Besluit 2019/984 - Wijziging van Richtlijn 96/53/EG wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Besluit 2019/984 - Wijziging van Richtlijn 96/53/EG wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren

1.

Wettekst

20.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/30

 

BESLUIT (EU) 2019/984 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 juni 2019

tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 96/53/EG van de Raad (3) is gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad (4) met de bedoeling het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de wetgeving aan te passen aan de technologische ontwikkeling en de veranderende behoeften van de markt, en het intermodaal vervoer te faciliteren.

 

(2)

De verbeterde aerodynamische prestaties van de cabines van motorvoertuigen zouden de energieprestaties van die voertuigen aanzienlijk verhogen. Door de beperkingen op de maximale lengte zoals vastgesteld bij Richtlijn 96/53/EG, was een dergelijke verbetering echter niet mogelijk zonder het laadvermogen van het voertuig te verminderen. Daarom werd bij Richtlijn (EU) 2015/719 een afwijking van de beperkingen van de maximale lengte ingevoerd.

 

(3)

De afwijking van de beperkingen van de maximale lengte die is ingevoerd bij Richtlijn (EU) 2015/719 moet worden toegepast vanaf drie jaar na de datum van omzetting of toepassing van de nodige wijzigingen betreffende technische typegoedkeuringsvoorschriften.

 

(4)

Om zo snel mogelijk voordeel te kunnen halen uit aerodynamische cabines wat betreft de energieprestaties van vrachtwagens, maar ook wat betreft een betere zichtbaarheid voor chauffeurs, de veiligheid voor andere weggebruikers en meer veiligheid en comfort voor chauffeurs, moeten dergelijke aerodynamische cabines zonder onnodige vertraging kunnen worden ingevoerd zodra de nodige typegoedkeuringsvoorschriften voorhanden zijn.

 

(5)

De vervoerssector en fabrikanten van apparatuur hebben voldoende tijd nodig om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Om de voordelen van flexibeler regels voor het ontwerp van cabines te benutten, is het van belang dat de Commissie actie onderneemt om ervoor te zorgen dat de nodige technische bepalingen zo spoedig mogelijk kunnen worden aangenomen zodat een nieuwe generatie cabines vlot en snel toegang tot de markt kan krijgen. Voorts moeten de Commissie en de lidstaten, in hun respectieve rol in het bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) opgerichte technisch comité motorvoertuigen, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er snel een advies wordt uitgebracht. Wanneer de door de Commissie beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van dat comité, of wanneer geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld op te treden overeenkomstig artikel 5 bis, lid 4, van Besluit 1999/468/EG van de Raad (6).

 

(6)

Richtlijn 96/53/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9 bis van Richtlijn 96/53/EG wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

In lid 2 wordt de tweede alinea, na punt d), vervangen door:

„Daartoe neemt de Commissie de nodige maatregelen in het kader van Richtlijn 2007/46/EG, om uiterlijk op 1 november 2019 in de typegoedkeuring van voertuigen of voertuigcombinaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel, te voorzien.”.

 

2)

Lid 3 wordt vervangen door:

„3.   Lid 1 is van toepassing met ingang van 1 september 2020.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 juni 2019.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

 • A. 
  TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

 • G. 
  CIAMBA
 

 • (2) 
  Standpunt van het Europees Parlement van 26 maart 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 22 mei 2019.
 • (3) 
  Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59).
 • (4) 
  Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 115 van 6.5.2015, blz. 1).
 • (5) 
  Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).
 • (6) 
  Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.