amarant: 10 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

20)

in categorie 10.1 (Onverwerkte eieren):

 

i)

komt de vermelding als volgt te luiden:

 

„De in deel B, punt 1, van deze bijlage opgenomen levensmiddelenkleurstoffen mogen worden gebruikt voor het versieren van eierschalen of voor het stempelen van eierschalen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 589/2008.

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

De in deel B, punt 1, van deze bijlage opgenomen levensmiddelenkleurstoffen mogen worden gebruikt voor het versieren van eierschalen of voor het stempelen van eierschalen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 589/2008. (77)

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(77):

Maximum voor aluminium uit alle aluminiumlakken: quantum satis. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

21)

in categorie 10.2 (Verwerkte eieren en eiproducten):

 

i)

komt de eerste regel als volgt te luiden:

 

„De in deel B, punt 1, van deze bijlage opgenomen levensmiddelenkleurstoffen mogen worden gebruikt voor het versieren van eierschalen.

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

De in deel B, punt 1, van deze bijlage opgenomen levensmiddelenkleurstoffen mogen worden gebruikt voor het versieren van eierschalen (77).

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende de additieven E 520 – 523 als volgt te luiden:

 

„E 520 – 523

Aluminiumsulfaten

30

 • (1) 
  (38)

alleen eiwit

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 520

Aluminiumsulfaat

25

(38)

Alleen vloeibaar eiwit voor eierschuim

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

iii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(77):

Maximum voor aluminium uit alle aluminiumlakken: „quantum satis”. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

22)

in categorie 11.1 (Suikers en stroop als bedoeld in Richtlijn 2001/111/EG):

 

i)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 (alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm) als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

(1)

alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

(1)

alleen levensmiddelen in tablet- of drageevorm

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 (alleen gedroogde levensmiddelen in poedervorm) als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

alleen gedroogde levensmiddelen in poedervorm

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

alleen gedroogde levensmiddelen in poedervorm

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2013”

 

23)

In categorie 11.4.2 (Tafelzoetstoffen in poedervorm), komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

 

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

(1)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

24)

In categorie 11.4.3 (Tafelzoetstoffen in tabletvorm), komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

25)

in categorie 12.1.1 (Zout):

 

i)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014

E 554

Natriumaluminiumsilicaat

20 mg/kg carry-over in kaas

(38)

Alleen voor zout voor oppervlakte-behandeling van gerijpte kaas, levensmiddelencategorie 01.7.2

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot ingevoegd:

 
   

„(38):

Uitgedrukt als aluminium.”

 

26)

in categorie 12.1.2 (Zoutvervangers), komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

20 000

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

20 000

   

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

27)

in categorie 12.2.2 (Kruiderijen en kruidenmixen):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

alleen kruiderijen, bijvoorbeeld kerriepoeder, tandoori

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(70)

alleen kruiderijen, bijvoorbeeld kerriepoeder, tandoori

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

 

alleen kruiderijen, bijvoorbeeld kerriepoeder, tandoori

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

(70)

alleen kruiderijen, bijvoorbeeld kerriepoeder, tandoori

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

10

(62)

alleen kruiderijen, bijvoorbeeld kerriepoeder, tandoori

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

10

 • (62) 
  (70)

alleen kruiderijen, bijvoorbeeld kerriepoeder, tandoori

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

30 000

(1)

alleen kruiderijen

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

30 000

(1)

alleen kruiderijen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

v)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(70):

Maximum voor aliminium uit alle aluminiumlakken: 120 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

28)

in categorie 12.6 (Sauzen):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

 

inclusief pickles, pikante sauzen, chutney en piccalilly, behalve sauzen op basis van tomaten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

(65)

inclusief pickles, pikante sauzen, chutney en piccalilly, behalve sauzen op basis van tomaten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(65):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 10 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt.. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

29)

in categorie 14.1.4 (Gearomatiseerde dranken):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

 

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(74)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

100

(25)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

100

 • (25) 
  (74)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

10

(61)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

10

 • (61) 
  (74)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

20

(61)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

20

 • (61) 
  (74)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

 • (61) 
  (74)

behalve chocolademelk en moutproducten

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(74):

Maximum voor aliminium uit alle aluminiumlakken: 15 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

30)

in categorie 15.1 (Snacks op basis van aardappelen, granen, meel of zetmeel):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(71)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III (behalve geëxtrudeerde of geëxpandeerde, gearomatiseerde snacks) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

100

 

behalve geëxtrudeerde of geëxpandeerde, gearomatiseerde snacks

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

100

(71)

behalve geëxtrudeerde of geëxpandeerde, gearomatiseerde snacks

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende groep III (alleen geëxtrudeerde of geëxpandeerde, gearomatiseerde snacks) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

 

alleen geëxtrudeerde of geëxpandeerde, gearomatiseerde snacks

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

(71)

alleen geëxtrudeerde of geëxpandeerde, gearomatiseerde snacks

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(71):

Maximum voor aliminium uit alle aluminiumlakken: 30 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

31)

in categorie 16 (Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(74)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

150

(74)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

10

 • (61) 
  (74)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

5

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

5

 • (61) 
  (74)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

 • (61) 
  (74)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(74):

Maximum voor aliminium uit alle aluminiumlakken: 15 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

32)

in categorie 17.1 (Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen, met uitzondering van kauwtabletten):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(69)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

(69)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

35

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

35

 • (61) 
  (69)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

 • (61) 
  (69)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

35

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

35

 • (61) 
  (69)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

vii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(69):

Maximum voor aliminium uit alle aluminiumlakken: 150 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

33)

in categorie 17.2 (Voedingssupplementen in vloeibare vorm):

 

i)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

34)

in categorie 17.3 (Voedingssupplementen in de vorm van siroop of kauwtabletten):

 

i)

komt de vermelding betreffende groep II als volgt te luiden:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

quantum satis

(69)

 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

ii)

komt de vermelding betreffende groep III (alleen vaste voedingssupplementen) als volgt te luiden:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

 

alleen vaste voedingssupplementen

Toepassingsperiode:

tot en met 31 juli 2014

Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

(69)

alleen vaste voedingssupplementen

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iii)

komt de vermelding betreffende het additief E 104 als volgt te luiden:

 

„E 104

Chinolinegeel

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 104

Chinolinegeel

10

 • (61) 
  (69)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

iv)

komt de vermelding betreffende het additief E 110 als volgt te luiden:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

10

 • (61) 
  (69)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

v)

komt de vermelding betreffende het additief E 124 als volgt te luiden:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

(61)

 

Toepassingsperiode:

van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

10

 • (61) 
  (69)
 

Toepassingsperiode:

vanaf 1 augustus 2014”

 

vi)

komt de vermelding betreffende de additieven E 551 – 559 als volgt te luiden:

 

„E 551 – 559

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

tot en met 31 januari 2014

E 551 – 553

Siliciumdioxide – Silicaten

10 000

   

Toepassingsperiode:

vanaf 1 februari 2014”

 

vii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 
   

„(69):

Maximum voor aliminium uit alle aluminiumlakken: 150 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

 

 • (1) 
  van toepassing tot en met 31 januari 2014
 • (2) 
  van toepassing vanaf 1 februari 2014”
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.