Richtlijn 2019/475 - Wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 31 oktober 2020
kalender

Richtlijn 2019/475 - Wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG

1.

Wettekst

25.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 83/42

 

RICHTLIJN (EU) 2019/475 VAN DE RAAD

van 18 februari 2019

tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij zijn brief van 18 juli 2017 heeft Italië verzocht dat de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano zouden worden opgenomen in het douanegebied van de Unie zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad (3) alsook in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG (4) van de Raad met het oog op de accijns, terwijl die gebieden buiten het territoriale toepassingsgebied zouden blijven van Richtlijn 2006/112/EG (5) van de Raad met het oog op de btw.

 

(2)

De Italiaanse gemeente Campione d'Italia, een Italiaanse exclave op het grondgebied van Zwitserland, en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano moeten in het douanegebied van de Unie worden opgenomen omdat de historische argumenten die de uitsluiting van die gebieden rechtvaardigden, zoals hun afgelegen ligging en de economische achterstand, hun geldigheid hebben verloren. Om dezelfde redenen moeten die gebieden worden opgenomen in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG.

 

(3)

Italië wil die gebieden evenwel blijven uitsluiten van de territoriale toepassing van Richtlijn 2006/112/EG, omdat dit van wezenlijk belang is om gelijke concurrentievoorwaarden te handhaven tussen in Zwitserland en in de Italiaanse gemeente Campione d'Italia gevestigde marktdeelnemers door middel van de toepassing van een lokale regeling voor indirecte belastingen die in overeenstemming is met de Zwitserse regeling voor belasting over de toegevoegde waarde.

 

(4)

Deze Richtlijn dient strikt gekoppeld te zijn aan Verordening (EU) 2019/474 van het Europees Parlement en de Raad (6). Daarom moeten de nationale omzettingsmaatregelen, die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, toepassing vinden vanaf de datum waarop die verordening van toepassing wordt.

 

(5)

De Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In Richtlijn 2006/112/EG wordt artikel 6 als volgt gewijzigd:

 

1.

in lid 1 worden de volgende punten toegevoegd:

 

„f)

Campione d'Italia;

 

g)

de Italiaanse wateren van het meer van Lugano.”;

 

2.

in lid 2 worden de punten f) en g) geschrapt.

Artikel 2

In artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2008/118/EG worden de punten f) en g) geschrapt.

Artikel 3

 • 1. 
  De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2019 de nodige maatregelen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die maatregelen toe vanaf 1 januari 2020.

Wanneer de lidstaten die maatregelen aannemen, wordt daarin of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

 • 2. 
  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste maatregelen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

 • N. 
  BĂDĂLĂU
 

 • (1) 
  Advies van 2 oktober 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
 • (3) 
  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
 • (4) 
  Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12).
 • (5) 
  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).
 • (6) 
  Verordening (EU) 2019/474 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (zie bladzijde 38 van dit Publicatieblad).
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.