Besluit 2012/648 - Benoeming van een Belgisch lid en een Belgische plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

1.

Wettekst

18.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 287/12

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 16 oktober 2012

houdende benoeming van een Belgisch lid en een Belgische plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

(2012/648/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Belgische regering,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 22 december 2009, respectievelijk 18 januari 2010 heeft de Raad Besluit 2009/1014/EU (1) en Besluit 2010/29/EU (2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2010 tot en met 25 januari 2015 vastgesteld.

 

(2)

In het Comité van de Regio’s is een zetel van lid vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van de heer Paul FICHEROULLE.

 

(3)

In het Comité van de Regio’s komt een zetel van plaatsvervanger vrij door de benoeming van de heer Marc HENDRICKX tot lid van het Comité van de Regio’s,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio’s worden de volgende personen benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2015:

 

a)

tot lid:

 

de heer Marc HENDRICKX, Vlaams volksvertegenwoordiger

en

 

b)

tot plaatsvervanger:

 

de heer Karim VAN OVERMEIRE, Vlaams volksvertegenwoordiger.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 16 oktober 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

  • A. 
    D. MAVROYIANNIS
 

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.