Besluit 2009/949 - Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

1.

Wettekst

15.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/48

 

BESLUIT 2009/949/JBZ VAN DE RAAD

van 30 november 2009

inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende vaststelling van het Statuut voor de personeelsleden van Europol (1) („het Statuut”), en met name op artikel 44,

Gezien het initiatief van de Tsjechische Republiek,

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het onderzoek van de raad van bestuur van Europol naar de bezoldiging van de functionarissen van Europol,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De raad van bestuur heeft in het onderzoek naar de bezoldiging van de functionarissen van Europol rekening gehouden met de wijzigingen van de kosten van levensonderhoud in Nederland, alsmede met de wijzigingen in de salarissen van het overheidspersoneel in de lidstaten.

 

(2)

Uit de onderzoeksperiode, die liep van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008, blijkt dat een verhoging van 1,2 % van de bezoldiging gerechtvaardigd is voor de periode ingaande op 1 juli 2008 en eindigend op 30 juni 2009.

 

(3)

Op basis van dit onderzoek moet de Raad met eenparigheid van stemmen beslissen over een aanpassing van de basissalarissen en de vergoedingen van de Europolfunctionarissen,

BESLUIT:

Artikel 1

Het statuut wordt als volgt gewijzigd:

Met ingang van 1 juli 2008:

 

a)

wordt de in artikel 45 opgenomen tabel van het maandelijkse basissalaris vervangen door navolgende tabel:

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

                   

2

13 989,27

                   

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

 

b)

wordt in artikel 59, lid 3, het bedrag „1 036,76 EUR” vervangen door „1 049,20 EUR”;

 

c)

wordt in artikel 59, lid 3, het bedrag „2 073,51 EUR” vervangen door „2 098,39 EUR”;

 

d)

wordt in artikel 60, lid 1, het bedrag „276,48 EUR” vervangen door „279,80 EUR”;

 

e)

wordt in artikel 2, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „289,03 EUR” vervangen door „292,50 EUR”;

 

f)

wordt in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „12 566,73 EUR” vervangen door „12 717,53 EUR”;

 

g)

wordt in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „2 827,52 EUR” vervangen door „2 861,45 EUR”;

 

h)

wordt in artikel 3, lid 2, van aanhangsel 5, het bedrag „16 965,09 EUR” vervangen door „17 168,67 EUR”;

 

i)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „1 256,68 EUR” vervangen door „1 271,76 EUR”;

 

j)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „942,53 EUR” vervangen door „953,84 EUR”;

 

k)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „628,33 EUR” vervangen door „635,87 EUR”;

 

l)

wordt in artikel 4, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „502,66 EUR” vervangen door „508,69 EUR”;

 

m)

wordt in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5, het bedrag „1 773,42 EUR” vervangen door „1 794,70 EUR”;

 

n)

wordt in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5, het bedrag „2 364,57 EUR” vervangen door „2 392,94 EUR”;

 

o)

wordt in artikel 5, lid 3, van aanhangsel 5, het bedrag „2 955,70 EUR” vervangen door „2 991,17 EUR”.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 30 november 2009.

Voor de Raad

De voorzitster

  • B. 
    ASK
 

  • (2) 
    Advies van 22.10.2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.